Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Click to edit Master title style Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level Fifth level 1 Welcome to the Committee of the Regions.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Click to edit Master title style Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level Fifth level 1 Welcome to the Committee of the Regions."— Zapis prezentacji:

1 Click to edit Master title style Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level Fifth level 1 Welcome to the Committee of the Regions European Union LT HU MT NL PL PT SK SL FI SV BG RO Regionsudvalget CS DA DE ET EL EN FR IT LV ES Comité de las Regiones Výbor regionů Ausschuss der Regionen Regioonide Komitee Επιτροπή των Περιφερειών Committee of the Regions Comité des Régions Comitato delle regioni Reģionu komiteja Regionų komitetas Régiók Bizottsága Kumitat tar-Reġjuni Comité van de Regio's Komitet Regionów Comité das Regiões Výbor regiónov Odbor regij Alueiden komitea Regionkommittén Comitetul Regiunilor Комитет на регионите

2 Click to edit Master title style Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level Fifth level 2 Komitet Regionów Zgromadzenie polityczne przedstawicieli samorządów regionalnych i lokalnych Unii Europejskiej

3 Click to edit Master title style Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level Fifth level 3 Jaka jest rola Komitetu Regionów? Pełnienie funkcji rzecznika samorządów lokalnych i regionalnych w procesie opracowywania prawodawstwa unijnego (70% przepisów wdrażanych jest na szczeblu lokalnym i regionalnym) Przybliżanie Unii obywatelom i rozpowszechnianie kultury pomocniczości Odgrywanie roli forum, na którym regiony i miasta mogą dzielić się wzorcowymi rozwiązaniami i uczestniczyć w dialogu z instytucjami europejskimi

4 Click to edit Master title style Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level Fifth level 4 KR w unijnym procesie decyzyjnym Komisja Europejska Parlament Europejski Rada UE DECYZJA WNIOSEK WSPÓŁDECYZJA KONSULTACJA EKES KR

5 Click to edit Master title style Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level Fifth level 5 Trochę historii 1992Traktat z Maastricht: utworzenie KR-u 19941. sesja plenarna w Brukseli 1995Wzrost liczby członków KR-u ze 189 do 222 (po rozszerzeniu UE do 15 państw) 1997Traktat amsterdamski: umocnienie roli KR-u (rozszerzenie zakresu konsultacji obowiązkowej oraz funkcja doradcza wobec Parlamentu Europejskiego) 2003Traktat nicejski: członkowie KR-u muszą posiadać mandat wyborczy lub być politycznie odpowiedzialni przed obieralnym zgromadzeniem 2004Wzrost liczby członków KR-u z 222 do 317 (po rozszerzeniu UE do 25 państw) 2004Traktat ustanawiający konstytucję dla Europy: umocnienie politycznej roli KR-u i jego pozycji wśród unijnych instytucji 2007 Wzrost liczby członków KR-u z 317 do 344 (po rozszerzeniu UE do 27 państw)

6 Click to edit Master title style Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level Fifth level 6 KR w skrócie 344 członków – przedstawicieli samorządów lokalnych i regionalnych + 344 zastępców 27 delegacji krajowych 4 grupy polityczne 6 komisji tematycznych

7 Click to edit Master title style Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level Fifth level 7 Członkowie KR-u Przedstawiciele samorządów lokalnych i regionalnych Oficjalnie mianowani przez Radę na wniosek państw członkowskich Czteroletnia kadencja, odnawialny mandat

8 Click to edit Master title style Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level Fifth level 8 344 członków i 344 zastępców Francja, Niemcy, Wielka Brytania, Włochy............... 24 Hiszpania, Polska.................................................... 21 Rumunia................................................................... 15 Austria, Belgia, Bułgaria, Czechy, Grecja, Holandia, Portugalia, Szwecja, Węgry...................... 12 Dania, Finlandia, Irlandia, Litwa, Słowacja................. 9 Estonia, Łotwa, Słowenia............................................ 7 Cypr, Luksemburg...................................................... 6 Malta........................................................................... 5 Członkowie KR-u

9 Click to edit Master title style Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level Fifth level 9 Struktura organizacyjna PRZEWODNICZĄCY i Gabinet Sekretarz generalny Służby wspólne (KR-u i EKES-u) Sekretariaty grup politycznych Dyrekcja Prac Konsultacyjnych Dział Komunikacji, Prasy i Protokołu Dyrekcja Administracji Dyrekcja Kancelarii i Spraw Prawnych

10 Click to edit Master title style Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level Fifth level 10 Przewodniczący Na czele Komitetu stoi przewodniczący; kieruje on sesjami plenarnymi i reprezentuje Komitet na zewnątrz Obecny przewodniczący (2006-2008): Michel DELEBARRE (PSE, FR), mer Dunkierki i deputowany do parlamentu francuskiego Obecny pierwszy wiceprzewodniczący (2006-2008): Luc VAN den BRANDE (PPE, BE), członek Senatu Belgii i Parlamentu Flamandzkiego Przewodniczący i pierwszy wiceprzewodniczący są wybierani przez członków Komitetu na okres dwóch lat Ponadto wybierany jest jeden wiceprzewodniczący z każdego państwa członkowskiego Michel Delebarre Luc Van den Brande

11 Click to edit Master title style Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level Fifth level 11 Prezydium Skład: 60 członków (liczba przedstawicieli poszczególnych państw odzwierciedla ich demografię i układ sił politycznych) Przewodniczący i pierwszy wiceprzewodniczący Jeden wiceprzewodniczący z każdego państwa członkowskiego Czterech przewodniczących grup politycznych 27 innych członków Prezydium organizuje prace KR-u Zbiera się siedem razy w roku Ustala porządek obrad sesji plenarnych Określa program polityczny KR-u Przydziela opinie komisjom Podejmuje decyzje o przygotowaniu opinii z inicjatywy własnej

12 Click to edit Master title style Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level Fifth level 12 Grupy polityczne UEN-AE Unia na rzecz Europy Narodów – Sojusz Europejski ALDE Porozumienie Liberałów i Demokratów na rzecz Europy PPE Europejska Partia Ludowa PSE Partia Europejskich Socjalistów

13 Click to edit Master title style Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level Fifth level 13 Komisje COTER – Komisja Polityki Spójności Terytorialnej ECOS – Komisja Polityki Gospodarczej i Społecznej DEVE – Komisja Rozwoju Zrównoważonego EDUC – Komisja Kultury, Edukacji i Badań Naukowych CONST- Komisja Spraw Konstytucyjnych, Sprawowania Rządów w Europie oraz Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości RELEX – Komisja Stosunków Zewnętrznych i Współpracy Zdecentralizowanej oraz Komisja Spraw Finansowych i Administracyjnych (CAFA)

14 Click to edit Master title style Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level Fifth level 14 Sesje plenarne Posiedzenie pełnego składu KR-u Pięć razy w roku Przyjmowanie opinii oraz debaty polityczne

15 Click to edit Master title style Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level Fifth level 15 Konsultacja obowiązkowa Spójność gospodarcza i społeczna Edukacja i młodzież Kultura Zdrowie publiczne Sieci transeuropejskie Transport Zatrudnienie Sprawy socjalne Ochrona środowiska Europejski Fundusz Społeczny Kształcenie zawodowe Konsultacja jest obowiązkowa w następujących dziedzinach:

16 Click to edit Master title style Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level Fifth level 16 Konsultacja fakultatywna Rada, Komisja lub Parlament mogą zasięgać opinii KR-u, ilekroć uznają to za stosowne KR może wydawać opinie z inicjatywy własnej, ilekroć uzna to za stosowne KR może postanowić o wydaniu opinii, jeśli zwrócono się o nią również do Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i jeśli uzna, że kwestia dotyczy szczególnych interesów lokalnych i regionalnych

17 Click to edit Master title style Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level Fifth level 17 Powstawanie opinii 1. 1.Wniosek Komisji Europejskiej, Rady Ministrów lub Parlamentu Europejskiego o sporządzenie opinii 2. 2.Przydzielenie wniosku przez Prezydium właściwej komisji KR-u 3. 3.Wyznaczenie sprawozdawcy komisji KR-u i rozpoczęcie prac 4. 4.Przedstawienie pierwszego projektu opinii w komisji KR-u 5. 5.Dalsza praca sprawozdawcy nad opinią 6. 6.Dyskusja, wprowadzenie poprawek oraz przyjęcie opinii przez komisję KR-u 7. 7.Przyjęcie opinii na sesji plenarnej oraz publikacja w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

18 Click to edit Master title style Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level Fifth level 18 Rodzaje konsultacji Opinie o charakterze doradczym Rezolucje – deklaracje przyjmowane w trybie przyspieszonym Opinie perspektywiczne – sporządzane przez KR, zanim Komisja Europejska opracuje zieloną lub białą księgę w danej sprawie Raporty perspektywiczne – sporządzane przed publikacją wniosku Komisji Europejskiej Analizy oddziaływania – służące ocenie wpływu realizowanej polityki na szczeblu lokalnym i regionalnym Opracowania – w sprawie różnych aspektów lokalnego i regionalnego wymiaru UE

19 Click to edit Master title style Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level Fifth level 19 KR a rozszerzenie UE Przed każdym rozszerzeniem KR organizuje konferencje, wspólne komitety konsultacyjne oraz stałe forum wymiany informacji w celu zaangażowania w ten proces samorządów regionalnych i lokalnych krajów kandydujących.

20 Click to edit Master title style Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level Fifth level 20 KR w Traktacie ustanawiającym konstytucję dla Europy KR może wnieść do Trybunału Sprawiedliwości sprawę w obronie swych prerogatyw KR może wnieść sprawę o niezgodność aktu prawnego z zasadą pomocniczości Kadencja członków wydłuża się z 4 do 5 lat

21 Click to edit Master title style Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level Fifth level 21 Więcej informacji: www.cor.europa.eu


Pobierz ppt "Click to edit Master title style Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level Fifth level 1 Welcome to the Committee of the Regions."

Podobne prezentacje


Reklamy Google