Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OPRACOWANIE METODOLOGII, NARZĘDZI ORAZ PRZEPROWADZENIE BADAŃ SOCJODEMOGRAFICZNYCH DOTYCZĄCYCH GENEZY I SKALI BEZDOMNOŚCI NA TERENIE GMINY – MIASTA KOSZALIN.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OPRACOWANIE METODOLOGII, NARZĘDZI ORAZ PRZEPROWADZENIE BADAŃ SOCJODEMOGRAFICZNYCH DOTYCZĄCYCH GENEZY I SKALI BEZDOMNOŚCI NA TERENIE GMINY – MIASTA KOSZALIN."— Zapis prezentacji:

1

2 OPRACOWANIE METODOLOGII, NARZĘDZI ORAZ PRZEPROWADZENIE BADAŃ SOCJODEMOGRAFICZNYCH DOTYCZĄCYCH GENEZY I SKALI BEZDOMNOŚCI NA TERENIE GMINY – MIASTA KOSZALIN WYBRANE WYNIKI dr Maciej Dębski

3 NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA METODOLOGICZNE 1.Respondenci badania: osoby bezdomne przebywające w miejscach instytucjonalnego wsparcia (Schronisko prowadzone przez Koło Koszalińskie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w Koszalinie na ul. Mieszka I nr 16) osoby bezdomne przebywające z miejscach niemieszkalnych osoby zagrożone bezdomnością wskazane przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszalinie 2.Badania terenowe: 30 maj 2011 – 03 czerwiec 2011 3.Metoda badawcza: skategoryzowany wywiad kwestionariuszowy

4 NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA METODOLOGICZNE – PROBLEMATYKA BADAWCZA 1.Bezpośrednie i pośrednie przyczyny bezdomności i bycia w trudnej sytuacji życiowej w retrospektywnej ocenie osób bezdomnych – w poszukiwaniu konsekwencji psychologicznych. 2.Modele radzenia sobie z trudną sytuacją życiową bądź z sytuacją własnej bezdomności 3.Układ stosunków rodzinnych osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością. 4.Problem uzależnienia osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością od alkoholu. 5. Kondycja zdrowotna osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością. 6.Postrzeganie szans wyjścia z bezdomności i zmiany swojej trudnej sytuacji życiowej. 7.Świat wartości osób bezdomnych i osób zagrożonych bezdomnością 8.Ekonomiczne wyizolowanie osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością 9.Kapitał społeczny osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością

5 NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA METODOLOGICZNE – OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA RESPONDENTA 1.PŁEĆ Osoby bezdomne: 69,1%mężczyźni, 30,9% kobiety Osoby zagrożone bezdomnością: 64,6% mężczyźni, 35,4% kobiety 2.WIEK Osoby bezdomne: 13% do 30 lat; 31,9% 31-50 lat;55,1% powyżej 50 lat Osoby zagrożone bezdomnością: 33,8% do 30 lat; 35,4% 31-50 lat; 30,8% powyżej 50 lat 3.WYKSZTAŁCENIE Osoby bezdomne: 39,1% podstawowe, 36,2% zasadnicze zawodowe Osoby zagrożone bezdomnością: 50,0% podstawowe, 25,0% zasadnicze zawodowe 4.STAN CYWILNY Osoby bezdomne: 36,9% kawaler panna, 35,4% wdowa/wdowiec, 12,3% rozwiedziony/a Osoby zagrożone bezdomnością: 50,8% kawaler panna, 21,% wdowa/wdowiec, 12,3% zamężna/żonaty 20,0%

6 FAZY BEZDOMNOŚCI

7 Przyczyny Kategorie ( proc. odpowiadających osób) Mają poczucie winy Nie mają poczucia winy Ogółem Eksmisja, wymeldowanie, decyzja administracyjna373938 Wypędzenie z mieszkania przez rodzinę/ współlokatorów273027 Rozpad związku partnerskiego251723 Zadłużenie152618 Uzależnienie partnera/partnerki20917 Utrata pracy, bezrobocie1213 Ucieczka przed przemocą w rodzinie15411 Konieczność opuszczenia Domu Dziecka lub zakładu karnego 1006 Choroba psychiczna partnera/ partnerki503 Niepełnosprawność partnera/ partnerki503 Inne201718 Utrata noclegów w byłej pracy041 PRZYCZYNY BEZDOMNOŚCI

8 Przyczyny Kategorie ( proc. odpowiadających osób) Mają poczucie winy Nie mają poczucia winy Ogółem Własny alkoholizm602145 Rozpad związku z własnej przyczyny372633 Własny wybór322132 Zły stan zdrowia, własna niepełnosprawność161013 Własna narkomania353 Własna choroba psychiczna503 Hazard000 Inne163722 PRZYCZYNY BEZDOMNOŚCI

9 AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA

10 W jaki sposób poszukiwał/a Pan/i pracy?Osoby bezdomne Osoby zagrożone bezdomnością N proc.N poprzez Urząd Pracy1672,72291,7 szukałem(łam) ogłoszeń w prasie i odpowiadałem(łam) na nie 1359,12187,5 odwiedzałem(łam) różne firmy i kontaktowałem(łam) się z bezpośrednio pracodawcami 522,7833,3 poprzez znajomych1150,01250,0 innymi sposobami14,514,2 Poprzez internet--729,2 Ogółem46209,171295,8

11

12 ZDROWIE

13

14

15

16 REKOMENDACJE WYNIKAJĄCE Z BADAŃ ILOŚCIOWYCH 1.Praktyczna pomoc w wychodzeniu bezdomności wymaga dokładnej analizy indywidualnych przyczyn bezdomności każdej pojedynczej osoby. 2.Szczególna uwagą powinna być zwrócona na kwestie dotyczące uzależnienia od alkoholu, więzi z rodziną oraz przyczyn, z powodu których w przeszłości osoby bezdomne zdecydowały o swoich losach (3 najczęściej występujące kategorie wewnętrznych przyczyn bezdomności). 3.Istotne w przełamywaniu pesymistycznych przekonań dotyczących własnych, przyszłych losów wydaje się wyjaśnienie, podejmowanie jakiego typu czynności mają kluczowe znaczenie dla konkretnej osoby bezdomnej. Klient powinien być zawsze traktowany w indywidualny sposób, bez tego trudno sobie wyobrazić skuteczną pomoc. 4.Warto pamiętać, że preferowane przez osoby bezdomne sposoby pomocy należy rozpatrywać w krótszej (tu najważniejsza jest szybka pomoc w poprawie warunków bytowych) oraz w dłuższej perspektywie (tu istotne jest zainicjowanie długotrwałego procesu dokonywania pozytywnej zmiany). Dobrym wskaźnikiem pozytywnych zmian zachodzących u osób bezdomnych może być stopniowy wzrost optymizmu, jeżeli chodzi o osobistą ocenę szans na wyjście z bezdomności.

17 REKOMENDACJE WYNIKAJĄCE Z BADAŃ ILOŚCIOWYCH 1.Bardzo silne różnice występują pomiędzy badaną grupą osób bezdomnych a osobami zagrożonymi bezdomnością oraz populacją ogólna Polaków pod względem oceny relacji rodzinnych. Kwestie relacji rodzinnych wydają się być kluczowe, aby w pełni zrozumieć trudność sytuacji osób bezdomnych. Bez oparcia w rodzinie, bezdomni pozbawieni są kluczowego typu wsparcia, które pozwala poradzić sobie z trudnymi sytuacjami życiowymi, bądź wzmaga motywację do dokonywania pozytywnych zmian we własnym życiu. Wynika z tego, że pogorszenie relacji rodzinnych, może stanowić ważny czynnik ryzyka u osób zagrożonych bezdomnością. Zmniejsza bowiem znacząco możliwości poradzenia sobie z trudną sytuacją materialną

18 REKOMENDACJE WYNIKAJĄCE Z BADAŃ ILOŚCIOWYCH 1.Występowanie w obydwu badanych grupach tzw. syndromu raju utraconego może powodować ucieczkę od teraźniejszości, silną chęć do wspominania starych, dobrych czasów. W procesie pomagania osobom bezdomnym warto wykorzystać relatywnie silną wiarę w lepszą przyszłość, aby wspomagać stawianie i osiąganie cząstkowych celów związanych z wychodzeniem z trudnej sytuacji życiowej (z bezdomności bądź z zagrożenia bezdomnością). 2.Analiza przekonań dotyczących tzw. nadziei na sukces przekonuje, że w procesie wspomagania osób bezdomnych bądź zagrożonych bezdomnością warto odwoływać się do pozytywnych przekonań dotyczących głównie własnych umiejętności poszukiwania rozwiązań. Można przypuszczać, ze osoby badane wykazują takie przekonania, gdyż są dumne z tego, jak radzą sobie na co dzień z ekstremalnie trudnymi sytuacjami bytowymi

19 REKOMENDACJE WYNIKAJĄCE Z BADAŃ ILOŚCIOWYCH 1.Praca z osobą bezdomną w kierunku dbania o własne zdrowie 1.Większa aktywizacja osób bezdomnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu lekkim 2.Rzetelna diagnoza stanu zdrowia osoby bezdomnej i zagrożonej bezdomnością, wykonywana przez profesjonalny personel w dniu przyjęcia do placówki dla osób bezdomnych 3.Zwiększenie wiedzy osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością w zakresie instytucjonalnych możliwości o dostępnej opiece medycznej 4.Wzmożona pomoc psychologów i psychoterapeutów w zakresie pomocy psychicznej osobom bezdomnym

20 DIAGNOZA LOKALNA W ZAKRESIE BEZDOMNOŚCI DLA M IASTA K OSZALIN R APORT Z BADANIA Z ADANIE 3- Badanie obszarów niedoborów i zjawisk problemowych w zakresie rozwiązywania problemu bezdomności oraz pomocy osobom bezdomnym na terenie Gminy – Miasta Koszalin

21 REKOMENDACJE WYNIKAJĄCE Z BADAŃ JAKOŚCIOWYCH 1.Systematyczne i wielowymiarowe diagnozowanie i mierzenie zjawiska bezdomności. 2.Stworzenie i wyposażenie w odpowiednie instrumentarium jednostki organizacyjnej w postaci wydziału, zespołu bądź referatu ds. bezdomności 3.Weryfikacja partycypacyjna kluczowych dokumentów programowych w zakresie rozwiązywania problemu bezdomności, w tym Koszalińskiego Programu Wychodzenia z Bezdomności i Łagodzenia jej Skutków Drogowskaz 4.Zawiązanie szerokiej platformy współpracy w zakresie bezdomności 5.Skierowanie szerokiego strumienia działań aktywizacyjnych i integracyjnych ukierunkowanych na usamodzielnienie.

22 REKOMENDACJE WYNIKAJĄCE Z BADAŃ JAKOŚCIOWYCH 1.Włączenie w szerszym wymiarze wszystkich partnerów w proces budowania modelu rozwiazywania problemu bezdomności w ramach innowacyjnego projektu WEKTOR ZMIAN 2.Monitorowanie zjawiska bezdomności ulicznej oraz koordynacja interwencji 3.Potrzeba włączenia instytucji pomocy społecznej (sektor pozarządowy i publiczny) w tworzenie i wdrażanie polityki mieszkaniowej Koszalina 4.Stworzenie systemu informacji i przepływu wiedzy między instytucjami i organizacjami. 5.Wdrażanie przedsięwzięć w zakresie przedsiębiorczości i ekonomii społecznej 6.Uruchomienie działań prewencyjnych dla osób zagrożonych eksmisja

23 REKOMENDACJE WYNIKAJĄCE Z BADAŃ JAKOŚCIOWYCH 1.Konieczność zwiększenia dostępności zarówno mieszkań wspieranych (chronionych) jak i mieszkań socjalnych lub komunalnych. 1.Uruchomienie indywidualnego asystowania ludziom bezdomnym i zagrożonym bezdomnością. 2.Usprawnienie współpracy i przepływu informacji pomiędzy służbą zdrowia a pomocą społeczną 3.Zapewnienie mechanizmów włączania i partycypacji ludzi bezdomnych w tworzenie i monitorowanie systemu przeciwdziałania bezdomności. 4.Weryfikacja i ocena kosztowności systemu pomocy ludziom bezdomnym w Koszalinie

24 Projekt WEKTOR ZMIAN – Koszaliński Program Wspierania Wychodzenia z Bezdomności Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII – Promocja Integracji Społecznej


Pobierz ppt "OPRACOWANIE METODOLOGII, NARZĘDZI ORAZ PRZEPROWADZENIE BADAŃ SOCJODEMOGRAFICZNYCH DOTYCZĄCYCH GENEZY I SKALI BEZDOMNOŚCI NA TERENIE GMINY – MIASTA KOSZALIN."

Podobne prezentacje


Reklamy Google