Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podkarpackiego Kuratora Oświaty dotyczące: zakładania szkoły lub placówki, likwidowania i przekształcania szkół/ placówek, tworzenia zespołów szkół, opiniowania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podkarpackiego Kuratora Oświaty dotyczące: zakładania szkoły lub placówki, likwidowania i przekształcania szkół/ placówek, tworzenia zespołów szkół, opiniowania."— Zapis prezentacji:

1 Podkarpackiego Kuratora Oświaty dotyczące: zakładania szkoły lub placówki, likwidowania i przekształcania szkół/ placówek, tworzenia zespołów szkół, opiniowania zespołów już istniejących, wyrażania opinii w sprawie uznania regionalnego charakteru placówek, ustalania planów sieci szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych. KORZESZÓWKORZESZÓWKORZESZÓWKORZESZÓW

2 Demografia w województwie podkarpackim – liczba uczniów

3 Liczba szkół i placówek stan na 1 września 2004r. L.P. Typy szkół /placówek Liczba 1.Przedszkola412 2. Szkoły podstawowe (w tym specjalne) 1078 3. Gimnazja (w tym specjalne) 530 4. Placówki ośw- wych. 65 5. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne 28 6. Placówki specjalne 27 7.Razem2140

4 Podstawa prawna: art.58 i 82 ustawy o systemie oświaty, rozporządzenie MENiS z 03.06.2004r. w spawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie szkoły i placówki publicznej przez osobę prawna lub fizyczną Szkoła lub placówka może być prowadzona przez: JST JST Szkoła lub placówka może być prowadzona przez: JST JST osobę prawną osobę prawną lub fizyczną osobę prawną osobę prawną lub fizyczną KOW RZESZOWIE KOW RZESZOWIE KOW RZESZOWIE KOW RZESZOWIE Procedura dotycząca zakładania szkół lub placówek

5 Dane statystyczne KOKOKOKO W RZESZOWIE RZESZOWIE RZESZOWIE RZESZOWIE Ilość utworzonych szkół przez JST, osoby prawne lub fizyczne

6 Zakładanie szkoły lub placówki przez jednostkę samorządu terytorialnego Zakładanie szkoły lub placówki przez jednostkę samorządu terytorialnego JST mogą zakładać i prowadzić jedynie szkoły i placówki publiczne. JST mogą zakładać i prowadzić jedynie szkoły i placówki publiczne. Organ prowadzący (rada gminy lub powiatu) podejmuje uchwałę w sprawie założenia szkoły lub placówki w formie aktu założycielskiego. Organ prowadzący (rada gminy lub powiatu) podejmuje uchwałę w sprawie założenia szkoły lub placówki w formie aktu założycielskiego. Akt założycielski określa typ szkoły lub placówki, nazwę siedzibę. Akt założycielski określa typ szkoły lub placówki, nazwę siedzibę. Akt założycielski szkoły, w której jest realizowany obowiązek szkolny określa się także jej zasięg terytorialny (obwód), a w przypadku szkoły podstawowej także podporządkowane jej organizacyjnie szkoły filialne. Akt założycielski szkoły, w której jest realizowany obowiązek szkolny określa się także jej zasięg terytorialny (obwód), a w przypadku szkoły podstawowej także podporządkowane jej organizacyjnie szkoły filialne. Organ prowadzący szkołę lub placówkę nadaje pierwszy statut. Organ prowadzący szkołę lub placówkę nadaje pierwszy statut. KOW RZESZOWIEKOW RZESZOWIEKOW RZESZOWIEKOW RZESZOWIE

7 Zakładanie szkoły lub placówki przez jednostkę samorządu terytorialnego Zakładanie szkoły lub placówki przez jednostkę samorządu terytorialnego Akt założycielski i statut szkoły lub placówki publicznej przesyła się kuratorowi oświaty Akt założycielski i statut szkoły lub placówki publicznej przesyła się kuratorowi oświaty Założenie szkoły lub placówki przez JST nie wymaga opinii Kuratora Oświaty. Założenie szkoły lub placówki przez JST nie wymaga opinii Kuratora Oświaty. Założenie szkoły lub placówki publicznej, których prowadzenie nie należy do ich zadań własnych, po zawarciu porozumienia z JST, dla której prowadzenie danego typu szkoły lub placówki jest zadaniem własnym. Założenie szkoły lub placówki publicznej, których prowadzenie nie należy do ich zadań własnych, po zawarciu porozumienia z JST, dla której prowadzenie danego typu szkoły lub placówki jest zadaniem własnym. KOW RZESZOWIEKOW RZESZOWIEKOW RZESZOWIEKOW RZESZOWIE

8 Zakładanie szkoły lub placówki publicznej przez osobę prawna lub fizyczną Zakładanie szkoły lub placówki publicznej przez osobę prawna lub fizyczną KOW RZESZOWIEKOW RZESZOWIEKOW RZESZOWIEKOW RZESZOWIE Szkoła podstawowa i gimnazjum może być tylko szkołą publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej. Założyciel zgodnie z art. 82 ust 1 ustawy składa wniosek o udzielenie zezwolenia na założenie szkoły lub placówki do właściwej JST, której zadaniem jest prowadzenie szkół lub placówek publicznych danego typu lub rodzaju.

9 Zakładanie szkoły lub placówki publicznej przez osobę prawna lub fizyczną Zakładanie szkoły lub placówki publicznej przez osobę prawna lub fizyczną KOKOW RZESZOWIEW RZESZOWIEKOKOW RZESZOWIEW RZESZOWIE Wniosek o udzielenie zezwolenia zgodnie z art. 82 ust 2 ustawy powinien zawierać: - oznaczenie założyciela, a w przypadku założyciela będącego osobą fizyczną- miejsce zamieszkania, -w przypadku osoby prawnej – wskazanie organu uprawnionego do prowadzeniu w imieniu założyciela spraw - określenie typu szkoły lub rodzaju placówki, - data rozpoczęcia jej działalności, przewidywaną liczbę uczniów.

10 Zakładanie szkoły lub placówki publicznej przez osobę prawna lub fizyczną Zakładanie szkoły lub placówki publicznej przez osobę prawna lub fizyczną KOKOKOKO W RZESZOWIE RZESZOWIE RZESZOWIE RZESZOWIE Wskazanie miejsca prowadzenia szkoły lub placówki, wraz z informacją o jej warunkach lokalowych oraz wyposażeniu w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do realizacji zadań statutowych. Do wniosku należy dołączyć: Aktualny wypis z KRS, projekt aktu założycielskiego - Opinię właściwego powiatowego komendanta PSP oraz Sanepidu, Wykaz nauczycieli ich kwalifikacje, - Zobowiązanie do zapewnienia warunków działania szkoły, w tym bezpiecznych warunków nauki, opieki i wychowania.

11 Zakładanie szkoły lub placówki publicznej przez osobę prawna lub fizyczną Zakładanie szkoły lub placówki publicznej przez osobę prawna lub fizyczną KOKOKOKO W RZESZOWIE RZESZOWIE RZESZOWIE RZESZOWIE Założenie szkoły lub placówki publicznej jest możliwe po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty (art.82 ust.2). Wniosek o udzielenie zezwolenia łącznie z projektami aktu założycielskiego i statutu powinien być złożony nie później niż do 30 września każdego roku poprzedzającego rok uruchomienia szkoły.

12 Zakładanie szkoły lub placówki niepublicznej przez osobę prawna lub fizyczną Zakładanie szkoły lub placówki niepublicznej przez osobę prawna lub fizyczną KOKOKOKOW RZES RZES RZES RZES ZOWIEZOWIEZOWIEZOWIE O soby prawne lub fizyczne mogą zakładać szkoły i placówki po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez JST obowiązanej do prowadzenia odpowiedniego typu publicznych szkół i placówek JST obowiązana do prowadzenia odpowiedniego typu publicznych szkół i placówek dokonuje wpisu do ewidencji w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia oraz z urzędu doręcza zgłaszającemu zaświadczenie o wpisie do ewidencji, a kopię zaświadczenia przekazuje kuratorowi i organowi podatkowemu.

13 Podkarpackiego Kuratora Oświaty dotyczące: likwidowania i przekształcania szkół/ placówek, tworzenia zespołów szkół, opiniowania zespołów już istniejących, wyrażania opinii w sprawie uznania regionalnego charakteru placówek, KORZESZÓWKORZESZÓWKORZESZÓWKORZESZÓW

14 Dane statystyczne KOW RZESZOWIEKOW RZESZOWIEKOW RZESZOWIEKOW RZESZOWIE Likwidacje szkół podstawowych w latach 1996-2004 Likwidacje szkół podstawowych w latach 1996-2004 Ilość zlikwidowanych szkół w woj. pod. 1996-2001 78 tj. 7% 2002 6 tj. 0,5% 2003 9 tj. 0,65% 2004 7 tj. 0,65% Razem 100 szkół

15 Organ prowadzący (rada gminy, powiatu) podejmuje uchwałę o zamiarze likwidacji. Organ prowadzący (rada gminy, powiatu) podejmuje uchwałę o zamiarze likwidacji. Na co najmniej 6 miesięcy przez końcem roku szkolnego przekazuje ją Kuratorowi. Na co najmniej 6 miesięcy przez końcem roku szkolnego przekazuje ją Kuratorowi. Na co najmniej 6 miesięcy przez końcem roku szkolnego skutecznie powiadamia rodziców uczniów. Na co najmniej 6 miesięcy przez końcem roku szkolnego skutecznie powiadamia rodziców uczniów. W ciągu 14 dni od doręczenia uchwały Kurator powinien wyrazić opinię w formie postanowienia, na którą organowi prowadzącemu przysługuje zażalenie do MENiS za pośrednictwem Kuratora. W ciągu 14 dni od doręczenia uchwały Kurator powinien wyrazić opinię w formie postanowienia, na którą organowi prowadzącemu przysługuje zażalenie do MENiS za pośrednictwem Kuratora. Po uzyskaniu pozytywnej opinii ostateczne podjęcie uchwały o likwidacji szkoły Po uzyskaniu pozytywnej opinii ostateczne podjęcie uchwały o likwidacji szkoły KORZESZÓWKORZESZÓWKORZESZÓWKORZESZÓW Procedury likwidacji szkół i placówek art. 59 ust. 1-5 ustawy o systemie oświaty

16 Wymagane informacje, dokumenty dołączone do uchwały o zamiarze likwidacji Zasadność projektowanych zmian. Zgodność podejmowanych działań z zapisami ustawy o systemie … (art. 59). Prognozy demograficzne w perspektywie co najmniej 6-letniej. Warunki w jakich uczniowie będą się uczyć po likwidacji szkoły. Organizacja dowożenia. Losy zawodowe nauczycieli. Społeczne reperkusje likwidacji szkoły. Czynnik ekonomiczny- koszty utrzymania. KORZESZÓWKORZESZÓWKORZESZÓWKORZESZÓW

17 Wymagane informacje, dokumenty dołączone do uchwały o zamiarze likwidacji Ostateczne podjecie uchwały o likwidacji szkoły lub placówki, Likwidacja szkoły nieferyjnej następuje z dniem 31 sierpnia 2004r. Roku szkolnego Dokumentacja zlikwidowanej szkoły przekazuje się organowi prowadzącemu szkołę z wyjątkiem dokumentacji przebiegu nauczania, którą przejmuje organ nadzoru. KORZESZÓWKORZESZÓWKORZESZÓWKORZESZÓW

18 Przekształcenie szkoły oznacza jej zmiany organizacyjne z wyjątkiem wyłączenia z zespołu szkół niektórych szkół/placówek lub włączenia, rozwiązania za zgodą zespołu szkół (art. 62 ust. 5) Typowymi przykładami przekształcenia szkoły jest: Obniżenie stopnia organizacyjnego szkoły, Obniżenie stopnia organizacyjnego szkoły, Likwidacja szkoły filialnej, Likwidacja szkoły filialnej, Likwidacja świetlicy, internatu,stołówki. Likwidacja świetlicy, internatu,stołówki. Likwidacja oddziału zamiejscowego gimnazjum. Likwidacja oddziału zamiejscowego gimnazjum. Na podstawie art. 59 ust. 6 ustawy w przypadku przekształcenia szkoły stosuje się przepisy art. 59 ust. 1-5. (tryb jak przy likwidacji). KORZESZÓWKORZESZÓWKORZESZÓWKORZESZÓW Przekształcenie szkoły/placówki art. 59 ust. 6 ustawy o systemie oświaty

19 Tworzenie zespołów art. 62 ustawy (wymaga pozytywnej opinii Kuratora) W celu uzyskania pozytywnej opinii organ prowadzący winien przedłożyć następujące dokumenty: Uchwałę rady gminy w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół prowadzonych przez gminę (art. 17 ust. 4 ustawy). Projekt aktu założycielskiego łączonych placówek. Projekt statutu zespołu szkół. Opinie rad pedagogicznych łączonych szkół. Prognozy demograficzne w perspektywie 6- letniej Opis bazy szkoły. Uwarunkowania społeczne (opis), czynniki ekonomiczne. Organ prowadzący dokonuje połączenia szkół w zespół na podstawie aktu założycielskiego zaopiniowanego przez rady pedagogiczne, nadaje statut zespołu szkół. Nadanie aktu założycielskiego w terminie umożliwiającym rozpoczęcie właściwego funkcjonowania zespołu w nowym roku szkolnym. KORZESZÓWKORZESZÓWKORZESZÓWKORZESZÓW

20 Dane statystyczne KOKOKOKO W RZESZOWIE RZESZOWIE RZESZOWIE RZESZOWIE Ilość szkół połączonych w ZS (liczba utworzonych ZS)

21 Zespoły szkół: Przedszkola i szkoły podstawowe. Przedszkola i gimnazja. Szkoły podstawowe i gimnazja. Przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja mogą funkcjonować nie dłużej niż do 31 sierpnia 2005 r. chyba, że przed tym dniem uzyskają pozytywna opinię, Kuratora o której mowa w art. 62 ust. 5b ustawy. KORZESZÓWKORZESZÓWKORZESZÓWKORZESZÓW Opiniowanie zespołów szkół założonych przed 1 września 2003 r. art. 15. ust. 2 o zmianie ustawy o systemie …(Dz. U. Nr 137 poz. 1304)

22 Uchwała rady gminy w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół i gimnazjów (art. 17 ust 4ustawy). Uzasadnienie potrzeby łączenia szkół Projekt Aktu założycielskiego zespołu szkół. Projekt Statutu zespołu szkół. Prognozy demograficzne w perspektywie 6- letniej. Opis bazy szkoły. Uwarunkowania społeczne. KORZESZÓWKORZESZÓWKORZESZÓWKORZESZÓW Informacje i dokumenty niezbędne do wyrażenia opinii o zespołach założonych przed 1 września 2003 roku.

23 Opinie rad pedagogicznych Opis bazy szkoły (ilość sal lekcyjnych, pracowni komputerowych, sal gimnastycznych, szatni, zmianowość). Czynniki ekonomiczne. KORZESZÓWKORZESZÓWKORZESZÓWKORZESZÓW Informacje i dokumenty niezbędne do wyrażenia opinii o zespołach założonych przed 1 września 2003 roku.

24 Art. 11 ust. 1. W terminie do 31 grudnia 2004r. samorząd województwa przejmie prowadzenie szkół i placówek mających znaczenie co najmniej regionalne, przejętych z dniem 1 stycznia 1999r. Przez samorząd powiatowy, jeżeli rada powiatu podejmie uchwałę o przekazaniu tych szkół i placówek samorządowi województwa wraz z mieniem powiatowym, będącym we władaniu przekazywanych szkół i placówek z zastrzeżeniem ust.2 Art.11. ust. 2 Uchwała, o której mowa w ust. 1, może zostać podjęta przez radę powiatu, jeżeli kurator oświaty wyrazi pozytywna opinię o co najmniej regionalnym charakterze szkół i placówek wymienionych w projekcie uchwały. KORZESZÓWKORZESZÓWKORZESZÓWKORZESZÓW Wydawanie opinii w sprawie przejęcia szkół i placówek mających znaczenie co najmniej regionalne art. 11. ust. 1 z dnia 27.06.2003 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty... (Dz. U. Nr 137 poz. 1304)

25 Organ prowadzący przedstawia kuratorowi oświaty wniosek w celu otrzymania opinii w sprawie uznania regionalnego charakteru szkoły lub placówki wraz z uzasadnieniem, że wykonuje ona zadania nie tylko ponadpowiatowe, ale co najmniej wojewódzkie, w szczególności wynikające ze strategii rozwoju województwa. Organ prowadzący przedstawia kuratorowi oświaty wniosek w celu otrzymania opinii w sprawie uznania regionalnego charakteru szkoły lub placówki wraz z uzasadnieniem, że wykonuje ona zadania nie tylko ponadpowiatowe, ale co najmniej wojewódzkie, w szczególności wynikające ze strategii rozwoju województwa. KORZESZÓWKORZESZÓWKORZESZÓWKORZESZÓW Wydawanie opinii w sprawie przejęcia szkół i placówek mających znaczenie co najmniej regionalne art. 11. ust. 1 z dnia 27.06.2003 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty... (Dz. U. Nr 137 poz. 1304)

26 Organ prowadzący podejmuje uchwałę o sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych. Sieć ma być zgodna z art. 14 ust.2,3,4 ustawy. Organ prowadzący podejmuje uchwałę o sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych. Sieć ma być zgodna z art. 14 ust.2,3,4 ustawy. Ustalenie sieci oddziałów przedszkolnych obowiązuje od 1 września 2004r.- art.. 22 o zmianie ustawy… Ustalenie sieci oddziałów przedszkolnych obowiązuje od 1 września 2004r.- art.. 22 o zmianie ustawy… Publiczne przedszkola i szkoły podstawowe mogą funkcjonować w zespołach- art.. 22. zapisy nazwy szkół: Zespół Szkół w … Szkoła Podstawowa Nr 1 w ….. Publiczne przedszkola i szkoły podstawowe mogą funkcjonować w zespołach- art.. 22. zapisy nazwy szkół: Zespół Szkół w … Szkoła Podstawowa Nr 1 w ….. Ustalona sieć nie wymaga opinii kuratora nie określa się również obwodów tych placówek Ustalona sieć nie wymaga opinii kuratora nie określa się również obwodów tych placówek KORZESZÓWKORZESZÓWKORZESZÓWKORZESZÓW Ustalanie sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych Art.. 14a ustawy o systemie oświaty, art. 16 i 22 ustawy o zmianie ust o systemie oświaty i niektórych ustaw

27 Rada gminy ustala plan sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Sieć ta powinna być tak zorganizowana, że umożliwi dzieciom realizacje obowiązku szkolnego. Rada gminy ustala plan sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Sieć ta powinna być tak zorganizowana, że umożliwi dzieciom realizacje obowiązku szkolnego. Publiczne przedszkola i szkoły podstawowe mogą funkcjonować w zespołach- art.. 22. zapisy nazwy szkół: Zespół Szkół w … Szkoła Podstawowa Nr 1 w ….. Publiczne przedszkola i szkoły podstawowe mogą funkcjonować w zespołach- art.. 22. zapisy nazwy szkół: Zespół Szkół w … Szkoła Podstawowa Nr 1 w ….. Ustalona sieci wymaga opinii kuratora, określa się również obwody tych placówek. Ustalona sieci wymaga opinii kuratora, określa się również obwody tych placówek. KORZESZÓWKORZESZÓWKORZESZÓWKORZESZÓW Ustalanie sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów Art.. 17 ust. 1-6ustawy o systemie oświaty, art. 16 i 22 ustawy o zmianie ust o systemie oświaty i niektórych ustaw

28 Podkarpackiego Kuratora Oświaty dotyczące: opiniowania arkuszy organizacji szkół i placówek i aneksów (art. 31 pkt. 6a ustawy) KORZESZÓWKORZESZÓWKORZESZÓWKORZESZÓW

29 Spostrzeżenia dotyczące opiniowania arkuszy organizacyjnych w roku szkolnym 2003/04: Łącznie w roku szkolnym 2003/04 zaopiniowano 1975 arkuszy organizacji szkół i placówek. Negatywne opinie do arkuszy wydano ze względu na: - niezgodną z rozporządzeniem ilość dzieci w oddziałach przedszkolnych KORZESZÓWKORZESZÓWKORZESZÓWKORZESZÓW

30 Spostrzeżenia dotyczące opiniowania arkuszy organizacyjnych w roku szkolnym 2003/04: - brak kwalifikacji nauczycieli, - brak podziału na grupy na zajęciach wychowania fizycznego i języków obcych, - liczby godzin dodatkowego języka obcego nie zapewniającej realizacji podstawy programowej, - niezgodności szkolnego planu nauczania z ramowym planem nauczania, - brak informacji na temat realizacji zajęć z wychowania do życia w rodzinie, KORZESZÓWKORZESZÓWKORZESZÓWKORZESZÓW

31 Spostrzeżenia dotyczące opiniowania arkuszy organizacyjnych w roku szkolnym 2003/04: - brak informacji na temat nauczania indywidualnego, - brak informacji na temat rodzaju zajęć rewalidacyjnych, - nieuwzględnienie w szkolnych planach nauczania dla gimnazjów czwartej godziny wychowania fizycznego. KORZESZÓWKORZESZÓWKORZESZÓWKORZESZÓW

32 Arkusze organizacyjne podlegają opiniowaniu w zakresie realizacji ramowych planów nauczania, a w szczególności: - tygodniowego wymiaru zajęć (obowiązkowych zajęć edukacyjnych, dodatkowych zajęć edukacyjnych, zajęć dydaktyczno- wyrównawczych i specjalistycznych, nadobowiązkowych, religii) - podziału na grupy na zajęciach edukacyjnych. Zgodności przydziału czynności z posiadanymi przez nauczycieli kwalifikacjami. Ilości i rodzaju zajęć edukacyjnych finansowanych przez organ prowadzący. KORZESZÓWKORZESZÓWKORZESZÓWKORZESZÓW

33 Arkusz należy opracować dla każdego typu szkoły wchodzącej w skład zespołu oraz oddzielnie dla szkoły filialnej. Arkusz należy opracować dla każdego typu szkoły wchodzącej w skład zespołu oraz oddzielnie dla szkoły filialnej. W arkuszu organizacyjnym należy podać liczbę nauczycieli, w podziale na stopnie awansu zawodowego, przystępujących do postępowań kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych w r. szk., którego dotyczy dany arkusz organizacyjny oraz terminy złożenia przez nauczycieli wniosków o podjęcie tych postępowań. W arkuszu organizacyjnym należy podać liczbę nauczycieli, w podziale na stopnie awansu zawodowego, przystępujących do postępowań kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych w r. szk., którego dotyczy dany arkusz organizacyjny oraz terminy złożenia przez nauczycieli wniosków o podjęcie tych postępowań. W arkuszu należy uwzględnić liczbę godzin biblioteki. W arkuszu należy uwzględnić liczbę godzin biblioteki. KORZESZÓWKORZESZÓWKORZESZÓWKORZESZÓW Zasady opiniowania arkuszy

34 Do arkusza dołączyć: - szkolne plany nauczania na dany etap edukacyjny, - wykaz kadry pedagogicznej - informacje o oddziałach integracyjnych, terapeutycznych - w przypadku uczniów niepełnosprawnych informacje o zajęciach rewalidacyjnych - w przypadku uczniów objętych nauczaniem indywidualnym orzeczenie oraz informację o organizacji nauczania indywidualnego. - w przypadku dokonywania przydziału na grupy w oddziałach o liczebności mniejszej niż wymieniona w par.6 rozporządz. MENiS- zgodę organu prowadzącego. - w przypadku dokonywania przydziału na grupy w oddziałach o liczebności mniejszej niż wymieniona w par.6 rozporządz. MENiS- zgodę organu prowadzącego. - przypadku zwiększenia przez organ prowadzący szkołę liczby godz. Zajęć edukacyjnych na podstawie par. 2ust. 3 – dodatkową informację. - przypadku zwiększenia przez organ prowadzący szkołę liczby godz. Zajęć edukacyjnych na podstawie par. 2ust. 3 – dodatkową informację. KORZESZÓWKORZESZÓWKORZESZÓWKORZESZÓW Zasady opiniowania arkuszy

35 Do 6 maja 2005 roku organy prowadzące szkoły przedkładają arkusze do oddziałów Kuratorium Oświaty w Rzeszowie: Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Oddział w Krośnie KO w Rzeszowie Oddział w Krośnie KO w Rzeszowie Oddział w Przemyślu KO w Rzeszowie Oddział w Przemyślu KO w Rzeszowie Oddział w Tarnobrzegu KO w Rzeszowie Oddział w Tarnobrzegu KO w Rzeszowie Termin wyrażenia opinii 14 dni KORZESZÓWKORZESZÓWKORZESZÓWKORZESZÓW Sposób przedkładania arkuszy celem zaopiniowania

36 Organ prowadzący w przypadku negatywnej opinii Kuratora, przed zatwierdzeniem arkuszy powinien zobowiązać dyrektora szkoły do wprowadzenia zmian zgodnie z wydaną opinią. KORZESZÓWKORZESZÓWKORZESZÓWKORZESZÓW Zatwierdzanie arkuszy

37 W terminie do 31 sierpnia 2005 roku W terminie do 31 sierpnia 2005 roku organ prowadzący przekaże Podkarpackiemu Kuratorowi Oświaty jeden zatwierdzony egzemplarz arkusza organizacji na rok szkolny 2005/06 organ prowadzący przekaże Podkarpackiemu Kuratorowi Oświaty jeden zatwierdzony egzemplarz arkusza organizacji na rok szkolny 2005/06 KORZESZÓWKORZESZÓWKORZESZÓWKORZESZÓW Opiniowanie zmian w organizacji pracy szkoły wprowadzanych w trakcie roku szkolnego

38 Zmiany w organizacji pracy szkoły wprowadzane po zatwierdzeniu arkusza organizacji wymagają zasięgnięcia opinii Kuratora. Zmiany w organizacji pracy szkoły wprowadzane po zatwierdzeniu arkusza organizacji wymagają zasięgnięcia opinii Kuratora. KORZESZÓWKORZESZÓWKORZESZÓWKORZESZÓW Opiniowanie zmian w organizacji pracy szkoły wprowadzanych w trakcie roku szkolnego

39 - Aneksy do arkusza organizacji pracy szkół powinny być opracowywane i przedkładane zgodnie z procedurą i zasadami opiniowania arkuszy organizacyjnych. - Aneksy do arkusza organizacji pracy szkół powinny być opracowywane i przedkładane zgodnie z procedurą i zasadami opiniowania arkuszy organizacyjnych. - Krótkoterminowe ( trwające do 3 miesięcy) zmiany wprowadzone aneksem do arkusza organizacji nie wymagają zasięgania opinii Kuratora. KORZESZÓWKORZESZÓWKORZESZÓWKORZESZÓW Opiniowanie zmian w organizacji pracy szkoły wprowadzanych w trakcie roku szkolnego

40 Dziękuję za uwagę. Alina Pieniążek Wydział Nadzoru Edukacji Podstawowej i Gimnazjalnej Kuratorium Oświaty w Rzeszowie KORZESZÓWKORZESZÓWKORZESZÓWKORZESZÓW


Pobierz ppt "Podkarpackiego Kuratora Oświaty dotyczące: zakładania szkoły lub placówki, likwidowania i przekształcania szkół/ placówek, tworzenia zespołów szkół, opiniowania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google