Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rady Rodziców i Rady Szkoły w polskim systemie oświaty

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rady Rodziców i Rady Szkoły w polskim systemie oświaty"— Zapis prezentacji:

1 Rady Rodziców i Rady Szkoły w polskim systemie oświaty
Podstawy prawne i zakres kompetencji Rady Rodziców i Rady Szkoły na tle prawa oświatowego z uwzględnieniem nowelizacji Ustawy o systemie oświaty

2 Prawa Rodziców w szkole źródła praw - część I
Konstytucja RP: Prawo do wychowania dziecka zgodnie z własnymi przekonaniami art. 48 ust. 1; Prawo do bezpłatnej nauki art. 70 ; Wolność wyboru dla własnych dzieci szkoły innej, niż publiczna oraz udziału w tworzeniu jednostek oświatowych art. 70; Ochrony dzieci przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem i demoralizacją art. 72. Warszawa, marzec 2009

3 Prawa Rodziców w szkole źródła praw - część II
Kodeks rodzinny i opiekuńczy: Wykonywanie aż do pełnoletniości władzy rodzicielskiej nad dzieckiem art. 92, Kierowanie się przede wszystkim dobrem dziecka; Wychowanie i kształtowanie dziecka i przygotowanie do pracy dla dobra społeczeństwa odpowiednio do jego uzdolnień art. 96. Warszawa, marzec 2009

4 Prawa Rodziców w szkole źródła praw - część III
Ustawa o systemie oświaty – prawa indywidualne: Prawo do nauki religii w szkole, Prawo do podtrzymywania tożsamości narodowej w szkole, Prawo do wcześniejszego lub późniejszego rozpoczynania przez dziecko obowiązku szkolnego, Prawo do spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego poza szkołą, Prawo do indywidualnego toku nauki. Warszawa, marzec 2009

5 Rady Rodziców w szkole Ustawa o systemie oświaty
Prawo do tworzenia rady rodziców w szkole art. 53; „W szkołach i placówkach, z zastrzeżeniem ust. 6, działają rady rodziców, które reprezentują ogół rodziców uczniów. 2. W skład rad rodziców wchodzą: 1) w szkołach - po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału; 2) w placówkach - co najmniej 7 przedstawicieli, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców wychowanków danej placówki; 3) w szkołach artystycznych - co najmniej 7 przedstawicieli, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danej szkoły.” Warszawa, marzec 2009

6 Rady Rodziców w szkole Ustawa o systemie oświaty
Jest wyjątkowym, bo autonomicznym organem szkoły. Reprezentuje interesy rodziców i opiekunów wszystkich dzieci uczących się w danej szkole. Warszawa, marzec 2009

7 Rady Rodziców w szkole Ustawa o systemie oświaty
Wybory do Rady Rodziców są tajne i przeprowadza się je na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym zgodnie z istniejącym regulaminem pracy Rady Rodziców. Warszawa, marzec 2009

8 Rady Rodziców w szkole Ustawa o systemie oświaty
UWAGA ! W przypadku, gdy w szkole nie istniała dotychczas Rada Rodziców Rada Pedagogiczna uchwala szczegółowy tryb przeprowadzenia pierwszych wyborów do Rady Rodziców. Nowo wybrana Rada uchwala własny regulamin pracy Warszawa, marzec 2009

9 Rada Rodziców w szkole Ustawa o systemie oświaty
Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności: 1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady; 2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad, o których mowa w ust. 2 pkt 1-3, oraz przedstawicieli rad oddziałowych, o których mowa w ust. 2 pkt 1, do rady rodziców odpowiednio szkoły lub placówki. Warszawa, marzec 2009

10 Prawa Rodziców w szkole Ustawa o systemie oświaty
Prawo do udziału przedstawicieli RR w pracach komisji konkursowej. wybierającej dyrektora szkoły lub placówki art. 36a ust. 5. Prawo do reprezentacji w ramach rady szkoły art. 51. Prawo do gromadzenia własnych funduszy. Warszawa, marzec 2009

11 Rada Rodziców w szkole Ustawa o systemie oświaty
Art Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły lub placówki, organu prowadzącego szkołę lub placówkę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły lub placówki. Warszawa, marzec 2009

12 Rada Rodziców w szkole Ustawa o systemie oświaty
1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną: a) programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli, b) programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców; 2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły lub placówki, 3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły. Warszawa, marzec 2009

13 Rada Rodziców w szkole Ustawa o systemie oświaty
Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu wychowawczego lub programu profilaktyki, program ten ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną. Warszawa, marzec 2009

14 Rada Rodziców w szkole Ustawa o systemie oświaty
Opiniuje szkolny zestaw podręczników i szkolny zestaw programów nauczania, (art. 22a UoSO). Określa w porozumieniu z dyrektorem szkoły  wzór jednolitego stroju noszonego przez uczniów szkół podstawowych   i gimnazjów na terenie szkoły   (art. 64a UoSO). wyraża opinię na temat podjęcia działalności w szkole lub placówce przez stowarzyszenia lub organizacje takie jak np.: ZHP, ZHR, PCK itp.  (art. 56 UoSO). Warszawa, marzec 2009

15 Prawa Rodziców w szkole źródła praw
Ustawa o dostępie do informacji publicznej z 6 września 2001: Plany dotyczące środków przekazywanych przez organ założycielski – od urzędników samorządu terytorialnego; Sposób rozdysponowania budżetu oraz środków z rachunku dochodów własnych – od dyrektora szkoły. Warszawa, marzec 2009

16 Prawa Rodziców w szkole źródła praw - część VI
Karta Nauczyciela: Prawo do wnioskowania o dokonanie oceny pracy nauczyciela oraz oceny pracy dyrektora art. 6a; Prawo do opiniowania dorobku zawodowego nauczyciela w związku z ubieganiem się przez niego o awans zawodowy na wyższy stopień art. 9c. Warszawa, marzec 2009

17 Rada Rodziców podstawy funkcjonowania
Uchwała o powołaniu do życia Rady Rodziców: podejmowana podczas zebrania ogólnego rodziców, treść i sposób jej podjęcia podany wcześniej do wiadomości. ! Uchwała stanowi podstawę funkcjonowania Rady Rodziców w szkole! Warszawa, marzec 2009

18 Rada Rodziców – podstawy funkcjonowania
Regulamin działalności Rady Rodziców zgodny ze Statutem szkoły lub placówki: Nadaje nazwę Radzie Rodziców; Określa cele i zadania Rady Rodziców: Np. podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły; Określa organizację wewnętrzną Rady: Skład Prezydium (prezes, wiceprezes, skarbnik), Komisję Rewizyjną, Zebranie ogólne, Podział kompetencji. Warszawa, marzec 2009

19 Rada Rodziców krok po kroku
Wyłonienie przedstawicieli delegatów oddziałów na zebranie Rady Rodziców Ustalenie planu działań oraz preliminarza wydatków Prowadzenie bieżącej działalności zgodnie z opracowanym Regulaminem oraz wg przyjętego planu działań Pierwsze spotkanie sprawozdawczo- wyborcze we wrześniu Zebranie Rady Rodziców i przeprowadze-nie wyborów do Prezydium i Komisji Rewizyjnej RR Ustalenie kalendarza spotkań oraz sposobu informowania rodziców o działaniach Warszawa, marzec 2009

20 Warszawa, marzec 2009

21 Rada Rodziców krok po kroku
? NIP ? ! Tak, ponieważ bez NIP-u nie zawrzemy samodzielnie żadnej umowy nie otrzymamy faktur VAT, nie rozliczymy się w Urzędzie Skarbowym! ? REGON ? ! Nie, ponieważ RR nie jest samodzielną jednostką organizacyjną, ale organem szkoły! ?samodzielny rachunek bankowy? !Oczywiście, że tak. Rada Rodziców prowadzi samodzielną gospodarkę finansową! Warszawa, marzec 2009

22 Rada Rodziców krok po kroku
W celu wspierania działalności statutowej szkoły lub placówki, rada rodziców może gromadzić fundusze   z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin Rady Rodziców. Warszawa, marzec 2009

23 UWAGA Rada Rodziców nie ma osobowości prawnej toteż nie ma możliwości występowania przed sądami i urzędami w sprawach innych, niż te, które dotyczą interesów prawnych rodziców uczniów danej szkoły. Warszawa, marzec 2009

24 Rada Rodziców krok po kroku
Kto może kontrolować RR? finanse: Komisja Rewizyjna, organ prowadzący, urząd skarbowy, Regionalna Izba Obrachunkowa. Nie ma obowiązku poddawania się kontroli dyrektora szkoły lub placówki ani udostępniania zebranych przez nas środków na jego życzenie. Warszawa, marzec 2009

25 Rada Rodziców nie może:
prowadzić działalności gospodarczej, bo przepisy nie przewidują takiej możliwości, zatrudniać pracowników szkoły doprowadzenia działań własnych w czasie świadczenia przez nich pracy na rzecz pracodawcy, czyli szkoły, nie może występować przed sądami i innymi organami w sprawach innych niż te, które dotyczą spraw szkoły, działać wbrew przepisom prawa, upoważniać dyrektora szkoły do dysponowania środkami przez siebie zgromadzonymi, ponieważ dyrektor szkoły jest organem odrębnym od samej Rady Rodziców. Warszawa, marzec 2009

26 Rada szkoły lub placówki
Jest autonomicznym organem szkoły tworzonym przez równą liczbę przedstawicieli: nauczycieli wybranych przez ogół nauczycieli, rodziców wybranych przez ogół rodziców, uczniów wybranych przez ogół uczniów. Warszawa, marzec 2009

27 Rada szkoły lub placówki
Jej istnienie nie jest obligatoryjne: „Art. 50. 1. USO W szkołach i placówkach mogą działać rady szkół i placówek.” Powstanie rady szkoły lub placówki organizuje dyrektor szkoły lub placówki z własnej inicjatywy albo na wniosek rady rodziców, a w przypadku gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych także na wniosek samorządu uczniowskiego. Warszawa, marzec 2009

28 Rada szkoły lub placówki
W skład rady szkoły lub placówki nie wchodzą uczniowie przedszkoli, szkół podstawowych, z wyłączeniem szkół dla dorosłych, a także uczniowie szkół specjalnych i placówek dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim oraz uczniowie szkół i placówek określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 55 ust. 6 USO. W gimnazjach dla dzieci i młodzieży udział uczniów w radzie szkoły nie jest obowiązkowy. W szkołach i placówkach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 53 ust. 6 udział rodziców w radzie szkoły lub placówki nie jest obowiązkowy. Warszawa, marzec 2009

29 Rada szkoły lub placówki powstanie i kadencja
Rada powinna liczyć co najmniej 6 osób.   Tryb wyboru członków rady szkoły lub placówki określa statut szkoły lub placówki. Statut szkoły lub placówki może przewidywać rozszerzenie składu rady o inne osoby . Kadencja rady szkoły lub placówki trwa 3 lata. Statut szkoły lub placówki może dopuszczać dokonywanie corocznej zmiany jednej trzeciej składu Rady.   Warszawa, marzec 2009

30 Rada szkoły lub placówki funkcjonowanie
Rada szkoły lub placówki uchwala regulamin swojej działalności oraz wybiera przewodniczącego. Zebrania rady są protokołowane.  W regulaminie, mogą być określone rodzaje spraw, w których rozpatrywaniu nie biorą udziału przedstawiciele uczniów. W posiedzeniach rady szkoły lub placówki może brać udział, z głosem doradczym, dyrektor szkoły lub placówki.  Do udziału w posiedzeniach rady szkoły lub placówki mogą być zapraszane przez przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek rady, inne osoby z głosem doradczym.   Rady szkół lub placówek mogą porozumiewać się ze sobą, ustalając zasady i zakres współpracy.  Warszawa, marzec 2009

31 Rada szkoły lub placówki kompetencje
Rada szkoły lub placówki uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych szkoły lub placówki, a także:   1) uchwala statut szkoły lub placówki;   2)  przedstawia wnioski w sprawie rocznego planu finansowego środków specjalnych szkoły lub placówki i opiniuje projekt planu finansowego szkoły lub placówki;  3) może występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą lub placówką z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny działalności szkoły lub placówki, jej dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w szkole lub placówce;;  wnioski te mają dla organu charakter wiążący 4) opiniuje plan pracy szkoły lub placówki, projekty innowacji i eksperymentów pedagogicznych oraz inne sprawy istotne dla szkoły lub placówki;   5) z własnej inicjatywy ocenia sytuację oraz stan szkoły lub placówki i występuje z wnioskami do dyrektora, rady pedagogicznej, organu prowadzącego szkołę lub placówkę oraz do wojewódzkiej rady oświatowej, w szczególności w sprawach organizacji zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych.   Warszawa, marzec 2009

32 Rada szkoły lub placówki finansowanie działań
W celu wspierania działalności statutowej szkoły lub placówki Rada szkoły lub placówki może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady szkoły lub placówki określa regulamin Warszawa, marzec 2009

33 Dziękuję za uwagę Proszę o pytania Opracowała Martyna Majewska
Warszawa, marzec 2009


Pobierz ppt "Rady Rodziców i Rady Szkoły w polskim systemie oświaty"

Podobne prezentacje


Reklamy Google