Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kuratorium Oświaty w Łodzi Logika czy papierologia stosowana? KIPU, PDW, IPET – co, kiedy, dlaczego? Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej i.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kuratorium Oświaty w Łodzi Logika czy papierologia stosowana? KIPU, PDW, IPET – co, kiedy, dlaczego? Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej i."— Zapis prezentacji:

1 Kuratorium Oświaty w Łodzi Logika czy papierologia stosowana? KIPU, PDW, IPET – co, kiedy, dlaczego? Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnego st. wiz. Barbara Łaska

2 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna, a zadania nauczycieli w szkole. Przedmiot pracy zespołu nauczycieli 2

3 Dzieci, którym należna jest pomoc psychologiczno - pedagogiczna Dziecko z zaburzeniami komunikacji językowej Dziecko niepełnosprawne Dziecko przewlekle chore Dziecko z dysleksją rozwojową Dziecko szczególnie uzdolnione Dziecko w sytuacji kryzysowej lub traumatycznej Niepowodzenia edukacyjne Dziecko zaniedbane środowiskowo Dziecko z trudnościami adaptacyjnymi – różnice kulturowe, zmiana środowiska 3

4 Uczniowie niepełnosprawni Słabo widzący, niewidomi Słabo słyszący, niesłyszący Niepełnosprawność intelektualna (lekkie, umiarkowane, znaczne, głębokie upośledzenie umysłowe) Niepełnosprawność ruchowa, afazja Autyzm, zespół Aspergera Niepełnosprawność sprzężona 4

5 Przed wejściem w życie nowych przepisów o pomocy p-p 5 1.Formy i sposoby udzielania uczniom pomocy p-p określał pedagog szkolny. 2.Nauczyciel lub pedagog szkolny samodzielnie planował działania na rzecz ucznia. 3.Nauczyciel lub pedagog samodzielnie tworzył dla ucznia plan lub program wspierający (najczęściej dokument bardzo skomplikowany i długi). 4.Nauczyciel lub pedagog szkolny sam realizował zaplanowane zadania. 5.Rodzic był zapraszany lub wzywany przez poszczególnych nauczycieli lub pedagoga lub rodzic przychodził do poszczególnych nauczycieli, aby poruszyć problem swojego dziecka.

6 Na czym polegają zmiany dotyczące pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnego? 6

7 Zmiany dotyczące pomocy p-p i KS 1.Podkreślono konieczność zespołowej pracy nauczycieli. 2.Zobligowano nauczycieli do zespołowego spotkania z rodzicami. 3.Zmieniono zakres zadań pedagoga/psychologa 4.Określono niezbędną dokumentację dotyczącą pomocy p-p (KIPU i PDW). 5.Przywiązano więcej wagi do efektów udzielanej pomocy p-p. 6.Zamieniono IPE na IPE-T dookreślając jego zawartość jest obecnie tworzony w szkołach ogólnodostępnych, integracyjnych, specjalnych. 7.Do niepełnosprawności – autyzm dodano zespół Aspergera, do ruchowej – afazję. 7

8 Stare rozporządzenie Do zadań pedagoga należy w szczególności: 1.rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych; 2.określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno - pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb; 3.organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno - pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli; 4.podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach, w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli; 5.wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach; 6.planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu, w przypadku gdy w szkole nie jest zatrudniony doradca zawodowy; 7.działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. 8

9 Stare rozporządzenie Do zadań psychologa należy w szczególności: 1.prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów, w tym diagnozowanie potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron ucznia; 2.diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, określenia odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców i nauczycieli; 3.organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno- pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli; 4.zapewnienie uczniom doradztwa w zakresie wyboru kierunku kształcenia i zawodu; 5.minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia; 6.wspieranie wychowawców klas oraz zespołów wychowawczych i innych zespołów problemowo-zadaniowych w działaniach wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach. 9

10 Nowe zadania pedagoga/psychologa szkolnego 10 1.Diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów. 2.Prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej, 3.Realizacja różnych form pomocy psychologiczno- pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów.

11 Zmiany dotyczące pomocy p-p i KS 1.Podkreślono konieczność zespołowej pracy nauczycieli. 2.Zobligowano nauczycieli do zespołowego spotkania z rodzicami. 3.Zmieniono zakres zadań pedagoga/psychologa 4.Określono niezbędną dokumentację dotyczącą pomocy p-p (KIPU i PDW). 5.Przywiązano więcej wagi do efektów udzielanej pomocy p-p. 6.Zamieniono IPE na IPE-T dookreślając jego zawartość jest obecnie tworzony w szkołach ogólnodostępnych, integracyjnych, specjalnych. 7.Do niepełnosprawności – autyzm dodano zespół Aspergera, do ruchowej – afazję. 11

12 Istota zmiany – założenia nowych przepisów o pomocy p-p 12 1.Nauczyciele i specjaliści wspólnie ustalają kierunek pracy z uczniem i określają formy udzielania uczniom pomocy p-p, a decyzję w sprawie ustalonych form pomocy p-p podejmuje dyrektor. 2.Nauczyciele w czasie spotkania zespołu wspólnie tworzą dokumentację wskazując cel i zakres pomocy p-p. 3.Nauczyciele i specjaliści dzielą się wiedzą w zakresie konkretnego problemu. 4.Szkoła + poradnia p-p + odn + inne = współpraca na rzecz konkretnego dziecka/ucznia. 5.Rodzic zapraszany jest jeden raz na spotkanie zespołu i wszystkim uczącym dziecko nauczycielom całościowo przedstawia problemy swojego dziecka. Wszyscy nauczyciele mają okazję dowiedzieć się od rodzica, jak radzi sobie z problemami. Celem jest współdziałanie dorosłych w procesie wspomagania ucznia

13 EFEKT zmiany w pracy nauczycieli 1. Poświęcanie mniej czasu na planowanie pracy z uczniami wymagającymi pomocy p-p. 2. Praca w zespole – pozwoli na korzystanie z wiedzy i doświadczenia innych nauczycieli oraz rodziców. 3. Tworzenie w czasie spotkania zespołu dokumentu krótkiego, przydatnego, wskazującego kierunek pracy z dzieckiem (cele, zakres, formy pomocy p-p). 4. Odnoszenie się do efektów udzielanej pomocy p-p w postaci wniosków i zaleceń. 13

14 Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno - pedagogicznej w przedszkolu, szkole i placówce zapewniają poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, oraz placówki doskonalenia nauczycieli. 14 Wsparcie innych placówek

15 Zmiana w koncepcji udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej i wspierania szkół Wspieranie szkół (nauczycieli) w zakresie trudnej, problemowej pracy z konkretnym dzieckiem 15 Wspieranie szkół, spotkania z nauczycielamii zajęcia z uczniami w zakresie wychowania, profilaktyki, integracji uczniów

16 KIPU – karta indywidualnych potrzeb ucznia PDW – plan działań wspierających IPE-T – indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny 16 Praca zespołu nauczycieli – dokumentowanie

17 W Karcie Indywidualnych Potrzeb Ucznia (KIPU) wskazujemy: informację o opinii, orzeczeniu lub wniosku konieczności udzielenia pomocy p-p dla ucznia, zakres, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno- pedagogicznej; ( np.: problemy w kontaktach rówieśniczych, zaburzone relacje rodzinne, trudności w nauce, problemy w komunikacji werbalnej, trudności w pisaniu, czytaniu, …) zalecane przez zespół formy, sposoby i okresy udzielania pomocy p-p, ustalone przez dyrektora formy, sposoby i okresy udzielania pomocy p-p oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, ocenę efektywności pomocy p-p (w tym prowadzonych zajęć) - polega na wnioskach i zaleceniach do dalszej pomocy p-p. 17

18 Plan działań wspierających (PDW) określa: 1. cele do osiągnięcia w zakresie, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 2. działania realizowane z uczniem w ramach poszczególnych form i sposobów udzielania uczniowi pomocy p-p, 3. metody pracy z uczniem, 4. zakres dostosowania wymagań edukacyjnych, 5. działania wspierające rodziców ucznia, 6. w zależności od potrzeb, zakres współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży. 18

19 IPE-T 1.zakres dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia (zasady, metody, formy, treści, środki dyd.); 2.rodzaj i zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem, w tym w przypadku ucznia niepełnosprawnego – zakres działań o charakterze rewalidacyjnym, 3.formy i metody pracy z uczniem; 19

20 IPE-T 4.formy, sposoby i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, ustalone przez dyrektora przedszkola lub szkoły zgodnie z przepisami dotyczącymi udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej w szkołach i placówkach; 20

21 IPE-T 5.zajęcia rewalidacyjne i resocjalizacyjne oraz inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów; 6.zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami uczniów w realizacji zadań - (zakres) REALIZACJA ZALECEŃ WSKAZANYCH W ORZECZENIU, INTEGRACJA Z RÓWIEŚNIKAMI (tylko w szkole specjalnej), PRZYGOTOWANIE DO SAMODZIELNEGO ŻYCIA. 21

22 Zespół nauczycieli określa zakres i kierunki pracy z dzieckiem 22 Dziecko niepełnosprawne lub ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Decyzja zespołu dot. utworzenia PDW (dla każdego ucznia lub dla grupy uczniów) IPE-T PDW Cele i zakres pomocy p-p KIPU Dokumentacja obowiązująca w szkole: dziennik pedagoga, psychologa szkolnego dziennik zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i specjalistycznych lub innych zajęć Działania nauczyciela: dostosowanie wymagań edukacyjnych

23 Obowiązująca dokumentacja Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. Nr 23, poz. 225, z 2003 r. Nr 107, poz z 2009 r. Nr 116, poz. 977 oraz z 2010 r. Nr 156, poz. 1047) 23

24 § 10 ust 1 dokumentowanie Przedszkole, szkoła i placówka prowadzą odpowiednio dzienniki zajęć dydaktyczno- wyrównawczych i specjalistycznych oraz innych zajęć, które nie są wpisywane odpowiednio do dziennika zajęć przedszkola, dziennika lekcyjnego, dziennika zajęć w świetlicy i dziennika zajęć wychowawczych, jeżeli jest to uzasadnione koniecznością dokumentowania przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej. 24

25 § 10 ust 2 - dokumentowanie Do dzienników zajęć, o których mowa w ust. 1, wpisuje się w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona odpowiednio uczniów lub wychowanków, indywidualny program pracy z uczniem lub wychowankiem, a w przypadku zajęć grupowych - program pracy grupy, tematy przeprowadzonych zajęć, ocenę postępów i wnioski dotyczące dalszej pracy, oraz odnotowuje się obecność uczniów lub wychowanków na zajęciach. 25

26 § 18 - dokumentowanie Pedagog, psycholog, logopeda lub doradca zawodowy zatrudniony odpowiednio w przedszkolu, szkole lub placówce prowadzi dziennik, do którego wpisuje tygodniowy plan swoich zajęć, zajęcia i czynności przeprowadzone w poszczególnych dniach, imiona i nazwiska dzieci, uczniów lub wychowanków objętych różnymi formami pomocy, w szczególności pomocy psychologiczno-pedagogicznej, oraz informacje o kontaktach z osobami i instytucjami, z którymi pedagog, psycholog, logopeda lub doradca zawodowy współdziała przy wykonywaniu swoich zadań. 26

27 § 19 - dokumentowanie Przedszkole, szkoła i placówka gromadzi, w indywidualnej teczce, dla każdego dziecka, ucznia lub wychowanka objętego pomocą psychologiczno- pedagogiczną dokumentację badań i czynności uzupełniających prowadzonych w szczególności przez pedagoga, psychologa, logopedę, doradcę zawodowego i lekarza. 27

28 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Sportu z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych § 2, 3, 4, 6 (Dz. U. Nr 83, poz. 562 i Nr 130, poz. 906, z 2008 r. Nr 3, poz. 9 i Nr 178, poz. 1097, z 2009 r. Nr 58, poz. 475, Nr 83, poz. 694 i Nr 141, poz oraz z 2010 r. Nr 156, poz i Nr 228, poz oraz z 2011 r. Nr 35, poz. 178 i Nr 179, poz. 1063) 28

29 Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych (§3) Wymagania edukacyjne wynikają z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę (§2) 29

30 Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania (§4) Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia (§6.1) 30

31 Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia posiadającego: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, opinię poradni p-p o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni p-p na podstawie tej opinii oraz ustaleń zawartych w PDW, oraz uczniowi nieposiadającemu orzeczenia lub opinii, który objęty jest pomocą p-p w szkole na podstawie ustaleń zawartych w PDW (§6.1a) 31

32 Uczeń niesłyszący, słabo słyszący, niewidomy, słabo widzący, z niepełnosprawnością ruchową, z afazją, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z autyzmem, z zespołem Aspergera – obowiązuje podstawa programowa kształcenia ogólnego Uczeń z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym - obowiązuje inna podstawa programowa kształcenia ogólnego Dziecko głęboko upośledzone umysłowo – obowiązują przepisy dotyczące organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych 32 Podstawa programowa

33 Kształcenie specjalne - rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. Nr 228 poz. 1490) z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach (Dz. U. Nr 228 poz. 1489) 33

34 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 228, poz. 1487) 34

35 Rodzaje zajęć dla uczniów Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze Zajęcia specjalistyczne 35 Uczeń posiadający opinię Poradni Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze Zajęcia specjalistyczne Zajęcia rewalidacji indywidualnej

36 Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach podstawowych 1) klasy terapeutyczne 2) zajęcia rozwijające uzdolnienia 3) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze 4) zajęcia specjalistyczne: korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, socjoterapeutyczne inne zajęcia o charakterze terapeutycznym; 5) porady i konsultacje. 36

37 Nowe ramowe plany nauczania Szkoła ogólnodostępna i integracyjna - dwie godziny zajęć rewalidacyjnych dla ucznia Szkoła specjalna – 12 godzin na oddział (10) 37

38 Zajęcia rewalidacyjne § rozporządzenie - ramowe plany nauczania W szkolnym planie nauczania należy dodatkowo uwzględnić dla uczniów niepełnosprawnych, w zależności od rodzaju i stopnia niepełnosprawności uczniów, następujące zajęcia rewalidacyjne: 1) korekcyjne wad postawy, 2) korygujące wady mowy, 3) orientacji przestrzennej i poruszania się, 4) nauki języka migowego lub innych alternatywnych metod komunikacji, 5) inne, wynikające z programów rewalidacji. 38

39 Dziękuję za uwagę Barbara Łaska


Pobierz ppt "Kuratorium Oświaty w Łodzi Logika czy papierologia stosowana? KIPU, PDW, IPET – co, kiedy, dlaczego? Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej i."

Podobne prezentacje


Reklamy Google