Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zmiany w przepisach oświatowych w zakresie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu Rzeszów – grudzień 2011.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zmiany w przepisach oświatowych w zakresie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu Rzeszów – grudzień 2011."— Zapis prezentacji:

1 Zmiany w przepisach oświatowych w zakresie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu Rzeszów – grudzień 2011

2 Nowe akty prawne ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 228, poz. 1487)

3 Nowe akty prawne ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. Nr 228, poz. 1490)

4 Nowe akty prawne ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach (Dz. U. Nr 228, poz. 1489)

5 Nowe akty prawne ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. Nr 228, poz. 1488)

6 Uwaga! Nowe rozporządzenia nie dotyczą dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim (objętych zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi) Gdy mowa o przedszkolu należy przez to rozumieć także oddział przedszkolny Pojęcie uczeń odnosi się także do dziecka, wychowanka przedszkola

7 Nowe rozwiązania Możliwość objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną bez konieczności uzyskania dokumentu z poradni psychologiczno-pedagogicznej (orzeczenia, opinii)

8 Nowe rozwiązania Odejście od orzekania potrzeby kształcenia specjalnego ze względu na zaburzenia w zachowaniu (np. w związku z ADHD)

9 Nowe rozwiązania Poszerzenie katalogu specjalnych potrzeb edukacyjnych, a tym samym stworzenie możliwości objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną większej liczby dzieci (afazja, zespół Aspergera)

10 Nowe rozwiązania Poszerzenie, do poziomu obowiązującego w placówkach specjalnych, zadań przedszkoli ogólnodostępnych w zakresie pomocy dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego

11 Nowe rozwiązania Wprowadzenie zespołowej pracy nauczycieli, wychowawców, specjalistów, rodziców, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznej nad organizacją i realizacją pomocy psychologiczno-pedagogicznej

12 Nowe rozwiązania Partnerska współpraca z rodzicami uczniów oraz wspieranie ich w we wspomaganiu rozwoju dziecka

13 Nowe rozwiązania Wprowadzenie do pracy przedszkoli ogólnodostępnych nowej dokumentacji (IPET – Indywidualny program Edukacyjno-Terapeutyczny, Wielospecjalistyczna Ocena Poziomu Funkcjonowania Ucznia, PDW – Plan Działań Wspierających, Karta Indywidualnych Potrzeb Ucznia)

14 Nowe rozwiązania Zwiększona rola i poszerzone zadania poradni psychologiczno-pedagogicznych Ustanowienie 60 minutowej jednostki zajęć specjalistycznych

15 Nowe rozwiązania Wprowadzenie możliwości zatrudniania tzw. nauczyciela wspomagającego w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych (za zgodą organu prowadzącego) – (§ 6.2. rozporządzenia dotyczącego kształcenia specjalnego w szkołach ogólnodostępnych) – tak jak w szkołach integracyjnych

16 Nowe rozwiązania Realizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej na każdym etapie pracy z uczniem/dzieckiem poprzez: Zajęcia zespołowe w oddziale (indywidualizacja - dostosowanie wymagań edukacyjnych, metod i form pracy) Zajęcia rewalidacyjne, specjalistyczne Współdziałanie rodziców

17 Kategorie dzieci/uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego posiadający orzeczenie o potrzebie indywidualnego rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej nieposiadający orzeczenia lub opinii wymienionych, którzy zostali zgłoszeni przez nauczyciela/ wychowawcę, specjalistę

18 Kategorie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Ad 1. Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – niepełnosprawne: niesłyszący słabosłyszący niewidomi słabowidzący niepełnosprawni ruchowo, w tym z afazją z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera z niepełnosprawnościami sprzężonymi (2 lub więcej z ww. niepełnosprawności)

19 Kategorie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Ad 2. Dzieci/uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie: indywidualnego rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego (Art. 71b ust. 1a Ustawy o systemie oświaty: Indywidualnym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym lub indywidualnym nauczaniem obejmuje się dzieci i młodzież, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły).

20 Kategorie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Ad 3. Uczniowie posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej Na przykład ze względu na: zaburzenia komunikacji językowej (wada wymowy, afazja, mutyzm ..), przewlekłą chorobę, ADHD, i inne

21 Kategorie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Ad 4. Dzieci/uczniowie nieposiadający orzeczenia lub opinii, którzy zostali zgłoszeni przez nauczyciela, wychowawcę, specjalistę: Pozostający w sytuacji kryzysowej lub traumatycznej Z niepowodzeniami edukacyjnymi (niezdiagnozowani) Zaniedbani środowiskowo w związku z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania wolnego czasu, kontaktami środowiskowymi Z trudnościami adaptacyjnymi wynikającymi z różnic kulturowych lub zmiany środowiska edukacyjnego (…)

22 Dzieci/uczniowie ze SPE podlegający różnym formom pomocy
Posiadający orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego (niepełnosprawni, niedostosowani społ., zagrożeni niedostosowaniem społ.) Posiadający orzeczenie o potrzebie indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego lub opinię PPP oraz uczniowie nieposiadający orzeczenia lub opinii

23 Powołanie Zespołu, Powołanie koordynatora
Poinformowanie rodziców o terminie spotkania Złożenie wniosku do PPP w sprawie udziału przedstawiciela PPP w spotkaniu Zespołu Uczniowie z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego (niepełnosprawność, niedostosowanie społeczne, zagrożenie niedostosowaniem społecznym) Zapoznanie się z orzeczeniem Opracowanie WIELOSPECJALISTYCZNEJ OCENY POZIOMU FUNKCJONOWANIA UCZNIA Realizacja przez zespół zadań określonych w § 20 rozporządzenia Nr 1 Ustalenie przez dyrektora form, sposobów i okresów udzielania ppp oraz wymiaru godzin Opracowanie przez Zespół INDYWIDUALNEGO PROGRAMU EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNEGO, na podstawie § 5 rozporządzenia Nr 2 Uczniowie z orzeczeniami o potrzebie IN, IRPPP, opiniami PPP, nieposiadający opinii lub orzeczenia Zapoznanie się z opinią PPP/sytuacja dziecka Założenie KARTY INDYWIDUALNYCH POTRZEB UCZNIA Opracowanie przez Zespół PLANU DZIAŁAŃ WSPIERAJĄCYCH Poinformowanie rodziców na piśmie o ustalonych formach ppp, Realizacja IPET/PDW podczas zajęć lekcyjnych (dostosowanie wymagań edukacyjnych), poprzez zajęcia rewalidacyjne, specjalistyczne i inne Dokonywanie przez Zespół oceny efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej Ewentualna weryfikacja IPET/PDW

24 Uczniowie z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego
Grupa I Uczniowie z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego

25 Tryb postępowania - Gr. I
Krok I: Powołanie przez dyrektora placówki Zespołu (nauczyciele, specjaliści) Zespół powołuje się odrębnie dla każdego dziecka.

26 Tryb postępowania - Gr. I
Krok II: Powołanie przez dyrektora koordynatora Zespołu Krok III: Dyrektor informuje rodziców o terminie spotkania Zespołu i możliwości udziału w jego posiedzeniu oraz możliwości złożenia wniosku o zaproszenie do udziału w spotkaniu osób (lekarz, inny specjalista). Ponadto dyrektor może złożyć wniosek do PPP w sprawie udziału przedstawiciela poradni w posiedzeniu Zespołu.

27 Tryb postępowania - Gr. I
Krok IV: Zespół podejmuje pracę. Zespół zapoznaje się z treścią orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej. Opracowuje wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania dziecka.

28 Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia
„Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia jest złożonym procesem rozpoznania, którego celem jest ocena poziomu wiedzy i umiejętności, potrzeb, zakresu możliwości i ograniczeń. Powinna być prowadzona w sytuacjach naturalnych z uwzględnieniem emocji i zainteresowań, które z punktu widzenia konstruowania indywidualnych programów mogą mieć znaczenie priorytetowe. Zainteresowania ucznia stanowią o doborze odpowiednich metod kształcenia czy terapii”. (Materiały ORE)

29 Tryb postępowania - Gr. I
Zespół ustala zakres, w którym dziecko wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Określa zalecane formy, sposoby i okres udzielania dziecku pomocy psychologiczno - pedagogicznej, z uwzględnieniem zaleceń zawartych w orzeczeniu.

30 Tryb postępowania - Gr. I
Krok V: Dyrektor placówki ustala formę, sposób i okres udzielania oraz wymiar godzin poszczególnych form pomocy. Krok VI: Po zatwierdzeniu przez organ prowadzący arkusza organizacji przedszkola/szkoły/ placówki dyrektor na piśmie informuje rodziców dziecka o formach, sposobach i okresach udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin.

31 Tryb postępowania - Gr. I
Krok VII: Zespół opracowuje Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny (IPET), w oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych

32 IPET określa: zakres dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, o którym mowa w przepisach w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych;

33 IPET określa: rodzaj i zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem, w tym w przypadku: a) ucznia niepełnosprawnego – zakres działań o charakterze rewalidacyjnym,

34 IPET określa: formy i metody pracy z dzieckiem;

35 IPET określa: formy, sposoby i okres udzielania dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, ustalone przez dyrektora przedszkola lub szkoły zgodnie z przepisami, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt3 (rozporządzenie w sprawie pomocy psychologiczno-pedagogicznej);

36 IPET określa: działania wspierające rodziców oraz zakres współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży, określone przez zespół (…….)

37 IPET określa: zajęcia rewalidacyjne oraz inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka(….)

38 IPET określa: zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami dziecka w realizacji zadań, o których mowa w §4 ust. 1 pkt 1 i 5 (realizacja zaleceń zawartych w orzeczeniu oraz przygotowanie ucznia do samodzielności w życiu) Program opracowuje się na okres, na który zostało wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, nie dłuższy jednak niż etap edukacyjny.

39 Tryb postępowania - Gr. I cd.
Krok VIII: Realizacja Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego; W codziennej pracy : IPET, indywidualizacja wymagań Poprzez zaplanowane formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zajęcia rewalidacyjne We współdziałaniu z rodzicami

40 Tryb postępowania - Gr. I cd.
Krok IX. Zespół nie rzadziej niż raz w roku szkolnym dokonuje okresowej, wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka, uwzględniając ocenę efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej mu udzielanej (…) oraz, w miarę potrzeb dokonuje modyfikacji programu.

41 Grupa II Uczniowie z opiniami PPP, ind. roczne przygotowanie przedszkolne, zgłoszeni przez nauczycieli

42 Tryb postępowania - Gr. II
Krok I: Powołanie przez dyrektora szkoły/placówki Zespołu (nauczyciele, specjaliści)

43 Tryb postępowania - Gr. II
Krok II: Powołanie przez dyrektora koordynatora Zespołu – terminy jak wyżej. Krok III: Koordynator zwołuje spotkanie Zespołu, ustala termin.

44 Tryb postępowania - Gr. II
Krok IV: Dyrektor informuje rodziców dziecka o terminie spotkania Zespołu i możliwości udziału w jego posiedzeniu oraz możliwości złożenia wniosku o zaproszenie do udziału w spotkaniu osób (lekarz, inny specjalista). Ponadto dyrektor może złożyć wniosek do PPP w sprawie udziału przedstawiciela poradni w posiedzeniu Zespołu.

45 Tryb postępowania - Gr. II
Krok V: Zespół podejmuje pracę. Zespół zapoznaje się z treścią opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej/orzeczeniem o potrzebie IRPP lub sytuacją, w związku z którą dziecko zostało zgłoszone do objęcia go pomocą psychologiczno-pedagogiczną. Ustala zakres, w którym dziecko wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Określa zalecane formy, sposoby i okres udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, z uwzględnieniem zaleceń zawartych w opinii/orzeczeniu.

46 Tryb postępowania - Gr. II
Krok VI: Zespół zakłada Kartę Indywidualnych Potrzeb Ucznia.

47 Karta Indywidualnych Potrzeb Ucznia
Karta zawiera: Imię (imiona) i nazwisko ucznia; nazwę przedszkola oraz oznaczenie grupy, do której dziecko uczęszcza; Informację dotyczącą: a) orzeczenia o potrzebie indywidualnego rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej – z podaniem numeru i daty wydania orzeczenia lub opinii,

48 Karta Indywidualnych Potrzeb Ucznia
b) potrzeby objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną stwierdzonej w wyniku przeprowadzonych działań pedagogicznych, o których mowa w § 18 ust.1. (diagnoza przedszkolna) zakres, w którym dziecko wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne zalecane przez Zespół formy, sposoby i okresy udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

49 Karta Indywidualnych Potrzeb Ucznia
ustalone przez dyrektora przedszkola formy, sposoby i okresy udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane; ocenę efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej; Karta zawiera ponadto: terminy spotkań Zespołu; podpisy osób biorących udział w poszczególnych spotkaniach Zespołu.

50 Karta Indywidualnych Potrzeb Ucznia
Karta jest jednocześnie protokołem z posiedzeń Zespołu

51 Tryb postępowania - Gr. II – cd.
Krok: VII. Karta przedstawiana jest dyrektorowi przedszkola. Krok VIII: Dyrektor szkoły/placówki ustala formę, sposób i okres udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin poszczególnych form pomocy.

52 Tryb postępowania - Gr. II – cd.
Krok: IX: Po zatwierdzeniu przez organ prowadzący arkusza organizacji przedszkola dyrektor na piśmie informuje rodziców dziecka o formach, sposobach i okresach udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin.

53 Tryb postępowania - Gr. II – cd.
Krok X: Zespół opracowuje Plan Działań Wspierających (PDW) w oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

54 Plan Działań Wspierających zawiera:
cele do osiągnięcia w zakresie, w którym dziecko wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej; działania realizowane z dzieckiem w ramach poszczególnych form i sposobów udzielania mu pomocy psychologiczno-pedagogicznej; metody pracy z dzieckiem;

55 Plan Działań Wspierających zawiera:
działania wspierające rodziców ucznia; w zależności od potrzeb, zakres współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

56 Tryb postępowania - Gr. II – cd.
Krok XI: Realizacja Planu Działań Wspierających; w codziennej pracy: indywidualizacja oddziaływań i wymagań poprzez realizację zaplanowanych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, współdziałanie z rodzicami.

57 Tryb postępowania - Gr. II – cd.
Krok XII. Zespół dokonuje oceny efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi, w tym efektywności realizowanych zajęć , dotyczącej: danej formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej – po zakończeniu jej udzielania; pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielonej w danym roku szkolnym - przed opracowaniem arkusza organizacji przedszkola na kolejny rok szkolny.

58 Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej
W szkole, w przedszkolu, dla rodziców

59 Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu - udzielanej dziecku
Zajęcia specjalistyczne: korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, socjoterapeutyczne, oraz inne o charakterze terapeutycznym Porady i konsultacje

60 Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu - udzielanej dziecku
§ 10. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba uczestników zajęć wynosi do 5.

61 Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu - udzielanej dziecku
§ 11. Zajęcia logopedyczne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę. Liczba uczestników zajęć wynosi do 4.

62 Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu - udzielanej rodzicom
Porady Konsultacje Warsztaty Szkolenia

63 Zadania poradni psychologiczno-pedagogicznych

64 Do zadań poradni należy w szczególności:
1) diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci i młodzieży, w tym: a) predyspozycji i uzdolnień, b) przyczyn niepowodzeń edukacyjnych, c) specyficznych trudności w uczeniu się;

65 Do zadań poradni należy w szczególności:
2) wspomaganie dzieci i młodzieży odpowiednio do ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, w tym zwłaszcza dzieci i młodzieży: a) szczególnie uzdolnionych, b) niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym, c) ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, d) z zaburzeniami komunikacji językowej, e) z chorobami przewlekłymi;

66 Do zadań poradni należy w szczególności:
3) prowadzenie terapii dzieci i młodzieży, w zależności od rozpoznanych potrzeb, w tym dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi, z zachowaniami dysfunkcyjnymi, niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym, oraz ich rodzin;

67 Do zadań poradni należy w szczególności:
4) pomoc dzieciom i młodzieży w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej oraz wspieranie nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek w planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego;

68 Do zadań poradni należy w szczególności:
5) wspomaganie dzieci i młodzieży z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanymi z wcześniejszym kształceniem za granicą

69 Do zadań poradni należy w szczególności:
6) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci i młodzieży;

70 Do zadań poradni należy w szczególności:
7) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, w tym udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka oraz ich rodzicom;

71 Do zadań poradni należy w szczególności:
8) współpraca ze szkołami i placówkami w rozpoznawaniu u uczniów specyficznych trudności w uczeniu się, w tym ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się u uczniów klas I—III szkoły podstawowej;

72 Do zadań poradni należy w szczególności:
9) współpraca z przedszkolami, szkołami i placówkami przy opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych, (………) oraz planów działań wspierających, (………)

73 Do zadań poradni należy w szczególności:
10) współpraca w udzielaniu i organizowaniu przez przedszkola, szkoły i placówki pomocy psycho- logiczno-pedagogicznej;

74 Do zadań poradni należy w szczególności:
11) wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny;

75 Do zadań poradni należy w szczególności:
12) wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji przedszkola, szkoły lub placówki, w tym udzielanie nauczycielom pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno-wychowawczych;

76 Do zadań poradni należy w szczególności:
13) prowadzenie edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego, wśród dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli;

77 Do zadań poradni należy w szczególności:
14) udzielanie, we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli, wsparcia merytorycznego nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych i specjalistom udzielającym pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach.

78 § 7 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad działania poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych Osoby, o których mowa w § 6 (psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, doradcy zawodowi) realizują zadania poradni również poza poradnią, w szczególności w przedszkolu, szkole i placówce oraz w środowisku rodzinnym dzieci i młodzieży.

79 § 32 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole i placówce zapewniają poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, oraz placówki doskonalenia nauczycieli.

80 Gdzie szukać pomocy?

81 POMOCNE PUBLIKACJE I INSTYTUCJE
1. Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Materiały dla nauczycieli. MEN 2. Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży. Prawne ABC dyrektora przedszkola, szkoły i placówki. MEN. Warszawa Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? Przewodnik. MEN. Warszawa 2010

82 4. Strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej: www
4. Strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej: 5. Strona internetowa Ośrodka Rozwoju Edukacji: (zakładka Specjalne potrzeby edukacyjne)

83 6. Polskie Towarzystwo ADHD www.ptadhd.pl
Portal poświęcony dzieciom z zaburzeniami genetycznymi 7. Strona internetowa Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci z Nadpobudliwością Psychoruchową: 8. Strona internetowa Kuratorium Oświaty w Rzeszowie: (zakładka Kształcenie specjalne i integracyjne).

84 9. Strona internetowa Stowarzyszenia BARDZIEJ KOCHANI (dzieci z Zespołem Downa) 10. Strona internetowa Biura ds. osób niepełnosprawnych Uniwersytetu Warszawskiego:

85 8. Strona internetowa Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci z Nadpobudliwością Psychoruchową:
Portal poświęcony dzieciom z zaburzeniami genetycznymi: www. gen.org.pl 10. Strona internetowa Kuratorium Oświaty w Rzeszowie: (zakładka Kształcenie specjalne i integracyjne).

86 Dziękuję za uwagę Maria Rusin


Pobierz ppt "Zmiany w przepisach oświatowych w zakresie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu Rzeszów – grudzień 2011."

Podobne prezentacje


Reklamy Google