Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sieć Natura 2000 To program w krajach Unii Europejskiej wspólnego systemu, obszarów objętych ochroną przyrody. Podstawą dla tego programu są dwie unijne.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sieć Natura 2000 To program w krajach Unii Europejskiej wspólnego systemu, obszarów objętych ochroną przyrody. Podstawą dla tego programu są dwie unijne."— Zapis prezentacji:

1 Sieć Natura 2000 To program w krajach Unii Europejskiej wspólnego systemu, obszarów objętych ochroną przyrody. Podstawą dla tego programu są dwie unijne dyrektywy :Dyrektywa Ptasia i Dyrektywa Siedliskowa. Celem programu jest zachowanie określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, które uważa się za cenne i zagrożenie w skali całej Europy. Wspólne działanie na rzecz zachowania dziedzictwa przyrodniczego Europy w oparciu o jednolite prawo. Ma ono na celu optymalizację kosztów spotęgowanie korzystnych dla środowiska efektów. Jednolite prawo powinno ułatwić współdziałanie wielu instytucji zajmujących się ochroną przyrody stale i tych dla, których jest to działanie uboczne. Zadanie i cel rangi europejskiej powinno łatwiej uzyskać powszechną akceptację społeczną, tymbardziej że poszczególne kraje członkowskie są zobowiązane do zachowania na obszarach wchodzących w skład sieci Natura 2000 walorów chronionych w stanie nie pogorszonym, co wcale nie musi wykluczać ich gospodarczego wykorzystania. Polska zastała przyłączona do tej sieci w 2005 roku.

2 Park Krajobrazowy Góra Świętej Anny
Powierzchnia:5084,3 Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:specjalny obszar ochrony siedlisk Obszar biogeograficzny : kontynentalny

3 Opis przyrodniczy Obszar obejmuje Górę świętej Anny-wyraźną kulminację w krajobrazie Wyżyny Śląskiej wraz z otoczeniem. Góra to wapienno-bazaltowe wzgórze, o stromych stokach południowych (uskok tektoniczny) łagodnie opada pod utwory polodowcowe od północy. W lasach występują cenne dla Europy trzy odmiany buczyn, w tym buczyny kwaśne oraz żyzne, ciepłolubne buczyny storczykowe. Znaczący udział osiągają też murawy kserotermiczne ze stanowiskami storczyków, zarośla okrajkowe oraz ekstensywnie użytkowane łąki(w tym eutroficzne).Łącznie na terenie obszaru spotkać można aż 11 siedlisk ważnych z europejskiego punktu widzenia. Grunty orne tworzą mozaikę krajobrazową z ekosystemami o dużej naturalności. Na terenie ostoi występuje około czterdzieści gatunków roślin chronionych w Polsce oraz około czterdzieści gatunków uznawanych lokalnie za rzadkie. Poza tym, na terenie Góry świętej Anny można spotkać dwa gatunki roślin chronionych przez europejskie dyrektywy: storczyk-obuwik pospolity i należący do rodziny sandałowcowatych-leniec bezpodkwiatkowy. Świat zwierząt cennych dla Europy reprezentowany jest głównie przez jedenaście gatunków ptaków i ssaków.

4 Ważne dla Europy gatunki zwierząt (z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał
Ważne dla Europy gatunki zwierząt (z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej) mopek-ssak nocek duży-ssak ortolan-ptak gąsiorek-ptak muchołówka mała-ptak muchołówka białoszyja- ptak lerka-ptak dzięcioł średni-ptak dzięcioł zielonosiwy-ptak dzięcioł czarny-ptak kraska-ptak kania ruda-ptak bocian biały-ptak

5 Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych (z Zał. I Dyr
Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych (z Zał. I Dyr. Siedliskowej) ziołorośla górskie i ziołorośla nadrzeczne niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie źródliska wapienne ze zbiorowiskami górskie i nizinny torfowiska zasadowe wapienne ściany skalne ze zbiorowiskami jaskinie kwaśne buczyny żyzne buczyny ciepłolubne byczyny storczykowe łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach

6 Opis turystyczny:  wieś w Polsce położona w województwie opolskim, w powiecie strzeleckim, w gminie Leśnica, na Górnym Śląsku. Obok wzniesienie o tej samej nazwie, na którym niegdyś znajdowała się pogańska świątynia, a obecnie stoi bazylika i sanktuarium, z figurką św. Anny Samotrzeciej (XV wiek). Powstanie i rozwój tej miejscowości związany jest z klasztorem franciszkanów. Pierwsze wzmianki wymieniają źródła z 1679 roku. Kiedyś jej nazwa brzmiała Annaberg, a po polsku Święta Anna. Później urzędową nazwę miejscowości zmieniono na Sankt Annaberg. W 1720 roku wioska liczyła 54 mieszkańców, liczba ta wzrosła w 1843 roku do 476. W 1861 wieś występuje jako ośrodek rzemieślniczy i miejsce targowe. Wśród mieszkańców wymienia się wtedy 85 rzemieślników, którzy reprezentowali 13 specjalności. W maju 1921 w tym rejonie miały miejsce krwawe walki podczas III powstania śląskiego.

7 Wykonała: Aurelia Buhl
Wybrałam Górę świętej Anny, ponieważ jest mi to miejsce bardzo bliskie. Jak byłam jeszcze małym dzieckiem to miałam zaszczyt zobaczyć tam świętej pamięci Jana Pawła II i od tego czasu co roku jeździmy tam z całą rodziną. Źródła: -Atlas Przyrodniczy - -google(obrazy)


Pobierz ppt "Sieć Natura 2000 To program w krajach Unii Europejskiej wspólnego systemu, obszarów objętych ochroną przyrody. Podstawą dla tego programu są dwie unijne."

Podobne prezentacje


Reklamy Google