Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

jako główny element zmian

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "jako główny element zmian"— Zapis prezentacji:

1 jako główny element zmian
System gminny jako główny element zmian

2 GMINA SYSTEM GMINNY - SCHEMAT WŁAŚCICIELE NIERUCHOMOŚCI
USTANOWIENIE OPŁAT wyposażenie nieruchomości w pojemniki GMINA selektywna zbiórka WYBÓR USŁUGODAWCY G.J.O. PRZETARG PRZEDSIĘBIORCA INNE SELEKTYWNE SPÓŁKA GMINNA © Marek Górski

3 SYSTEM GMINNY - SCHEMAT INSTALACJI PRZETWARZANIA
PODMIOT ODBIERAJĄCY OBOWIĄZEK ODEBRANIA WSZYSTKICH ODPADÓW SELEKTYWNE INNE SEGREGACJA PRZEKAZANIE DO INSTALACJI PRZETWARZANIA (zasady z ustawy o odpadach w szczeg. art. 7) PRZEKAZANIE DO REGIONALNEJ INSTALACJI © Marek Górski

4 SYSTEM GMINNY - SCHEMAT
PODMIOT ODBIERAJĄCY OBOWIĄZEK ODEBRANIA WSZYSTKICH ODPADÓW SELEKTYWNE INNE KOSZTY ODEBRANIA I PRZEKAZANIA GMINA © Marek Górski

5 Konsekwencje wprowadzenia systemu gminnego
WSZYSTKIE ŚMIECI W RĘCE GMIN ? gmina przejmuje pełne władztwo nad odpadami komunalnymi - pełną odpowiedzial-ność za ich odebranie od wytwórców oraz zagospodarowanie zgodnie z prawem gmina przejmuje własność odpadów ? – w ustawie brak wyraźnego przepisu rozstrzygającego o przejęciu własności odpadów z chwilą umieszczenia ich w pojemniku (bądź opróżnienia pojemnika) © Marek Górski

6 Przeniesienie własności odpadów
Art. 155. § 1. (K.C.) Umowa sprzedaży, zamiany, darowizny, przekazania nieruchomości lub inna umowa zobowiązująca do przeniesienia własności rzeczy co do tożsamości oznaczonej przenosi własność na nabywcę, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej albo że strony inaczej postanowiły. Art. 180. Właściciel może wyzbyć się własności rzeczy ruchomej przez to, że w tym zamiarze rzecz porzuci. Art. 181. Własność ruchomej rzeczy niczyjej nabywa się przez jej objęcie w posiadanie samoistne. © Marek Górski

7 Obowiązki gmin Obowiązek wdrożenia
Obowiązki organizatorskie -zorganizowanie efektywnego systemu Obowiązki organizacyjne -zorganizowanie działań własnych i nadzoru Konsekwencje odpowiedzialnościowe -sankcje z tytułu niewykonania obowiązków © Marek Górski

8 Obowiązki organizatorskie
System musi przynieść określone efekty – prawo UE Przygotowanie koncepcji systemu, uwzględ-niającej konieczność osiągnięcia odpo-wiedniej efektywności Opracowanie koncepcji opłaty Przygotowanie i przyjęcie aktów prawa miejscowego Przygotowanie i przeprowadzenie przetargu Zawarcie umów z firmami dopuszczonymi do systemu © Marek Górski

9 Obowiązki organizacyjne
Współpraca w ramach regionów (forma?) Zorganizowanie aparatu nadzoru nad ponoszeniem opłaty (skuteczny pobór opłat – egzekucja administracyjna) Zorganizowanie aparatu nadzoru (firmy i mieszkańcy) – wykonywanie kontroli i egzekucja obowiązków Zapewnienie systemu obsługi wymaganej sprawozdawczości © Marek Górski

10 ODPOWIEDZIALNOŚĆ Kontrola wykonywania obowiązków nałożonych na gminy – w.i.o.ś. Przygotowanie „oprzyrządowania” prawnego – zarządzenia zastępcze wojewody Osiąganie wymaganych poziomów selektywnej zbiórki, odzysku i recyklingu, ograniczenia składowania – sankcje finansowe Odpowiedzialność za przekazywanie rzetelnych informacji – sankcje finansowe © Marek Górski

11 ORGANIZACJA SYSTEMU © Marek Górski

12 Zadania organizatorsko-inwestycyjne
Zbudowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – kompleksowego opartego o selektywna zbiórkę efektywnego (osiąganie poziomów odzysku i ograniczenia składowania) Realizacja i eksploatacja inwestycji umożli-wiających prawidłowe funkcjonowanie systemu regionalne instalacje punkty selektywnej zbiórki © Marek Górski

13 Budowanie systemu

14 Kompleksowy system art – (gminy) obejmują wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie gminy systemem gospodarowania odpadami komunalnymi © Marek Górski

15 Selektywna zbiórka Art – (gminy) ustanawiają selektywne zbieranie odpadów komunal-nych obejmujące co najmniej następujące frakcje odpadów: papieru, metalu, tworzywa sztucznego, szkła i opakowań wielomateriałowych oraz odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji © Marek Górski

16 REGULAMIN (art.4.2.1) 2. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy dotyczące: 1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących: a) prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych  przeterminowanych leków i chemikaliów,  zużytych baterii i akumulatorów,  zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,  mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,  odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz  zużytych opon, a także  odpadów zielonych © Marek Górski

17 CO TO JEST – „SELEKTYWNE ZBIERANIE ?

18 USTAWA O ODPADACH art. 3 ust. 3 pkt. 15a - „selektywne zbieranie” to takie zbieranie, w ramach którego dany strumień odpadów, w celu ułatwienia określonego sposobu przetwarzania, obejmuje jedynie rodzaje odpadów charakteryzujące się takimi samymi właściwościami i takim samym charakterem. DYREKTYWA RAMOWA 98/ art. 3 pkt. 11 „selektywna zbiórka” oznacza zbiórkę, w ramach której dany strumień odpadów obejmuje jedynie odpady jednego rodzaju i o tym samym charakterze w celu ułatwienia specyficznego przetwarzania. PROJEKT USTAWY O ODPADACH – art.3 ust.1 pkt. 24 „selektywnym zbieraniu” – rozumie się przez to zbieranie, w ramach którego dany strumień odpadów, w celu ułatwienia specyficznego przetwarzania, obejmuje jedynie odpady charakteryzujące się takimi samymi właściwościami i takim samym charakterem © Marek Górski

19 ORGANIZACJA WYKONYWANIA OBOWIĄZKU
© Marek Górski

20 Punkty selektywnego zbierania
Art – (gminy) tworzą punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy, w tym wskazują miejsca, w których mogą być prowadzone zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych Czy zadanie można (należy) objąć przetargiem na świadczenie usług odbioru? © Marek Górski

21 CO TO JEST - punkt selektywnego zbierania ?
Brak definicji Wg rozporządzenia z 9 listopada 2010 r. – przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko – § ) punkty do zbierania lub przeładunku odpadów, w tym złomu; © Marek Górski

22 GWARANCJE WYKONYWANIA OBOWIĄZKU

23 Osiąganie poziomów odzysku
Art – (gminy) zapewniają osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania Szczegóły – art. 3b Co to jest „poziom odzysku i recyklingu” ? Jaki jest sens obciążenia gmin takim obowiązkiem? © Marek Górski

24 Osiąganie poziomów odzysku
art.3b.1. Gminy są obowiązane osiągnąć do dnia 31 grudnia 2020 r.:  1) poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co najmniej 50% wagowo;  2) poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości co najmniej 70% wagowo. © Marek Górski

25 Osiąganie poziomów odzysku
art.3b.2. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia:  1) poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami, które gmina jest obowiązana osiągnąć w poszczególnych latach, uwzględniając potrzebę osiągnięcia poziomów określonych w ust. 1;  2) sposób obliczania poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami, kierując się koniecznością możliwości zweryfikowania ich osiągnięcia przez każdą gminę. Czy minister określa „poziom odzysku” ? © Marek Górski

26 Ograniczenie składowania
Art.3b.1. Gminy są obowiązane ograniczyć masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:  1) do dnia 16 lipca 2013 r. - do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,  2) do dnia 16 lipca 2020 r. - do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania  - w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.  © Marek Górski

27 Ograniczenie składowania
Art.3b.2. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia:  1) poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, które gmina jest obowiązana osiągnąć w poszczególnych latach, uwzględniając potrzebę osiągnięcia poziomów określonych w ust. 1;  2) sposób obliczania poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, uwzględniając uzasadnione szacunki masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonych na mieszkańca w 1995 r., dane statystyczne dotyczące liczby mieszkańców zamieszkujących daną gminę oraz procentowy udział odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. © Marek Górski

28 KOMPETENCJE GMIN W PRZEPISACH NOWELIZACJI

29 Zakres kompetencji gmin
Kompetencje legislacyjne Kompetencje organizacyjne (organizowanie systemów postępowania) Kompetencje kontrolno-nadzorcze © Marek Górski

30 KOMPETENCJE LEGISLACYJNE
© Marek Górski

31 ZAKRES KOMPETENCJI LEGISLACYJNYCH
STANOWIENIE PRAWA MIEJSCOWEGO - Uchwalenie regulaminu utrzymania czystości i porządku Przyjęcie uchwał w sprawie zorganizowania systemu Przyjęcie uchwał w sprawie opłat – określenie górnych stawek opłat (odpady - system umowny, odbieranie nieczystości ciekłych) określenie opłat w systemie gminnym © Marek Górski

32 ORGANIZOWANIE SYSTEMÓW ODBIERANIA ODPADÓW
Rozdział 3a Gospodarowanie odpadami komunalnymi przez gminę © Marek Górski

33 SYSTEM GMINNY

34 Założenia organizacji i funkcjonowania systemu
Ustawowy obowiązek gminy - zorganizowanie systemu odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (uchwałą rady – art.6r.3) Możliwość rozciągnięcia systemu na właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (uchwałą rady – art. 6c.2) Możliwość podziału większej gminy na sektory obsługi odbierania odpadów (uchwałą rady – art.6d.2) © Marek Górski

35 Zawarcie umowy z firmą wygrywającą przetarg, kontrola jej wykonywania
Obowiązek zorganizowania przetargu na odbieranie albo odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych (czy zawsze – odbieranie odpadów przez j.g.o.?) Obowiązek ustalenia stawek opłat za odbieranie odpadów – uchwała rady gminy Zawarcie umowy z firmą wygrywającą przetarg, kontrola jej wykonywania Właściciele nieruchomości wnoszą opłaty do gminy Gmina rozlicza i pokrywa koszty odbioru i zagospodarowania odpadów Obowiązek prowadzenia sprawozdawczości Gmina ponosi odpowiedzialność za osiąganie poziomów odzysku i ograniczania składowania © Marek Górski

36 ORGANIZOWANIE SYSTEMU GMINNEGO © Marek Górski

37 Zorganizowanie systemu
Art. 6c. 1. Gminy są obowiązane do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy . (system gminny) Niewykonanie obowiązku - ? 2. Rada gminy może, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, postanowić o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (poszerzony system gminny) © Marek Górski

38 Zorganizowanie systemu
Art.6r 3. Rada gminy określi, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospoda-rowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności ilość odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości, częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.  © Marek Górski

39 Zorganizowanie systemu
Art.6r 4. Rada gminy może określić, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, rodzaje dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowa-nia tych odpadów oraz wysokość cen za te usługi.  © Marek Górski

40 Zorganizowanie systemu – podział gminy na sektory
Art.6d 2. W celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wyznaczenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych rada gminy liczącej ponad mieszkańców może podjąć uchwałę stanowiącą akt prawa miejscowego, o podziale obszaru gminy na sektory, biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców, gęstość zaludnienia na danym terenie oraz obszar możliwy do obsługi przez jednego przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości. © Marek Górski

41 Zorganizowanie odbioru odpadów – PRZETARG
© Marek Górski

42 Obowiązek zorganizowania przetargu
Art.6d 1. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest obowiązany zorganizować przetarg na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, o których mowa w art. 6c, albo przetarg na odbieranie i zagospodarowanie tych odpadów. Czy możliwy jest przetarg tylko na zagospodarowanie? Czy można prowadzić zagospodarowanie bez przetargu? Czy przetarg zawsze jest obowiązkowy? 3. W przypadku gdy gmina jest podzielona na sektory, przetargi, o których mowa w ust. 1, organizuje się dla każdego z wyznaczonych sektorów. © Marek Górski

43 Zasady organizowania Art.6g Do przetargów, o których mowa w art. 6d ust. 1, w zakresie nieuregulowanym w niniejszej ustawie stosuje się ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. Ustawę PZP stosuje się tylko do przetargów, a nie w ogóle do wybierania usługodawcy! Ustawa upcz w zasadzie konstruuje własny system wyboru usługodawcy Art.6e Spółki z udziałem gminy mogą odbierać odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, na zlecenie gminy, w przypadku, gdy zostały wybrane w drodze przetargu, o którym mowa w art. 6d ust.1. Co w przypadku nieskuteczności przetargu?   © Marek Górski

44 Art.6d. 4. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta określa w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w szczególności:  wymogi (?) dotyczące przekazywania odebranych zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych;  rodzaje odpadów komunalnych odbieranych selektywnie od właścicieli nieruchomości;  standard sanitarny wykonywania usług oraz ochrony środowiska;  obowiązek prowadzenia dokumentacji związanej z działalnością objętą zamówieniem;  szczegółowe wymagania (?) stawiane przedsiębiorcom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.  © Marek Górski

45 Umowa poprzetargowa Art. 6f 1. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta zawiera z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wybranym w drodze przetargu, o którym mowa w art. 6d ust. 1, umowę na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Treść umowy – ustawa bezpośrednio nie ingeruje © Marek Górski

46 OPŁATA

47 Charakter prawny opłaty
Należność publicznoprawna ustanawiana uchwałą rady gminy art.6r 1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi dochód gminy.  2. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi art.6q W sprawach dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosuje się przepisy ustawy … Ordynacja podatkowa, z tym że uprawnienia organów podatkowych przysługują wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta. © Marek Górski

48 Obowiązek ponoszenia art.6h Właściciele nieruchomości, o których mowa w art. 6c, są obowiązani ponosić na rzecz gminy, na terenie której są położone ich nieruchomości, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. © Marek Górski

49 Rozstrzygnięcia gminy w sprawach opłat
Dokonywane w drodze uchwał mających charakter aktów prawa miejscowego – W sprawie ustanowienia opłat – określenie metody ustalania stawek opłat ustalenie wysokości stawki W sprawie deklaracji o wysokości należnych opłat – ustalenie wzoru deklaracji wskazanie dokumentów potwierdzających dane (fakultatywnie) W sprawie terminów, częstotliwości i trybu uiszczania © Marek Górski

50 Ustanowienie opłaty art.6k 1. Rada gminy, w drodze uchwały:
1) dokona wyboru jednej z określonych w art. 6j ust. 1 i 2 metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustali stawkę takiej opłaty;  2) ustali stawkę opłaty za pojemnik o określonej pojemności.  © Marek Górski

51 Metody ustalania opłaty
Nieruchomość w systemie gminnym – w przeliczeniu na mieszkańca, albo w przeliczeniu na zużyta wodę, albo w przeliczeniu na powierzchnie mieszkalną, albo od gospodarstwa domowego Nieruchomość w poszerzonym systemie gminnym liczba pojemników Nieruchomość w obu systemach suma opłat z obu systemów, albo uchwałą wybrany jeden system (z pięciu powyższych) © Marek Górski

52 Ustalenie stawki opłaty
art.6k 2. Rada gminy, określając stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bierze pod uwagę:  1) liczbę mieszkańców zamieszkujących daną gminę;  2) ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych;  3) koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6r ust. 2;  4) przypadki, w których właściciele nieruchomości wytwarzają odpady nieregularnie, w szczególności to, że na niektórych nieruchomościach odpady komunalne powstają sezonowo. 3. Rada gminy określi niższe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny.   © Marek Górski

53 Koszty funkcjonowania systemu
art.6r 2. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:  1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;  2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;  3) obsługi administracyjnej tego systemu.  © Marek Górski

54 Ustalanie należnych opłat
art.6n 1. Rada gminy, uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określi, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, obejmujący ● objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełnienia oraz ● pouczenie, że deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. Uchwała zawiera także ●informację o terminach i miejscu składania deklaracji. 2. Rada gminy w uchwale może określić wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  © Marek Górski

55 Uchwała w sprawie deklaracji
art.12 ustawy noweliz. W uchwale, o której mowa w art. 6n ust. 1…, rada gminy określi także termin składania pierwszej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w art. 6m ust. 1… © Marek Górski

56 Ustalanie wysokości należnych opłat
art.6m 1. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta (…) deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. (w przypadku zmiany danych) - nowa deklaracja w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.  © Marek Górski

57 Brak deklaracji lub jej wady
art.6o W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji wójt, burmistrz lub prezydent miasta określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.  © Marek Górski

58 Obowiązek ponoszenia Obciąża właściciela nieruchomości (art.6h)
Art.6i Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje:  1) w przypadku nieruchomości, o których mowa w art. 6c ust. 1 - za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec;  2) w przypadku nieruchomości, o których mowa w art. 6c ust. 2 - za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości powstały odpady komunalne. © Marek Górski

59 Ponoszenie opłat art.6l Rada gminy określi, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę warunki miejscowe © Marek Górski

60 Brak lub niepełna opłata
art.6p W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie uiścił opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uiścił ją w wysokości niższej od należnej, wójt, burmistrz lub prezydent miasta określa, w drodze decyzji, wysokość zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Egzekucja – ordynacja podatkowa (art.6q) © Marek Górski

61 SYSTEM WOLNEGO WYBORU © Marek Górski

62 ZASADY FUNKCJONOWANIA
art.6 (obowiązek zawarcia umowy) 1. Właściciele nieruchomości, … którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, wykonując obowiązek określony w art. 5 ust. 1 pkt 3b, są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez: 2) gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanego do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b ust. 2  - przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi. Przepis do zastosowania także w okresie przejściowym! © Marek Górski

63 1a. Rada gminy może określić, w drodze uchwały, w zależności od lokalnych warunków, inne sposoby udokumentowania wykonania obowiązków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3b. 2. Rada gminy określa, w drodze uchwały, górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi, o których mowa w ust.1. 4. Rada gminy określając stawki opłat, o których mowa w ust. 2, stosuje niższe stawki, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny. 4a. Rada gminy określając stawki opłat, o których mowa w ust. 2, może stosować zróżnicowane stawki w zależności od gęstości zaludnienia na danym obszarze gminy oraz odległości od miejsca unieszkodliwiania odpadów komunalnych. © Marek Górski

64 Niewykonanie obowiązku zawarcia umowy
art.6 6. Gmina jest obowiązana zorganizować odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływo-wych w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów, o których mowa w ust. 1. © Marek Górski

65 art.6 7. Wójt, burmistrz, prezydent miasta wydaje z urzędu decyzję, w której ustala:
obowiązek uiszczania opłat za odbieranie odpadów komunalnych lub opróżnianie zbiorników bezodpływowych (opłata - dochód budżetu); wysokość opłat wyliczonych z zastosowaniem stawek, o których mowa w ust. 2; terminy uiszczania opłat, o których mowa w pkt.1; sposób i terminy udostępniania urządzeń lub zbiorników w celu ich opróżnienia. Z urzędu rygor natychmiastowej wykonalności Decyzja na rok, z urzędu przedłużana na kolejny, jeżeli brak dowodu zawarcia umowy © Marek Górski

66 WYKONYWANIE USŁUG ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

67 REGLAMENTACJA WYKONYWANIA USŁUG - NOWE ZAŁOŻENIA
(faktyczna) LIKWIDACJA ZEZWOLEŃ bez wyraźnego przepisu bez określenia skutków utraty posiadanych uprawnień OBOWIĄZEK UZYSKANIA WPISU DO GMINNEGO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ (czy także spółka gminna?) W systemie gminnym – wygranie przetargu W systemie umownym - konkurencja © Marek Górski

68 Reglamentacja – działalność regulowana
Art. 9b. 1. Działalność polegająca na odbieraniu i transporcie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. 2. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości …, prowadzi wójt …, właściwy ze względu na miejsce odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. © Marek Górski

69 Wzajemny stosunek przepisów o rejestrze ustawy upcz i ustawy o spdg ??
Art.74 uspdg W sprawach nieuregulowanych w art stosuje się przepisy ustaw określających wykonywanie działalności gospodarczej na podstawie wpisu do rejestru działalności regulowanej. Pierwszeństwo dla przepisów ustawy uspdg © Marek Górski

70 Wpis do rejestru – ustawa o swobodzie prowadzenia działalności gospodarczej
Art. 65. 1. Organ prowadzący, na podstawie przepisów regulujących daną działalność gospodarczą, rejestr działalności regulowanej dokonuje wpisu na wniosek przedsiębiorcy, po złożeniu przez przedsiębiorcę oświadczenia o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania tej działalności. 4. Treść oświadczenia, sposób prowadzenia rejestru oraz dane podlegające wpisowi do rejestru określają przepisy ustaw regulujących daną działalność. 5. Organ prowadzący rejestr działalności regulowanej wydaje z urzędu zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru. © Marek Górski

71 Wpis do rejestru art.9c 1. Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru w gminie, na terenie której zamierza odbierać odpady komunalne od właścicieli nieruchomości. 2. Wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy.  3. (elementy wniosku) 4. (obowiązek dołączenia oświadczenia o spełnia-niu wymagań – treść ust.4, inne elementy ust. 5) © Marek Górski

72 Wpis do rejestru art.9c 6. Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze.  7. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta, dokonując wpisu do rejestru, nadaje przedsiębiorcy numer rejestrowy. art.9b 3. Rejestr prowadzi się w postaci bazy danych zapisanej na informatycznych nośnikach danych Art.8 ustawy noweliz. (zmiana art. 21 ust. 2 pkt.27 ustawy d.u.o.ś.) – wniosek i wpis podlegają publicznemu dostępowi © Marek Górski

73 Wpis do rejestru art.67 uspdg 1. Organ prowadzący rejestr działalności regulowanej jest obowiązany dokonać wpisu przedsiębiorcy do tego rejestru w terminie 7 dni od dnia wpływu do tego organu wniosku o wpis wraz z oświadczeniem… 2. Jeżeli organ prowadzący rejestr działalności regulowanej nie dokona wpisu w terminie, o którym mowa w ust. 1, a od dnia wpływu wniosku do tego organu upłynęło 14 dni, przedsiębiorca może rozpocząć działalność. Nie dotyczy to przypadku, gdy organ wezwał przedsiębiorcę do uzupełnienia wniosku o wpis nie później niż przed upływem 7 dni od dnia jego otrzymania. W takiej sytuacji termin, o którym mowa w zdaniu pierwszym, biegnie odpowiednio od dnia wpływu uzupełnienia wniosku o wpis. © Marek Górski

74 Wykreślenie z rejestru
W związku z zakończeniem działalności (art.9i) Sankcyjne w oparciu o art.71.1 uspdg Sankcyjne w oparciu o art.9j ust.2 upcz Na wniosek zainteresowanego (art.73 uspdg) © Marek Górski

75 Wykreślenie z rejestru
art.9i W przypadku zakończenia działalności polegającej na odbieraniu odpadów komunalnych przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany złożyć do właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w terminie 14 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania tej działalności, wniosek o wykreślenie z rejestru.  © Marek Górski

76 Wykreślenie z rejestru
art.9j 1. Wykreślenie z rejestru następuje w przypadkach, o których mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. (powtórzenie art.71.3 uspdg) 2. Wykreślenie z rejestru następuje także w przypadkach … Kto dokonuje wykreślenia? W jakim trybie (z urzędu, czy w trybie art. 71)? Jaki tryb dla wykreślenia w oparciu o ust.2 ? © Marek Górski

77 Wykreślenie z rejestru
Art.71 uspdg 1. Organ prowadzący rejestr działalności regulowanej wydaje decyzję o zakazie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności objętej wpisem, gdy: przedsiębiorca złożył oświadczenie, o którym mowa w art. 65, niezgodne ze stanem faktycznym; przedsiębiorca nie usunął naruszeń warunków wymaganych do wykonywania działalności regulowanej w wyznaczonym przez organ terminie; stwierdzi rażące naruszenie warunków wymaganych do wykonywania działalności regulowanej przez przedsiębiorcę. © Marek Górski

78 Wykreślenie z rejestru
Art.71 uspdg 2. Decyzja, o której mowa w ust. 1, podlega natychmiastowemu wykonaniu. 3. W przypadku wydania decyzji, o której mowa w ust. 1, organ z urzędu wykreśla wpis przedsiębiorcy w rejestrze działalności regulowanej. Art. 72 uspdg  1. Przedsiębiorca, którego wykreślono z rejestru działalności regulowanej, może uzyskać ponowny wpis do rejestru w tym samym zakresie działalności gospodarczej nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji (sankcyjnej) © Marek Górski

79 Wykreślenie z rejestru
Art.9j upcz 2. Wykreślenie z rejestru następuje także w przypadku gdy:  1) wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem; (powtórzenie art.71.3 uspdg) 2) stwierdzono trwałe zaprzestanie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej na terenie gminy objętej wpisem;  3) stwierdzono, że przedsiębiorca nie spełnia wymagań określonych dla podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości; (a art ?) © Marek Górski

80 4) stwierdzono, że przedsiębiorca po raz drugi przekazuje zmieszane odpady komunalne, odpady zielone lub pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do instalacji innych niż regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych;  5) przedsiębiorca, który nie działa na podstawie umowy, o której mowa w art. 6f ust. 1, i nie świadczy usługi odbierania odpadów komunalnych w trybie zamówienia z wolnej ręki, o którym mowa w art. 6f ust. 2, w kolejnym roku kalendarzowym nie osiągnął poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 3b ust. 2 i art. 3c ust. 2.  © Marek Górski

81 Obowiązki podmiotów odbierających odpady komunalne

82 Rodzaje obowiązków Obowiązki powszechne
uzyskanie wpisu do rejestru (bez g.j.o.) spełnienie wymagań dotyczących posiadanego wyposażenia dotyczące miejsca przekazywania odpadów i sposobu postępowania prowadzenie wymaganej sprawozdawczości Obowiązki dotyczące podmiotów działających w systemie wolnego wyboru osiąganie poziomów odzysku i ograniczenia składowania wystawienie rachunku (z określonymi elementami) © Marek Górski

83 Niezbędne wyposażenie
art.9d 1. Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do spełnienia następujących wymagań:  1) posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego;  2) utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;  © Marek Górski

84 3) spełnienia wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;  4) zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo-transportowej.  2. Minister … określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania, o których mowa w ust. 1, kierując się koniecznością ujednolicenia wymagań dotyczących odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.  Co określa wójt w specyfikacji przetargowej w oparciu o art. 6d ust.4 pkt.5 („szczegółowe wymagania stawiane przedsiębiorcom…”) ? © Marek Górski

85 Postępowanie z odpadami
art.9e 1. Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do:  1) przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art.7 ustawy o odpadach; (niekoniecznie instalacji regionalnej!) 2) przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. Czy specyfikacja przetargu może wskazać konkretną instalację ??? © Marek Górski

86 Postępowanie z odpadami
art.9e 2. Zakazuje się mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości. art.9f W przypadku niedopełniania przez właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako zmieszane odpady komunalne i powiadamia o tym gminę. © Marek Górski

87 Osiąganie poziomów art.9g Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, który nie działa na podstawie umowy, o której mowa w art. 6f ust. 1, i nie świadczy takiej usługi w trybie zamówienia z wolnej ręki, o którym mowa w art. 6f ust. 2, jest obowiązany do osiągnięcia w danym roku kalendarzowym w odniesieniu do masy odebranych przez siebie odpadów komunalnych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, określonych w przepisach wydanych na podstawie art.3b ust. 2 i art.3c ust. 2. © Marek Górski

88 Wystawianie rachunków
art.9h Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, który nie działa na podstawie umowy, o której mowa w art. 6f ust. 1, i nie świadczy takiej usługi w trybie zamówienia z wolnej ręki, o którym mowa w art. 6f ust. 2, jest obowiązany przekazać właścicielom nieruchomości, od których odbiera odpady komunalne, rachunek, w którym są wyszczególnione koszty odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych.  © Marek Górski

89 regionalne instalacje
Obowiązki podmiotów prowadzących regionalne instalacje

90 Obowiązki podmiotów prowadzących regionalne instalacje
Obowiązek zawarcia umowy z podmiotami odbierającymi odpady Obowiązek odebrania odpadów od innych podmiotów w przypadku awarii właściwej instalacji Obowiązek przedstawienia kalkulacji kosztów zagospodarowania odpadów © Marek Górski

91 Obowiązki podmiotów Art.9l 1. Prowadzący regionalną instalację do przetwarzania odpadów komunalnych jest obowiązany zawrzeć umowę na zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych lub pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania ze wszystkimi podmiotami odbierającymi odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, którzy wykonują swoją działalność w ramach regionu gospodarki odpadami komunalnymi. © Marek Górski

92 Obowiązki podmiotów Art.9l 2. W przypadku wystąpienia awarii regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, uniemożliwiającej odbieranie zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych lub pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania od podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości odpady te przekazuje się do instalacji przewidzianych do zastępczej obsługi tego regionu, wskazanych w uchwale w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami. Prowadzący instalację do przetwarzania odpadów komunalnych, która została wskazana jako instalacja zastępcza, jest obowiązany przyjąć przekazywane do tej instalacji odpady. © Marek Górski

93 Obowiązki podmiotów Art.9m Prowadzący regionalną instalację do przetwarzania odpadów komunalnych jest obowiązany, na wniosek gminy lub podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, przedstawić kalkulację kosztów zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania, w terminie 7 dni od dnia jego złożenia. (po co? jakie konsekwencje złożenia?) © Marek Górski

94 Sprawozdawczość

95 Obowiązek sporządzania kwartalnych sprawozdań
Kierowanych do wójta – podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości (art.9n) podmiot prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (art.9o) Wójt – obowiązek weryfikacji możliwość zobowiązania do przedłożenia określonych dokumentów wezwanie do poprawienia nierzetelnego sprawozdania © Marek Górski

96 Obowiązek sporządzania sprawozdań
Kierowanych do marszałka i wioś - art.9q 1. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest obowiązany do sporządzania rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi. Obowiązek weryfikacji, wezwania do uzupełnienia lub poprawy Art.9q. 4. Niezłożenie sprawozdania jest równoznaczne z niewykonaniem obowiązków, o których mowa w art. 3b i art.  3c.  © Marek Górski

97 Obowiązek sporządzania sprawozdań
Przekazywanych ministrowi ds. środowiska art.9s - 1. Marszałek województwa jest obowiązany do sporządzania rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi. Obowiązek weryfikacji, wezwania do poprawy sprawozdania nierzetelnego © Marek Górski

98 Kontrola

99 Organy zobowiązane Wójt – kontrola generalna : art.9u - 1. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta sprawuje kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów ustawy (na zasadach art.379 i 380 ustawy P.o.ś.) Art.9v - 1. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta może wystąpić z wnioskiem do właściwego miejscowo komendanta Policji o pomoc, jeżeli jest to niezbędne do przeprowadzenia czynności kontrolnych (obowiązek udzielenia pomocy) © Marek Górski

100 Organy zobowiązane Marszałek – (art.9w) kontrola nad prowadzącym regionalną instalację do przetwarzania odpadów komunalnych w zakresie przyjmowania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.  Zasady z ustawy P.o.ś. (ale kary nakłada wioś – art. 9ze) © Marek Górski

101 Sankcje Rozdział 4d, 5

102 Zakazy wobec g.j.o. art.9k W przypadku gdy stwierdzono, że gminna jednostka organizacyjna odbierająca odpady komunalne od właścicieli nieruchomości:  1) nie spełnia wymagań określonych dla podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,  2) po raz drugi przekazuje zmieszane odpady komunalne, odpady zielone lub pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do instalacji innych niż regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych,  © Marek Górski

103 Rodzaje sankcji Zakaz prowadzenia działalności –
wykreślenie przedsiębiorcy z rejestru zakaz prowadzenia działalności przez gminną jednostkę organizacyjną Administracyjne kary pieniężne – nakładane przez wójta na przedsiębiorcę nakładane przez wioś na gminę albo gminną jednostkę organizacyjną Sankcje karne (wykroczenia) © Marek Górski

104 Zakazy wobec g.j.o. 3) nie osiągnęła w kolejnym roku kalendarzowym poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 3b ust. 2 i art. 3c ust. 2  - wojewódzki inspektor ochrony środowiska zakazuje, w drodze decyzji, wykonywania przez tę jednostkę działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na okres 3 lat. © Marek Górski

105 Administracyjne kary pieniężne

106 NAKŁADANE NA PRZEDSIĘBIORCĘ ODBIERAJĄCEGO ODPADY
Kompetencja wójta, w drodze decyzji art. 9x ust. 1 i 2 - przyczyny: odbieranie odpadów komunalnych bez wymaganego wpisu do rejestru działalności regulowanej mieszanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi nieprzekazanie odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych © Marek Górski

107 przedłożenie sprawozdania nierzetelnego bądź spóźnionego
wobec przedsiębiorcy działającego w systemie wolnego wyboru - nieosiągnięcie wymaganego poziomu: recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami;  ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.  © Marek Górski

108 NAKŁADANE NA G.J.O. Kompetencja wioś, w drodze decyzji art. 9y ust. 1 i 2 - przyczyny: odbieranie odpadów komunalnych pomimo zakazu wykonywania działalności, o którym mowa w art. 9k pozostałe przyczyny takie, jak wobec przedsiębiorcy także nieosiąganie wymaganych poziomów © Marek Górski

109 NAKŁADANE NA PRZEDSIĘBIORCĘ PROWADZĄCEGO INSTALACJĘ
Kompetencja wioś, w drodze decyzji art. 9za („prowadzący instalację wskazaną w uchwale w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami”); przyczyny – odbieranie zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych lub pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania, spoza regionu gospodarki odpadami komunalnymi niezawarcie umowy na zagospodarowywanie odpadów z podmiotem odbierającym w ramach regionu nieodbieranie odpadów w sytuacji awarii © Marek Górski

110 NAKŁADANE NA GMINY (ZWIĄZKI MIĘDZYGMINNE)
Kompetencja wioś, w drodze decyzji art. 9z ust. 1, 2, 4 - przyczyny: opóźnienie złożenia sprawozdania (niezłożenie – art.9q ust.4; (sprawozdanie nierzetelne-?) niewykonanie obowiązku z art. 3b lub art. 3c (nieosiągnięcie poziomów) niewykonanie obowiązku z art. 6d ust.1 (niezorganizowanie przetargu) © Marek Górski

111 USTALENIE WYSOKOŚCI KARY
DLA KAR ZWIĄZANYCH Z NIEOSIĄGNIĘCIEM WYMAGANYCH POZIOMÓW ODZYSKU, RECYKLINGU, OGRANICZENIA SKŁADOWANIA- Art. 9x ust.3 - Karę pieniężną, o której mowa w ust. 2, oblicza się jako iloczyn stawki opłaty za zmieszane odpady komunalne, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 290 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, i brakującej masy odpadów komunalnych, wyrażonej w Mg, wymaganej do osiągnięcia odpowiedniego poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami lub ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.  © Marek Górski

112 NAKŁADANE NA GMINY (zawieszanie kar i umarzanie)
Kompetencja wioś, w drodze decyzji art. 9zb ust.3 - wojewódzki inspektor ochrony środowiska, w drodze decyzji, może zawiesić zapłatę kar, o których mowa w art. 9z ust. 1, 2 i 4, lub je umorzyć. art.9ze 1. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta może złożyć wniosek o zawieszenie zapłaty kary pieniężnej, o której mowa w art. 9z ust. 1, 2 i 4. © Marek Górski

113 2. Wojewódzki inspektor ochrony środowiska może zawiesić zapłatę kary pieniężnej na okres konieczny do podjęcia działań naprawczych, nie dłuższy jednak niż 5 lat, w przypadku przedstawienia przez gminę udokumentowanego wniosku dotyczącego podjętych działań naprawczych zmierzających do usunięcia przyczyny nałożenia tej kary.  3. Po usunięciu przyczyn nałożenia kary pieniężnej kara ta podlega umorzeniu; w przypadku nieusunięcia przyczyn kara ta podlega ściągnięciu. © Marek Górski

114 Uiszczanie kar art.9zd 1. Podmiot, na który nałożono karę pieniężną, jest obowiązany uiścić tę karę w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.  2. Środki finansowe uzyskane z tytułu kar pieniężnych, o których mowa w art. 9x ust. 1 i 2, stanowią dochód gminy.  Środki z pozostałych kar – przychód WFOŚiGW (art.408 P.o.ś.) art.9zf Do kar pieniężnych stosuje się przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa © Marek Górski

115 WYKROCZENIA

116 Z USTAWY U.P.CZ. – art.10 1. Kto prowadzi działalność określoną w art. 7 bez wymaganego zezwolenia - podlega karze aresztu lub karze grzywny. 2. Kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1 - podlega karze grzywny. 2a. Karze określonej w ust. 2 podlega także ten, kto nie wykonuje obowiązków określonych w regulaminie. © Marek Górski

117


Pobierz ppt "jako główny element zmian"

Podobne prezentacje


Reklamy Google