Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 AKTUALNA SYTUACJA W BUDOWNICTWIE w okresie I-IX 2013 w świetle danych statystycznych Małgorzata Kowalska Dyrektor Departamentu Produkcji Janusz Kobylarz.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 AKTUALNA SYTUACJA W BUDOWNICTWIE w okresie I-IX 2013 w świetle danych statystycznych Małgorzata Kowalska Dyrektor Departamentu Produkcji Janusz Kobylarz."— Zapis prezentacji:

1 1 AKTUALNA SYTUACJA W BUDOWNICTWIE w okresie I-IX 2013 w świetle danych statystycznych Małgorzata Kowalska Dyrektor Departamentu Produkcji Janusz Kobylarz Naczelnik Wydziału Budownictwa Główny Urząd Statystyczny Warszawa 25 października 2013 r.

2 2 200520112012 Rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo i rybactwo 4,03,6 Przemysł 21,621,9 prawie 30% PKB Budownictwo 5,57,16,6 Handel i naprawa pojazdów samochodowych 16,616,516,6 Transport i gospodarka magazynowa 4,95,0 Zakwaterowanie i gastronomia 1,1 Informacja i komunikacja 3,83,2 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 3,9 Obsługa rynku nieruchomości 5,74,9 Działalność profesjonalna naukowa i techniczna. Administracja i działalność wspierająca 5,56,0 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne. Edukacja. Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 9,38,6 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją. Pozostała działalność usługowa. Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby 3,12,6 Struktura Produktu Krajowego Brutto według działów gospodarki

3 3

4 4

5 5

6 6 49,3%

7 7

8 8 Budownictwo mieszkaniowe – wg form budownictwa 104805 86,1% 75,4% 91,7% 104,6%

9 9

10 10 Dynamika przeciętnego zatrudnienia w przedsiębiorstwach budowlanych i w sektorze przedsiębiorstw (analogiczny okres poprzedniego roku=100)

11 11 Dynamika przeciętnego wynagrodzenia brutto w przedsiębiorstwach budowlanych i w sektorze przedsiębiorstw (analogiczny okres poprzedniego roku=100)

12 12 Przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto w przedsiębiorstwach Budowlanych i w sektorze przedsiębiorstw (w zł.)

13 13 WYNIKI FINANSOWE PRZEDSIĘBIORSTW BUDOWLANYCH (pow. 49 pracujących) I-II kw 2012I kw 2013I-II kw 2013 wynik finansowy brutto mln zł -799,3-433,6118,2 wynik finansowy netto mln zł -904,5-523,4-21,5 wskaźnik poziomu kosztów 101,7102,899,7 wskaźnik rentowności brutto -1,7-2,80,3 wskaźnik rentowności netto -1,9-3,3-0,1

14 14 Wskaźnik rentowności netto przedsiębiorstw budowlanych (w %) zatrudniających > 49 osób

15 15 Udział (w%) przedsiębiorstw budowlanych wykazujących stratę w ogólnej liczbie przedsiębiorstw zatrudniających > 49 osób

16 16 NAKŁADY INWESTYCYJNE W I-II kw. 2013 r. nakłady ogółem badanych przedsiębiorstw były o 0,2% wyższe niż przed rokiem (wobec wzrostu o 7,8% w I-II kw. 2012 roku). Nakłady na budynki i budowle zwiększyły się o 0,6%, na zakupy środków transportu - o 3,0%, a zmniejszyły na zakupy maszyn, urządzeń technicznych i narzędzi – o 0,8% Nakłady inwestycyjne w budownictwie były o 14,8% niższe niż w I-II kw. 2012 kiedy notowano spadek o 18,3%.

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22 KONIUNKTURA W BUDOWNICTWIE W październiku 2013r. w opinii przedsiębiorców budowlanych: ogólny klimat koniunktury oceniany jest nieco bardziej pesymistycznie niż we wrześniu 2013 r. (poprawę w październiku br. sygnalizuje 10% przedsiębiorstw, a pogorszenie 28%, przed miesiącem odpowiednio 12% i 27%) pogorszyły się negatywne prognozy dotyczące sytuacji finansowej i produkcji budowlano-montażowej bardziej znacząco niż przed miesiącem pogorszyły się negatywne przewidywania w zakresie portfela zamówień na rynku krajowym i zagranicznym (20% firm planuje prowadzenie prac za granicą wobec 21 % przed rokiem) planuje się większą skalę redukcji zatrudnienia i spadku cen realizacji rob ó t budowlano-montażowych niż we wrześniu

23 23 KONIUNKTURA W BUDOWNICTWIE Przedsiębiorcy budowlani zgłaszają w październiku wykorzystanie mocy produkcyjnych na poziomie 76% (wobec 75% przed rokiem) W październiku przedsiębiorstwa oceniają swoje moce produkcyjne 20% - jako zbyt duże w stosunku do oczekiwanego portfela zamówień (21 % w ub. r.) 68% - jako wystarczające (67% przed rokiem) 12% - jako zbyt małe – podobnie jak przed rokiem

24 24 Przedsiębiorstwa budowlane deklarujące ponoszenie nakładów inwestycyjnych w 2013 r. W 2014 r. ponoszenie nakładów na inwestycje planuje 27% przedsiębiorstw budowlanych.

25 25 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI W BUDOWNICTWIE Dyrektorzy przedsiębiorstw budowlanych jako najczęściej wybierane źródła finansowania inwestycji wskazują środki własne (89% w październiku br. i przed rokiem). Krajowy kredyt bankowy wybiera 32% przedsiębiorstw (34% w październiku ubiegłego roku), leasing – 35% jednostek (37% w październiku ubiegłego roku).

26 26 BARIERY W PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI BUDOWLANEJ 2,9% ankietowanych przedsiębiorstw nie odczuwało żadnych barier (3,0% w październiku ub. r.) największe trudności napotykane przez przedsiębiorstwa budowlane związane są z: kosztami zatrudnienia (61% przedsiębiorstw w październiku br. i 60% w analogicznym miesiącu ub. roku), konkurencją na rynku (58% przedsiębiorstw w październiku br. i 59% w ub. roku), Najbardziej wzrosło znaczenie barier związanych z: niejasnymi i niespójnymi przepisami prawnymi (30% przedsiębiorstw wobec 26% w sierpniu ub. r.)

27 27

28 28


Pobierz ppt "1 AKTUALNA SYTUACJA W BUDOWNICTWIE w okresie I-IX 2013 w świetle danych statystycznych Małgorzata Kowalska Dyrektor Departamentu Produkcji Janusz Kobylarz."

Podobne prezentacje


Reklamy Google