Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wrocław, 15 maja 2007 r. Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelna Organizacja Techniczna Ocena funkcjonowania systemu kwalifikacji energetycznych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wrocław, 15 maja 2007 r. Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelna Organizacja Techniczna Ocena funkcjonowania systemu kwalifikacji energetycznych."— Zapis prezentacji:

1 Wrocław, 15 maja 2007 r. Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelna Organizacja Techniczna Ocena funkcjonowania systemu kwalifikacji energetycznych Ryszard Chojak Członek Rady Krajowej FSNT NOT

2 1.Podstawa prawna systemu potwierdzania kwalifikacji osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych: Stan istniejący Ustawa Prawo energetyczne z dnia 10.04.1997 r., Rozporządzenie MGPiPS z dnia 28.04.2003 r., Informacja Prezesa URE jako zbiór zasad i wskazówek 2. Niestabilność Prawa energetycznego, ok. 30 nowelizacji, ale stabilne postanowienia art. 54 dot. kwalifikacji energetycznych. 3. Generalna ocena systemu kwalifikacji energetycznych jest pozytywna.

3 Stan istniejący Krytyczne uwagi zgłaszane są nie do art. 54 ustawy, a do aktów wykonawczych: kilkumiesięczna luka legislacyjna, przejściowa likwidacja 5-letniej okresowości, brak wymagań odnośnie do wykształcenia i praktyki zawodowej członków KK oraz osób ubiegających się o potwierdzenie kwalifikacji, brak możliwości ograniczonych wpisów w świadectwach kwalifikacyjnych w odniesieniu do rodzaju urządzeń i ich parametrów, niespójność zapisów np. w §5 i 6 Rozporządzenia odnośnie do zakresu wiedzy sprawdzanej w czasie egzaminu.

4 Stan istniejący 4. Pozytywną ocenę istniejącego systemu potwierdzają: w Polsce nie było awarii energetycznej o katastrofalnym zakresie (USA, Włochy, Europa Zachodnia i Północna), wysoka pozycja Polski w rankingu bezpieczeństwa w zakresie elektroenergetyki, tendencja wyraźnego zmniejszenia liczby wypadków porażeń i pożarów od urządzeń elektrycznych, nie zgłoszenie negatywnych opinii przez ekspertów podczas narad tematycznych w MG i UDT.

5 Stan przyszłościowy 1.Włączenie się FSNT NOT do planowanych małej i dużej nowelizacji ustawy PE. 2.Pożądana opcja uspołecznienia systemu potwierdzania kwalifikacji energetycznych: ograniczenie roli i zadań organów państwa, idea społeczeństwa obywatelskiego, tendencje i rozwiązania w państwach członkowskich UE, tezy 16, 29 i 32 preambuły Dyrektywy 2005/36/WE. 3. Pisemne wystąpienie NOT z dnia 2 marca 2007 r. do Min. Gospodarki z deklaracją gotowości i propozycją zmiany systemu opisaną na 2. schematach:

6

7

8 Stan przyszłościowy Główne cechy projektu: oparcie systemu na 2. filarach: uprawnionych ustawowo odpowiednich branżowo SNT i przedsiębiorstwach energetycznych zatrudniających ponad 200 osób kwalifikowanych, walorem propozycji NOT przy podobnych standardach jakościowych 2. projektów konkurencyjnych jest adaptacja pozytywnych rozwiązań, dzięki czemu jest ona najtańsza propozycja NOT jest zgodna z Dyrektywą 2005/36/WE oraz odpowiada zasadniczym postanowieniom normy 17024 (jednostki certyfikujące osoby) i korzysta z przewidzianego w niej wyłączenia (rozwiązanie alternatywne wobec certyfikacji).

9 4. Po analizie mocnych i słabych stron 3. propozycji doszło w dniu 8 marca br. do spotkania z Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki: skutecznie przekonano Prezesa do rezygnacji z wycofywania URE z powoływania KK. Przyczynkiem inicjatywy NOT i konsorcjum było pismo Oddziału Wrocławskiego Stowarzyszenia Polskich Energetyków. Stan przyszłościowy

10 Konkluzje 1. Nie nowelizować Art. 54 PE, utrzymać powoływanie KK w gestii Prezesa URE. Gdyby to okazało się niemożliwe alternatywą jest projekt zaproponowany przez NOT. 2. Niezależnie od przyjętego rozwiązania w ustawie PE konieczna jest możliwie niezwłoczna zmiana Rozporządzenia MGiPS z 28.04.2003 r. usuwająca m. innymi zgłoszone w tym wystąpieniu mankamenty oraz sprzyjające wprowadzeniu 3 x 3 zawodów na krajową listę zawodów regulowanych. NOT ma prawie gotowy projekt rozporządzenia. 3. Propozycje NOT SA pozbawione ryzyka, są realnie zabezpieczone bogatym doświadczeniem własnym i sfederowanych stowarzyszeń.

11 Konkluzje NOT posiada: przystosowaną do takich zadań strukturę organizacyjną i kadry merytoryczne, od lat prowadzi specjalizację zawodową inżynierow i techników, prowadzi procedury na tytuł Euroinżyniera, przewodzi Komitetowi WFEO ds. Kształcenia i Doskonalenia Inżynierów, na licznych kursach wzbogaca wiedzę ok. 150 tys. osób w każdym roku.

12 Konkluzje 4.NOT opowiada się za wersją jednolitego PE a nie pakietu ustaw, za unikaniem przeregulowania i stabilnością regulacji. W ustawie PE powinny się znajdować postanowienia kluczowe, a wszystko co prawnie możliwe należy przenieść do rozporządzeń wykonawczych stanowiących pakiet. Problematykę kwalifikacji energetycznych bezwzględnie pozostawić w ustawie PE.

13 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Wrocław, 15 maja 2007 r. Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelna Organizacja Techniczna Ocena funkcjonowania systemu kwalifikacji energetycznych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google