Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych uprawnień żołnierzy w czynnej służbie wojskowej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych uprawnień żołnierzy w czynnej służbie wojskowej."— Zapis prezentacji:

1

2 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych uprawnień żołnierzy w czynnej służbie wojskowej do przejazdów na koszt wojska ( Dz. U. 2012, poz.859 ) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych uprawnień żołnierzy w czynnej służbie wojskowej do przejazdów na koszt wojska ( Dz. U. 2012, poz.859 ) 2 Data ogłoszenia: 2012 – 07 – 27 Data wejścia w życie: 2012 – 07 – 27 Data obowiązywania: 2012 – 08 – 11

3 3 Przejazdy na koszt wojska przyznaje się żołnierzom, którzy pełnią: § 2. Rozporządzenie stosuje się do żołnierzy Przejazdy na koszt wojska przyznaje się żołnierzom, którzy: 1)odbywają: a)zasadniczą służbę wojskową, b)przeszkolenie wojskowe, 2)pełnią czynną służbę wojskową w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych 2)pełnią: a)służbę przygotowawczą, b)służbę kandydacką, c)służbę wojskową w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny zwanych zwanym dalej "żołnierzami".

4 § 5. 4. Żołnierzowi nie zwraca się poniesionych przez niego kosztów przejazdu w przypadku odbycia przejazdu w granicach miejscowości, w której pełni on służbę: 1)odbycia przejazdu w granicach miejscowości, w której pełni on służbę; 2)gdy najkrótszy czas przejazdu lądowym środkiem publicznego transportu zbiorowego nie przekracza, zgodnie z rozkładem jazdy, dwóch godzin w obie strony, łącznie z przesiadkami, licząc od stacji (przystanku) najbliższej miejsca zamieszkania do stacji (przystanku) najbliższej miejsca pełnienia służby; 3)gdy pełni czynną służbę wojskową poza granicami kraju; 4)zapewnienia żołnierzowi bezpłatnego przejazdu; 5)wypłaty żołnierzowi zaliczki, o której mowa w § 5a ust. 1. 4

5 5

6 6 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 24 lipca 2012 r. w sprawie zakresu i trybu współdziałania Żandarmerii Wojskowej ze służbą Kontrwywiadu Wojskowego, Służbą Wywiadu Wojskowego, wojskowymi organami porządkowymi oraz z dowódcami jednostek wojskowych i dowódcami ( komendantami) garnizonów ( Dz. U. 2012, poz.880 ) Data wejścia w życie: 17 sierpnia 2012 r. Określa się wzór upoważnienia do udostępnienia żołnierzom Żandarmerii Wojskowej danych osobowych uzyskanych przez uprawnione organy, służby i instytucje państwowe w wyniku wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych lub prowadzenia kontroli operacyjnej, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

7 7 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 24 sierpnia 2012 r. w sprawie wojskowych komisji lekarskich oraz określania ich siedzib, zasięgu działania i właściwości ( Dz. U. 2012, poz. 1013) Data obowiązywania: 7 września 2012 r. § 2. Z dniem 1 stycznia 2013 r. tworzy się następujące wojskowe komisje lekarskie i ustala ich siedziby: 1) Centralną Wojskową Komisję Lekarską z siedzibą w Warszawie, 2) Rejonową Wojskową Komisję Lotniczo-Lekarską z siedzibą w Warszawie, 3) Rejonową Wojskową Komisję Morsko-Lekarską z siedzibą w Gdańsku, 4) rejonowe wojskowe komisje lekarskie z siedzibą w Bydgoszczy, Ełku, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Szczecinie, Warszawie, Wrocławiu i Żaganiu -zwane dalej "wojskowymi komisjami lekarskimi".

8 8 § 3. Centralna Wojskowa Komisja Lekarska w Warszawie jest komisją wyższego stopnia w stosunku do wojskowych komisji lekarskich, o których mowa w § 2 pkt. 2-4. § 4. 4. Terytorialny zasięg działania Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej w Bydgoszczy obejmuje obszar województw kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego.

9 9 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 września 2012 r. w sprawie warunków przewozu osób pojazdami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 poz. 1094) Rozporządzenie reguluje warunki przewozu osób pojazdami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i zapewnia poruszanie się po drogach przedmiotowych pojazdów z zachowaniem porządku, sprawności i bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

10 10 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 września 2012 r. w sprawie uprawnień osób kierujących pojazdami specjalnymi i pojazdami przeznaczonymi do celów specjalnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 poz. 1071) Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 19 stycznia 2013 r. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 września 2012 r. w sprawie uprawnień osób kierujących pojazdami specjalnymi i pojazdami przeznaczonymi do celów specjalnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 poz. 1071) Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 19 stycznia 2013 r. Rozporządzenie określa uprawnienia osób do kierowania pojazdami specjalnymi i pojazdami przeznaczonymi do celów specjalnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej lub pobranymi w ramach świadczeń na rzecz obrony, zwanymi dalej "pojazdami specjalnymi i pojazdami przeznaczonymi do celów specjalnych", a także dodatkowe wymagania w stosunku do tych osób. pojazdy specjalne i używane do celów specjalnych muszą zapewniać bezpieczeństwo jadących nimi osób oraz innych uczestników ruchu, a także nie mogą powodować niszczenia nawierzchni drób lub obiektów drogowych

11 11 konieczność spełnienia powyższych kryteriów wymaga posiadania przez osobowy kierujące tymi pojazdami dodatkowych umiejętności. Ich zdobycie zapewniają kursy z zasad eksploatacji kierowania takimi pojazdami prowadzone w jednostkach szkolnictwa wojskowego. Kurs obejmuje następujące przedmioty szkoleniowe: budowa i eksploatacja pojazdu ; nauka jazdy; obsługiwanie pojazdu; szkolenie medyczne; ochrona środowiska. Ukończenie kursu z wynikiem pozytywnym potwierdzone będzie wydaniem świadectwa wg wzoru określonego w przedmiotowym rozporządzeniu

12 12 Decyzja Nr 332/MON z dnia 19 października 2012 r. w sprawie sposobu i terminu realizacji zadań związanych z wdrażaniem Wykazu przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego" w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. z 2012 poz. 403) Decyzja Nr 332/MON z dnia 19 października 2012 r. w sprawie sposobu i terminu realizacji zadań związanych z wdrażaniem Wykazu przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego" w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. z 2012 poz. 403) Decyzja określa sposób i termin realizacji zadań związanych z wdrażaniem Wykazu przedsięwzięć i procedur zarządzania kryzysowego. Edukację prowadzi się wobec wszystkich żołnierzy i pracowników resortu obrony narodowej. Data obowiązywania:19 października 2012 r.

13 13 Zarządzenie Nr 110/MON z dnia 5 października 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia świąt wojskowych oraz sposobu ich obchodzenia w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Urz. z 2012 r. poz. 384) Zarządzenie Nr 110/MON z dnia 5 października 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia świąt wojskowych oraz sposobu ich obchodzenia w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Urz. z 2012 r. poz. 384) W zarządzeniu Nr 52/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 listopada 1995 r. w sprawie ustanowienia świąt wojskowych oraz sposobu ich obchodzenia w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w § 1 dodaje się m. in. pkt. 23 w brzmieniu: 23) 27 października – Święto Terenowych Organów Administracji Wojskowej W zarządzeniu Nr 52/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 listopada 1995 r. w sprawie ustanowienia świąt wojskowych oraz sposobu ich obchodzenia w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w § 1 dodaje się m. in. pkt. 23 w brzmieniu: 23) 27 października – Święto Terenowych Organów Administracji Wojskowej

14 14 Traci moc decyzja: Nr 314/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 września 2011 r. w sprawie ustanowienia dorocznego Święta Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu (Dz. Urz. MON Nr 18, poz. 262)

15 REFERENT PRAWNY mgr Izabela ADAMSKA


Pobierz ppt "Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych uprawnień żołnierzy w czynnej służbie wojskowej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google