Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Poprawa kształcenia zawodowego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Poprawa kształcenia zawodowego"— Zapis prezentacji:

1 Poprawa kształcenia zawodowego
Zespół Szkół w Gdowie Poprawa kształcenia zawodowego 21 października 2009 r.

2 Zespół Szkół w Gdowie Kształci na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej, w klasach wielozawodowych: dwuletni okres kształcenia: Sprzedawca Kucharz małej gastronomii Lakiernik Posadzkarz trzyletni okres kształcenia: Mechanik pojazdów samochodowych Blacharz samochodowy Elektromechanik pojazdów samochodowych Elektryk Monter instalacji i urządzeń sanitarnych Murarz Kamieniarz Stolarz Piekarz Cukiernik Fryzjer Rzeźnik – wędliniarz

3 Zespół Szkół w Gdowie Kształci na poziomie czteroletniego technikum:
technik informatyk technik obsługi turystycznej Kształci na poziomie trzyletniego liceum ogólnokształcącego: klasy z rozszerzoną biologią i geografią klasy z rozszerzonym językiem polskim i historią W ofercie szkoły znajduje się również możliwość kształcenia dla osób dorosłych: Dwuletnie Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Trzyletnie Technikum Uzupełniające (dla zawodu sprzedawca) Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego

4 Zespół Szkół w Gdowie Kształcenie w Zasadniczej Szkole Zawodowej oparte jest na następujących zasadach: kształcenie ogólne, które obejmuje naukę przedmiotów ogólnokształcących w szkole, kształcenie zawodowe, które obejmuje naukę przedmiotów teoretycznych zawodowych. W przypadku klas wielozawodowych takie kształcenie odbywa się poprzez 4-tygodniowe kursy w centrach kształcenia, praktyczna nauka zawodu, która odbywa się u pracodawców, na podstawie umowy o pracę z pracownikiem młodocianym. Kształcenie w klasach wielozawodowych wymaga współpracy pomiędzy poszczególnymi jednostkami.

5 Praktyczna nauka zawodu młodocianych:
Zespół Szkół w Gdowie W procesie kształcenia wszystkie jednostki obowiązują następujące akty prawne: Praktyczna nauka zawodu młodocianych: Kodeks Pracy z 26 czerwca 1974 r. z późn. zm. (dział IX – Zatrudnianie młodocianych) Ustawa z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. Nr 17, poz. 92., Dz. U. z 1997 r. Nr 121, poz. 770, poz. 769, Dz. U. z 2001 r., Nr. 129, poz.1445); Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. Nr 60, poz. 278, Dz. U z 2002 r., Nr 197, poz. 1663,Dz U z 2004r. Nr 224, poz. 2274, Dz U z 2005 r. Nr 53, poz. 472); Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 1 lipca 2002 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (DZ.U. Nr 113, poz. 988 z 2002r. oraz Dz.U. Nr 192 poz i 1875 z 2003 r.) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. Nr 265, poz.2644); Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz.U. Nr 124, poz. 860);

6 Zespół Szkół w Gdowie Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej Sportu z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie egzaminów kwalifikacyjnych na tytuły czeladnika mistrza zawodzie, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz. U. z 2003 r. Nr 20, poz. 171); Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej Sportu z dnia 3 lutego 2003 r. w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. (Dz.U. z 2003 r. Nr 49, poz. 411); Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 15, poz. 142 z późn. zm.);

7 Bezpieczeństwo i higiena pracy:
Zespół Szkół w Gdowie Bezpieczeństwo i higiena pracy: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. (Dz.U. z 2003r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 15 września 1997 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych, uczniów tych szkół oraz studentów i uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu lub studiów są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, oraz sposobu dokumentowania tych badań (Dz. U. Nr 120, poz. 767, z roku 1998 Dz.U. Nr 58. poz. 374); Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac (Dz. U. Nr 200 poz z 2004 r.)

8 Zespół Szkół w Gdowie Szkoła, do której uczęszcza uczeń zobowiązana jest do: Stałej współpracy z pracodawcą ucznia za pośrednictwem kierownika praktycznej nauki zawodu, wychowawcy, pedagoga. Dostarczania na życzenie pracodawcy informacji o nieobecnościach ucznia w szkole. Pracodawca zatrudniający młodocianych w celu nauki zawodu: Realizuje program nauczania dopuszczony do użytku szkolnego uwzględniający podstawę programową kształcenia w zawodzie występującego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego oraz realizuje program zapewniający spełnienie wymagań egzaminacyjnych. Zapewnia, aby osoby szkolące młodocianych posiadały kwalifikacje. Współpracuje z rodzicami młodocianego pracownika oraz ze szkołą za pośrednictwem kierownika praktycznej nauki zawodu i wychowawcy. Uczeń – pracownik młodociany zobowiązany jest do: Założenia dzienniczka praktyk. Przekazania pracodawcy i wychowawcy ocen z kursów zawodowych. Przekazanie wychowawcy dwa razy do roku oceny z praktycznej nauki zawodu, którą wystawia pracodawca.

9 Informacje dodatkowe:
Zespół Szkół w Gdowie Informacje dodatkowe: Młodociany zatrudniony u pracodawcy nie będącego rzemieślnikiem, zdaje egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe bezpośrednio po uzyskaniu świadectwa ukończenia ZSZ, zgodnie z przepisami dotyczącymi warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. Młodociany zatrudniony u pracodawcy będącego rzemieślnikiem zdaje egzamin kwalifikacyjny na tytuł czeladnika przeprowadzany przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych, zgodnie z przepisami dotyczącymi egzaminów kwalifikacyjnych na tytuły czeladnika i mistrza w zawodach. Pracodawca ponosi koszty egzaminu młodocianego w pierwszym wyznaczonym terminie. Finansowanie kosztów egzaminu w kolejnym terminie pozostawiono do uznania pracodawcy. Możliwość zawarcia umowy na dokończenie przerwanej nauki zawodu, na warunkach jak dla młodocianych pracowników dla tych młodocianych, którzy w momencie przerwania nauki zawodu mieli ukończony 18 rok życia. W takim przypadku na dotychczasowych zasadach może być zawarta umowa na dokończenie nauki pod warunkiem, że przerwa w nauce zawodu nie trwa dłużej niż 12 miesięcy.

10 Zespół Szkół w Gdowie Najważniejsze strony www.cke.edu.pl


Pobierz ppt "Poprawa kształcenia zawodowego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google