Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Warszawa, maj/czerwiec 2012

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Warszawa, maj/czerwiec 2012"— Zapis prezentacji:

1 Warszawa, maj/czerwiec 2012
Szkolenie Dyrektorów szkół/placówek i Kierowników Ośrodków Egzaminacyjnych (KOE) Warszawa, maj/czerwiec 2012

2 Akty prawne obowiązujące od 1 września 2012 r.
Program spotkania Akty prawne obowiązujące od 1 września r. Organizacja i przeprowadzanie egzaminu w sesji letniej 2012 r. Harmonogram egzaminów. Dystrybucja i redystrybucja materiałów egzaminacyjnych. 2

3 Akty prawne obowiązujące od 1 września 2012 r.
Rozporządzenie MEN z 23 grudnia 2011 w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Rozporządzenie MEN z 11 stycznia 2012 w sprawie egzaminów eksternistycznych. Rozporządzenie MEN z 11 stycznia 2012 w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. Rozporządzenie MEN z 7 lutego 2012 w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach. Rozporządzenie MEN z 24 lutego 2012 zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

4 Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe składa się:
Egzamin zawodowy Do roku 2016/17 (§ 11.1) Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe składa się: z etapu pisemnego - część 1 i 2 (120min) z etapu praktycznego (180 lub 240min) Od roku 2012/13 Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie składa się: z części pisemnej (od 45 do 90 min) z części praktycznej (od 120 do 240 min)

5 Egzamin zawodowy Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w standardach dla zawodu Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach

6 Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe przeprowadzany jest
1 raz w ciągu roku szkolnego dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, zasadniczych szkół zawodowych, techników, techników uzupełniających i szkół policealnych Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie przeprowadzany jest w ciągu całego roku szkolnego dla uczniów zasadniczych szkół zawodowych i techników oraz uczniów/słuchaczy szkół policealnych absolwentów zasadniczych szkół zawodo-wych, techników i szkół policealnych osób, które ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy osób, które ukończyły gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową i co najmniej 2 lata kształciły się lub pracowały w zawodzie, w którym wyodrębniono daną kwalifikację

7 Składanie deklaracji Do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe: uczeń/słuchacz/absolwent - dyrektorowi szkoły gdy szkoła nie istnieje - dyrektorowi komisji okręgowej do 20 września na sesję zimową do 20 grudnia na sesję letnią Do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie: uczeń/słuchacz - dyrektorowi szkoły absolwent szkoły/osoba, która ukończyła kurs - dyrektorowi komisji okręgowej nie później niż na miesiące przed terminem egzaminu zawodowego termin zakończenia kursu nie później niż miesiąc przed terminem egzaminu zawodowego

8 Zgłaszanie do nowego egzaminu
Osoba Składany dokument Dodatkowe dokumenty Miejsce składania dokumentów Termin uczeń/słuchacz deklaracja dyrektorowi szkoły do której uczęszcza nie później niż 4 miesiące przed terminem egzaminu absolwent świadectwo ukończenia szkoły dyrektorowi OKE właściwej ze względu na adres szkoły osoba posiadająca świadectwo uzyskane za granicą zaświadczenie o nostryfikacji dyrektorowi OKE właściwej ze względu na miejsce zamieszkania/ostatnie miejsce zamieszkania w RP słuchacz/ absolwent kwalifikacyjnego kursu zawodowego zaświadczenie ukończenia kursu (niezwłocznie po ukończeniu) dyrektorowi OKE właściwej ze względu na miejsce prowadzenia kwalifikacyjnego kursu zawodowego osoba przystępująca do egzaminu eksternistycz-nego zawodowego wniosek o dopuszcze-nie do egzaminu świadectwo ukończenia gimnazjum/ ośmioletniej szkoły podstawowej dokumenty potwierdzające letnie kształcenie/doświad-czenie zawodowe OKE do 31 stycznia do 30 września

9 Przystępowanie do egzaminu
potwierdzającego kwalifikacje zawodowe do etapu pisemnego zdający przystępuje w szkole, którą ukończył do etapu praktycznego zdający przystępuje w szkole, którą ukończył lub u pracodawcy, u którego odbywał praktyczną naukę zawodu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie do części pisemnej uczeń/słuchacz przystępuje w szkole, do której uczęszcza, a absolwent w szkole, którą ukończył do części praktycznej uczeń/słuchacz przystępuje w szkole, do której uczęszcza, lub u pracodawcy, u którego odbywa praktyczną naukę zawodu, a absolwent – w szkole, którą ukończył, lub u pracodawcy, u którego odbywał praktyczną naukę zawodu

10 Upoważnienie do przeprowadzenia egzaminu
potwierdzającego kwalifikacje zawodowe do etapu praktycznego w zawodach po zasadniczej szkole zawodowej, po technikach/szkołach policealnych, gdy wykonanie zadania egzaminacyjnego obejmuje opracowanie projektu i wykonanie określonych prac potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie do części pisemnej przeprowadzanej z wykorzystaniem elektronicznego systemu do części praktycznej egzaminu

11 Wniosek o upoważnienie do przeprowadzenia egzaminu należy składać
nie później niż na miesięcy przed terminem egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (etap praktyczny – 240 minut) nie później niż do dnia września roku szkolnego, w którym ma być przeprowadzona część pisemna egzaminu z wykorzystaniem elektronicznego systemu oraz część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

12 Formy pozaszkolne kształcenia ustawicznego
kwalifikacyjny kurs zawodowy kurs umiejętności zawodowych kurs kompetencji ogólnych turnus dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników inny kurs

13 Zgłoszenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego
w terminie 14 dni od daty rozpoczęcia kursu informacja do OKE w Warszawie: podmiot prowadzący kurs nazwa i symbol zawodu nazwa i oznaczenie kwalifikacji termin rozpoczęcia i zakończenia kursu wykaz słuchaczy (imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia, PESEL)

14 Organizacja i przeprowadzanie egzaminu
Na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, kwalifikowania promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. nr 83 z 2007 r., poz. 562 z późniejszymi zmianami) oraz obowiązujących Procedur organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. 14

15 Organizacja i przeprowadzanie egzaminu zgodnie z Procedurami obowiązującymi od 2012 r.

16 Zmiany w Procedurach obowiązujące od 13 stycznia 2012 roku
Dotyczą głównie: zakazu wnoszenia i korzystania z urządzeń telekomunikacyjnych zakazu wnoszenia i korzystania z kalkulatorów w etapie pisemnym zakazu wnoszenia i korzystania z materiałów i przyborów niewymienionych w informacji dyrektora CKE

17 §118. ust. 1 rozporządzenia MEN
Za organizację i przebieg etapu pisemnego egzaminu zawodowego odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu nadzorującego (PSZN), którym jest dyrektor szkoły lub placówki. §127. ust. 1 rozporządzenia MEN Za organizację i przebieg etapu praktycznego egzaminu zawodowego odpowiada kierownik ośrodka egzaminacyjnego (KOE) - dyrektor upoważnionej szkoły lub placówki lub pracodawca. 17

18 Warunki i miejsce przeprowadzania egzaminu zawodowego na podst. § 126a
Etap pisemny po ZSZ, T, SP i praktyczny po T i SP dla zdającego w szkole, którą ukończył (z wyjątkiem porozumień zawartych pomiędzy dyrektorami szkół z powiadomieniem OKE (przesłanie porozumienia przez dyrektora przekazującego zdających, przesłanie ponowne pliku „Organizacja…..” przez dyrektora przyjmującego zdających), nie później niż do końca stycznia na sesję letnią i do końca października na sesję zimową. W przypadku egzaminu poza siedzibą szkoły (bez porozumienia między dyrektorami) pisemne poinformowanie Dyrektora OKE nie później niż do końca stycznia na sesję letnią i do końca października na sesję zimową. Etap praktyczny egzaminu po ZSZ w ośrodkach egzaminacyjnych wskazanych przez OKE. 18

19 Przekazanie zdających na mocy porozumienia pomiędzy dyrektorami szkół
Dyrektor szkoły/placówki macierzystej absolwentów T/SP powinien: powiadomić zdających o terminie, miejscu, godzinie rozpoczęcia egzaminu i o konieczności zabrania ze sobą dowodu tożsamości ze zdjęciem oraz o materiałach, które zdający przynosi na etap praktyczny - wykaz zamieszczony na stronie uzgodnić sposób przekazania oraz przekazać KOE ośrodka, w którym przeprowadzany będzie egzamin (lub jego etap): listy HERMES z naniesioną i potwierdzoną przez dyrektora szkoły informacją o uzyskaniu promocji, naklejki z identyfikatorem szkoły i z numerami PESEL. 19

20 Przekazanie zdających do ośrodków egzaminacyjnych przeprowadzających egzaminy po ZSZ
Dyrektor szkoły/placówki macierzystej absolwentów ZSZ powinien: powiadomić zdających o terminie, miejscu, godzinie rozpoczęcia egzaminu oraz o konieczności zabrania ze sobą dowodu tożsamości ze zdjęciem oraz o materiałach, które zdający przynosi na etap praktyczny według zapisów w Informatorze dla zawodu (problemy z wpisem od lekarza) uzgodnić sposób przekazania oraz przekazać KOE ośrodka, w którym przeprowadzany będzie etap praktyczny egzaminu: listy HERMES z naniesioną i potwierdzoną przez dyrektora szkoły informacją o uzyskaniu promocji, naklejki z identyfikatorem szkoły i z numerami PESEL. 20

21 Absolwenci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Sposoby dostosowania opisano w komunikacie Dyrektora CKE z dnia 30 czerwca 2010r (wydłużony czas trwania egzaminu maksymalnie o 30 minut, egzamin zorganizowany w osobnym pomieszczeniu). Za dostosowanie warunków i formy przeprowadzania egzaminu odpowiada: w etapie pisemnym - przewodniczący szkolnego zespołu nadzorującego (PSZN), w etapie praktycznym - kierownik ośrodka egzaminacyjnego (KOE). 21

22 Z etapu pisemnego egzaminu zawodowego zwolnieni są:
laureaci i finaliści turniejów lub olimpiad tematycznych związanych z wybraną dziedziną wiedzy zawodowej. Wykaz turniejów i olimpiad tematycznych zwalniających z etapu pisemnego w 2012r. podaje komunikat Dyrektora CKE z dnia 27 czerwca 2011r. (www.cke.edu.pl) Poświadczoną kopię dokumentu należy dołączyć do protokołu zbiorczego etapu pisemnego i włożyć do koperty nr 1 – „Dokumentacja”. 22

23 Ochrona materiałów egzaminacyjnych
Do przestrzegania procedur egzaminacyjnych i nieujawniania chronionych prawem informacji (wypełniają oświadczenie w sprawie zabezpieczenia dokumentów niejawnych Załącznik II.4., Procedury…) są zobowiązani: przewodniczący szkolnego zespołu nadzorującego – PSZN, kierownik ośrodka egzaminacyjnego - KOE, przewodniczący i członkowie zespołu nadzorującego - PZN, przewodniczący i członkowie zespołu nadzorującego etap praktyczny - PZNEP, przewodniczący i członkowie zespołu egzaminacyjnego - ZE, osoby upoważnione do odbioru materiałów, asystenci techniczni. 23

24 Ochrona materiałów egzaminacyjnych
Objęte ochroną i niejawne są wszystkie: materiały egzaminacyjne, wskazania do przygotowania stanowisk, informacje o wyposażeniu stanowisk. Materiały egzaminacyjne dla zdających mogą być otworzone wyłącznie w obecności zdających. Nie wolno otwierać niewykorzystanych na egzaminie materiałów (np. osób nieobecnych). Arkusze egzaminacyjne zdający mogą otrzymać tylko po formalnym zakończeniu egzaminu po etapie pisemnym w ZSZ i w T/SP po etapie praktycznym tylko w T/SP 24

25 Postępowanie w sytuacjach szczególnych
W przypadku: 1) stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych przez zdającego 2) wniesienia lub korzystania przez zdającego w sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego, wniesienia lub korzystania przez zdającego w sali egzaminacyjnej z kalkulatora w etapie pisemnym, wniesienia lub korzystania przez zdającego w sali egzaminacyjnej z materiałów i przyborów pomocniczych nie wymienionych w informacji dyrektora CKE 3) zakłócania przez zdającego prawidłowego przebiegu etapu pisemnego lub etapu praktycznego egzaminu zawodowego w sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym, przewodniczący odpowiednio SZN, ZE lub ZNEP przerywa egzamin tego zdającego i unieważnia odpowiedni etap egzaminu zawodowego tego zdającego. 25

26 Korzystanie z kalkulatorów w etapie pisemnym jest niedozwolone.
Wyjaśnienie dotyczące materiałów i przyborów pomocniczych wykorzystywanych na egzaminie zawodowym w etapie pisemnym Zgodnie z § 122 ust. 2: W czasie trwania etapu pisemnego egzaminu zawodowego na stolikach mogą znajdować się tylko arkusze egzaminacyjne, karty odpowiedzi oraz materiały i przybory pomocnicze wskazane w Informatorze dla danego zawodu. Wyjaśnienie: w żadnym zawodzie Informator nie wskazuje, że w etapie pisemnym mogą na stolikach znajdować się kalkulatory. Korzystanie z kalkulatorów w etapie pisemnym jest niedozwolone. 26

27 Wyjaśnienie dotyczące materiałów i przyborów pomocniczych wykorzystywanych na egzaminie zawodowym w etapie praktycznym Zgodnie z § 131 ust. 2: Do sali egzaminacyjnej, w której przeprowadzany jest etap praktyczny, nie można wnosić materiałów i przyborów pomocniczych niewymienionych w informacji dyrektora Komisji Centralnej, o której mowa w § 133a, ani korzystać z nich w tej sali. Wyjaśnienie: w etapie praktycznym egzaminu w danym zawodzie jest dozwolone korzystanie z materiałów i przyborów pomocniczych zamieszczonych w informacji dyrektora Komisji Centralnej na stronie internetowej na 2 miesiące przed terminem etapu praktycznego egzaminu zawodowego. 27

28 Etap pisemny egzaminu trwa 120 minut
28

29 Etap pisemny egzaminu przeprowadzają
zespoły nadzorujące (ZN) – powołane przez PSZN (na miesiąc przed terminem egzaminu), w skład ZN wchodzi co najmniej trzech nauczycieli, w tym przynajmniej jeden z nich jest zatrudniony w innej szkole lub placówce, w skład ZN nie mogą wchodzić nauczyciele zajęć edukacyjnych objętych egzaminem zawodowym oraz wychowawcy zdających. 29

30 Zadania PSZN szkolenie członków SZN w zakresie postępowania z materiałami niejawnymi, przekazanie przewodniczącemu SZN, nie później niż na 1 tydzień przed terminem egzaminu, informacji: o zdających, którzy posiadają orzeczenia lekarskie w sprawie konieczności przyjmowania leków lub zjedzenia posiłku w czasie trwania egzaminu, o zdających ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, którzy będą pisać egzamin w osobnej sali oraz o warunkach, jakie powinny zostać im zapewnione, sprawdzenie dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu do możliwości zdających o specjalnych potrzebach edukacyjnych, przygotowanie sali do egzaminu odebranie przesyłki z materiałami egzaminacyjnymi, sprawdzenie zawartości przesyłki bez rozpakowywania. 30

31 Zadania PSZN 2.14. Przewodniczący SZN w dniu egzaminu, na co najmniej 30 min. przed rozpoczęciem etapu pisemnego, w obecności przewodniczących ZN oraz przedstawicieli zdających: sprawdza, czy pakiety zawierające arkusze egzaminacyjne i karty odpowiedzi nie zostały naruszone, w przypadku stwierdzenia, że pakiety zostały naruszone, przewodniczący SZN zawiesza etap pisemny egzaminu zawodowego, niezwłocznie powiadamia dyrektora OKE i czeka na jego decyzje o dalszym postępowaniu. 31

32 Zadania PSZN po stwierdzeniu, że pakiety nie zostały naruszone, sprawdza liczbę arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi nie naruszając bezpiecznych kopert, a następnie przekazuje przewodniczącym ZN: koperty bezpieczne z arkuszami egzaminacyjnymi i kartami odpowiedzi w liczbie odpowiadającej liczbie zdających w sali egzaminacyjnej, druki protokołu przebiegu etapu pisemnego egzaminu w danej sali (Załącznik II.8.), listę zdających w danej sali, na której potwierdza się odbiór kart odpowiedzi od zdających (Załącznik II.9.), koperty bezpieczne zwrotne oraz koperty papierowe na niewykorzystane materiały egzaminacyjne. 32

33 Zadania PSZN 2.15. Przewodniczący SZN w czasie trwania egzaminu:
nadzoruje prawidłowy przebieg etapu pisemnego egzaminu w szkole/placówce, zapewnia kontakt z przewodniczącym ZN przez cały czas trwania egzaminu, przerywa i unieważnia etap pisemny egzaminu zdającemu (w przypadku powiadomienia go przez przewodniczącego ZN) niesamodzielnie rozwiązującemu zadania egzaminacyjne lub zakłócającemu prawidłowy przebieg egzaminu w sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym (wzór druku decyzji – Załącznik II.10). 33

34 Zadania PSZN dopilnowuje, aby w protokole została zamieszczona informacja o rezygnacji lub o przerwaniu egzaminu i unieważnieniu etapu pisemnego tego zdającego, może zastąpić członka ZN na czas krótkiej jego uzasadnionej nieobecności w sali egzaminacyjnej, w przypadku, gdy ZN składa się z 3 członków 34

35 Zadania PSZN 2.17. Przewodniczący SZN po egzaminie przechowuje i zabezpiecza koperty z wypełnionymi kartami odpowiedzi zdających oraz sporządza: protokół zbiorczy etapu pisemnego egzaminu (Załącznik II.11.), wykaz absolwentów, którzy nie przystąpili do egzaminu, zrezygnowali albo którym przerwano egzamin w szkole/placówce (Załącznik II.12.) 35

36 Zadania ZN oraz PZN 3.2. PZN i członkowie ZN w dniu egzaminu, przed rozpoczęciem etapu pisemnego: przed wejściem na salę, w której odbywa się egzamin sprawdzają dokumenty (ze zdjęciem) potwierdzające tożsamość każdego zdającego (według listy zdających), zapewniają nie wnoszenie urządzeń telekomunikacyjnych oraz kalkulatorów, rozdają naklejki z numerem PESEL oraz wskazują zdającym miejsca w sali i odnotowują obecność na liście zdających, 36

37 Zadania ZN oraz PZN 3.2. PZN i członkowie ZN w dniu egzaminu, przed rozpoczęciem etapu pisemnego: PZN odbiera od PSZN w obecności zdających arkusze egzaminacyjne, karty odpowiedzi w zabezpieczonych kopertach, punktualnie o godzinie rozpoczęcia egzaminu (wyznaczonej przez dyrektora CKE) członkowie ZN rozdają zdającym arkusze egzaminacyjne do odpowiedniego zawodu i karty odpowiedzi, po rozdaniu arkuszy nie wpuszczają na salę osób spóźnionych. 37

38 ZN oraz PZN PZN i członkowie ZN w czasie trwania etapu pisemnego nie mogą: udzielać zdającym żadnych wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych ani też dyskutować, czy komentować ich treści i zapisów, opuszczać sali egzaminacyjnej w trakcie egzaminu (jedynie w wyjątkowych sytuacjach – za zgodą przewodniczącego ZN), niszczyć lub wyrzucać niewykorzystanych materiałów, w tym arkuszy i kart z uszkodzeniami, brakami lub niewykorzystanych z powodu nieobecności zdających. Materiały te należy umieścić w kopercie i ją zakleić, zwrócić do OKE w sposób określony przez dyrektora OKE. 38

39 Naklejki dla zdającego
Na kartę odpowiedzi – etap pisemny Naklejka kontrolna Na kartę oceny lub kartę obserwacji (ZSZ) – etap praktyczny Na kartę pracy egzaminacyjnej – etap praktyczny 39

40 Etap praktyczny egzaminu trwa 180 lub 240 minut

41 Czas trwania etapu praktycznego egzaminu
180 minut – w ZSZ. 180 lub 240 minut – w T i SP, w przypadku egzaminu przeprowadzanego na stanowiskach bez wyposażenia. 240 minut – T i SP, w przypadku egzaminu przeprowadzanego na stanowiskach z wyposażeniem. Zdającym na stanowiskach z wyposażeniem przysługuje dodatkowo 20 minut – których nie wlicza się do czasu trwania egzaminu. W czasie tych 20 minut zdający zapoznają się z treścią zadania egzaminacyjnego, dokumentacją, sprzętem oraz ze stanowiskiem egzaminacyjnym. W tym czasie nie mogą rozpocząć rozwiązywania zadania egzaminacyjnego. 41

42 Etap praktyczny egzaminu przeprowadzają powołane przez KOE:
ZE - zespoły egzaminacyjne - w zasadniczej szkole zawodowej i szkole policealnej (kształcącej w zawodach na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej np. opiekun medyczny) ZNEP - zespoły nadzorujące etap praktyczny – w technikum i szkole policealnej 42

43 W skład ZNEP wchodzą: dla zdających, którzy opracowują projekt realizacji określonych prac: przewodniczący (nauczyciel zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego), co najmniej dwóch nauczycieli - jako członkowie, dla zdających, którzy opracowują projekt realizacji określonych prac i wykonują określoną pracę na stanowisku przewodniczący (nauczyciel zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego w zawodzie objętym egzaminem), co najmniej dwóch nauczycieli - jako członkowie. 43

44 Skład ZNEP Spośród osób wchodzących w skład ZNEP co najmniej jedna osoba jest zatrudniona w innej szkole/placówce. W skład ZNEP nie mogą wchodzić nauczyciele zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego, którzy prowadzili zajęcia ze zdającymi w ostatnim roku nauki. 44

45 Co zdający przynosi na egzamin praktyczny?
w ZSZ - dowód tożsamości ze zdjęciem, odzież ochronną, aktualną książeczkę zdrowia (jeżeli jest to wykazane w Informatorze dla zawodu) w T i SP – dowód tożsamości ze zdjęciem, przybory zgodnie z Komunikatem dyrektora CKE z 19 kwietnia 2012r. zamieszczonym na stronie w zakładce Egzamin zawodowy/ Komunikaty/ Informacja o materiałach i przyborach pomocniczych dla egzaminu zawodowego. 45

46 Zawody, w których etap praktyczny przeprowadzany jest na wyposażonych stanowiskach w sesji letniej 2012 technik informatyk 312[01] technik rachunkowości 412[01] technik ekonomista 341[02] technik prac biurowych 419[01] ratownik medyczny 322[06] asystent operatora dźwięku 313[06] fototechnik 313[01] technik mechanizacji rolnictwa 311[22] technik teleinformatyk 312[02] technik analityk 311[02] 46

47 Zawody, w których etap praktyczny przeprowadzany jest na wyposażonych stanowiskach w sesji letniej 2012 – c.d. technik geodeta 311[10] technik telekomunikacji 311[37] technik mechatronik 311[50] technik pojazdów samochodowych 311 [52] technik cyfrowych procesów graficznych 311[51] Uwaga: Jeżeli egzamin jest przeprowadzany z wykorzystaniem komputera, to należy przygotować dodatkowo rezerwowe stanowisko egzaminacyjne oraz stanowisko do drukowania i nagrywania prac. Jeżeli egzamin jest przeprowadzany z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu, to należy przygotować dodatkowo rezerwowy sprzęt. 47

48 technik hotelarstwa 341[04] technik obsługi turystycznej 341[05]
Zawody, w których w etapie praktycznym element pracy jest sporządzany w języku obcym technik handlowiec 341[03] technik hotelarstwa 341[04] technik obsługi turystycznej 341[05] technik turystyki wiejskiej 341[08] technik prac biurowych 419[01] Element pracy może być sporządzany w języku: angielskim, francuskim, niemieckim, rosyjskim. Uwaga: Prace egzaminacyjne muszą zostać zapakowane przez ZNEP zgodnie z Instrukcją pakowania (pogrupowane językami w oddzielnych papierowych kopertach i zapakowane łącznie do BEZPIECZNEJ KOPERTY) – Procedury str.42 Załącznik I.4. 48

49 Zgodnie z procedurami przewodniczący ZNEP odpowiada za:
przygotowanie sali egzaminacyjnej na każdą zmianę egzaminu, przygotowanie stanowisk zgodnie ze wskazaniami CKE dla danego zawodu, warunki techniczne egzaminu (sprawne działanie sprzętu) - do obsługi technicznej sprzętu może być wyznaczony asystent techniczny, przebieg egzaminu zawodowego oraz bezpieczeństwo i higienę pracy podczas wykonywania zadań egzaminacyjnych, skompletowanie i zabezpieczenie materiałów egzaminacyjnych (w tym za jakość zapisu plików na płycie CD dla wskazanych zawodów), sporządzenie dokumentacji z przebiegu egzaminu. 49

50 Podczas egzaminu Przez cały czas trwania egzaminu w sali musi być obecnych co najmniej 3 członków ZNEP (w przypadku konieczności opuszczenia sali, do sali wchodzi KOE). Członkowie ZNEP muszą mieć wyłączone komórki. Wyjście zdających do toalety – dozwolone tylko wyjątkowo i pod nadzorem (koniecznie odnotować ten fakt w protokole – Zał. III.2). 50

51 Załącznik III.4a. Zwrócenie uwagi na oznaczenie arkusza: nazwę zawodu
numer zadania Nowe zapisy na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego 51

52 Załącznik III.4d. Sprawdzenie wpisania daty urodzenia
Sprawdzenie wpisania numeru PESEL Członek ZNEP wpisuje zauważone niezgodności Sprawdzenie wpisanej liczby stron Potwierdzenie wykonania zadania egzaminacyjnego – podpis przewodniczącego ZNEP Podpis członka ZNEP Sprawdzenie przyklejenia naklejki z kodem ośrodka i numerem PESEL 52

53 Załącznik III.4e. UWAGA! KARTY PRAC EGZAMINACYTJNYCH
Sprawdzenie oznaczenia wybranego języka BRAK Gdy zdający nie napisał fragmentu pracy w języku obcym lub napisał go w języku polskim UWAGA! KARTY PRAC EGZAMINACYTJNYCH należy pakować pogrupowane wg języków zgodnie z Instrukcją 53

54 Sprawdzenie wpisanej liczby załączników
Załącznik III.4f. Sprawdzenie wpisanej liczby załączników 54

55 Asystent techniczny jest zobowiązany do przestrzegania procedur egzaminacyjnych i nieujawniania chronionych prawem informacji przed rozpoczęciem pracy: podpisuje oświadczenie o postępowaniu z materiałami niejawnymi podpisuje umowę zlecenia w 2 egz. i przekazuje do OKE (może za pośrednictwem KOE) po zakończeniu pracy wystawia rachunek i i przekazuje do OKE (może za pośrednictwem KOE) 55

56 Zadania asystenta technicznego
Przed egzaminem: przygotowuje stanowiska egzaminacyjne zgodnie z wyposażeniem oraz ze wskazaniami CKE, odłącza dostęp do Internetu (na stanowiskach z komputerem), jest obecny podczas instruktażu stanowiskowego, na prośbę PZNEP przeprowadza instruktaż stanowiskowy lub przekazuje dodatkowe informacje zdającym na temat organizacji stanowisk. 56

57 Zadania asystenta technicznego
Podczas egzaminu: zapewnia sprawność sprzętu, reaguje na awarie zgłoszone przez PZNEP, jest obecny w sali egzaminacyjnej lub w bezpośrednio przyległym, otwartym zapleczu (egzamin na stanowiskach komputerowych) nie przemieszcza się po sali, na prośbę PZNEP drukuje (w zawodach: technik informatyk, technik mechatronik, technik prac biurowych) na prośbę PZNEP (egzamin na stanowiskach komputerowych) usuwa efekty pracy zdającego każdorazowo po wykorzystaniu nośnika (w zawodach: technik pojazdów samochodowych, fototechnik, technik informatyk, technik mechatronik, technik prac biurowych). 57

58 Zadania asystenta technicznego
Po egzaminie: na prośbę PZNEP archiwizuje efekty pracy zdających, czyli nagrywa foldery na płytę CD (w zawodach: technik informatyk, technik mechatronik, technik pojazdów samochodowych, fototechnik, technik teleinformatyk, technik cyfrowych procesów graficznych), sprawdza nagranie płyty, usuwa foldery ze wszystkich komputerów, przygotowuje stanowiska egzaminacyjne na następną zmianę zgodnie ze wskazaniami CKE. 58

59 Zestawienie sposobów potwierdzenia wykonania prac egzaminacyjnych
zawód komputer sieć lokalna drukowanie drukuje archiwizacja na CD t. informatyk TAK NIE na stanowisku technicznym P lub asystent t. mechatronik t. prac biurowych t. pojazdów samochodowych zdający fototechnik t. teleinformatyk wg wskazań bezpośrednio/ew. na stanowisku technicznym zdający/ew. P lub asystent t. ekonomista bezpośrednio t. rachunkowości t. cyfrowych procesów graficznych

60 Procedura drukowania Na 30 min przed zakończeniem egzaminu PZNEP przypomina o ustalonym czasie zakończenia egzaminu i zakończeniu drukowania przed upływem tego czasu. W przypadku jednoczesnego zgłoszenia gotowości wydruku przez kilku zdających, PZNEP ustala kolejność drukowania. Tylko i wyłącznie ze względów technicznych jeżeli nie zostały wydrukowane prace wszystkich zdających przed upływem czasu egzaminu - należy wydrukować je po zakończeniu egzaminu (wszyscy zdający oczekujący na wydrukowanie pozostają na swoich stanowiskach i nie wykonują innych czynności związanych z egzaminem). 60

61 Efekty prac zdających w zawodach: technik informatyk, technik mechatronik, technik pojazdów samochodowych, fototechnik, technik teleinformatyk, technik cyfrowych procesów graficznych efekty prac zdających (foldery opisane z nr PESEL) po zakończeniu egzaminu na zmianie są archiwizowane na płycie CD/DVD opisanej kodem ośrodka, datą i nr zmiany np K_19_06_zm1 po każdej zmianie są usuwane ze wszystkich komputerów w sali

62 Efekty prac zdających W zawodach: technik prac biurowych, technik ekonomista, technik rachunkowości efekty prac zdających nie są archiwizowane po każdej zmianie są usuwane ze wszystkich komputerów w sali

63 Harmonogram przeprowadzania egzaminu zawodowego w sesji letniej 2012 r.
Etap pisemny egzaminu ZSZ, T i SP 18 czerwca (poniedziałek) - godz Etap praktyczny egzaminu T i SP – zgodnie z harmonogramem egzaminu zawodowego w sesji letniej 2012 (www.oke.waw.pl) od 19 czerwca (wtorek) do 22 czerwca (piątek) I zmiana – godz. 9.00, II zmiana – godz Etap praktyczny egzaminu ZSZ od 2 lipca (poniedziałek) do 21 lipca (sobota) I zmiana – godz. 9.00, II zmiana – godz Odbiór dyplomów – 31 sierpnia 2012r. 63

64 Harmonogram etapu praktycznego przeprowadzanego na wyposażonych stanowiskach - 240 minut
nazwa zawodu 19.06 – 9.00 19.06 – 15.00 20.06 – 9.00 20.06 – 15.00 21.06 – 9.00 21.06 – 15.00 22.06 – 9.00 22.06 – 15.00 technik prac biurowych asystent operatora dźwięku fototechnik ratownik medyczny technik analityk technik cyfrowych procesów graficznych technik ekonomista technik geodeta 64

65 Harmonogram etapu praktycznego przeprowadzanego na wyposażonych stanowiskach - 240 minut
nazwa zawodu 19.06 – 9.00 19.06 – 15.00 20.06 – 9.00 20.06 – 15.00 21.06 – 9.00 21.06 – 15.00 22.06 – 9.00 22.06 – 15.00 technik informatyk technik mechanizacji rolnictwa technik mechatronik technik pojazdów samochodowych technik rachunkowości technik teleinformatyk technik telekomunikacji

66 Zmiany w przydziale zdających na zmiany wynikające z nieukończenia szkoły
Konieczność zgłoszenia do OKE osób, które nie przystąpią do egzaminu (nie dotyczy nieobecnych). Możliwość zmniejszenia liczby zmian w porozumieniu z kierownikiem WEZ. 66

67 Dystrybucja materiałów egzaminacyjnych - terminy dostaw
Etap pisemny egzaminu ZSZ i T/SP 18 czerwca (poniedziałek) od 6.30 do 9.00 Etap praktyczny egzaminu T/SP od 18 do 21 czerwca od 8.00 do 12.00 W zawodach, w których egzamin przeprowadzany jest na wyposażonych stanowiskach - w przesyłce będą załączone wskazania do przygotowania stanowisk i ew. dodatkowe materiały. Etap praktyczny egzaminu ZSZ 29.06 (piątek) od 8.00 do 12.00 67

68 Dystrybucja materiałów egzaminacyjnych – sposób pakowania T/ SP
Etap pisemny: Arkusze egzaminacyjne pakowane oddzielnie dla każdego zawodu Karty odpowiedzi pakowane łącznie dla wszystkich zdających w ośrodku Etap praktyczny: Komplety pakowane oddzielnie dla każdego zawodu Komplet = Arkusz egzaminacyjny+ Karta pracy egzaminacyjnej + Karta oceny Dodatkowe materiały w zawodach: fototechnik, ratownik medyczny, technik analityk, technik mechanizacji rolnictwa, technik telekomunikacji 68

69 Dystrybucja materiałów egzaminacyjnych – sposób pakowania ZSZ
Etap pisemny: Arkusze egzaminacyjne pakowane oddzielnie dla każdego zawodu Karty odpowiedzi pakowane łącznie dla wszystkich zdających w ośrodku Etap praktyczny: Arkusze egzaminacyjne z planami działania, Arkusze Obserwacji pakowane oddzielnie dla każdej wersji zadania i każdego zawodu; Karty Obserwacji pakowane łącznie dla wszystkich zawodów w ośrodku. Dodatkowe materiały w zawodach: fryzjer, mechanik – monter maszyn i urządzeń, monter elektronik 69

70 Dystrybucja materiałów egzaminacyjnych – odbiór przesyłki
materiały egzaminacyjne odbiera i zabezpiecza przed nieuprawnionym ujawnieniem PSZN/KOE w przypadku przesyłki uszkodzonej spisać protokół i powiadomić niezwłocznie Centrum Monitoringu oraz OKE po odejściu kuriera, otworzyć przesyłkę i sprawdzić zgodność zawartości ze specyfikacją, bez otwierania bezpiecznych kopert w przypadku braku przesyłki lub niezgodności ze specyfikacją powiadomić niezwłocznie Centrum Monitoringu oraz OKE 70

71 Dystrybucja materiałów egzaminacyjnych – reklamacje odbioru przesyłki
Telefony do Centrum Monitoringu w przypadku niezgodności ze specyfikacją w godzinach odbioru w przypadku niedostarczenia przesyłki niezwłocznie po upływie podanej godziny 71

72 Redystrybucja materiałów egzaminacyjnych
Etap pisemny ZSZ i T i SP w godz. 1500– 1800 18 czerwca (poniedziałek) W punktach odbioru materiałów (delegatury i siedziba OKE). Etap praktyczny T/SP 19 czerwca (wtorek) w godz. 1300– 1800 20 czerwca (środa) w godz. 900– 1200 lub 1400– 1800 21 czerwca (czwartek) w godz. 900– 1100 lub 1400– 1700 22 czerwca (piątek) w godz. 900– 1000 lub 1400– 1700 23 czerwca (sobota) w godz. 900– 1100 Wyłącznie w siedzibie OKE w Warszawie. w W-wie odbiór z potwierdzeniem na protokole przekazania, w pozostałych punktach odbioru – podpis na liście i zapisanie liczby przekazanych paczek. Etap praktyczny ZSZ w godz. 900– 1500 od 3 lipca (wtorek) do 23 lipca (poniedziałek) Wyłącznie w siedzibie OKE w Warszawie (oprócz sobót). 72

73 Dokumentacja egzaminacyjna – wzory do pobrania ze strony OKE
Załączniki z Procedur organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe od 2012r. Protokoły przekazania OKE w Warszawie dokumentacji etapu pisemnego egzaminu… ZSZ, T/SP etapu praktycznego egzaminu … T/SP etapu praktycznego egzaminu … ZSZ Uwaga: Protokoły przekazania są dostępne na stronie OKE /Egzamin zawodowy /Procedury 73

74 Protokół przekazania OKE dokumentacji etapu pisemnego

75 Protokół przekazania OKE dokumentacji etapu praktycznego - ZSZ

76 Protokół przekazania OKE dokumentacji etapu praktycznego – T/SP

77 Opis opakowania zbiorczego dla szkół w delegaturach KO
kod ośrodka/ośrodków pieczątka szkoły/placówki etap pisemny/praktyczny nazwy wszystkich zawodów zapakowanych materiałów liczba bezpiecznych kopert, w które zapakowano materiały liczba kopert papierowych, w które zapakowano dokumentację / materiały 77

78 Zawartość opakowania po etapie pisemnym egzaminu:
Koperta z dokumentacją zawierająca: kopię listu przewozowego, wypełnione załączniki: II.8, II.9=lista Hermes, II.10, II.11, II.12 , III.5, wypełnione protokoły przekazania – 2 egz. Bezpieczne koperty z kartami odpowiedzi (z każdej sali). Niewykorzystane nienaruszone arkusze w nienaruszonych kopertach od dystrybutora lub w zaklejonych w sali i opisanych zawodem, liczbą sztuk pozostałych arkuszy. Niewykorzystane bezpieczne koperty. Błędnie wydrukowane materiały egzaminacyjnie. 78

79 Zawartość opakowania po etapie praktycznym egzaminu T/SP
Koperta z dokumentacją zawierająca: kopię listu przewozowego, wypełnione załączniki: II.10, II.12, III.2, III.3=lista Hermes, III.5, III.7, wypełnione protokoły przekazania – 2egz., potwierdzenia odbycia szkolenia PZNEP. Bezpieczne koperty z kartami pracy egzaminacyjnej i kartami oceny (z każdej sali, dla każdego zawodu). Niewykorzystane nienaruszone arkusze w nienaruszonych kopertach od dystrybutora lub w zaklejonych w sali i opisanych zawodem, liczbą sztuk pozostałych arkuszy. Koperta z umowami z asystentami technicznymi (potwierdzenie wykonania umowy, ew. rachunki) Niewykorzystane bezpieczne koperty. Błędnie wydrukowane materiały egzaminacyjne. 79

80 ul. Grzybowska 77, 00-844 Warszawa tel. 457-03-35 tel./fax 457-03-45
Wydział Egzaminów Zawodowych tel , , , Wydział Organizacyjno-Administracyjny tel , Wydział Badań i Analiz tel , 80


Pobierz ppt "Warszawa, maj/czerwiec 2012"

Podobne prezentacje


Reklamy Google