Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkolenie przewodniczących zespołów egzaminacyjnych i zastępców PZE Organizacja i przeprowadzenie egzaminu maturalnego w 2013 roku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkolenie przewodniczących zespołów egzaminacyjnych i zastępców PZE Organizacja i przeprowadzenie egzaminu maturalnego w 2013 roku."— Zapis prezentacji:

1 Szkolenie przewodniczących zespołów egzaminacyjnych i zastępców PZE Organizacja i przeprowadzenie egzaminu maturalnego w 2013 roku

2 Termin główny CZĘŚĆ USTNA CZĘŚĆ PISEMNA 7 – 28 maja przeprowadzana wg harmonogramów ustalonych przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego (PZE) 7 – 28 maja przeprowadzana wg harmonogramów ustalonych przez dyrektora CKE

3 Termin dodatkowy CZĘŚĆ USTNA CZĘŚĆ PISEMNA 3 – 19 czerwca przeprowadzana w szkołach macierzystych wg harmonogramów ustalonych przez PZE przeprowadzana w ośrodkach wg harmonogramów ustalonych przez CKE

4 Przekazanie świadectw 28 czerwca 2013 r. termin główny i dodatkowy Przekazanie świadectw do szkół

5 26 – 30 sierpnia Termin poprawkowy CZĘŚĆ USTNA CZĘŚĆ PISEMNA przeprowadzana w szkołach macierzystych wg harmonogramów ustalonych przez PZE 27 sierpnia przeprowadzana w szkołach macierzystych

6 Przekazanie świadectw 13 września 2013 r. termin poprawkowy Przekazanie świadectw do szkół

7 Dystrybucja – w godz. od 5.00 do 7.30 Egzamin w części pisemnej język polski – pp wiedza o tańcu – pp i pr 7 maja matematyka – pp historia muzyki – pp i pr 8 maja

8 Egzamin w części pisemnej Dystrybucja – w godz. od 5.00 do 7.30 9 maja język angielski – pp i pr język angielski dla klas dwujęzycznych język polski – pr matematyka – pr

9 Egzamin w części pisemnej Dystrybucja – w godz. od 5.00 do 7.30 13 maja wos – pp i pr filozofia – pp i pr chemia – pp i pr biologia – pp i pr historia – pp i pr geografia – pp i pr j. mniejszości (białoruski, litewski, ukraiński) – pp i pr arkusze na egzaminy zdawane w języku obcym (matematyka, historia, geografia, biologia, chemia, fizyka i certyfikaty hiszpańskie)

10 Egzamin w części pisemnej Dystrybucja – w godz. od 5.00 do 7.30 20 maja (arkusze pp i pr) fizyka i astronomia j. łaciński i kultura antyczna informatyka historia sztuki język francuski, język francuski dla klas dwujęzycznych język hiszpański, j. hiszpański dla klas dwujęzycznych język niemiecki, język niemiecki dla klas dwujęzycznych język rosyjski, język rosyjski dla klas dwujęzycznych język włoski

11 Odbiór przesyłki Egzamin w części pisemnej Materiały egzaminacyjne (liczba zgodna z zamówieniem) odbiera PZE lub upoważniony przez niego członek zespołu egzaminacyjnego w obecności innego członka tego zespołu jeśli szkoła zamówiła arkusze (każdego rodzaju z osobna, nie łącznie): od 1 do 50 - otrzyma 1 arkusz rezerwowy powyżej 51 - otrzyma 2 arkusze rezerwowe Ta sama zasada dotyczy płyt CD na egzamin z języka obcego nowożytnego Rezerwa:

12 Odbiór przesyłki W przypadku stwierdzenia, że przesyłka została uszkodzona lub/i zawiera niewłaściwą liczbę materiałów egzaminacyjnych, PZE powiadamia dyrektora OKE i dystrybutora - dostarcza brakujące arkusze i materiały egzaminacyjne w ramach procedury awaryjnej PZE zabezpiecza materiały egzaminacyjne przed nieuprawnionym ujawnieniem Materiały egzaminacyjne należy przeliczyć natychmiast po dostarczeniu ich przez dystrybutora Egzamin w części pisemnej

13 16.04.2013 r. Olsztyn Elbląg 17.04.2013 r. Białystok Ełk Suwałki 18.04.2013 r. Łomża Materiały zostaną przekazane na szkoleniach zastępców PZE Egzamin w części ustnej Przekazanie zestawów zadań

14 Egzamin w części ustnej Liczba zestawów zadań do 45 zdających o 5 zestawów więcej powyżej 45 zdających PZE, w obecności innego członka zespołu egzaminacyjnego sprawdza, czy liczba zestawów jest odpowiednia do liczby zdających i zabezpiecza je przed nieuprawnionym ujawnieniem, w przypadku niezgodności – informuje OKE równa 50

15 Egzamin w części ustnej W pakiecie z zestawami przekazywanymi przez OKE będą znajdowały się zestawy do przeprowadzenia egzaminu bez określenia poziomu na poziomie podstawowym i rozszerzonym na poziomie podstawowym i rozszerzonym Przekazanie zestawów zadań – język obcy nowożytny

16 Egzamin w części ustnej Przedmiotowy zespół egzaminacyjny Przewodniczący ZE* (egzaminator wpisany do ewidencji OKE z zakresu egzaminu maturalnego z danego języka) Przewodniczący ZE* (egzaminator wpisany do ewidencji OKE z zakresu egzaminu maturalnego z danego języka) Członek ZE (nauczyciel danego języka) Członek ZE (nauczyciel danego języka) *W przypadku języka obcego nowożytnego – osoba, która ukończyła szkolenie uzupełniające dla kandydatów na przewodniczących zespołów przedmiotowych Przedmiotowy zespół egzaminacyjny

17 Egzamin w części ustnej Przedmiotowy zespół egzaminacyjny 1.żadna z osób wchodzących w skład zespołu egzaminacyjnego nie prowadziła ze zdającymi zajęć z danego przedmiotu w ostatnim roku nauki (dotyczy tylko zdających, którzy w danym roku szkolnym ukończą szkołę) 2.co najmniej jedna z tych osób to osoba zatrudniona w innej szkole lub placówce 1.żadna z osób wchodzących w skład zespołu egzaminacyjnego nie prowadziła ze zdającymi zajęć z danego przedmiotu w ostatnim roku nauki (dotyczy tylko zdających, którzy w danym roku szkolnym ukończą szkołę) 2.co najmniej jedna z tych osób to osoba zatrudniona w innej szkole lub placówce Ważne, aby:

18 Egzamin w części ustnej Bibliografia przyjmuje od zdających – nie później niż 4 tygodnie przed terminem rozpoczęcia części pisemnej egzaminu maturalnego: Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego: bibliografię wykorzystaną do opracowania tematu informację o materiałach pomocniczych i środkach technicznych, które zdający zamierza wykorzystać podczas prezentacji skreśla z listy zdających ww. egzaminy osoby, które nie złożyły bibliografii w wyznaczonym terminie i informuje je o tym fakcie

19 Egzamin w części ustnej Dostosowanie szczegółowych kryteriów wypowiedzi ustnej Ww. kryteria dostosowano zgodnie z punktem XIII Komunikatu dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 31 sierpnia 2012 r. w sprawie sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania w roku szkolnym 2012/13 egzaminu maturalnego do potrzeb absolwentów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym Ww. kryteria dostosowano zgodnie z punktem XIII Komunikatu dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 31 sierpnia 2012 r. w sprawie sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania w roku szkolnym 2012/13 egzaminu maturalnego do potrzeb absolwentów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym W serwisie ISA udostępniono Kryteria oceniania egzaminu ustnego z języka polskiego dla absolwentów, którzy mają trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą.

20 Egzamin w części pisemnej Zadania PZE PZE odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminu w szkole oraz za realizację zadań wynikających z przepisów dotyczących jego przeprowadzenia, m.in.: informuje uczniów/absolwentów o zasadach przeprowadzania egzaminu maturalnego; zapoznaje ich z obowiązującymi harmonogramami powołuje zespół egzaminacyjny, spośród którego powołuje przedmiotowe zespoły egzaminacyjne i zespoły nadzorujące przeprowadza szkolenie przedmiotowych zespołów egzaminacyjnych i zespołów nadzorujących

21 Egzamin w części pisemnej Zadania PZE W każdym dniu egzaminu, przed jego rozpoczęciem: sprawdza, czy materiały egzaminacyjne nie zostały naruszone (w przypadku naruszenia zawiesza część pisemną egzaminu – informuje OKE) przekazuje przewodniczącym ZN materiały egzaminacyjne do przeprowadzenia egzaminu (w obecności przedstawicieli zdających) nadzoruje prawidłowy przebieg egzaminu w poszczególnych salach egzaminacyjnych (interweniuje w sytuacjach szczególnych – np.: podejmuje decyzję o przerwaniu i unieważnieniu egzaminu)

22 Egzamin w części pisemnej Zadania zespołu nadzorującego Pracą zespołu nadzorującego (ZN) kieruje przewodniczący zespołu nadzorującego (PZN), który m.in.: odbiera od PZE, w obecności przedstawicieli zdających, materiały egzaminacyjne do przeprowadzenia egzaminu o godzinie wyznaczonej przez PZE wpuszcza zdających do sali egzaminacyjnej wg kolejności na liście OKE zleca członkom ZN sprawdzenie tożsamości zdających (świadectw) oraz rozdanie każdemu zdającemu naklejek kodujących

23 Egzamin w części pisemnej Zadania ZN dopilnowuje, aby zdający potwierdził podpisem na liście zdających fakt sprawdzenia poprawności numeru PESEL lub w przypadku błędu w numerze PESEL – skorygowania go na liście dopilnowuje, aby zdający nie wnosili żadnych urządzeń telekomunikacyjnych i innych niedozwolonych materiałów i przyborów (zakaz dotyczy zdających, członków ZN oraz obserwatorów)

24 Egzamin w części pisemnej Zadania ZN rozmieszcza członków ZN w sali w sposób zapewniający możliwość nadzorowania wszystkich zdających przypomina zdającym o: sprawdzeniu kompletności arkusza (wymienia wadliwe arkusze na kompletne – nie wykonuje kserokopii) zakodowaniu arkusza i karty odpowiedzi zapoznaniu się z Instrukcją dla zdającego zasadach zachowania się podczas egzaminu zasadach oddawania prac po zakończeniu egzaminu

25 Egzamin w części pisemnej Przebieg egzaminu Godzina rozpoczęcia egzaminu (jego części) – godzina ustalona przez dyrektora CKE członkowie ZN rozdają materiały egzaminacyjne zdającym, którzy sprawdzają kompletność arkusza i kodują arkusz

26 Czas pracy z zestawem egzaminacyjnym (zgodny z rozporządzeniem MEN) Czas pracy z zestawem egzaminacyjnym (zgodny z rozporządzeniem MEN) Egzamin w części pisemnej Przebieg egzaminu w przypadku języków obcych nowożytnych i wiedzy o tańcu odtworzenie nagrania z płyty CD/DVD następuje bezpośrednio po zapisaniu godziny rozpoczęcia egzaminu liczy się od momentu zakończenia czynności organizacyjnych i zapisania na tablicy godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy z zestawem egzaminacyjnym

27 Egzamin w części pisemnej Przebieg egzaminu Podczas egzaminu w sali przebywają tylko osoby upoważnione Przewodniczący ZN dwukrotnie przypomina o konieczności zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi (dotyczy uczniów, którzy mają taki obowiązek): Członkowie ZN czuwają nad prawidłowym przebiegiem egzaminu po raz pierwszy przed przystąpieniem do rozwiązywania zadań po raz drugi – na 10 minut przed zakończeniem czasu

28 Egzamin w części pisemnej Przebieg egzaminu Zakończenie pracy przed upływem przeznaczonego czasu (wcześniej niż 10 minut): zdający zgłasza ten fakt przewodniczącemu ZN przez podniesienie ręki i zamyka arkusz przewodniczący ZN (lub wyznaczony przez niego członek ZN) – odbiera pracę i sprawdza, czy zdający zaznaczył odpowiedzi na karcie – w przypadku, gdy tego nie dokonał – poleca je przenieść (jeśli nie minął jeszcze czas przeznaczony na egzamin)

29 Egzamin w części pisemnej Czynności ZN po przeprowadzonym egzaminie Wszystkie czynności związane z pakowaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi przewodniczący zespołu nadzorującego wraz z członkami tego zespołu wykonują w obecności co najmniej jednego przedstawiciela zdających. Do bezpiecznych kopert należy zapakować wyłącznie arkusze egzaminacyjne wypełnione przez zdających*

30 Egzamin w części pisemnej Czynności ZN po przeprowadzonym egzaminie *W przypadku, gdy zdający korzysta z pomocy nauczyciela wspomagającego, który zapisuje jego odpowiedzi – do bezpiecznej koperty należy zapakować: arkusz zdającego arkusz nauczyciela wspomagającego (zakodowany i opisany: arkusz nauczyciela wspomagającego); nagranie przebiegu egzaminu utrwalone na nośniku zapisu elektronicznego.

31 Egzamin w części pisemnej Czynności ZN po przeprowadzonym egzaminie Członkowie ZN: odbierają prace od zdających, sprawdzają poprawność kodowania porządkują prace zdających (układają zgodnie z listą OKE) i pakują je do bezpiecznych kopert: w przypadku egzaminu z informatyki i egzaminu z języków obcych nowożytnych (PR) pakują arkusze egzaminacyjne do bezpiecznych kopert po każdej części egzaminu oddzielnie pakują arkusze egzaminacyjne zdających z każdej szkoły wchodzącej w skład zespołu oddzielnie pakują prace zdających, którzy pisali arkusze niestandardowe lub korzystali z komputera lub pomocy nauczyciela wspomagającego

32 Egzamin w części pisemnej Czynności ZN po przeprowadzonym egzaminie 2013 MATEMATYKA PP A 125 2 z 3 nazwa przedmiotu z podaniem poziomu i części egzaminu (j. angielski PR cz. II) oddzielnie na każdy poziom/część egzaminu opisują kopertę zwrotną umieszczając w odpowiednich polach informacje:

33 umieszczają na kopercie dodatkowy napis w przypadku, gdy: Egzamin w części pisemnej Czynności ZN po przeprowadzonym egzaminie zdający pisał pracę na komputerze – praca pisana na komputerze zdający korzystał z pomocy nauczyciela wspomagającego – praca przy pomocy nauczyciela wspomagającego podpisują listy zdających egzamin porządkują, kompletują i zabezpieczają materiały egzaminacyjne wypełniają i podpisują protokół przebiegu części pisemnej egzaminu

34 Egzamin w części pisemnej Czynności ZN po przeprowadzonym egzaminie Przewodniczący zespołu nadzorującego: Przewodniczący zespołu nadzorującego: zakleja koperty zwrotne uzupełnia listę zdających, wpisując symbol potwierdzenia oddania arkusza (), informacje o nieobecnych (nie ukończył szkoły, nie zgłosił się, laureat, przerwano egzamin) sporządza protokół przebiegu części pisemnej egzaminu maturalnego w danej sali egzaminacyjnej przekazuje PZE zapakowane arkusze egzaminacyjne i dokumentację egzaminacyjną

35 Egzamin w części pisemnej Czynności PZE po przeprowadzonym egzaminie Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego: Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego: sporządza w wersji elektronicznej protokół zbiorczy z danego przedmiotu i przesyła go do OKE przygotowuje dokumentację egzaminacyjną do przekazania do POP

36 Egzamin w części ustnej Przekazanie wyników do OKE Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego: Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego: wprowadza wyniki zdających do aplikacji Hermes i niezwłocznie przesyła je do OKE OKE umieszcza serwisie ISA listy z wynikami indywidualnymi zdających wraz z załączonym do nich Protokołem zbiorczym części ustnej egzaminu maturalnego protokół stanowi spójny dokument wraz z listami wyników indywidualnych zdających i zastępuje zał. nr 8 do Procedur organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego

37 Egzamin w części ustnej Przekazanie wyników do OKE

38 Egzamin w części ustnej Przekazanie wyników do OKE

39 Egzamin w części ustnej Przekazanie wyników do OKE Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego: Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego: drukuje listy indywidualnych wyników wraz z Protokołem zbiorczym sprawdza wprowadzone wyniki (muszą być zgodne z protokołami indywidualnymi części ustnej egzaminu maturalnego wydrukowany i podpisany dokument przekazuje nie później niż 2 dni po zakończeniu części ustnej egzaminu w szkole

40 Dyrektor szkoły macierzystej Egzamin w części ustnej Przekazanie wyników absolwenta skierowanego na egzamin Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego: Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego: przekazuje dyrektorowi szkoły macierzystej potwierdzoną kopię protokołu indywidualnego części ustnej egzaminu maturalnego absolwenta skierowanego na egzamin wprowadza wyniki do aplikacji Hermes dalej postępuje jak dyrektor szkoły, który przyjął absolwenta

41 Egzamin w części ustnej Przekazanie zestawów zadań po egzaminie PZE przesyła do OKE (nie później niż 2 dni po zakończeniu części ustnej egzaminu w szkole), razem z Protokołem zbiorczym i kopią Protokołu przekazania zestawów, wszystkie zestawy zadań do części ustnej przekazane przez OKE. W przypadku, gdy w szkole będą absolwenci, którzy otrzymają zgodę dyrektora OKE na przystąpienie do egzaminu w terminie dodatkowym lub/i absolwenci, którzy przystąpią do egzaminu w terminie poprawkowym – PZE zachowuje zestawy do czasu przeprowadzenia ww. egzaminów i przesyła je wraz z dokumentacją egzaminacyjną po ich przeprowadzeniu.

42 Egzamin w części pisemnej Wykaz materiałów przekazywanych do OKE PZE przekazuje: arkusze egzaminacyjne oraz dokumentację egzaminacyjną zapakowaną do papierowej koperty z napisem: Dokumentacja egzaminacyjna podpisany wydruk protokołu zbiorczego przebiegu części pisemnej egzaminu zweryfikowane i podpisane listy zdających protokół przerwania/unieważnienia egzaminu wraz z pracą zdającego poświadczone kopie zaświadczeń laureatów i finalistów olimpiad poświadczone kopie wykazu zawartości przesyłek z materiałami egzaminacyjnymi wszystkie niewykorzystane (nienaruszone) oraz wadliwe arkusze egzaminacyjne

43 Egzamin w części pisemnej i ustnej Dokumentacja pozostająca w szkole Wykaz dokumentów: powołanie zespołu egzaminacyjnego (ZE) protokół z przeprowadzonego szkolenia ZE powołanie członków przedmiotowych zespołów egzaminacyjnych (kopie decyzji o wpisie do ewidencji egzaminatorów w przypadku przewodniczących) powołanie zespołów nadzorujących powołanie zastępcy PZE oświadczenia członków ZE w sprawie zabezpieczenia materiałów egzaminacyjnych przed nieuprawnionym ujawnieniem...

44 Egzamin w części pisemnej i ustnej Dokumentacja pozostająca w szkole Wykaz dokumentów: protokoły z przebiegu egzaminu w poszczególnych salach kopia protokołu zbiorczego i list zdających dokumentacja związana z przeprowadzeniem egzaminów ustnych poświadczone kopie zaświadczeń laureatów i finalistów olimpiad kopia decyzji o przerwaniu egzaminu oryginały wykazów zawartości przesyłek z materiałami egzaminacyjnymi ewentualne upoważnienia do odbioru materiałów egzaminacyjnych

45 Egzamin w części pisemnej i ustnej Przekazywanie materiałów egzaminacyjnych Arkusze egzaminacyjne, ze względu na zachowanie tajemnicy egzaminacyjnej, należy przekazywać do punktów odbioru prac zgodnie z ustalonym harmonogramem – nie wcześniej! Przekazanie materiałów egzaminacyjnych (prac zdających i dokumentacji egzaminacyjnej) po przeprowadzonych egzaminach nastąpi w punktach odbioru prac zgodnie z ustalonym harmonogramem (szczegóły w Biuletynie informacyjnym)

46 Kto ma prawo przystąpić? Egzamin maturalny termin dodatkowy Zdający, który z powodu szczególnych przypadków zdrowotnych lub losowych nie przystąpił do części ustnej lub pisemnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu Kto wyraża zgodę? Dyrektor OKE w Łomży po rozpatrzeniu udokumentowanego wniosku (dokumenty poświadczone za zgodność z oryginałem) Kto składa wniosek i do kogo? Zdający lub jego rodzice (prawni opiekunowie); do dyrektora szkoły macierzystej, najpóźniej w dniu, w którym odbywa się egzamin z danego przedmiotu, dyrektor przekazuje go najpóźniej następnego dnia do OKE

47 Kto informuje absolwenta o decyzji dyrektora OKE? Egzamin maturalny termin dodatkowy dyrektor szkoły macierzystej (informacja dotycząca złożonego przez niego wniosku oraz o miejscu i terminie przeprowadzenia egzaminu zarówno w części ustnej, jak i pisemnej Jeżeli zdający zdaje egzamin maturalny w warunkach i formie dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb psychofizycznych, dyrektor szkoły dołącza do wniosku informację o przysługujących mu warunkach i formie dostosowania.

48 Egzamin maturalny termin dodatkowy – przekazanie wyników po egzaminie w części ustnej Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego: Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego: sporządza protokół zbiorczy części ustnej egzaminu maturalnego (zał. 8 do Procedur) kopiuje i potwierdza za zgodność z oryginałem protokoły indywidualne przebiegu części ustnej egzaminu maturalnego przesyła drogą pocztową do OKE w Łomży protokół zbiorczy wraz z załączonymi kopiami protokołów indywidualnych przebiegu części ustnej egzaminu maturalnego

49 Kto może przystąpić? Egzamin maturalny termin poprawkowy absolwent, który przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych i nie zdał wyłącznie jednego z nich w części ustnej lub w części pisemnej, ponadto żaden z jego egzaminów nie został unieważniony Kiedy i jak zgłasza wolę przystąpienia? 7 dni od daty ogłoszenia wyników egzaminu (nie później niż do 5 lipca 2013 r.) składa dyrektorowi szkoły pisemne oświadczenie o ponownym przystąpieniu do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu

50 Egzamin maturalny termin poprawkowy W serwisie ISA nie później niż do 3 lipca 2013 r. zostaną wystawione listy absolwentów uprawnionych do zdawania egzaminu w sesji poprawkowej w poszczególnych szkołach Zgłaszanie absolwentów PZE wykreśla z listy uprawnionych osoby, które nie złożyły oświadczenia o woli ponownego przystąpienia do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym i przesyła ją do OKE w terminie 10 dni od daty ogłoszenia wyników (nie później niż do 8 lipca 2013 r.)

51 Egzamin maturalny termin poprawkowy – przekazanie wyników po egzaminie w części ustnej Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego: Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego: sporządza protokół zbiorczy części ustnej egzaminu maturalnego (zał. 8 do Procedur) przesyła drogą pocztową do OKE w Łomży protokół zbiorczy wraz z Listą indywidualnych wyników egzaminu maturalnego w części ustnej pobraną z serwisu ISA

52 Egzamin maturalny Ważne informacje Egzamin w jednej sali (nie dotyczy przedmiotów, w których wykorzystywany jest sprzęt audiowizualny) Zdający, którzy uzyskali zgodę na dostosowanie warunków i formy egzaminu powinni pisać egzamin w oddzielnej sali decyzja PZE (sposób przeprowadzenia opisany w instrukcji wewnątrzszkolnej) ZN wypełnia jeden protokół przebiegu egzaminu – prace z pp i pr – pakowane oddzielnie

53 Egzamin maturalny Ważne informacje – dostosowania Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania w roku szkolnym 2012/2013 egzaminu maturalnego do potrzeb absolwentów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym Konsultacje w zakresie dostosowań – Dorota Mościcka 86/47 37 120-122 w. 26

54 Egzamin maturalny Ważne informacje – dostosowania zgłoszenia na podstawie opinii poradni psychologiczno pedagogicznej należy kierować do wicedyrektora OKE Grażyny Klimuszko na adres wicedyrektor@oke.lomza.plwicedyrektor@oke.lomza.pl Zgłaszanie zdających, u których zdiagnozowano dyskalkulię w zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko zdającego oraz numer PESEL

55 Egzamin maturalny Ważne informacje Zwolnienia laureatów i finalistów olimpiad olimpiada znajduje się w wykazie na rok 2013 (ogłoszonym przez dyrektora CKE) absolwent zgłosił chęć zdawania danego przedmiotu w deklaracji maturalnej w przypadku absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych, którzy uzyskali tytuł laureata/finalisty olimpiady z przedmiotu nauczanego w języku obcym, będącym drugim językiem nauczania, zwolnienie z egzaminu z danego przedmiotu nie obejmuje dodatkowych zadań zdawanych w części pisemnej w danym języku

56 Egzamin maturalny Ważne informacje – unieważnienia Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego unieważnia egzamin w przypadku: Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego unieważnia egzamin w przypadku: stwierdzenia niesamodzielnej pracy zdającego wniesienia lub korzystania z urządzenia telekomunikacyjnego zakłócania prawidłowego przebiegu egzaminu w sposób utrudniający pracę innym zdającym

57 Egzamin maturalny Ważne informacje – unieważnienia Dyrektor OKE w porozumieniu z dyrektorem CKE unieważnia egzamin w przypadku: Dyrektor OKE w porozumieniu z dyrektorem CKE unieważnia egzamin w przypadku: stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu zastrzeżeń zgłoszonych przez zdających dotyczących naruszenia przepisów przeprowadzania egzaminu stwierdzenia podczas sprawdzania niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych przez zdających

58 Egzamin maturalny Ważne informacje W przypadku niezdania egzaminu z danego przedmiotu lub przedmiotów można przystąpić ponownie do egzaminu w okresie 5 lat od pierwszego egzaminu maturalnego, licząc od października roku, w którym zdający przystąpił do egzaminu maturalnego po raz pierwszy w terminie jego przeprowadzania. W celu podwyższenia wyniku lub zdania przedmiotu dodatkowego można przystąpić do egzaminu w kolejnych sesjach egzaminacyjnych.

59 Egzamin maturalny Ważne informacje Udostępnianie arkuszy do wglądu Prawo wglądu do sprawdzonego i ocenionego arkusza egzaminacyjnego ma wyłącznie zdający na pisemny wniosek skierowany do dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży (wzór wniosku znajduje się na stronie internetowej komisji: www.oke.lomza.plwww.oke.lomza.pl Prawo wglądu do sprawdzonego i ocenionego arkusza egzaminacyjnego ma wyłącznie zdający na pisemny wniosek skierowany do dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży (wzór wniosku znajduje się na stronie internetowej komisji: www.oke.lomza.plwww.oke.lomza.pl

60 Egzamin maturalny Ważne informacje Przekazanie świadectw Świadectwa dojrzałości zostaną dostarczone przez OKE do punktów odbioru zaświadczeń, których wykaz znajduje się w Biuletynie informacyjnym odbiór świadectw z punktów odbioru nastąpi w dniu 28 czerwca 2013 r. w godzinach od 9.00 do 12.00 świadectwa odbiera PZE lub upoważniona przez niego osoba (upoważnienie, pieczęć szkoły)

61 Powodzenia na egzaminach !


Pobierz ppt "Szkolenie przewodniczących zespołów egzaminacyjnych i zastępców PZE Organizacja i przeprowadzenie egzaminu maturalnego w 2013 roku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google