Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Organizacja i przeprowadzenie egzaminu maturalnego w 2013 roku

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Organizacja i przeprowadzenie egzaminu maturalnego w 2013 roku"— Zapis prezentacji:

1 Organizacja i przeprowadzenie egzaminu maturalnego w 2013 roku
Szkolenie przewodniczących zespołów egzaminacyjnych i zastępców PZE Organizacja i przeprowadzenie egzaminu maturalnego w 2013 roku

2 7 – 28 maja 7 – 28 maja Egzamin maturalny Termin główny CZĘŚĆ USTNA
przeprowadzana wg harmonogramów ustalonych przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego (PZE) CZĘŚĆ PISEMNA 7 – 28 maja przeprowadzana wg harmonogramów ustalonych przez dyrektora CKE

3 3 – 19 czerwca 3 – 19 czerwca Egzamin maturalny Termin dodatkowy
CZĘŚĆ USTNA 3 – 19 czerwca przeprowadzana w szkołach macierzystych wg harmonogramów ustalonych przez PZE CZĘŚĆ PISEMNA 3 – 19 czerwca przeprowadzana w ośrodkach wg harmonogramów ustalonych przez CKE

4 Przekazanie świadectw do szkół termin główny i dodatkowy
Egzamin maturalny Przekazanie świadectw Przekazanie świadectw do szkół termin główny i dodatkowy 28 czerwca 2013 r.

5 26 – 30 sierpnia 27 sierpnia Egzamin maturalny Termin poprawkowy
CZĘŚĆ USTNA 26 – 30 sierpnia przeprowadzana w szkołach macierzystych wg harmonogramów ustalonych przez PZE CZĘŚĆ PISEMNA 27 sierpnia przeprowadzana w szkołach macierzystych

6 Przekazanie świadectw do szkół
Egzamin maturalny – termin poprawkowy Przekazanie świadectw Przekazanie świadectw do szkół termin poprawkowy 13 września 2013 r.

7 7 maja 8 maja język polski – pp wiedza o tańcu – pp i pr
Egzamin w części pisemnej Dystrybucja – w godz. od 5.00 do 7.30 7 maja język polski – pp wiedza o tańcu – pp i pr 8 maja matematyka – pp historia muzyki – pp i pr

8 9 maja język angielski – pp i pr
Egzamin w części pisemnej Dystrybucja – w godz. od 5.00 do 7.30 9 maja język angielski – pp i pr język angielski dla klas dwujęzycznych język polski – pr matematyka – pr

9 13 maja Egzamin w części pisemnej
Dystrybucja – w godz. od 5.00 do 7.30 13 maja wos – pp i pr filozofia – pp i pr chemia – pp i pr biologia – pp i pr historia – pp i pr geografia – pp i pr j. mniejszości (białoruski, litewski, ukraiński) – pp i pr arkusze na egzaminy zdawane w języku obcym (matematyka, historia, geografia, biologia, chemia, fizyka i certyfikaty hiszpańskie)

10 20 maja (arkusze pp i pr) Dystrybucja – w godz. od 5.00 do 7.30
Egzamin w części pisemnej Dystrybucja – w godz. od 5.00 do 7.30 20 maja (arkusze pp i pr) fizyka i astronomia j. łaciński i kultura antyczna informatyka historia sztuki język francuski, język francuski dla klas dwujęzycznych język hiszpański, j. hiszpański dla klas dwujęzycznych język niemiecki, język niemiecki dla klas dwujęzycznych język rosyjski, język rosyjski dla klas dwujęzycznych język włoski

11 Egzamin w części pisemnej
Odbiór przesyłki Materiały egzaminacyjne (liczba zgodna z zamówieniem) odbiera PZE lub upoważniony przez niego członek zespołu egzaminacyjnego w obecności innego członka tego zespołu Rezerwa: jeśli szkoła zamówiła arkusze (każdego rodzaju z osobna, nie łącznie): od 1 do 50 - otrzyma 1 arkusz rezerwowy powyżej 51 - otrzyma 2 arkusze rezerwowe Ta sama zasada dotyczy płyt CD na egzamin z języka obcego nowożytnego

12 Egzamin w części pisemnej
Odbiór przesyłki Materiały egzaminacyjne należy przeliczyć natychmiast po dostarczeniu ich przez dystrybutora W przypadku stwierdzenia, że przesyłka została uszkodzona lub/i zawiera niewłaściwą liczbę materiałów egzaminacyjnych, PZE powiadamia dyrektora OKE i dystrybutora - dostarcza brakujące arkusze i materiały egzaminacyjne w ramach procedury awaryjnej PZE zabezpiecza materiały egzaminacyjne przed nieuprawnionym ujawnieniem

13 16.04.2013 r. 17.04.2013 r. 18.04.2013 r. Egzamin w części ustnej
Przekazanie zestawów zadań Materiały zostaną przekazane na szkoleniach zastępców PZE r. Olsztyn Elbląg r. Białystok Ełk Suwałki r. Łomża

14 Przekazanie zestawów zadań
Egzamin w części ustnej Przekazanie zestawów zadań Liczba zestawów zadań do 45 zdających o 5 zestawów więcej powyżej 45 zdających równa 50 PZE, w obecności innego członka zespołu egzaminacyjnego sprawdza, czy liczba zestawów jest odpowiednia do liczby zdających i zabezpiecza je przed nieuprawnionym ujawnieniem, w przypadku niezgodności –informuje OKE

15 Egzamin w części ustnej
Przekazanie zestawów zadań – język obcy nowożytny W pakiecie z zestawami przekazywanymi przez OKE będą znajdowały się zestawy do przeprowadzenia egzaminu bez określenia poziomu na poziomie podstawowym i rozszerzonym

16 Przedmiotowy zespół egzaminacyjny
Egzamin w części ustnej Przedmiotowy zespół egzaminacyjny Przedmiotowy zespół egzaminacyjny Przewodniczący ZE* (egzaminator wpisany do ewidencji OKE z zakresu egzaminu maturalnego z danego języka) Członek ZE (nauczyciel danego języka) *W przypadku języka obcego nowożytnego – osoba, która ukończyła szkolenie uzupełniające dla kandydatów na przewodniczących zespołów przedmiotowych

17 Egzamin w części ustnej
Przedmiotowy zespół egzaminacyjny Egzamin w części ustnej Ważne, aby: żadna z osób wchodzących w skład zespołu egzaminacyjnego nie prowadziła ze zdającymi zajęć z danego przedmiotu w ostatnim roku nauki (dotyczy tylko zdających, którzy w danym roku szkolnym ukończą szkołę) co najmniej jedna z tych osób to osoba zatrudniona w innej szkole lub placówce

18 Egzamin w części ustnej
Bibliografia Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego: przyjmuje od zdających – nie później niż 4 tygodnie przed terminem rozpoczęcia części pisemnej egzaminu maturalnego: bibliografię wykorzystaną do opracowania tematu informację o materiałach pomocniczych i środkach technicznych, które zdający zamierza wykorzystać podczas prezentacji skreśla z listy zdających ww. egzaminy osoby, które nie złożyły bibliografii w wyznaczonym terminie i informuje je o tym fakcie

19 Egzamin w części ustnej
Dostosowanie szczegółowych kryteriów wypowiedzi ustnej W serwisie ISA udostępniono Kryteria oceniania egzaminu ustnego z języka polskiego dla absolwentów, którzy mają trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą. Ww. kryteria dostosowano zgodnie z punktem XIII Komunikatu dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 31 sierpnia 2012 r. w sprawie sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania w roku szkolnym 2012/13 egzaminu maturalnego do potrzeb absolwentów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym

20 Egzamin w części pisemnej
Zadania PZE PZE odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminu w szkole oraz za realizację zadań wynikających z przepisów dotyczących jego przeprowadzenia, m.in.: informuje uczniów/absolwentów o zasadach przeprowadzania egzaminu maturalnego; zapoznaje ich z obowiązującymi harmonogramami powołuje zespół egzaminacyjny, spośród którego powołuje przedmiotowe zespoły egzaminacyjne i zespoły nadzorujące przeprowadza szkolenie przedmiotowych zespołów egzaminacyjnych i zespołów nadzorujących

21 Egzamin w części pisemnej
Zadania PZE W każdym dniu egzaminu, przed jego rozpoczęciem: sprawdza, czy materiały egzaminacyjne nie zostały naruszone (w przypadku naruszenia zawiesza część pisemną egzaminu – informuje OKE) przekazuje przewodniczącym ZN materiały egzaminacyjne do przeprowadzenia egzaminu (w obecności przedstawicieli zdających) nadzoruje prawidłowy przebieg egzaminu w poszczególnych salach egzaminacyjnych (interweniuje w sytuacjach szczególnych – np.: podejmuje decyzję o przerwaniu i unieważnieniu egzaminu)

22 Egzamin w części pisemnej
Zadania zespołu nadzorującego Pracą zespołu nadzorującego (ZN) kieruje przewodniczący zespołu nadzorującego (PZN), który m.in.: odbiera od PZE, w obecności przedstawicieli zdających, materiały egzaminacyjne do przeprowadzenia egzaminu o godzinie wyznaczonej przez PZE wpuszcza zdających do sali egzaminacyjnej wg kolejności na liście OKE zleca członkom ZN sprawdzenie tożsamości zdających (świadectw) oraz rozdanie każdemu zdającemu naklejek kodujących

23 Egzamin w części pisemnej
Zadania ZN dopilnowuje, aby zdający potwierdził podpisem na liście zdających fakt sprawdzenia poprawności numeru PESEL lub w przypadku błędu w numerze PESEL – skorygowania go na liście dopilnowuje, aby zdający nie wnosili żadnych urządzeń telekomunikacyjnych i innych niedozwolonych materiałów i przyborów (zakaz dotyczy zdających, członków ZN oraz obserwatorów)

24 Egzamin w części pisemnej
Zadania ZN rozmieszcza członków ZN w sali w sposób zapewniający możliwość nadzorowania wszystkich zdających przypomina zdającym o: sprawdzeniu kompletności arkusza (wymienia wadliwe arkusze na kompletne – nie wykonuje kserokopii) zakodowaniu arkusza i karty odpowiedzi zapoznaniu się z Instrukcją dla zdającego zasadach zachowania się podczas egzaminu zasadach oddawania prac po zakończeniu egzaminu

25 Egzamin w części pisemnej
Przebieg egzaminu Godzina rozpoczęcia egzaminu (jego części) – godzina ustalona przez dyrektora CKE członkowie ZN rozdają materiały egzaminacyjne zdającym, którzy sprawdzają kompletność arkusza i kodują arkusz

26 Egzamin w części pisemnej
Przebieg egzaminu Czas pracy z zestawem egzaminacyjnym (zgodny z rozporządzeniem MEN) liczy się od momentu zakończenia czynności organizacyjnych i zapisania na tablicy godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy z zestawem egzaminacyjnym w przypadku języków obcych nowożytnych i wiedzy o tańcu odtworzenie nagrania z płyty CD/DVD następuje bezpośrednio po zapisaniu godziny rozpoczęcia egzaminu

27 Egzamin w części pisemnej
Przebieg egzaminu Podczas egzaminu w sali przebywają tylko osoby upoważnione Członkowie ZN czuwają nad prawidłowym przebiegiem egzaminu Przewodniczący ZN dwukrotnie przypomina o konieczności zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi (dotyczy uczniów, którzy mają taki obowiązek): po raz pierwszy przed przystąpieniem do rozwiązywania zadań po raz drugi – na 10 minut przed zakończeniem czasu

28 Egzamin w części pisemnej
Przebieg egzaminu Zakończenie pracy przed upływem przeznaczonego czasu (wcześniej niż 10 minut): zdający zgłasza ten fakt przewodniczącemu ZN przez podniesienie ręki i zamyka arkusz przewodniczący ZN (lub wyznaczony przez niego członek ZN) – odbiera pracę i sprawdza, czy zdający zaznaczył odpowiedzi na karcie – w przypadku, gdy tego nie dokonał – poleca je przenieść (jeśli nie minął jeszcze czas przeznaczony na egzamin)

29 Egzamin w części pisemnej
Czynności ZN po przeprowadzonym egzaminie Wszystkie czynności związane z pakowaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi przewodniczący zespołu nadzorującego wraz z członkami tego zespołu wykonują w obecności co najmniej jednego przedstawiciela zdających. Do bezpiecznych kopert należy zapakować wyłącznie arkusze egzaminacyjne wypełnione przez zdających*

30 Egzamin w części pisemnej
Czynności ZN po przeprowadzonym egzaminie *W przypadku, gdy zdający korzysta z pomocy nauczyciela wspomagającego, który zapisuje jego odpowiedzi – do bezpiecznej koperty należy zapakować: arkusz zdającego arkusz nauczyciela wspomagającego (zakodowany i opisany: arkusz nauczyciela wspomagającego); nagranie przebiegu egzaminu utrwalone na nośniku zapisu elektronicznego.

31 Egzamin w części pisemnej
Czynności ZN po przeprowadzonym egzaminie Członkowie ZN: odbierają prace od zdających, sprawdzają poprawność kodowania porządkują prace zdających (układają zgodnie z listą OKE) i pakują je do bezpiecznych kopert: w przypadku egzaminu z informatyki i egzaminu z języków obcych nowożytnych (PR) pakują arkusze egzaminacyjne do bezpiecznych kopert po każdej części egzaminu oddzielnie pakują arkusze egzaminacyjne zdających z każdej szkoły wchodzącej w skład zespołu oddzielnie pakują prace zdających, którzy pisali arkusze niestandardowe lub korzystali z komputera lub pomocy nauczyciela wspomagającego

32 nazwa przedmiotu z podaniem poziomu
Egzamin w części pisemnej Czynności ZN po przeprowadzonym egzaminie opisują kopertę zwrotną umieszczając w odpowiednich polach informacje: 2013 nazwa przedmiotu z podaniem poziomu i części egzaminu (j. angielski PR cz. II) MATEMATYKA PP A 1 25 oddzielnie na każdy poziom/część egzaminu 2 z 3

33 Egzamin w części pisemnej
Czynności ZN po przeprowadzonym egzaminie umieszczają na kopercie dodatkowy napis w przypadku, gdy: zdający pisał pracę na komputerze – praca pisana na komputerze zdający korzystał z pomocy nauczyciela wspomagającego –praca przy pomocy nauczyciela wspomagającego podpisują listy zdających egzamin porządkują, kompletują i zabezpieczają materiały egzaminacyjne wypełniają i podpisują protokół przebiegu części pisemnej egzaminu

34 Przewodniczący zespołu nadzorującego:
Egzamin w części pisemnej Czynności ZN po przeprowadzonym egzaminie Przewodniczący zespołu nadzorującego: zakleja koperty zwrotne uzupełnia listę zdających, wpisując symbol potwierdzenia oddania arkusza (√), informacje o nieobecnych (nie ukończył szkoły, nie zgłosił się, laureat, przerwano egzamin) sporządza protokół przebiegu części pisemnej egzaminu maturalnego w danej sali egzaminacyjnej przekazuje PZE zapakowane arkusze egzaminacyjne i dokumentację egzaminacyjną

35 Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego:
Egzamin w części pisemnej Czynności PZE po przeprowadzonym egzaminie Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego: sporządza w wersji elektronicznej protokół zbiorczy z danego przedmiotu i przesyła go do OKE przygotowuje dokumentację egzaminacyjną do przekazania do POP

36 Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego:
Egzamin w części ustnej Przekazanie wyników do OKE Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego: wprowadza wyniki zdających do aplikacji Hermes i niezwłocznie przesyła je do OKE OKE umieszcza serwisie ISA listy z wynikami indywidualnymi zdających wraz z załączonym do nich Protokołem zbiorczym części ustnej egzaminu maturalnego protokół stanowi spójny dokument wraz z listami wyników indywidualnych zdających i zastępuje zał. nr 8 do Procedur organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego

37 Egzamin w części ustnej
Przekazanie wyników do OKE

38 Egzamin w części ustnej
Przekazanie wyników do OKE

39 Przekazanie wyników do OKE
Egzamin w części ustnej Przekazanie wyników do OKE Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego: drukuje listy indywidualnych wyników wraz z Protokołem zbiorczym sprawdza wprowadzone wyniki (muszą być zgodne z protokołami indywidualnymi części ustnej egzaminu maturalnego wydrukowany i podpisany dokument przekazuje nie później niż 2 dni po zakończeniu części ustnej egzaminu w szkole

40 Przekazanie wyników absolwenta skierowanego na egzamin
Egzamin w części ustnej Przekazanie wyników absolwenta skierowanego na egzamin Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego: przekazuje dyrektorowi szkoły macierzystej potwierdzoną kopię protokołu indywidualnego części ustnej egzaminu maturalnego absolwenta skierowanego na egzamin Dyrektor szkoły macierzystej wprowadza wyniki do aplikacji Hermes dalej postępuje jak dyrektor szkoły, który przyjął absolwenta

41 Przekazanie zestawów zadań po egzaminie
Egzamin w części ustnej Przekazanie zestawów zadań po egzaminie PZE przesyła do OKE (nie później niż 2 dni po zakończeniu części ustnej egzaminu w szkole), razem z Protokołem zbiorczym i kopią Protokołu przekazania zestawów, wszystkie zestawy zadań do części ustnej przekazane przez OKE. W przypadku, gdy w szkole będą absolwenci, którzy otrzymają zgodę dyrektora OKE na przystąpienie do egzaminu w terminie dodatkowym lub/i absolwenci, którzy przystąpią do egzaminu w terminie poprawkowym – PZE zachowuje zestawy do czasu przeprowadzenia ww. egzaminów i przesyła je wraz z dokumentacją egzaminacyjną po ich przeprowadzeniu.

42 Egzamin w części pisemnej
Wykaz materiałów przekazywanych do OKE PZE przekazuje: arkusze egzaminacyjne oraz dokumentację egzaminacyjną zapakowaną do papierowej koperty z napisem: Dokumentacja egzaminacyjna podpisany wydruk protokołu zbiorczego przebiegu części pisemnej egzaminu zweryfikowane i podpisane listy zdających protokół przerwania/unieważnienia egzaminu wraz z pracą zdającego poświadczone kopie zaświadczeń laureatów i finalistów olimpiad poświadczone kopie wykazu zawartości przesyłek z materiałami egzaminacyjnymi wszystkie niewykorzystane (nienaruszone) oraz wadliwe arkusze egzaminacyjne

43 Egzamin w części pisemnej i ustnej
Dokumentacja pozostająca w szkole Wykaz dokumentów: powołanie zespołu egzaminacyjnego (ZE) protokół z przeprowadzonego szkolenia ZE powołanie członków przedmiotowych zespołów egzaminacyjnych (kopie decyzji o wpisie do ewidencji egzaminatorów w przypadku przewodniczących) powołanie zespołów nadzorujących powołanie zastępcy PZE oświadczenia członków ZE w sprawie zabezpieczenia materiałów egzaminacyjnych przed nieuprawnionym ujawnieniem ...

44 Egzamin w części pisemnej i ustnej
Dokumentacja pozostająca w szkole Wykaz dokumentów: protokoły z przebiegu egzaminu w poszczególnych salach kopia protokołu zbiorczego i list zdających dokumentacja związana z przeprowadzeniem egzaminów ustnych poświadczone kopie zaświadczeń laureatów i finalistów olimpiad kopia decyzji o przerwaniu egzaminu oryginały wykazów zawartości przesyłek z materiałami egzaminacyjnymi ewentualne upoważnienia do odbioru materiałów egzaminacyjnych

45 Przekazywanie materiałów egzaminacyjnych
Egzamin w części pisemnej i ustnej Przekazywanie materiałów egzaminacyjnych Przekazanie materiałów egzaminacyjnych (prac zdających i dokumentacji egzaminacyjnej) po przeprowadzonych egzaminach nastąpi w punktach odbioru prac zgodnie z ustalonym harmonogramem (szczegóły w Biuletynie informacyjnym) Arkusze egzaminacyjne, ze względu na zachowanie tajemnicy egzaminacyjnej, należy przekazywać do punktów odbioru prac zgodnie z ustalonym harmonogramem – nie wcześniej!

46 Egzamin maturalny termin dodatkowy Kto ma prawo przystąpić?
Zdający, który z powodu szczególnych przypadków zdrowotnych lub losowych nie przystąpił do części ustnej lub pisemnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu Kto składa wniosek i do kogo? Zdający lub jego rodzice (prawni opiekunowie); do dyrektora szkoły macierzystej, najpóźniej w dniu, w którym odbywa się egzamin z danego przedmiotu, dyrektor przekazuje go najpóźniej następnego dnia do OKE Kto wyraża zgodę? Dyrektor OKE w Łomży po rozpatrzeniu udokumentowanego wniosku (dokumenty poświadczone za zgodność z oryginałem)

47 Kto informuje absolwenta o decyzji dyrektora OKE?
Egzamin maturalny termin dodatkowy Kto informuje absolwenta o decyzji dyrektora OKE? dyrektor szkoły macierzystej (informacja dotycząca złożonego przez niego wniosku oraz o miejscu i terminie przeprowadzenia egzaminu zarówno w części ustnej, jak i pisemnej Jeżeli zdający zdaje egzamin maturalny w warunkach i formie dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb psychofizycznych, dyrektor szkoły dołącza do wniosku informację o przysługujących mu warunkach i formie dostosowania.

48 termin dodatkowy – przekazanie wyników po egzaminie w części ustnej
Egzamin maturalny termin dodatkowy – przekazanie wyników po egzaminie w części ustnej Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego: sporządza protokół zbiorczy części ustnej egzaminu maturalnego (zał. 8 do Procedur) kopiuje i potwierdza za zgodność z oryginałem protokoły indywidualne przebiegu części ustnej egzaminu maturalnego przesyła drogą pocztową do OKE w Łomży protokół zbiorczy wraz z załączonymi kopiami protokołów indywidualnych przebiegu części ustnej egzaminu maturalnego

49 Egzamin maturalny termin poprawkowy Kto może przystąpić?
absolwent, który przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych i nie zdał wyłącznie jednego z nich w części ustnej lub w części pisemnej, ponadto żaden z jego egzaminów nie został unieważniony Kiedy i jak zgłasza wolę przystąpienia? 7 dni od daty ogłoszenia wyników egzaminu (nie później niż do 5 lipca 2013 r.) składa dyrektorowi szkoły pisemne oświadczenie o ponownym przystąpieniu do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu

50 Zgłaszanie absolwentów
Egzamin maturalny termin poprawkowy Zgłaszanie absolwentów W serwisie ISA nie później niż do 3 lipca 2013 r. zostaną wystawione listy absolwentów uprawnionych do zdawania egzaminu w sesji poprawkowej w poszczególnych szkołach PZE wykreśla z listy uprawnionych osoby, które nie złożyły oświadczenia o woli ponownego przystąpienia do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym i przesyła ją do OKE w terminie 10 dni od daty ogłoszenia wyników (nie później niż do 8 lipca 2013 r.)

51 termin poprawkowy – przekazanie wyników po egzaminie w części ustnej
Egzamin maturalny termin poprawkowy – przekazanie wyników po egzaminie w części ustnej Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego: sporządza protokół zbiorczy części ustnej egzaminu maturalnego (zał. 8 do Procedur) przesyła drogą pocztową do OKE w Łomży protokół zbiorczy wraz z Listą indywidualnych wyników egzaminu maturalnego w części ustnej pobraną z serwisu ISA

52 Egzamin maturalny Ważne informacje
Egzamin w jednej sali (nie dotyczy przedmiotów, w których wykorzystywany jest sprzęt audiowizualny) decyzja PZE (sposób przeprowadzenia opisany w instrukcji wewnątrzszkolnej) ZN wypełnia jeden protokół przebiegu egzaminu – prace z pp i pr – pakowane oddzielnie Zdający, którzy uzyskali zgodę na dostosowanie warunków i formy egzaminu powinni pisać egzamin w oddzielnej sali

53 Ważne informacje – dostosowania
Egzamin maturalny Ważne informacje – dostosowania Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania w roku szkolnym 2012/2013 egzaminu maturalnego do potrzeb absolwentów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym Konsultacje w zakresie dostosowań – Dorota Mościcka 86/ w. 26

54 Zgłaszanie zdających, u których zdiagnozowano dyskalkulię
Egzamin maturalny Ważne informacje – dostosowania Zgłaszanie zdających, u których zdiagnozowano dyskalkulię zgłoszenia na podstawie opinii poradni psychologiczno pedagogicznej należy kierować do wicedyrektora OKE Grażyny Klimuszko na adres w zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko zdającego oraz numer PESEL

55 Zwolnienia laureatów i finalistów olimpiad
Egzamin maturalny Ważne informacje Zwolnienia laureatów i finalistów olimpiad olimpiada znajduje się w wykazie na rok 2013 (ogłoszonym przez dyrektora CKE) absolwent zgłosił chęć zdawania danego przedmiotu w deklaracji maturalnej w przypadku absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych, którzy uzyskali tytuł laureata/finalisty olimpiady z przedmiotu nauczanego w języku obcym, będącym drugim językiem nauczania, zwolnienie z egzaminu z danego przedmiotu nie obejmuje dodatkowych zadań zdawanych w części pisemnej w danym języku

56 Ważne informacje – unieważnienia
Egzamin maturalny Ważne informacje – unieważnienia Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego unieważnia egzamin w przypadku: stwierdzenia niesamodzielnej pracy zdającego wniesienia lub korzystania z urządzenia telekomunikacyjnego zakłócania prawidłowego przebiegu egzaminu w sposób utrudniający pracę innym zdającym

57 Ważne informacje – unieważnienia
Egzamin maturalny Ważne informacje – unieważnienia Dyrektor OKE w porozumieniu z dyrektorem CKE unieważnia egzamin w przypadku: stwierdzenia podczas sprawdzania niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych przez zdających stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu zastrzeżeń zgłoszonych przez zdających dotyczących naruszenia przepisów przeprowadzania egzaminu

58 Egzamin maturalny Ważne informacje W przypadku niezdania egzaminu z danego przedmiotu lub przedmiotów można przystąpić ponownie do egzaminu w okresie 5 lat od pierwszego egzaminu maturalnego, licząc od października roku, w którym zdający przystąpił do egzaminu maturalnego po raz pierwszy w terminie jego przeprowadzania. W celu podwyższenia wyniku lub zdania przedmiotu dodatkowego można przystąpić do egzaminu w kolejnych sesjach egzaminacyjnych.

59 Udostępnianie arkuszy do wglądu
Egzamin maturalny Ważne informacje Udostępnianie arkuszy do wglądu Prawo wglądu do sprawdzonego i ocenionego arkusza egzaminacyjnego ma wyłącznie zdający na pisemny wniosek skierowany do dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży (wzór wniosku znajduje się na stronie internetowej komisji:

60 Egzamin maturalny Ważne informacje Przekazanie świadectw
Świadectwa dojrzałości zostaną dostarczone przez OKE do punktów odbioru zaświadczeń, których wykaz znajduje się w Biuletynie informacyjnym odbiór świadectw z punktów odbioru nastąpi w dniu 28 czerwca 2013 r. w godzinach od 9.00 do 12.00 świadectwa odbiera PZE lub upoważniona przez niego osoba (upoważnienie, pieczęć szkoły)

61 Powodzenia na egzaminach !
Egzamin maturalny 2013 Powodzenia na egzaminach !


Pobierz ppt "Organizacja i przeprowadzenie egzaminu maturalnego w 2013 roku"

Podobne prezentacje


Reklamy Google