Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

przewodniczących zespołów nadzorujących etap praktyczny (PZNEP)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "przewodniczących zespołów nadzorujących etap praktyczny (PZNEP)"— Zapis prezentacji:

1 przewodniczących zespołów nadzorujących etap praktyczny (PZNEP)
Szkolenie przewodniczących zespołów nadzorujących etap praktyczny (PZNEP) Warszawa, maj/czerwiec 2012

2 Program spotkania Harmonogram etapu praktycznego.
Organizacja etapu praktycznego. Zadania PZNEP i asystenta technicznego. Przebieg etapu praktycznego. Przygotowanie stanowisk egzaminacyjnych. Procedura drukowania. 2

3 Zawody, w których egzamin przeprowadzany jest na stanowiskach wymagających specjalistycznego wyposażenia technik ekonomista technik rachunkowości technik prac biurowych technik informatyk ratownik medyczny asystent operatora dźwięku technik mechanizacji rolnictwa fototechnik technik teleinformatyk technik analityk technik geodeta technik telekomunikacji technik mechatronik technik pojazdów samochodowych technik cyfrowych procesów graficznych 3

4 Harmonogram etapu praktycznego
Etap praktyczny przeprowadzany jest według harmonogramu OKE w Warszawie I zmiana – 9.00 II zmiana – 15.00 19 czerwca (wtorek) 20 czerwca (środa) 21 czerwca (czwartek) 22 czerwca (piątek) 4

5 Harmonogram etapu praktycznego egzaminu przeprowadzanego na wyposażonych stanowiskach 240 minut
nazwa zawodu 19.06 – 9.00 19.06 – 15.00 20.06 – 9.00 20.06 – 15.00 21.06 – 9.00 21.06 – 15.00 22.06 – 9.00 22.06 – 15.00 technik prac biurowych asystent operatora dźwięku fototechnik ratownik medyczny technik analityk technik cyfrowych procesów graficznych technik ekonomista technik geodeta 5

6 Harmonogram etapu praktycznego egzaminu przeprowadzanego na wyposażonych stanowiskach 240 minut
nazwa zawodu 19.06 – 9.00 19.06 – 15.00 20.06 – 9.00 20.06 – 15.00 21.06 – 9.00 21.06 – 15.00 22.06 – 9.00 22.06 – 15.00 technik informatyk technik mechanizacji rolnictwa technik mechatronik technik pojazdów samochodowych technik rachunkowości technik teleinformatyk technik telekomunikacji 6

7 Co zdający przynosi na etap praktyczny?
Dowód tożsamości ze zdjęciem oraz przybory/materiały/odzież ochronną zgodnie z wykazem zamieszczonym na stronie (Egzamin zawodowy/Komunikaty/Harmonogram egzaminów zawodowych w sesji letniej 2012) komunikat z 11 maja 2012 7

8 Etap praktyczny egzaminu przeprowadza ZNEP powołany przez KOE
W skład ZNEP wchodzą: dla absolwentów, którzy opracowują projekt realizacji określonych prac przewodniczący (nauczyciel zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego) co najmniej dwóch nauczycieli - jako członkowie dla absolwentów, którzy opracowują projekt realizacji określonych prac i wykonują określoną pracę na stanowisku przewodniczący (nauczyciel zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego w zawodzie objętym egzaminem) Spośród osób wchodzących w skład ZNEP co najmniej jedna osoba jest zatrudniona w innej szkole/placówce 8

9 Etap praktyczny egzaminu przeprowadza ZNEP powołany przez KOE
W skład ZNEP nie mogą wchodzić nauczyciele zajęć edukacyjnych objętych egzaminem zawodowym, którzy prowadzili zajęcia ze zdającymi w ostatnim roku kształcenia. Do przygotowywania stanowisk egzaminacyjnych oraz do obsługi technicznej sprzętu może być wyznaczony asystent techniczny (obecny w sali egzaminacyjnej lub przyległej – nie wchodzi w skład ZNEP). Przewodniczący, członkowie ZNEP oraz asystent techniczny są zobowiązani do przestrzegania procedur egzaminacyjnych i nieujawniania chronionych prawem informacji. 9

10 Podczas egzaminu w sali musi być przez cały czas co najmniej członków ZNEP (w przypadku konieczności opuszczenia sali, do sali wchodzi KOE) członkowie ZNEP muszą mieć wyłączone komórki wyjście zdających do toalety – wyjątkowo i pod nadzorem (koniecznie odnotować ten fakt w protokole – Zał. III.2) 10

11 Absolwenci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
mają prawo przystąpić do egzaminu zawodowego w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych – na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania/kształcenia specjalnego mogą mieć wydłużony czas trwania egzaminu maksymalnie o 30 minut zdają egzamin w osobnym pomieszczeniu – dodatkowy ZNEP. 11

12 Czas trwania etapu praktycznego
Wszystkim zdającym na stanowiskach egzaminacyjnych wyposażonych w specjalistyczny sprzęt przysługuje dodatkowo 20 minut – których nie wlicza się do czasu trwania egzaminu. W czasie tych 20 minut zdający zapoznają się z treścią zadania egzaminacyjnego, dokumentacją, sprzętem oraz ze stanowiskiem egzaminacyjnym. W tym czasie nie mogą rozpocząć rozwiązywania zadania egzaminacyjnego. 12

13 Zgodnie z procedurami przewodniczący odpowiada za
przygotowanie sali egzaminacyjnej na każdą zmianę egzaminu przygotowanie stanowisk zgodnie ze wskazaniami CKE dla danego zawodu działanie sprzętu komputerowego oraz maszyn i urządzeń przebieg egzaminu zawodowego oraz bezpieczeństwo i higienę pracy podczas wykonywania zadań egzaminacyjnych skompletowanie i zabezpieczenie materiałów egzaminacyjnych (w tym za jakość zapisu plików na płycie CD dla wskazanych zawodów) sporządzenie dokumentacji z przebiegu egzaminu 13

14 Zadania asystenta technicznego
Przed egzaminem: przygotowuje stanowiska egzaminacyjne przed każdą zmianą zgodnie ze wskazaniami CKE dostarczonymi do OE z materiałami egzaminacyjnymi (w tym 1 rezerwowe) odłącza dostęp do Internetu (na stanowiskach z komputerem) Podczas egzaminu: wykonuje polecenia PZNEP zapewnia sprawność sprzętu (na polecenie PZNEP usuwa usterki techniczne) na stanowiskach z komputerem może drukować wyłącznie na polecenie PZNEP tylko przekazane efekty prac zdających przez cały czas pozostaje na swoim stanowisku (nie chodzi po sali) zapewnia zdającemu za każdym razem ten sam „czysty” nośnik pamięci (na stanowiskach z komputerem) Po egzaminie: archiwizuje (dla wskazanych zawodów) i usuwa efekty pracy zdających ze wszystkich stanowisk egzaminacyjnych 14

15 Zadania asystenta technicznego w zawodzie ratownik medyczny
Przed egzaminem: wraz z PZNEP sprawdza sprawność sprzętu, przygotowuje stanowisko egzaminacyjne z fantomem przed każdą zmianą - zgodnie ze wskazaniami CKE dostarczonymi do OE z materiałami egzaminacyjnymi, na polecenie PZNEP przeprowadza instruktaż stanowiskowy (bhp) Podczas egzaminu: wykonuje polecenia PZNEP, zapewnia identyczne warunki zdawania egzaminu – przygotowuje stanowisko egzaminacyjne do wykonania zabiegu dla kolejnych zdających) (zgodnie z wytycznymi CKE), przez cały czas pozostaje na swoim stanowisku (nie chodzi po sali). 15

16 Asystent techniczny jest zobowiązany do przestrzegania procedur egzaminacyjnych i nieujawniania chronionych prawem informacji podpisuje oświadczenie o postępowaniu z materiałami niejawnymi 16

17 Przebieg etapu praktycznego
17

18 Przed egzaminem 800 lub 1400 ZNEP ASYSTENT
uczestniczenie w odprawie PZNEP, odebranie od KOE listy zdających oraz kompletu druków niezbędnych do przeprowadzenia egzaminu, przejście pod sale i powitanie zdających, przypomnienie o zakazie wnoszenia urządzeń telekomunikacyjnych oraz niedozwolonych przez CKE materiałów i przyborów. sprawdza warunki techniczne przygotowania stanowisk egzaminacyjnych w tym stanowisko do drukowania oraz sprawność sprzętu, informuje PZNEP o stanie przygotowania stanowisk egzaminacyjnych oraz o zastosowanych w pracowni rozwiązaniach technicznych w zakresie drukowania na stanowiskach komputerowych. 18

19 Przed egzaminem 830 lub 1430 ZNEP ASYSTENT
sprawdzenie obecności i tożsamości zdających, przeprowadzenie losowania stanowisk, odebranie od KOE materiałów egzaminacyjnych, przeprowadzenie instruktażu stanowiskowego (bhp), zebranie od zdających podpisów potwierdzających odbycie instruktażu stanowiskowego (na liście HERMES), poinformowanie zdających o nie wydawaniu dodatkowych kartek poinformowanie zdających o przebiegu egzaminu ze szczególnym zwróceniem uwagi na procedurę drukowania. uczestniczenie w instruktażu stanowiskowym, a w przypadku prośby PZNEP przeprowadzenie takiego instruktażu ( również w zakresie drukowania). 19

20 Przed rozpoczęciem egzaminu 900 lub 1500
ZNEP ASYSTENT stała obecność w sali egzaminacyjnej lub bezpośrednio przylegającym i otwartym zapleczu. rozdanie zdającym zestawów egzaminacyjnych, polecenie zdającym sprawdzenia kompletności i czytelności arkuszy egzaminacyjnych, wymiana zestawów egzaminacyjnych zdającym, którzy zgłosili, nieprawidłowości w arkuszach, polecenie zakodowania kart pracy egzaminacyjnej i kart oceny, polecenie zapoznania się z Informacją dla zdającego 20

21 Rozpoczęcie egzaminu 9XX lub 15XX
ZNEP ASYSTENT ogłoszenie rozpoczęcia egzaminu, zapisanie w widocznym miejscu: czasu rozpoczęcia egzaminu (godz. 9.xx), czasu rozpoczęcia rozwiązywania zadania (godz. 9.xx + 20 min.) czasu zakończenia egzaminu (godz. 9.xx + 20 min min.), nadzorowanie zdających, którzy zapoznają się z zadaniem i stanowiskiem (mogą włączyć komputery i uruchomić program, nie mogą zacząć rozwiązywać zadania). wyłącznie, gdy egzamin odbywa się na stanowiskach komputerowych stała obecność w sali egzaminacyjnej lub bezpośrednio przylegającym i otwartym zapleczu, zapewnienie sprawności sprzętu, usuwanie awarii zgłaszanych przez PZNEP. 21

22 Rozpoczęcie rozwiązywania zadania 9XX +20 min lub 15XX + 20 min
ZNEP ASYSTENT ogłoszenie rozpoczęcia rozwiązywania zadania, zabezpieczenie: niewykorzystanych materiałów egzaminacyjnych (nie mogą być naruszone), błędnie wydrukowanych materiałów egzaminacyjnych. wyłącznie, gdy egzamin odbywa się na stanowiskach komputerowych stała obecność w sali egzaminacyjnej lub bezpośrednio przylegającym i otwartym zapleczu 22

23 Podczas egzaminu ZNEP ASYSTENT
pozostawanie na swoim stanowisku (nie przemieszczanie się po sali), nie przenoszenie nośników ani wydruków, wykonywanie poleceń PZNEP (drukowanie efektów pracy zdających), usuwanie awarii zgłaszanych przez PZNEP. nadzorowanie zdających, reagowanie na przypadki zakłócenia pracy zdającym, odebranie wszystkich materiałów egzaminacyjnych od tych zdających, którzy zrezygnowali lub wcześniej zakończyli prace, drukowanie lud nadzorowanie procesu drukowania przeprowadzanego zgodnie z procedurą, w zawodzie ratownik medyczny potwierdzanie wykonania zabiegu i wypełnianie karty wykonania zabiegu ogłoszenie 30 min. do zakończenia egzaminu. 23

24 Po upływie czasu egzaminu
ZNEP ASYSTENT ogłoszenie zakończenia egzaminu i polecenie zdającym odłożenie prac na brzeg stolika, zorganizowanie odbioru prac od zdających, potwierdzenie podpisem wykonania zadania egzaminacyjnego na karcie pracy egzaminacyjnej, w obecności przynajmniej jednego zdającego zapakowanie prac egzaminacyjnych (i ew. płyty CD) do bezpiecznej koperty, zaklejenie jej w zawodzie technik informatyk, technik mechatronik, technik pojazdów samochodowych, fototechnik, technik teleinformatyk, technik cyfrowych procesów graficznych archiwizowanie prac zdających na płycie CD (sprawdzenie nagrania), sprawdzenie nagrania płyty usuwanie efektów prac zdających ze wszystkich komputerów w sali 24

25 Po upływie czasu egzaminu
ZNEP ASYSTENT opisanie bezpiecznej koperty nadzorowanie usunięcia efektów prac zdających ze wszystkich komputerów, sporządzenie protokołu przebiegu egzaminu, przekazanie KOE prac zdających, niewykorzystanych nienaruszonych materiałów egzaminacyjnych oraz dokumentacji. przygotowanie stanowisk na następną zmianę, jeżeli taka będzie przeprowadzana w ośrodku. 25

26 Wzór nalepek z kodem kreskowym
Nalepka na kartę odpowiedzi – etap pisemny Nalepka kontrolna – nie przyklejać !!! Nalepka na Kartę Oceny Nalepka na Kartę Pracy Egzaminacyjnej 26

27 Załącznik III.4a. Zwrócenie uwagi na oznaczenie arkusza: nazwę zawodu
numer zadania Nowe zapisy na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego 27

28 Załącznik III.4d. Sprawdzenie wpisania daty urodzenia
Sprawdzenie wpisania numeru PESEL Członek ZNEP wpisuje zauważone niezgodności Sprawdzenie wpisanej liczby stron Potwierdzenie wykonania zadania egzaminacyjnego – przewodniczący ZNEP Podpis członka ZNEP Sprawdzenie przyklejenia naklejki z kodem ośrodka i numerem PESEL 28

29 Załącznik III.4e. UWAGA! KARTY PRAC EGZAMINACYTJNYCH
BRAK Sprawdzenie oznaczenia wybranego języka Wpisał „BRAK” w przypadku, gdy nie napisał tego fragmentu pracy lub napisał go w języku polskim UWAGA! KARTY PRAC EGZAMINACYTJNYCH należy pakować pogrupowane wg języków zgodnie z Instrukcją (Załącznik I.4. „Procedury…”) 29

30 Sprawdzenie wpisanej liczby załączników
Załącznik III.4f. Sprawdzenie wpisanej liczby załączników 30

31 Przygotowanie stanowisk egzaminacyjnych ze specjalistycznym wyposażeniem
Dla zawodów: - technik geodeta - technik mechanizacji rolnictwa - technik telekomunikacji - technik analityk - ratownik medyczny Przygotowanie stanowisk egzaminacyjnych zgodne z wyposażeniem w zawodzie na daną sesję egzaminacyjną i wskazaniami CKE dla zadania. Przygotowanie stanowiska rezerwowego. Przygotowanie zapasowych przyrządów, materiałów i przyborów. 31

32 Przygotowanie stanowisk egzaminacyjnych z wykorzystaniem komputera
Dla zawodów: technik ekonomista technik rachunkowości technik prac biurowych technik informatyk asystent operatora dźwięku fototechnik technik teleinformatyk technik mechatronik technik pojazdów samochodowych technik cyfrowych procesów graficznych W pracowni komputerowej musi być odłączony dostęp do Internetu. Stanowiska egzaminacyjne przygotowane przed każdą zmianą - zgodnie ze wskazaniami CKE dostarczonymi do ośrodka egzaminacyjnego. Powinno być przygotowane rezerwowe stanowisko egzaminacyjne oraz stanowisko do drukowania i nagrywania prac. 32

33 Procedura drukowania Na 30 min przed zakończeniem egzaminu PZNEP przypomina o ustalonym czasie zakończenia egzaminu i zakończeniu drukowania przed upływem tego czasu. W przypadku jednoczesnego zgłoszenia gotowości wydruku przez kilku zdających, PZNEP ustala kolejność drukowania. Tylko i wyłącznie ze względów technicznych jeżeli nie zostały wydrukowane prace wszystkich zdających przed upływem czasu egzaminu - należy wydrukować je po zakończeniu egzaminu, ale wszyscy zdający oczekujący na wydrukowanie pozostają na swoich stanowiskach i nie wykonują innych czynności związanych z egzaminem. 33

34 Wykorzystanie komputera w zawodach: technik informatyk, technik mechatronik
Komputery nie mogą pracować w sieci. W czasie egzaminu efekty pracy zdających (foldery opisane nr PESEL) przenoszone są na nośniku i drukowane przez PZNEP lub osobę wyznaczoną na stanowisku technicznym. Po zakończeniu egzaminu prace zdających są archiwizowane na płycie CD w jednym folderze podpisanym kodem ośrodka egzaminacyjnego, datą i numerem zmiany (np _13130K_19_06_zm1). Foldery z plikami zdających usuwane są z nośnika i ze wszystkich komputerów w sali. 34

35 Podstawowa instrukcja drukowania w zawodach:
technik informatyk i technik mechatronik 35

36 Wykorzystanie komputera w zawodzie technik prac biurowych
Komputery nie mogą pracować w sieci. W czasie egzaminu efekty pracy zdających (foldery opisane nr PESEL) przenoszone są na nośniku i drukowane przez PZNEP lub osobę wyznaczoną na stanowisku technicznym. Po zakończonym egzaminie foldery z plikami zdających usuwane są z nośnika i ze wszystkich komputerów w sali. 36

37 Podstawowa instrukcja drukowania w zawodzie: technik prac biurowych

38 Wykorzystanie komputera w zawodach: technik ekonomista, technik rachunkowości INSERT GT na sesję letnią 2012 r. - wersja 1.28 Komputery pracują w sieci lokalnej z dostępną drukarką sieciową. W czasie egzaminu efekty pracy drukowane są przez zdającego. Jeżeli zdający wydrukował kilka wersji danego dokumentu - wszystkie załącza do pracy egzaminacyjnej, wybiera jedną wersję, pozostałe opisuje jako brudnopis (w przeciwnym razie żaden dokument nie będzie oceniony). Po zakończeniu egzaminu usuwane są efekty prac zdających ze wszystkich komputerów w sali. 38

39 Podstawowa instrukcja drukowania w zawodach:
technik ekonomista i technik rachunkowości 39

40 Wykorzystanie komputera w zawodach: technik pojazdów samochodowych, fototechnik
Komputery odłączone są od sieci lokalnej. W czasie egzaminu zdający nagrywa efekty pracy na „czysty” nośnik oraz drukuje na stanowisku do drukowania. Jeżeli zdający wydrukował kilka wersji danego dokumentu - wszystkie załącza do pracy egzaminacyjnej, wybiera jedną wersję, pozostałe opisuje jako brudnopis (w przeciwnym razie żaden dokument nie będzie oceniony). Po zakończeniu egzaminu prace zdających są archiwizowane na płycie CD w jednym folderze podpisanym kodem ośrodka egzaminacyjnego, datą i numerem zmiany (np _13130K_19_06_zm2) i usuwane ze wszystkich komputerów w sali. 40

41 Podstawowa instrukcja drukowania w zawodach:
technik pojazdów samochodowych i fototechnik

42 Wykorzystanie komputera w zawodzie technik cyfrowych procesów graficznych
komputery pracują w sieci lokalnej z dostępną drukarką sieciową w czasie egzaminu efekty pracy drukowane są przez zdającego jeżeli zdający wydrukował kilka wersji danego dokumentu - wszystkie załącza do pracy egzaminacyjnej, wybiera jedną wersję, pozostałe opisuje jako brudnopis (w przeciwnym razie żaden dokument nie będzie oceniony) po zakończeniu egzaminu prace zdających są archiwizowane na płycie CD w jednym folderze podpisanym kodem ośrodka egzaminacyjnego, datą i numerem zmiany (np _13130K_19_06_zm2) i usuwane ze wszystkich komputerów 42

43 Podstawowa instrukcja drukowania w zawodzie
technik cyfrowych procesów graficznych

44 Wykorzystanie komputera w zawodzie technik teleinformatyk
komputery pracują w sieci lokalnej lub wg wskazań w czasie egzaminu efekty pracy drukowane są przez zdającego, a w szczególnych przypadkach przez PZNEP jeżeli zdający wydrukował kilka wersji danego dokumentu - wszystkie załącza do pracy egzaminacyjnej, wybiera jedną wersję, pozostałe opisuje jako brudnopis (w przeciwnym razie żaden dokument nie będzie oceniony) po zakończeniu egzaminu prace zdających są archiwizowane na płycie CD w jednym folderze podpisanym kodem ośrodka egzaminacyjnego, datą i numerem zmiany (np _13130K_19_06_zm2) i usuwane ze wszystkich komputerów 44

45 Podstawowa instrukcja drukowania w zawodzie technik teleinformatyk (1)

46 Podstawowa instrukcja drukowania w zawodach:
technik teleinformatyk (2) 46

47 Zestawienie sposobów potwierdzenia wykonania prac egzaminacyjnych
zawód komputer sieć lokalna drukowanie drukuje archiwizacja na CD t. informatyk TAK NIE na stanowisku technicznym P lub asystent t. mechatronik t. prac biurowych t. pojazdów samochodowych zdający fototechnik t. teleinformatyk wg wskazań bezpośrednio/ew. na stanowisku technicznym zdający/ew. P lub asystent t. ekonomista bezpośrednio t. rachunkowości t. cyfrowych procesów graficznych

48 Dokumentowanie pracy zdających w zawodach: technik geodeta, technik telekomunikacji, technik analityk i technik mechanizacji rolnictwa, ratownik medyczny Efektem pracy mogą być m.in. wyniki pomiarów. W zawodzie ratownik medyczny – przewodniczący ZNEP dołącza kartę wykonania zabiegu do karty pracy każdego zdającego (indywidualne karty wykonania zabiegu) lub zamyka w bezpiecznej kopercie z kartami prac zdających (karta wykonania zabiegu dla całej zmiany). 48

49 Sporządzenie dokumentacji – Załącznik III
Sporządzenie dokumentacji – Załącznik III.2 Protokół przebiegu etapu praktycznego

50 ul. Grzybowska 77, 00-844 Warszawa tel. 457-03-35 tel./fax 457-03-45
Wydział Egzaminów Zawodowych tel , , , Wydział Organizacyjno-Administracyjny tel , Wydział Badań i Analiz tel , 50


Pobierz ppt "przewodniczących zespołów nadzorujących etap praktyczny (PZNEP)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google