Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dyrektorzy Delegatur w Ciechanowie i Płocku

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dyrektorzy Delegatur w Ciechanowie i Płocku"— Zapis prezentacji:

1 Dyrektorzy Delegatur w Ciechanowie i Płocku
Wojewoda Mazowiecki Mazowiecki Kurator Oświaty Dyrektorzy Delegatur w Ciechanowie i Płocku ODPOWIEDZIALNOŚĆ NAUCZYCIELI W ŚWIETLE PRZEPISÓW PRAWA Rodzaje odpowiedzialności: karna, cywilna, skarbowa – wszyscy obywatele Ciechanów , 13 marca 2013 r.

2 o odpowiedzialności dyscyplinarnej stałych nauczycieli publicznych
Wojewoda Mazowiecki Mazowiecki Kurator Oświaty Dyrektorzy Delegatur w Ciechanowie i Płocku Dziennik Praw. Poz No 14 D E K R E T o odpowiedzialności dyscyplinarnej stałych nauczycieli publicznych szkół powszechnych i o postępowaniu dyscyplinarnem.    Dan w Warszawie, dn. 7 lutego 1919 r. Naczelnik Państwa: J. Piłsudski Prezydent Ministrów: I.J. Paderewski Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego: Jan Łukasiewicz Pojęcie odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli zostało wprowadzone w 1919 r. dekretem Józefa Piłsudskiego. Art. 1. Względem nauczycieli stałych, których postępowanie jest niewłaściwe lub zachowanie się w szkole czy poza szkołą uchybia obowiązkom służbowym albo uwłacza godności i powadze stanu nauczycielskiego, mogą być stosowane bądź kary porządkowe bądź dyscyplinarne. (…) Art. 3. Za wykroczenia mniejszej wagi nauczyciele stali ulegają karze porządkowej wypomnienia. Art. 5. Karami dyscyplinarnemi są: nagana, przeniesienie na inne miejsce służbowe za zwrotem lub bez zwrotu kosztów przeniesienia, wstrzymanie otrzymania dodatków służbowych, przeniesienie przymusowe w stan spoczynku z zachowaniem praw emerytalnych, złożenie z urzędu z pozbawieniem prawa nauczania w szkołach publicznych i prywatnych. Urząd Dyscyplinarny może jako karę dodatkową wymierzyć karę odjęcia kierownictwa szkołą. Ciechanów , 13 marca 2013 r.

3 Dyrektorzy Delegatur w Ciechanowie i Płocku
Wojewoda Mazowiecki Mazowiecki Kurator Oświaty Dyrektorzy Delegatur w Ciechanowie i Płocku Podstawy prawne Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 stycznia 1998 r. w sprawie komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli i trybu postępowania dyscyplinarnego (Dz. U. z 1998 r. Nr 15, poz. 64) Pojęcie odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli zostało wprowadzone w 1919 r. Dekrecie nadanym przez Józefa Piłsudskiego, a później w 1926 r. w ustawie o stosunkach służbowych nauczycieli. Ciechanów , 13 marca 2013 r.

4 DYSCYPLINARNA PORZĄDKOWA
Wojewoda Mazowiecki Mazowiecki Kurator Oświaty Dyrektorzy Delegatur w Ciechanowie i Płocku ODPOWIEDZIALNOŚĆ NAUCZYCIELI DYSCYPLINARNA PORZĄDKOWA uchybienie godności zawodu uchybienia przeciwko nauczyciela lub obowiązkom porządkowi pracy określonym w art. 6 KN (art. 75 ust. 2 KN) (art. 75 ust. 1 KN) Odpowiedzialności dyscyplinarnej (od 2009 r.) podlegają wszyscy nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w przedszkolach, szkołach i innych placówkach wymienionych w art. 1 ust. 1 Karty Nauczyciela. Nauczyciele za uchybienia w pracy podlegają odpowiedzialności dwojakiego rodzaju – porządkowej i dyscyplinarnej. Odpowiedzialność dyscyplinarna to odpowiedzialność szczególnego rodzaju, albowiem dotyczy określonych grup zawodowych, z reguły osób wykonujących tzw. zawody zaufania publicznego, tudzież takie, których wykonywaniu towarzyszyć powinien pewien etos pracy. Nauczyciele decydując się na pracę nie tylko poświęcają się nauce dzieci i młodzieży oraz ich wychowywaniu, ale również biorą na swoje barki obowiązek realizacji misji. Zgodnie z nowelizacją KN, począwszy od 1 września 2009 roku, odpowiedzialności dyscyplinarnej podlegają wszyscy nauczyciele bez względu na podstawę nawiązania stosunku pracy, zatem odpowiedzialności tej podlegają po nowelizacji również nauczyciele o innym stopniu awansu zawodowego niż nauczyciele mianowani i dyplomowani). Nastąpiło zatem istotne rozszerzenie kręgu podmiotowego osób mogących podlegać odpowiedzialności dyscyplinarnej. Odpowiedzialność porządkowa - art. 108 KP jest realizowana na zasadach określonych w powszechnym prawie pracy (w Kodeksie pracy). Zatem wedle takich samych reguł, jak w przypadku wszystkich pracowników. Wynika ze stosunku pracy (umowa o pracę na okres próbny, zastępstwo, na czas określony, nieokreślony) – nie dotyczy umów cywilnoprawnych ! Odpowiedzialność porządkowa zachodzi w przypadku nieprzestrzegania ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy. Ukaranie nauczyciela karą porządkową wyklucza wszczęcie postępowania dyscyplinarnego za ten sam czyn popełniony w tym samym czasie. Ciechanów , 13 marca 2013 r.

5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ NAUCZYCIELI - funkcje
Wojewoda Mazowiecki Mazowiecki Kurator Oświaty Dyrektorzy Delegatur w Ciechanowie i Płocku Represyjna ODPOWIEDZIALNOŚĆ NAUCZYCIELI - funkcje Mobilizuje nauczycieli do Polega na ukaraniu pracownika, postępowania zgodnego może być dodatkowo z normami etycznymi, wzmocniona odpowiedzialnością do przestrzegania ustalonego majątkową porządku i dyscypliny pracy Prewencyjno - wychowawcza Ciechanów , 13 marca 2013 r.

6 Dyrektorzy Delegatur w Ciechanowie i Płocku
Wojewoda Mazowiecki Mazowiecki Kurator Oświaty Dyrektorzy Delegatur w Ciechanowie i Płocku Ustawowe obowiązki nauczyciela Art. 6 ustawy Karta Nauczyciela Nauczyciel obowiązany jest: rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, wspierać każdego ucznia w jego rozwoju, dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego, kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka, dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów. Odpowiedzialność dyscyplinarna Specyfika tej odpowiedzialności polega na tym, że o winie przedstawiciela danego zawodu (nauczyciela) rozstrzygają specjalnie do tego powołane niezawisłe organa quasi sądowe, w skład których wchodzą wyłącznie przedstawiciele tego zawodu, co obwiniony . Nie inaczej jest w przypadku odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli, którzy podlegają jej w związku z uchybieniem godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom wymienionym w art. 6 nauczycielskiej pragmatyki. Nieprecyzyjność podstaw odpowiedzialności dyscyplinarnej Podstawę odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli stanowią normy rozdziału 10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela. Jak stanowi art. 75 ust. 1 cyt.: „(...)Nauczyciele podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybienia godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom, o których mowa w art. 6(...)”. Takie sformułowanie obowiązków nauczyciela stanowi trudne kryterium do stosowania w praktyce. Trudnością jest określenie, czy dany czyn, zachowanie lub wypowiedź jest wykroczeniem dyscyplinarnym czy może pracowniczym i czy w ogóle podlega kwalifikacji w ww. zakresie. Powagi sprawie dodaje fakt, iż Karta Nauczyciela nie zawiera legalnej definicji pojęcia „godność zawodu nauczyciela”. To przekłada się wprost na trudności interpretacyjne prowadzące do niedogodności stosowania w praktyce rzeczników dyscyplinarnych i komisji tej podstawy odpowiedzialności. Ma to niebagatelny wpływ na ocenę postępowań obwinionych. Posługiwanie się ww. przepisami wymaga zatem z uwagi na swą trudność doświadczenia życiowego, umiaru oraz zdrowego rozsądku. W przeciwnym bowiem razie ww. podstawa staje się jedynie zwrotem, jaki cytowany jest w wystąpieniach rzeczników. Charles Louis de Montesquieu (Monteskiusz) Nie pytam, jakie są prawa, ale jacy są sędziowie.  Ciechanów , 13 marca 2013 r.

7 Wojewoda Mazowiecki Mazowiecki Kurator Oświaty Dyrektorzy Delegatur w Ciechanowie i Płocku Ustawowe obowiązki nauczyciela Art. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej ucznia. [KN] art. 9 1. Stanowisko nauczyciela może zajmować osoba, która: 1) posiada wyższe wykształcenie z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym lub ukończyła zakład kształcenia nauczycieli i podejmuje pracę na stanowisku, do którego są to wystarczające kwalifikacje 2) przestrzega podstawowych zasad moralnych 3) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu. Ciechanów , 13 marca 2013 r.

8 Dyrektorzy Delegatur w Ciechanowie i Płocku
Wojewoda Mazowiecki Mazowiecki Kurator Oświaty Dyrektorzy Delegatur w Ciechanowie i Płocku Podstawy prawne akt prawny nieobowiązujący Ustawa z dnia 1 lipca1926 r. o stosunkach służbowych nauczycieli (Dz. U. z 1926 r. Nr 92, poz. 530 ) Art. 32. Nauczyciel obowiązany jest zarówno w wykonywaniu obowiązków zawodowych, jak i poza służbą nauczycielską strzec powagi stanu nauczycielskiego, zachowywać się zawsze zgodnie z wymaganiami karności służbowej i unikać wszystkiego, co mogłoby obniżyć godność i zaufanie, którego stanowisko nauczycielskie wymaga. W szczególności: Nie wolno nauczycielowi żądać, ani przyjmować darów, ani innych korzyści ofiarowanych mu bezpośrednio lub pośrednio z powodu czynności służbowych, związanych z jego stanowiskiem, Nie wolno nauczycielowi oddawać się takiemu zajęciu ubocznemu, które mogłoby przeszkadzać w spełnianiu powinności nauczycielskich (…) Ustawa z 1926 r. o stosunkach służbowych nauczycieli regulowała sprawy dotyczące stosunków służbowych nauczycieli (nawiązanie, zmiana, rozwiązanie), obejmowanie stanowisk kierowniczych, ocenę pracy nauczyciela, obowiązki i prawa nauczycieli, odpowiedzialność służbową i tryb postępowania dyscyplinarnego. Art. 80. Za występki służbowe ponosi nauczyciel odpowiedzialność dyscyplinarną, zaś za wykroczenia służbowe – odpowiedzialność porządkową. Występkiem służbowym jest takie naruszenie obowiązków służbowych, które powoduje obrazę interesu publicznego lub naraża dobro publiczne na szkodę. Wykroczeniem służbowym jest każde naruszenie obowiązku służbowego nie posiadające wyżej podanych znamion występku służbowego. Ciechanów , 13 marca 2013 r.

9 Dyrektorzy Delegatur w Ciechanowie i Płocku
Wojewoda Mazowiecki Mazowiecki Kurator Oświaty Dyrektorzy Delegatur w Ciechanowie i Płocku TERMINY - art. 81 ust. 1 KN odpowiedzialność dyscyplinarna postępowanie nie może być wszczęte po upływie 3 miesięcy od dnia uzyskania przez właściwy organ (przy którym powołana została komisja dyscyplinarna) wiadomości o popełnieniu czynu uzasadniającego nałożenie kary, ani po upływie 3 lat od popełnienia tego czynu. Jeżeli jednak czyn stanowi przestępstwo, okres ten nie może być krótszy od okresu przedawnienia ścigania danego rodzaju przestępstwa. Ciekawe… rozwiązanie stosunku pracy po popełnieniu czynu nie stanowi przeszkody do wszczęcia i prowadzenia postępowania dyscyplinarnego oraz wymierzenia kary dyscyplinarnej. Przedawnienie odpowiedzialności dyscyplinarnej – nie wszczyna się postepowania dyscyplinarnego, a wszczęte umarza. Ciechanów , 13 marca 2013 r.

10 ZADANIA RZECZNIKA DYSCYPLINARNEGO
Wojewoda Mazowiecki Mazowiecki Kurator Oświaty Dyrektorzy Delegatur w Ciechanowie i Płocku ZADANIA RZECZNIKA DYSCYPLINARNEGO CEL PODSTAWOWY: przeprowadzenie czynności mających ustalić zasadność zarzutu uchybienia godności zawodu lub obowiązkom nauczyciela oraz okoliczności przewinienia (§ 13 ust.1 i 2 rozp. MEN w sprawie komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli) uczestniczenie w rozprawie w charakterze strony wnoszenie zażaleń na postanowienia i odwołań od orzeczeń komisji dyscyplinarnej pierwszej instancji do komisji drugiej instancji prowadzenie postępowania wyjaśniającego wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego umorzenie postępowania wyjaśniającego Rzecznik dyscyplinarny powoływany jest przez organ, przy którym działa komisja dyscyplinarna – Wojewoda Mazowiecki. Rzecznik i jego zastępcy rekrutują się spośród pracowników zatrudnionych odpowiednio w kuratorium oświaty, MEN oraz Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zadaniem rzecznika jest przeprowadzanie – na polecenie organu, który go powołał – postępowania wyjaśniającego, czyli ustalenie zasadności zarzutu uchybienia godności zawodu przez nauczyciela oraz ustalenie okoliczności przewinienia. W toku postępowania rzecznik dyscyplinarny może przesłuchiwać świadków i biegłych oraz zbierać i przeprowadzać wszelkie dowody konieczne dla wyjaśnienia sprawy. Rzecznik jest zobowiązany jest przesłuchać obwinionego i umożliwić mu złożenie wyjaśnień mogących mieć znaczenie dla sprawy. W dalszej kolejności zadaniem rzecznika jest także składanie wniosków o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego i uczestniczenie w rozprawach przed komisją w charakterze strony. Ciechanów , 13 marca 2013 r.

11 Tryb postępowania dyscyplinarnego
Wojewoda Mazowiecki Mazowiecki Kurator Oświaty Dyrektorzy Delegatur w Ciechanowie i Płocku Tryb postępowania dyscyplinarnego Wniosek o wszczęcie postępowania (informacja) Polecenie przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego Postępowanie wyjaśniające Wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wraz z wnioskiem o ukaranie lub umorzenie postępowania Postępowanie dyscyplinarne w pierwszej instancji Postępowanie odwoławcze Odwołanie od orzeczeń OKD Orzeczenie o ukaraniu i wymierzenie kary, albo uniewinnienie, albo umorzenie postępowania Wniosek o wszczęcie postępowania (informacja, zawiadomienie) - dyrektor szkoły, organ prowadzący szkołę (głównie wobec dyrektora szkoły lub placówki), organ sprawujący nadzór pedagogiczny , informacja prokuratora, policji, sądu, informacja z mediów. Wojewoda - organ, który powołał komisję wydaje rzecznikowi dyscyplinarnemu polecenie przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego. Rzecznik dyscyplinarny – prowadzi postępowanie wyjaśniające : zbiera materiał dowodowy, wzywa i przesłuchuje świadków . Jeśli materiał dowodowy potwierdzi, że obwiniony uchybił godności zawodu lub obowiązkom nauczyciela, rzecznik sporządza wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego i kieruje go do komisji wraz z aktami sprawy i teczką akt osobowych obwinionego. Wniosek zawiera proponowaną przez rzecznika karę dyscyplinarną. Jeśli czynności wyjaśniające nie potwierdzą popełnienia przez obwinionego zarzucanego przewinienia, albo okaże się, że popełnione przewinienie nie zawiera znamion uchybienia godności zawodu lub obowiązkom nauczyciela, albo za popełnione przewinienie nauczyciel został ukarany karą porządkową zgodnie z art. 108 KP, albo nastąpiło przedawnienie odpowiedzialności dyscyplinarnej - rzecznik dyscyplinarny umarza postępowanie wyjaśniające. Postępowanie dyscyplinarne w pierwszej instancji - Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli przy Wojewodzie wydaje orzeczenie: o ukaraniu i wymierza karę dyscyplinarną, albo o uniewinnieniu, albo o umorzeniu postępowania jeśli zachodzą okoliczności, o których mowa a §4 ust. 1 rozp. Od orzeczenia Komisji I instancji rzecznikowi i obwinionemu lub jego obrońcy przysługuje prawo wniesienia odwołania – w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia. Wniesienie odwołania wstrzymuje wykonanie orzeczenia. Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli przy MEN po przeprowadzeniu rozprawy UTRZYMUJE W MOCY zaskarżone orzeczenie, UCHYLA orzeczenie w całości lub w części i wydaje NOWE orzeczenie albo przekazuje sprawę komisji pierwszej instancji do ponownego rozpatrzenia. Orzeczenie OKD jest prawomocne z chwilą jego ogłoszenia. ODWOŁANIE od orzeczeń OKD do Sądu Apelacyjnego – sądu pracy i ubezpieczeń społecznych - może składać każda ze stron postępowania. Ciechanów , 13 marca 2013 r.

12 Dyrektorzy Delegatur w Ciechanowie i Płocku
Wojewoda Mazowiecki Mazowiecki Kurator Oświaty Dyrektorzy Delegatur w Ciechanowie i Płocku Kary dyscyplinarne dla nauczycieli wydalenie z zawodu nauczycielskiego nagana z ostrzeżeniem zwolnienie z pracy z zakazem przyjmowania ukaranego do pracy w zawodzie nauczycielskim w okresie 3 lat od ukarania Tok postępowania dyscyplinarnego Komisje rozpoznają sprawy na jawnej rozprawie, prowadzonej zgodnie z zasadą kontradyktoryjności – w formie sporu równorzędnych stron: rzecznika dyscyplinarnego wnoszącego o ukaranie nauczyciela oraz obwinionego nauczyciela, który samodzielnie może odpierać stawiane zarzuty lub też może korzystać w tym zakresie z pomocy obrońcy (maksymalnie obwiniony może mieć jednocześnie dwóch obrońców). Przepisy nie wskazują żadnych szczególnych wymagań dotyczących osoby obrońcy. Jednakże obrońca obowiązany jest zachować w tajemnicy wszystko, o czym się dowie w związku z wykonywaniem czynności obrońcy. Art. 76 KN 2. Kary dyscyplinarne wymierza komisja dyscyplinarna. 3. Wymierzenie kary dyscyplinarnej określonej w ust.1 pkt 4 jest równoznaczne z zakazem przyjmowania ukaranego do pracy w zawodzie nauczycielskim. 4. (Uchylony). 5. Odpis prawomocnego orzeczenia wraz z uzasadnieniem włącza się do akt osobowych nauczyciela. Ciechanów , 13 marca 2013 r.

13 Dyrektorzy Delegatur w Ciechanowie i Płocku
Wojewoda Mazowiecki Mazowiecki Kurator Oświaty Dyrektorzy Delegatur w Ciechanowie i Płocku Zatarcie kary [KN] art. 82 Obowiązek wykonania ww. postanowień spoczywa na dyrektorze szkoły i organie prowadzącym szkołę. zwolnienie z pracy z zakazem przyjmowania do pracy w zawodzie nauczycielskim w okresie 3 lat od ukarania nagana z ostrzeżeniem zwolnienie z pracy Po upływie 3 lat od dnia doręczenia prawomocnego orzeczenia o ukaraniu Po upływie 6 lat od dnia doręczenia prawomocnego orzeczenia o ukaraniu Jeżeli w okresie przed zatarciem kary dyscyplinarnej nauczyciel zostanie ponownie ukarany dyscyplinarnie, terminy, o których mowa w ust.1, liczy się od dnia doręczenia nauczycielowi prawomocnego orzeczenia o ponownym ukaraniu. Odpis orzeczenia o ukaraniu dołączony do akt osobowych nauczyciela podlega zniszczeniu, Ciechanów , 13 marca 2013 r.

14 Dyrektorzy Delegatur w Ciechanowie i Płocku
Wojewoda Mazowiecki Mazowiecki Kurator Oświaty Dyrektorzy Delegatur w Ciechanowie i Płocku Uchybienie godności zawodu lub obowiązkom nauczyciela – przykłady stosowanie przemocy fizycznej, naruszenie nietykalności cielesnej, stosowanie przemocy psychicznej (w stosunku do uczniów lub nauczycieli), naruszenie godności osobistej, np. wyśmiewanie, dokuczanie, szykanowanie, niska kultura słowa (agresja słowna, wulgarne słownictwo), czyny nierządne, molestowanie seksualne, wykorzystywanie stosunku zależności w celu wymuszania pożądanych zachowań i działań, szantaż, korupcja, czerpanie korzyści materialnych, brak nadzoru nad uczniami w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, narażenie uczniów na niebezpieczeństwo utraty zdrowia lub życia, Ciechanów , 13 marca 2013 r.

15 Dyrektorzy Delegatur w Ciechanowie i Płocku
Wojewoda Mazowiecki Mazowiecki Kurator Oświaty Dyrektorzy Delegatur w Ciechanowie i Płocku Uchybienie godności zawodu lub obowiązkom nauczyciela – przykłady udzielanie niedozwolonej pomocy uczniom podczas sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych, poświadczenie nieprawdy, fałszowanie dokumentów, nieetyczne zachowania (np. nieprzestrzeganie tajemnicy rady pedagogicznej, oszczerstwa), propagowanie rasizmu, szerzenie nienawiści, brak reakcji na łamanie prawa przez nauczycieli i uczniów, wykorzystywanie cudzych materiałów, programów bez zgody ich autora (plagiaty) porzucenie pracy, prawomocny wyrok sądowy. Ciechanów , 13 marca 2013 r.

16 Dyrektorzy Delegatur w Ciechanowie i Płocku
Wojewoda Mazowiecki Mazowiecki Kurator Oświaty Dyrektorzy Delegatur w Ciechanowie i Płocku Odpowiedzialność porządkowa (art.108 KP) Uchybienia przeciwko porządkowi pracy, tj. nieprzestrzeganie przez pracownika: ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy. KARY: upomnienie, nagana, kara pieniężna. Par.2. Za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub przepisów przeciwpożarowych, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy - pracodawca może również stosować karę pieniężną. Ciechanów , 13 marca 2013 r.

17 Dyrektorzy Delegatur w Ciechanowie i Płocku
Wojewoda Mazowiecki Mazowiecki Kurator Oświaty Dyrektorzy Delegatur w Ciechanowie i Płocku Odpowiedzialność porządkowa (art.108 KP) Ustalona organizacja i porządek w procesie pracy, to np. regulamin działalności rady pedagogicznej, statut szkoły, zarządzenia dyrektora wydane w oparciu o obowiązujące przepisy, regulamin pracy (w tym zasady usprawiedliwiania nieobecności, punktualne rozpoczynanie i kończenie zajęć edukacyjnych, sprawowanie opieki podczas imprez i uroczystości szkolnych, przestrzeganie instrukcji o organizacji sprawdzianu lub egzaminów), inne regulaminy (np. regulamin dyżurów, zajęć organizowanych poza szkołą itp.) Przepisy bhp, ppoż, to np. regulaminy pracowni, zabezpieczenie środków chemicznych, korzystanie z urządzeń elektrycznych, elektronicznych itp. Ciechanów , 13 marca 2013 r.

18 Dyrektorzy Delegatur w Ciechanowie i Płocku
Wojewoda Mazowiecki Mazowiecki Kurator Oświaty Dyrektorzy Delegatur w Ciechanowie i Płocku Odpowiedzialność porządkowa nauczycieli – przykłady nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy, na zebraniu rady pedagogicznej, zebraniu z rodzicami, spóźnianie się do pracy, wychodzenie z lekcji, pozostawianie uczniów bez opieki czyli naruszenie obowiązku zapewnienia uczniom bezpieczeństwa, niewypełnienie dokumentacji szkolnej (wpisów tematów, wypełnianie arkuszy itp.), niepełnienie dyżurów podczas przerw międzylekcyjnych, nieustalenie przewidywanych ocen klasyfikacyjnych w terminie określonym w statucie szkoły, nieprzestrzeganie zadań zespołu nadzorującego egzaminy zewnętrzne. Warunki (kryteria) karania art. 111 kp Przy zastosowaniu kary bierze się pod uwagę w szczególności: rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych stopień winy pracownika jego dotychczasowy stosunek do obowiązków Obowiązek zawiadomienia pracownika o zastosowanej karze. Art.110 kp – o zastosowanej karze pracodawca zawiadamia pracownika na piśmie, wskazując rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych i datę dopuszczenia się przez pracownika tego naruszenia oraz informując go o prawie zgłoszenia sprzeciwu i terminie jego wniesienia. Odpis zawiadomienia składa się do akt osobowych pracownika Ciechanów , 13 marca 2013 r.

19 Dyrektorzy Delegatur w Ciechanowie i Płocku
Wojewoda Mazowiecki Mazowiecki Kurator Oświaty Dyrektorzy Delegatur w Ciechanowie i Płocku TERMINY - art. 109 KP odpowiedzialność porządkowa Przedawnienie - art.109 § 1 kp Kara nie może być zastosowana po upływie 2 tygodni od powzięcia wiadomości o naruszeniu obowiązku pracowniczego i po upływie 3 miesięcy od dopuszczenia się tego naruszenia. Obowiązek wysłuchania pracownika art.109 § 2 i 3 kp Kara może być zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu pracownika. Jeżeli z powodu nieobecności w zakładzie pracownik nie może być wysłuchany, bieg dwutygodniowego terminu, przewidzianego w § 1 nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu do dnia stawienia się pracownika do pracy. Ciechanów , 13 marca 2013 r.

20 Dyrektorzy Delegatur w Ciechanowie i Płocku Zatarcie kary porządkowej
Wojewoda Mazowiecki Mazowiecki Kurator Oświaty Dyrektorzy Delegatur w Ciechanowie i Płocku Zatarcie kary porządkowej [KP] Art.113. §1. Karę uważa się za niebyłą, a odpis zawiadomienia o ukaraniu usuwa się z akt osobowych pracownika po roku nienagannej pracy. Pracodawca może, z własnej inicjatywy lub na wniosek reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej, uznać karę za niebyłą przed upływem tego terminu. §2. Przepis par.1 zdanie pierwsze stosuje się odpowiednio w razie uwzględnienia sprzeciwu przez pracodawcę albo wydania przez sąd pracy orzeczenia o uchyleniu kary. Ciechanów , 13 marca 2013 r.

21 Dyrektorzy Delegatur w Ciechanowie i Płocku
Wojewoda Mazowiecki Mazowiecki Kurator Oświaty Dyrektorzy Delegatur w Ciechanowie i Płocku Dziękuję za uwagę Ciechanów , 13 marca 2013 r.


Pobierz ppt "Dyrektorzy Delegatur w Ciechanowie i Płocku"

Podobne prezentacje


Reklamy Google