Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Katolicki Uniwersytet JANA PAW Ł A II w Lublinie Rok akad. 2 0 11/2012 Katedra Pedagogiki Katolickiej WZNoS w Stalowej Woli Ks. Jan Zimny.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Katolicki Uniwersytet JANA PAW Ł A II w Lublinie Rok akad. 2 0 11/2012 Katedra Pedagogiki Katolickiej WZNoS w Stalowej Woli Ks. Jan Zimny."— Zapis prezentacji:

1

2 Katolicki Uniwersytet JANA PAW Ł A II w Lublinie Rok akad. 2 0 11/2012 Katedra Pedagogiki Katolickiej WZNoS w Stalowej Woli Ks. Jan Zimny

3 WYKŁAD ZA Ł O Ż ENIA KSZTA Ł CENIOWE I WYCHOWAWCZE W PEDAGOGICE KATOLICKIEJ JAKO NOWEJ FORMIE PROPOZYCJI EDUKACYJNEJ

4 Czym jest lub może być pedagogika katolicka? Pedagogika katolicka to: 1.Jako jeden z kierunków wychowania 2.Jako sfera praktycznej działalności 3.System wychowania 4.Cyklem wykładowym 5.Specjalność studiów 6.Kierunek studiów 7.Dział nauki pedagogiki ogólnej

5 Definicja pedagogiki katolickiej Pedagogika katolicka jest to dział pedagogiki zajmujący się teoretycznymi i praktycznymi zagadnieniami integralnego kształcenia i wychowania zgodnie z założeniami Dekalogu i nauczaniem Kościoła katolickiego oraz filozofią chrześcijańską jako uniwersalnymi podstawami humanizmu, posiadająca własne metody, środki i cele uwzględniające dorobek katolickiej myśli społecznej, ukierunkowany na ukształtowanie dojrzałej społecznie osoby, charakteryzującej się postawą otwartości i aktywności społecznej a jednocześnie świadomie przyjętym i stosowanym światopoglądem katolickim, dojrzałym sumieniem, odważnym świadectwem wiary oraz zachowaniem postawy moralnej, zgodnej z Objawieniem Bożym.

6 Religie świata w % PEDAGOGIKA KATOLICKA

7 Ludność świata w 2005 roku wynosiła: 6.154.688.000 – obecnie 7 mld

8 PEDAGOGIKA KATOLICKA Ludność świata w 2005 roku

9 Religie świata w 2005 roku w % PEDAGOGIKA K ATOLICKA

10 Chrześcijanie na świecie w 2005 roku

11 Dlaczego pedagogika katolicka? 1. Odpowiada statystyce katolików w świecie jako największej grupy wyznaniowej 2. Dopełnia braki współczesnych systemów kształcenia i wychowania 3. Jest to nawiązanie do korzeni kultury europejskiej 4. Zaspokaja potrzeby katolików w zakresie wewnętrznej zgodności pomiędzy wiarą i życiem 5. Jest realizacją zasady wierności katolików swemu Mistrzowi 6. Jest realizacją zadania Kościoła w zakresie formacji katolików do dawania świadectwa wobec współczesnego świata 7. Zaspokaja rzeczywiste potrzeby społeczne, szczególnie w odniesieniu do katolickich podmiotów oświatowo-wychowawczych, opiekuńczych i kulturalnych

12 PEDAGOGIKA KATOLICKA Chrześcijanie na świecie

13 Katolicy w Ś wiecie PEDAGOGIKA KATOLICKA

14 Katolicy w Świecie PEDAGOGIKA KATOLICKA

15 Czym jest więc pedagogika katolicka? 1. Jest działem pedagogiki, czyli zachowuje wszystkie istotne elementy tej nauki; 2. Wszystkie te elementy są dopełnione i doświetlone teologią katolicką oraz chrześcijańską filozofią osoby i w tym duchu są interpretowane; 3. Stosując własne metody i środki w wychowaniu i kształceniu prowadzi do dojrzałych postaw społecznych z zachowaniem zasad życia chrześcijańskiego.

16 PEDAGOGIKA KATOLICKA Każda nauka również i pedagogika katolicka oprócz prac badawczych posiada w sobie trzy podstawowe elementy: 1. Wychowanie 2. Kształcenie 3. Nauczanie

17 PEDAGOGIKA KATOLICKA 1.Wychowanie – definicja ogólna Wychowanie jest to świadome działanie przez wychowawcę na wychowanka mające na celu wytworzenie pewnej pozytywnej zmiany w jego osobowości. Zmiany te winny obejmować zarówno stronę poznawczą jak i instrumentalną, a sam proces zachodzący między nimi jest uwarunkowany wieloma czynnikami.

18 PEDAGOGIKA KATOLICKA 1.Wychowanie w ujęciu katolickim jest to świadome działanie przez wychowawcę (katolika lub przynajmniej w pełni akceptującego treści, cele i metody wychowania katolickiego) na wychowanka (katolika lub świadomie przez opiekunów powierzonego temu systemowi wychowania) mające na celu wytworzenie określonej zmiany w jego osobowości jako dziecka Bożego oraz uczestnika życia społecznego. Zmiany te winny obejmować zarówno stronę poznawczą, oceniającą i działaniową zawsze z zachowaniem katolickiego systemu wartości oraz świadomością odpowiedzialności przed Bogiem za siebie i innych ludzi.

19 Wychowanie W pedagogice katolickiej wychowanie ma podwójny cel: Przyrodzony Nadprzyrodzony Z tego powodu występuje potrzeba stosowania podwójnych środków wychowania – przyrodzonych i nadprzyrodzonych, które wzajemnie się uzupełniając, stwarzają katolicki system wychowania.

20 Warto pamiętać, że: Wychowanie katolickie odnosi się do Chrystusa działającego w Kościele. Wychowanie katolickie zmierza do doskonałości życia człowieka w odniesieniu do osobistej duchowości jak i do relacji społecznych zgodnie z zasadami prawa Bożego. Wychowanie katolickie sięga najgłębiej w istotę człowieka. Istotą wychowania katolickiego jest nawiązanie osobistej przyjaźni z Bogiem. Wychowanie katolickie zmierza do tego by wychowanek nie uciekał od życia doczesnego, lecz by aktywnie przeżywał – swoje tu i teraz - mocą Bożej miłości i prawdy.

21 2. Kształcenie Kształcenie to przekaz treści, czyli całokształtu podstawowych wiadomości oraz umiejętności z obszaru nauki, techniki, kultury i sztuki, a także praktyki społecznej, przewidzianego do przyswojenia sobie przez uczniów podczas ich przebywania w szkole.

22 Kształcenie katolickie Kształcenie katolickie to przekaz treści, czyli całokształtu podstawowych wiadomości o Bogu, o człowieku i o świecie oraz umiejętności z obszaru nauki, techniki, kultury, sztuki i duchowości, a także zgodnej z nimi praktyki społecznej, przewidzianego do przyswojenia sobie przez uczniów w czasie procesu edukacyjnego Kształcenie katolickie to przekaz treści, czyli całokształtu podstawowych wiadomości o Bogu, o człowieku i o świecie oraz umiejętności z obszaru nauki, techniki, kultury, sztuki i duchowości, a także zgodnej z nimi praktyki społecznej, przewidzianego do przyswojenia sobie przez uczniów w czasie procesu edukacyjnego.

23 Cele kształcenia: Celem kształcenia w pedagogice katolickiej jest: 1.przyswajanie wiedzy naukowej także w zakresie nauk przyrodniczych w świetle odwiecznej mądrości Bożej; 2.umiejętność logicznego wiązania treści nauczania z prawdami teologicznymi i łącznej ich interpretacji; 3.umiejętność wyjaśniania lub rozwiązywania trudnych kwestii (naukowych lub życiowych) w świetle Objawienia Bożego; 4.by człowiek stawał się dojrzalszy jako dziecko Boga, czyli, by stawał się osobą, która nieustannie do skonali i w pełni realizuje wszystkie swoje rozpoznane możliwości i zdolności; 5.mądre stawianie pytań dlaczego? (czyli o przyczynę rzeczy) i konsekwentne pozyskiwanie możliwych odpowiedzi. Odpowiedź taka winna być zawsze racjonalna, czyli uzyskana zgodnie z zasadami logiki (z metodami naukowymi włącznie) chociaż treść odpowiedzi nie zawsze musi być możliwa do naukowego zweryfikowania; 6. bliższe wiązanie mądrości ludzkiej z mądrością Bożą.

24 3. Nauczanie Nauczanie to systematyczne i zaplanowane oddziaływanie nauczyciela na ucznia. Nauczanie bowiem może być równocześnie wychowaniem. Z jednej strony możemy mówić o kształtowaniu postaw, wartości a także przekonań, Z drugiej strony możemy ograniczyć nauczanie do przyswajania nawyków i umiejętności oraz potrzebnych wiadomości.

25 Nauczanie katolickie Jest to zaplanowane i systematyczne pozytywne oddziaływanie nauczyciela na myślenie, wolę i duchowość ucznia. Nauczanie katolickie bowiem winno być równocześnie wychowaniem. Ten integralny przekaz wiadomości winien być połączony z kształtowaniem dojrzałych postaw, wdrażaniem katolickiego systemu wartości a także przekonań wynikających ze światopoglądu katolickiego oraz przyswajaniem odpowiednich nawyków i umiejętności.

26 Ponadto każda nauka posiada 4 filary: 1. Podmiot 2. Przedmiot 3. Cel 4. Metoda

27 Pedagogika katolicka: 1. Podmiot 1. Uczeń - wychowanek katolik. 2. Wychowawca – katolik bądź osoba przygotowana do pracy z wychowankiem katolikiem

28 1. Podmiot Uczeń Nauczyciel Zarówno uczeń jak i nauczyciel to ludzie wierzący lub mający świadomość wiary jednej ze stron i przygotowanie na pełnienie roli w duchu katolickim (wiary w Boga)

29 2. Przedmiot Przedmiotem czyli treścią w pedagogice katolickiej jest całość wiedzy także przyrodniczej opartej i połączonej z Objawieniem Bożym będącej w zgodności z nauczaniem Kościoła katolickiego. Treści przepojone są wartościami nadprzyrodzonymi. Wiara ma być naczelną treścią życia i działania każdego człowieka

30 3. Cel pedagogiki katolickiej Celem pedagogiki katolickiej jest nie tylko wychowanie etyczne osób, kierujących się w życiu podstawowymi zasadami moralnymi, ale wychowanie katolickie osób oparte na doskonałości na wzór samego Boga. Celem pedagogiki katolickiej jest dojrzałość ludzka i chrześcijańska, osobista i społeczna, dbająca o sprawy doczesne i wieczne.

31 3. Cel pedagogiki katolickiej Cel dydaktyczny Cel pedagogiczny Cel dydaktyczny to: 1.Przekaz określonych wiadomości – treści 2.Uzasadnienie treści (dlaczego?) 3.Przyswojenie treści w duchu Prawdy Cel pedagogiczny to: 1.W ychowanie witalne - życiowe 2.W ychowanie osobowe 3.W ychowanie kulturowe (społeczne, patriotyczne) 4.W ychowanie duchowe – ku świętości

32 4. Metoda Pedagogika katolicka ma być wierna Bogu i człowiekowi. Metody stosowane w pedagogice katolickiej winny być metodami wynikającymi z twórczości człowieka jak też mądrości i dobroci Boga. Metody ludzkie nie mogą być w sprzeczności z metodami Bożymi. Podstawową metodą pedagogiki katolickiej jest: widzieć, oceniać, działać (całościowo widzieć, oceniać w świetle Prawdy i aktywnie działać ku dobru wspólnemu i chwale Bożej).

33 Zakończenie Pedagogika katolicka to system naukowy wychowania i nauczania nie tylko zgodny z teologią i filozofią katolicką, ale ściśle z nimi związane zasady życia wynikające z doświadczenia wiary. Pedagogika katolicka to system naukowy wychowania i nauczania nie tylko zgodny z teologią i filozofią katolicką, ale ściśle z nimi związane zasady życia wynikające z doświadczenia wiary. Pedagogika katolicka zajmuje się więc wychowaniem osób świadomych daru wiary i powołania dziecka Bożego, jaki każdy ochrzczony otrzymał na chrzcie świętym. Pedagogika katolicka zajmuje się więc wychowaniem osób świadomych daru wiary i powołania dziecka Bożego, jaki każdy ochrzczony otrzymał na chrzcie świętym. Treści wychowania katolickiego przepojone są wartościami Objawionymi. Treści wychowania katolickiego przepojone są wartościami Objawionymi. Celem zaś pedagogiki katolickiej jest nie tylko wychowanie etyczne osób, kierujących się w życiu podstawowymi zasadami moralnymi, ale wychowanie katolickie osób oparte na doskonałości na wzór samego Boga. Celem zaś pedagogiki katolickiej jest nie tylko wychowanie etyczne osób, kierujących się w życiu podstawowymi zasadami moralnymi, ale wychowanie katolickie osób oparte na doskonałości na wzór samego Boga.

34 Jan Paweł II "Cieszę się, że zajmujecie się zagadnieniami dotyczącymi wychowania, szczególnie ważnymi w dzisiejszej Europie, gdzie wielu młodych jest zdezorientowanych. (...) Jeżeli chcemy zapewnić młodym przyszłość, edukacja musi być rozumiana jako dążenie do pełnego i harmonijnego rozwoju osoby, kształtowanie dojrzałej świadomości moralnej, która pozwoli rozpoznawać dobro i odpowiednio postępować, a także jako uwrażliwienie na wymiar duchowy dorastającej młodzieży".

35 Dziękuję Państwu za uwagę ! Życzę Państwu aby pedagogika katolicka rozwijała się w Europie i w świecie Niech wykładowcy i wychowawcy będą wierni swojej misji i swemu powołaniu!!!


Pobierz ppt "Katolicki Uniwersytet JANA PAW Ł A II w Lublinie Rok akad. 2 0 11/2012 Katedra Pedagogiki Katolickiej WZNoS w Stalowej Woli Ks. Jan Zimny."

Podobne prezentacje


Reklamy Google