Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ROZWÓJ SYSTEMU PUBLICZNEGO TRANSPORTU PASAŻERSKIEGO W AGLOMERACJI WARSZAWSKIEJ POPRZEZ ZWIĘKSZENIE WYDAJNOŚCI, NIEZAWODNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA WARSZAWSKIEJ.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ROZWÓJ SYSTEMU PUBLICZNEGO TRANSPORTU PASAŻERSKIEGO W AGLOMERACJI WARSZAWSKIEJ POPRZEZ ZWIĘKSZENIE WYDAJNOŚCI, NIEZAWODNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA WARSZAWSKIEJ."— Zapis prezentacji:

1 ROZWÓJ SYSTEMU PUBLICZNEGO TRANSPORTU PASAŻERSKIEGO W AGLOMERACJI WARSZAWSKIEJ POPRZEZ ZWIĘKSZENIE WYDAJNOŚCI, NIEZAWODNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA WARSZAWSKIEJ KOLEI DOJAZDOWEJ DEVELOPMENT OF THE PUBLIC TRANSPORT SYSTEM IN WARSAW METROPOLITAN AREA THROUGH IMPROVEMENT OF THE WARSAW COMMUTER RAIL (WCR) EFFICIENCY, RELIABILITY AND SAFETY

2 CELE PROJEKTU Zwiększenie wydajności WKD poprzez zwiększenie podaży miejsc w ofercie przewozowej Zwiększenie niezawodności dzięki wymianie taboru na fabrycznie nowy Podniesienie poziomu bezpieczeństwa poprzez stworzenie systemu informowania podróżnych oraz monitorowania pociągów i przystanków Kształtowanie wizerunku transportu publicznego jako nowoczesnej formy transportu Wzrost udziału transportu zbiorowego w ogólnej liczbie przewozów DETAILED GOALS Increasing the WCRs efficiency through the increased supply of seats in the carriage offer Increasing the reliability of the system by replacing of the rolling stock with a modern and a brand-new one Increasing the safety at the WCR lines thanks to implementing passenger information system and monitoring of trains and stations Creating an image of a public transport as a modern one Increasing the share of public transport in the overall amount of passenger transport

3 PLANOWANE DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU Zakup 6 szt. nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT) Stworzenie Systemu Informacji Pasażerskiej i Monitoringu (SIPiM) wykorzystującego system namierzania pozycji, przesyłu informacji, elektroniczne tablice informacyjne na stacjach WKD oraz monitoring wizyjny na stacjach i w pociągach Szkolenia kadry WKD w zakresie obsługi nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych oraz Systemu Informacji Pasażerskiej i Monitoringu ACTIVITIES PLANNED IN THE CONTEXT OF THE PROJECT Purchase of 6 new electric traction units (ETU) Putting in place a Passenger Information and Monitoring System (PIMS), based on GPS system (location), GSM (transfer of information) and electronic information boards at WCR stations, as well as visual monitoring at the stations and in trains Training of the WCR personel in operating the electric traction units (ETU) and the Passenger Information and Monitoring System (PIMS)

4 REZULTATY REALIZACJI PROJEKTU Projekt będzie charakteryzować się dużym potencjałem, umożliwiającym osiągnięcie istotnych korzyści: Podniesienie komfortu i jakości odbywanych podróży dla wszystkich pasażerów WKD Pełne przystosowanie nowego taboru do obsługi osób niepełnosprawnych Zwiększenie dostępności pociągów dla niepełnosprawnych Skrócenie czasu wymiany pasażerów na przystankach Integracja z innymi rodzajami transportu zbiorowego na terenie aglomeracji warszawskiej Zwiększenie oferty przewozowej na najbardziej obciążonym odcinku linii WKD Zwiększenie bezpieczeństwa komunikacyjnego oraz pasażerów dzięki realizacji Systemu Informacji Pasażerskiej i Monitoringu RESULTS OF REALIZATION OF PROJECT High potential of this project will allow to attain substantial benefits: Improvement of travelling comfort and its quality fof all WCR passengers Full adaptation of the rolling stock to service disabled passengers The increase of train accessibility for disabled passengers The shortening of passenger exchange at halts Integration of WCR trains with other means of public transport of Warsaw metropolitan area The increase of transport offer at the most overcrowded line The increase of transport safety and the passengers safety thanks to introduction of Passenger Information and Monitoring System

5 WPŁYW PROJEKTU NA ZAGADNIENIA PRZEKROJOWE Aspekty środowiskowe - redukcja zanieczyszczeń i hałasu Aspekty ekonomiczno-społeczne – zmniejszenie kosztów społecznych transportu Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych i wykluczonych Równouprawnienie płci Realizacja polityki zrównoważonego rozwoju transportu – poprzez zwiększenie roli transportu zbiorowego w strukturze codziennych dojazdów INFLUENCE OF THE PROJECT ON THE CROSS-SECTIONAL ISSUES Environmental aspects – decrease of air pollution and noise level Socio-economic aspects – decrease of transport social costs Equal chances for the disabled and excluded Gender quality Implementation of the policy of sustainable transport development – increase of transports role in the commuting transport structure

6 HARMONOGRAM DZIAŁAŃ I KOSZTY Z TYM ZWIĄZANE Działanie 1. Zakup 6 szt. nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych (NZT) Czas realizacji: 2012-07 – 2016-02 Kwota działania w CHF: 32.140.000 Kwota działania w PLN: 96.000.000 Działanie 2. Budowa Systemu Informacji Pasażerskiej i Monitoringu (SIPiM) Czas realizacji: 2012-07 – 2013-12 Kwota działania w CHF: 1.679.000 Kwota działania w PLN: 5.015.000 SCHEDULE OF ACTIVITIES AND RELATED EXPENSES Activity 1. Purchase of 6 new electric track units (MTU) Time-frame: 2012-07 – 2016-02 Activity budget in CHF: 32.140.000 Activity budget in PLN: 96.000.000 Activity 2. Buliding Passenger Information and Monitoring System (PIMS) Time-frame: 2012-07 – 2013-12 Activity budget in CHF: 1.679.000 Activity budget in PLN: 5.015.000

7 KOSZTY REALIZACJI PROJEKTU Kwota dofinansowania ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy: 19.353.841 CHF 57.809.924 PLN Łączna wartość Projektu: 41.750.613 CHF 124.709.081 PLN OVERALL FUNDING OF THE PROJECT Grant from Swiss-Polish Cooperation Programme: 19.353.841 CHF 57.809.924 PLN Total Project value: 41.750.613 CHF 124.709.081 PLN

8 UZASADNIENIE POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU Realizacja Projektu zmniejsza różnice w rozwoju społeczno-ekonomicznym Polski i bardziej rozwiniętych krajów Europy. Projekt bezpośrednio wpływa na stymulowanie rozwoju sektora transportu w aglomeracji warszawskiej poprzez dofinansowanie inwestycji w infrastrukturę i tabor kolejowy oraz promowanie zrównoważonego transportu. Projekt ma również bezpośredni wpływ na rozwój społeczno-ekonomiczny aglomeracji warszawskiej poprzez rozwój systemu transportu publicznego zwiększający dostępność i atrakcyjność osadniczą i gospodarczą jej peryferyjnego obszaru oraz obniżenie poziomu emisji zanieczyszczeń. Projekt ma charakter innowacyjny w warunkach polskich, zarówno ze względu na pozyskiwane technologie, jak i nową, niespotykaną dziś na szerszą skalę jakość usług dla pasażerów. JUSTIFICATION OF THE PROJECT The execution of this project dimnishes difference between the socio-economic development of Poland and of other more developed European countries. The project directly intensifies the development of the transport sector in the Warsaw metropolitan area by subsiding investments in the infrastructure and the rolling stock and also promoting of a sustainable public transport. The project has also a direct impact on the socio-economic development of the Warsaw metropolitan area through the development of a public transport system, which can increase the accessibility and settlement and economic appeal of this suburban area. The second point is decrease in the level of pollution emitted by individual transport on this area. The project is innovative for Poland due to purchased technologies, modern quality of services for customers – not known on a larger scale.

9 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Batorego 23 Tel. +48 22 755 55 64 Fax +48 22 755 20 85 www.wkd.com.pl wkd@wkd.com.pl THANK YOU FOR ATTENTION


Pobierz ppt "ROZWÓJ SYSTEMU PUBLICZNEGO TRANSPORTU PASAŻERSKIEGO W AGLOMERACJI WARSZAWSKIEJ POPRZEZ ZWIĘKSZENIE WYDAJNOŚCI, NIEZAWODNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA WARSZAWSKIEJ."

Podobne prezentacje


Reklamy Google