Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wspomaganie szkół i placówek oświatowych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wspomaganie szkół i placówek oświatowych"— Zapis prezentacji:

1 Wspomaganie szkół i placówek oświatowych
Narada dla dyrektorów szkół i placówek województwa świętokrzyskiego - sierpień 2013 roku Wspomaganie szkół i placówek oświatowych Teresa Kmiecik – Zastępca Dyrektora Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Zespół ds. Wspomagania

2 Zadania zespołu do spraw wspomagania
Problematyka podejmowanych zadań w zakresie wspomagania wynikała z: Podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2012/2013: wspieranie rozwoju dziecka młodszego, w tym obniżenie wieku szkolnego do 6 lat, wzmacnianie bezpieczeństwa w szkołach i placówkach oświatowych, podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych. Planu nadzoru pedagogicznego Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie nadzoru pedagogicznego z dnia 7 października 2009 r. (Dz.U. z 2009 nr 168 poz ). Wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru za rok szkolny 2012/2013. Zgłaszanych bieżących problemów.

3 Kontrole doraźne W roku szkolnym 2012/2013 (od 1 września 2012 r. do 31 maja 2013 r.) przeprowadzono 329 kontroli doraźnych.

4 Podmioty wnioskujące o zarządzenie w szkołach lub placówkach kontroli doraźnych

5 Wyniki kontroli doraźnych
W wyniku kontroli wydano 175 zaleceń w obszarach wynikających z art.33 ust. 2 ustawy o systemie oświaty.

6 Formy wspomagania Organizacja konferencji i narad;
Upowszechnianie dobrych praktyk; Inne inicjatywy.

7 Obszary objęte wspomaganiem
podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych, wdrażanie zmian w szkolnictwie zawodowym, wzmacnianie bezpieczeństwa w szkołach i placówkach oświatowych, doskonalenie jakości działalności dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej szkół i placówek, wspieranie działalności profilaktycznej.

8 Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych , wdrażanie zmian w szkolnictwie zawodowym Organizacja konferencji dla dyrektorów szkół zawodowych poświęconej wnioskom wynikającym z wdrażania zmian w szkolnictwie zawodowym w województwie świętokrzyskim. (Kielce, 3 lipca 2013 r.) Organizacja konferencji dla dyrektorów szkół zawodowych dotyczącej wdrażanych zmian w szkolnictwie zawodowym. (Ostrowiec Świętokrzyski, 12 lutego 2013 r.) Organizacja we współpracy z Politechniką Świętokrzyską w Kielcach konferencji dla przedstawicieli organów prowadzących i dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych nt. zmian w szkolnictwie zawodowym. Realizacja programu „Wsparcie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w realizacji nowej podstawy programowej”.

9 Wzmacnianie bezpieczeństwa w szkołach i placówkach oświatowych,
Współorganizacja z Grupą Edukacyjną S.A. ogólnopolskiej konferencji „Bezpieczni w bezpiecznej szkole”; Koordynowanie działań w ramach akcji „Ja i Ty – bezpieczni w szkole (projekt Ministerstwa Edukacji Narodowej); Współpraca z Komendą Wojewódzką Policji w Kielcach w zakresie projektu „Vademecum Bezpiecznego Ucznia – BRUNO”; Współpraca z Chorągwią Kielecką ZHP, Świętokrzyskim Związkiem Piłki Nożnej oraz Komendą Wojewódzką Policji w Kielcach w zakresie X edycji konkursu „Bezpieczne Stadiony – Przyjazny Kibic”.

10 Doskonalenie jakości działalności dydaktyczne, opiekuńczej i wychowawczej szkół i placówek
Organizacja narad szkoleniowych pn. „Program wspomagania dyrektorów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych i członków zespołów orzekających”; Organizacja konferencji pn. „ Efektywność kształcenia uczniów szkół powiatu kazimierskiego w świetle sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych”; Organizacja konferencji „Dzieci wielojęzyczne i wielokulturowe w polskim systemie edukacji”; Organizacja cyklu narad dla dyrektorów Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych i Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii; Organizacja narady dla dyrektorów szkół i placówek specjalnych; Organizacja konferencji poświęconej zagadnieniom edukacji osób niewidomych i słabowidzących; Organizacja konferencji w ramach programu „Świadomy swoich praw obywatel”.

11 Wspieranie działalności profilaktycznej
Organizacja w ramach XI Świętokrzyskich Dni Profilaktyki debaty młodzieżowej „Człowiek największą wartością – wartości w rodzinie i społeczeństwie”; Współpraca z Koalicją Antynikotynową w ramach realizacji Krajowego Programu Ograniczania Następstw Palenia Tytoniu na lata 2012 – 2013; Współpraca z Urzędem Marszałkowskim – praca w Zespole ds. realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i AIDS; Współpraca z Urzędem Wojewódzkim – praca w Zespole ds. Rodziny i Uzależnień.

12 Organizowanie i współorganizowanie konferencji i narad dla dyrektorów szkół i placówek
Zgodnie z § 17 ust. 4 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ w sprawie nadzoru pedagogicznego z dnia 7 października 2009 r. (Dz.U. z 2009 nr 168 poz. 1324)

13 Kuratorium Oświaty w Kielcach w roku szkolnym 2012/2013 zorganizowało
12 konferencji 2 narady 11 szkoleń

14 Zakres tematyczny podejmowanych działań

15 Obszary objęte wspieraniem w formie konferencji, narad, szkoleń i innych inicjatyw

16 Upowszechnianie przykładów dobrych praktyk
Zgodnie z § 17 ust. 1 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ w sprawie nadzoru pedagogicznego z dnia 7 października 2009 r. (Dz.U. z 2009 nr 168 poz z późn. zm.)

17 Dobre praktyki” – innowacyjne rozwiązania edukacyjne publikowane na stronie Kuratorium Oświaty w Kielcach w podziale na powiaty 17 4 11 11 14 5 12 2 8 7 11 12 14 3

18 „Dobre praktyki” podział ze względu na typ szkoły/placówki:
Opublikowano 131 dobrych praktyk

19 Monitorowanie działalności szkół i placówek
Monitorowanie działalności profilaktycznej szkół i placówek województwa świętokrzyskiego. Monitorowanie działań wynikających z kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2012/2013 w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wsparcia wychowania przedszkolnego. Monitorowanie realizacji w roku szkolnym 2012/2013 podstawy programowej kształcenia ogólnego w publicznych i niepublicznych wszystkich formach wychowania przedszkolnego, szkołach podstawowych, gimnazjach oraz liceach ogólnokształcących.

20 Monitorowanie działalności profilaktycznej szkół
Badanie przeprowadzone w czerwcu i lipcu 2013 r. w oparciu o wnioski dyrektorów szkół ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego i ewaluacji programów profilaktyki. 2012 2013 W monitoringu udział wzięło 279 szkół podstawowych, 136 gimnazjów i 114 szkół ponadgimnazjalnych, co stanowi 43,2% wszystkich szkół.

21 Rozkład udzielonych odpowiedzi powiatami

22 Wnioski z monitoringu działalności profilaktycznej szkół
Wzrasta liczba szkół biorących udział w monitoringu działalności profilaktycznej szkół w województwie świętokrzyskim – w roku 2012/2013 wzięło w nim udział 43,2% wszystkich szkół. W szkołach na terenie województwa świętokrzyskiego prowadzone są różnorodne działania w obszarze profilaktyki zagrożeń i wychowania we współpracy z rodzicami oraz instytucjami wspierającymi oświatę. Trudności w zakresie realizacji działań profilaktycznych to brak wystarczających środków finansowych, utrudniony dostęp do specjalistów i niektórych rodziców oraz negatywne wzorce promowane w mediach, które bardzo silnie wpływają na dzieci i młodzież. Kierunki doskonalenia zawodowego, które w ocenie dyrektorów są niezbędne kadrze pedagogicznej dla zapewnienia bezpieczeństwa uczniów, pokrywają się z obszarami planowanych działań.

23 Promowanie wykorzystania ewaluacji w procesie doskonalenia jakości działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki Zgodnie z § 17 ust. 1 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ w sprawie nadzoru pedagogicznego z dnia 7 października 2009 r. (Dz.U. z 2009 nr 168 poz z późn. zm.)

24 „Kreatywność to wymyślanie, eksperymentowanie,
wzrastanie, ryzykowanie, łamanie zasad, popełnianie błędów i dobra zabawa.” Mary Lou Cook Salon Kreatywnych Szkół i Placówek (SKSiP) jako innowacyjna forma promocji ewaluacji Aktualnie do salonu należy 23 dyrektorów, których szkoły/placówki w wyniku ewaluacji zewnętrznej uzyskały bardzo wysoki stopień spełniania wymagań. W listopadzie 2012 r. w ramach działalności Salonu zorganizowano naradę, podczas której przyjęto 10. nowych jego członków. Opracowano projekt Oferty Salonu Kreatywnych Szkół i Placówek na 2013 r. W ramach dzielenia się dobrymi praktykami w roku szkolnym 2012/2013 opublikowano 12 sprawozdań z działań podejmowanych przez szkoły/placówki. (szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Kielcach w dziale: Programy Kuratora – Salon Kreatywnych Szkół i Placówek).

25 Efekty działalności Salonu Kreatywnych Szkół i Placówek:
utworzenie sieci wsparcia dyrektorów szkół/placówek ściśle współpracujących w różnych, wybranych obszarach życia szkoły, konsolidacja dyrektorów odnoszących sukcesy w zakresie funkcjonowania szkół, potwierdzone wysokimi wynikami ewaluacji, pozyskiwanie przez dyrektorów szkół oczekujących na ewaluację zewnętrzną praktycznych wskazówek jak należy właściwie przygotować się do procesu badawczego, stworzenie bazy i upowszechnianie „dobrych praktyk”.

26 Przygotowywanie i podawanie do publicznej wiadomości na stronie internetowej organu analiz wyników sprawowanego nadzoru pedagogicznego, w tym wniosków z ewaluacji zewnętrznych i kontroli Zgodnie z § 17 ust. 1 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ w sprawie nadzoru pedagogicznego z dnia 7 października 2009 r. (Dz.U. z 2009 nr 168 poz z późn. zm.)

27 Opracowanie i zamieszczenie na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Kielcach w dziale Nadzór pedagogiczny: Sprawozdania z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2012/2013 (w okresie r. – r.). Informacji o nadzorze pedagogicznym sprawowanym przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 września do 31 grudnia 2012 r.

28 Wnioski z działalności wspomagającej
Wzrasta liczba publikowanych na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Kielcach przykładów „dobrych praktyk”. Wzrasta liczba szkół biorących udział w monitoringu działalności profilaktycznej szkół i placówek województwa świętokrzyskiego. Należy zaplanować na nowy rok szkolny wspomaganie dyrektorów szkół i placówek w zakresie planowania i prowadzenia działań mających na celu poprawę jakości pracy szkoły w oparciu o wyniki egzaminów zewnętrznych. Upowszechniać w formie elektronicznej na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Kielcach materiały szkoleniowe i pokonferencyjne.

29 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ TERESA KMIECIK
„Droga wiedzy stoi otworem przed wszystkimi ludźmi, przed każdym zwykłym człowiekiem.” Paulo Coelho  DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ TERESA KMIECIK


Pobierz ppt "Wspomaganie szkół i placówek oświatowych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google