Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie definiują

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie definiują"— Zapis prezentacji:

1

2

3 Zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie definiują 8 kompetencji kluczowych, które powinien posiąść każdy obywatel Europy, aby odnieść sukces w gospodarce i społeczeństwie opartym na wiedzy. Są one niezbędne do samorealizacji i rozwoju osobistego, do bycia aktywnym obywatelem oraz do pełnej integracji społecznej i zatrudnienia.

4 Recommendation of the European Parliament and of the European Council of 18 December 2006, on key competences for lifelong learning defines 8 key competences which are a combination of knowledge, skills and attitudes appropriate to the context. They are particularly necessary for personal fulfilment and development, social inclusion, active citizenship and employment.

5 umiejętność uczenia się porozumiewanie się w języku ojczystym porozumiewanie się w językach obcych kompetencje matematyczne oraz podstawowe kompetencje naukowo-techniczne kompetencje informatyczne kompetencje społeczne i obywatelskie inicjatywność i przedsiębiorczość świadomość i ekspresja kulturalna

6 communication in the mother tongue communication in foreign languages mathematical competence and basic competences in science and technology. digital competence learning to learn social and civic competences sense of initiative and entrepreneurship cultural awareness and expression

7 Kompetencje kluczowe w uczeniu się przez całe życie mają stanowić tzw. Europejskie Ramy Odniesienia, które są niezbędne każdemu obywatelowi Unii Europejskiej, aby sprostał coraz to nowym wyzwaniom, jakie związane są z procesami globalizacyjnymi w wymiarze społecznym, kulturowym i ekonomicznym.

8 These key competences in lifelong learning provide a reference framework to support national and European efforts to achieve the objectives they define. This framework is mainly intended for policy makers, education and training providers, employers and learners. It is a reference tool for the Member States and their education and training policies.

9 Europejska tożsamość Respektuje współistnienie narodowej i ponadnarodowej świadomości Europejska wiedza Ceni własny system edukacji i postrzega go w odniesieniu do innych systemów europejskich. Posiada wiedzę o wydarzeniach europejskich. Jest świadomy europejskiej historii i jej wpływu na współczesne społeczeństwo europejskie. Europejska wielokulturowość Daje sobie radę z wielokulturowym charakterem społeczeństwa europejskiego. Ma pozytywny stosunek do własnej kultury i jest otwarty na inne. Pracuje z grupami heterogenicznymi.

10 Europejskie kompetencje językowe Mówi więcej niż jednym językiem europejskim. Europejski profesjonalizm Posiada wykształcenie, które pozwala mu przebywać i pracować w dowolnym kraju europejskim. Europejskie obywatelstwo Zachowuje się jak obywatel europejski. Wykazuje solidarność z obywatelami innych państw europejskich. Ceni poszanowanie praw człowieka, demokrację, wolność. Europejskie miary jakości Odnosi się do wspólnych europejskich miar jakości. Uczestniczy w osiąganiu europejskich celów edukacyjnych.

11 European Identity Co-existence of national identity and transnational awareness provides a valuable perspective on questions of heterogeneity. European knowledge He/she values his/her own education system and views it in relation to other European ones. He/she has a knowledge of European and world affairs. A European teacher is aware of European history (histories) and its (their) influence on contemporary European society. European multiculturalism A European Teacher engages with the multicultural nature European society. He/she has a positive relationship with his/her own culture and is open towards other cultures. He/she works with heterogeneous groups.

12 E uropean language competence He/She speaks more than one European language European professionalism A European Teacher has an education which enables him/her to teach in any European country. European citizenship A European teacher should act as a European citizen. He/she should show solidarity with citizens in other European countries and shares values such as respect for human rights, democracy and freedom. European quality measures An increase in compatibility between European qualifications and in transparency of graduate achievement is central to the Bologna system.

13

14

15 Założenia projektu: Głównym założeniem projektu jest wykorzystanie doświadczenia dwóch instytucji edukacyjnych w każdym z regionów partnerskich, aby poznać specyficzne aspekty pracy każdej z nich w zakresie nauczania, programów kształcenia i problemów, z którymi się stykają. Wartość projektu – 24.900 Euro

16 Objectives of the project: The main objective of this project is to use the experience of two educational institusions in each of partner region by getting acquainted with specific aspects of work in the field of teaching, curricula and problems they met to improve existing situation. Value of the project – 24.900 Euro

17

18 Założenia projektu: Projekt zakłada odbycie 4. tygodniowych staży przez uczniów Technikum Zawodowego w zawodzie technik hotelarstwa. Miejscem odbywania staży są hotele w Anglii i w Niemczech. Wartość projektu - 68.204 Euro

19 The objectives of the project: The project gives opportunity to 24 students of Technical School to be on 4-week probation in hotels in England and Germany. Value of the project - 68.204 Euro

20

21

22 Założenia projektu: Głównym założeniem jest uwrażliwienie jego uczestników, a za ich pośrednictwem środowisk, w których funkcjonują, na to co dzieje się wokół nich oraz wzbudzenie przekonania, że mogą mieć wpływ na przyszłość Europy i swoją. Wartość projektu - 14.251 Euro

23 Objectives of the project: The main objective of the project is to sensitize the participants and, by their agency, their local environment on what is happening around and to show that young people have an influence on Europes and their own feature. Value of the project – 14.251 Euro

24

25 Założenia projektu: Głównym założeniem jest kształtowanie postaw proeuropejskich wśród młodzieży, zrozumienie i szacunek dla ludzi innych narodowości, niwelowanie nietolerancji i skłonności do aktów i działań rasistowskich, antysemickich, uwłaczających ludzkiej godności. Wartość projektu 3 850 Euro

26 The objectives of the project: The main objectives of the project are: shaping Youths proeuropean attitudes understanding and respect for other nations, neutralizing intolerancy and rasist, anti-Semitic tendencies, that insult human dignity. Value of the project - 3.850 Euro

27 Założenia projektu: Rola wody w aspekcie muzyki, sztuki, transportu, energii, biologii i ekologii. Wartość projektu – 20.000 Euro

28 Objectives of the project: Water in music, art, transport, energy, biology, ecology and other aspects. Value of the project - 20.000 Euro

29 Założenia projektu: Zakłada się stworzenie odpowiednich warunków dla systematycznego podnoszenia jakości i standardów kształcenia uczniów szkół ponadgimnazjalnych, przede wszystkim zaś umożliwienie im doskonalenia rozwijania kwalifikacji ogólnych i zawodowych przez całe życie. Wartość projektu – 893.960 PLN

30 The objectives of the project: Appriopriate conditions shall be created for the systematic increase of quality and standards of teaching secondary school students and to give them opportunities to develop their professional and general abiities through out their entire lives. Value of the project – 893.960 PLN

31

32

33

34

35 ZSP Nr 1 w Chojnie bierze udział w projekcie NEWTON TEŻ BYŁ UCZNIEM – program akademickiego wsparcia szkolnego ruchu naukowego realizowanym przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS POKL

36 ZSP Nr 1 in Chojna participates in the project NEWTON WAS A STUDENT TOO– the programme of academic support for the school scientific movement realised by Adam Mickiewiczs University in Poznań Project co-finansed by EU resources EFP HCP

37 maj 2008 - spotkanie młodzieży w Turi – Estonia, maj 2008 - projekt Globalne ocieplenie - Oxelosund – Szwecja, czerwiec - lipiec 2008 - projekt Visegrad For European Youth- Koszeg – Węgry, lipiec 2008 - projekt Dni muzyki w Sherborne – Anglia, sierpień 2008 - Global Warming - Oxelosund – Szwecja,

38 październik 2008 - projekt Młodzi obywatele Europy – naszą przyszłością - Sherborne – Anglia, lipiec 2009 - projekt,,Major minorities - Koszeg - Węgry sierpień 2009 - projekt Wiedzieć więcej o naturze - Bad Kotzting – Niemcy, lipiec 2010 – projekt fotograficzny Przyszłość na pierwszym planie - Sherborne – Anglia, lipiec 2010 - projekt Global Warming- Judenburg – Austria.

39 May 2008 - Youth Meeting in Turi – Estonia, May 2008 - project Global warming - Oxelosund – Sweden, June - July 2008 - project Visegrad For EuropeanYouth - Koszeg – Hungary, July 2008 - project Days of music in Sherborne – England, August 2008 - Global Warming - Oxelosund – Sweden,

40 October 2008 - project Our Youth is Our Future - Sherborne – England, July 2009 - project,,Major minorities - Koszeg – Hungary August 2009 - project Wilderness Camp - Bad Kotzting – Germany, July 2010 – photography project Focus on Future - Sherborne – England, July 2010 - project Global Warming- Judenburg – Austria.

41

42 PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ INNE INSTYTUCJE POWIATU GRYFIŃSKIEGO

43 Minimalizacja wykluczenia społecznego w Powiecie Gryfińskim Wartość projektu - 1 704 035 zł Ośrodki Informacji dla Osób Niepełnosprawnych 2008 Wartość projektu - 97 890 zł Program Wakacje socjoterapeutyczne dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych Wartość projektu - 8 700 zł Program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy Domowej Wartość projektu - 97 890 zł

44 Minimalisation of Social Exclusion in Gryfino District Value of the project -1 704 035 zł Information Centres for the Disabled 2008 Value of the project - 97 890 zł Programme Sociotherapeutical holidays for the children from disfunctional families Value of the project - 8 700 zł Corrective-educational Programmme for thePerpetrators of Domestic Violence Value of the project - 97 890 zł

45 " Kwalifikacje drogą do sukcesu" Wartość projektu - 5 265 100 zł "Przedsiębiorca to mój zawód" Wartość projektu - 749 251,72 zł "Młodzi – aktywni Wartość projektu - 1 229 600 zł

46 Qualifications – a road to success" Value of the project - 5 265 100 zł Enterpreneur is my profession" Value of the project - 749 251,72 zł Young and Active Value of the project - 1 229 600 zł

47 PROJEKT PL0467 "Pozyskanie i Dystrybucja Informacji o Budynkach na terenie Województwa Zachodniopomorskiego Wartość projektu - 4 267 451 Euro

48 PROJEKT PL0467 Pozyskanie i Dystrybucja Informacji o Budynkach na terenie Województwa Zachodniopomorskiego Wartość projektu - 4 267 451 Euro

49 Budowa drogi powiatowej Nr 1362Z Wełtyń – Gajki, na odc. Bartkowo – Gajki Wartość projektu - 2 521 030,33 zł Przebudowa drogi gruntowej - dojazd do pól miejscowości Żelechowo, gm. Widuchowa o długości odcinka 1.338 m poprzez podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni przy użyciu emulsji asfaltowej i grysu Wartość projektu - 467 949,30 zł

50 Poprawa infrastruktury drogowej w rejonie przygranicznym Powiatu Uckermark i Powiatu Gryfińskiego jako wkład do zrównoważonego rozwoju Euroregionu Pomerania poprzez przebudowę odcinków dróg powiatowych: Hohenselchowi Szczecin – Binowo Wartość projektu - 9 475 737,43

51 Construction of the district road Nr 1362Z Wełtyń – Gajki, na between Bartkowo and Gajki Value of the project - 2 521 030,33 zł Reconstruction of the 1.338 m long dirt road – approach to fields in the village Żelechowo, in Widuchowa commune Value of the project - 467 949,30 zł

52 Improvement of road infrastructure in the border region of Uckermark District and Gryfino District as a contribution into the balanced development of Pomerania Euroregion through the reconstruction of district roads: Hohenselchow and Szczecin – Binowo Value of the project - 9 475 737,43

53 Projekt "Nowa wiedza, nowa jakość Projekt "Wdrażanie usprawnień zarządczych w JST na obszarze województwa zachodniopomorskiego Wartość projektu - 11 698,66 PLN

54 Project New knowledge, new quality Project Implementation of governing improvements in JST in West Pomerania Province Value of the project - 11 698,66 PLN

55 4 398 656 EURO 22 442 952,44 4 398 656 EURO 22 442 952,44 PLN ZSP Nr 1 w CHOJNIE ZSP Nr 1 w CHOJNIE 131 205 EURO 893 960,00 PLN PROJEKTY ZREALIZOWANE NA KWOTĘ 41 456 365,44 PLN

56 4 398 656 EURO 22 442 952,44 4 398 656 EURO 22 442 952,44 PLN ZSP Nr 1 w CHOJNIE 131 205 EURO 893 960,00 PLN TOTAL 41 456 365,44 PLN


Pobierz ppt "Zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie definiują"

Podobne prezentacje


Reklamy Google