Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Instytut Pedagogiki Institute of Pedagogy Wydział Pedagogiczny AJD Faculty of Pedagogy JDU Zakład Pracy Socjalnej Department of Social Work.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Instytut Pedagogiki Institute of Pedagogy Wydział Pedagogiczny AJD Faculty of Pedagogy JDU Zakład Pracy Socjalnej Department of Social Work."— Zapis prezentacji:

1 Instytut Pedagogiki Institute of Pedagogy Wydział Pedagogiczny AJD Faculty of Pedagogy JDU Zakład Pracy Socjalnej Department of Social Work

2 Jan Dlugosz University in Czestochowa /Poland Specialty graduate Social Work After three years of undergraduate studies (first degree), including general knowledge (basic) in education, philosophy, sociology and psychology, as well as technical expertise, social work graduate specialization has a reliable preparation of interdisciplinary theoretical and practical to perform the role of social worker. A graduate is able to recognize and solve problems, theoretical and practical scope of their specialty, and is geared to pro-social activities and self-improvement. Sylwetka absolwenta specjalności Praca Socjalna Po trzyletnich studiach licencjackich (pierwszego stopnia) obejmujących wiedzę ogólną (podstawową) z pedagogiki, filozofii, socjologii i psychologii, a także wiedzę specjalistyczną, absolwent specjalności praca socjalna dysponuje rzetelnym przygotowaniem teoretycznym o charakterze interdyscyplinarnym oraz praktycznym do pełnienia roli pracownika socjalnego. Absolwent potrafi dostrzec oraz samodzielnie rozwiązywać problemy, teoretyczne i praktyczne z zakresu swojej specjalności, a także jest nastawiony na działalność prospołeczną i samodoskonalenie. Zakład Pracy Socjalnej Department of Social Work

3 Jan Dlugosz University in Czestochowa /Poland A graduate upon completion of study is prepared to work in social policy, regional centers, district centers, family support and social assistance centers, and also to work: with foster families, in care and educational, social welfare homes for the elderly and intellectually disabled, mentally and physically, in the organizational units for employment and unemployment, support centers, facilities for the homeless, alcoholics and drug addicts in prisons, centers for refugees and in NGOs dealing with diagnosis and countering the above problems. Absolwent po odbyciu studiów jest przygotowany do pracy w: regionalnych ośrodkach polityki społecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie i ośrodkach pomocy społecznej, a także do pracy: z rodzinami zastępczymi, w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w domach pomocy społecznej dla osób starszych oraz niepełnosprawnych intelektualnie, psychicznie i fizycznie, w jednostkach organizacyjnych do spraw zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu, w ośrodkach wsparcia, w placówkach dla bezdomnych, alkoholików i narkomanów, w zakładach karnych, w ośrodkach dla uchodźców oraz w organizacjach pozarządowych zajmujących się diagnozowaniem i przeciwdziałaniem wyżej wymienionym problemom. Zakład Pracy Socjalnej Department of Social Work

4 Instytut Pedagogiki Institute of Pedagogy Wydział Pedagogiczny AJD Faculty of Pedagogy JDU Dziękuję za uwagę! Thanks for your attention! Zakład Pracy Socjalnej Department of Social Work


Pobierz ppt "Instytut Pedagogiki Institute of Pedagogy Wydział Pedagogiczny AJD Faculty of Pedagogy JDU Zakład Pracy Socjalnej Department of Social Work."

Podobne prezentacje


Reklamy Google