Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Korekta finansowa zastosowana przez UKS Kielce dla realizacji projektu Gminy Kunów nr Z/2.26/III/3.5.1/99/04 „Budowa Hali gimnastycznej przy Gimnazjum.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Korekta finansowa zastosowana przez UKS Kielce dla realizacji projektu Gminy Kunów nr Z/2.26/III/3.5.1/99/04 „Budowa Hali gimnastycznej przy Gimnazjum."— Zapis prezentacji:

1 Korekta finansowa zastosowana przez UKS Kielce dla realizacji projektu Gminy Kunów nr Z/2.26/III/3.5.1/99/04 „Budowa Hali gimnastycznej przy Gimnazjum w Kunowie”.

2 Na podstawie art.24 ust. 1 pkt 2 lit a i b ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli karbowej (Dz.U. z 2004 r. Nr 8, poz. 65 z późn. zm.) Urząd Kontroli Skarbowej w Kielcach przeprowadził postępowanie kontrolne nr UKS 2691/W1BE/42/41/08/1/002 projektu realizowanego przez Gminę Kunów : Nazwa projektu: „Budowa Hali gimnastycznej przy Gimnazjum w Kunowie”. Numer projektu: Z/2.26/III/3.5.1/99/04. Numer i data zawarcia umowy o dofinansowania projektu: Z/2.26/III/3.5.1/9/04/U/139/06 z dnia 30 stycznia 2006 r. wraz z aneksem nr 1/06/Z/2.26/III/3.5.1/99/04/U/139/06 z dnia r. Okres realizacji projektu: od r. Do r Okres kwalifikowalności wydatków: od r. do r. Całkowita wartość projektu: ,55 zł, w tym wydatki kwalifikowalne przyjęte do rozliczenia: ,55 zł (wkład UE- środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ,66 zł, wkład budżetu państwa – ,95 zł, wkład własny ,94 zł). Współczynnik dofinansowania: (85 %): ,61 zł, z tego: ze środków UE-EFRR (75%): ,66 zł, ze środków budżetu państwa (10%): ,95 zł.

3 Zastrzeżenia UKS dotyczyły następujących kwestii:
„Budowa Hali gimnastycznej przy Gimnazjum w Kunowie”- Przetarg nieograniczony powyżej ,- euro. Zasada konkurencyjności i równego traktowania wykonawców określona w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 9 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, została naruszona poprzez wskazanie w SIWZ m.in.., że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, zatrudniający w ramach umowy o pracę minimum 15 pracowników, wg stanu na dzień r. Nieprawidłowość ta stanowi przesłankę do zastosowania 5% korekty finansowej określonej przez MRR w załączniku do pisma DWP-IV OGB/08 z dnia r. Wysokość korekty: ,78. „Nadzór nad budową hali gimnastycznej przy Gimnazjum w Kunowie”- przetarg nieograniczony poniżej ,- euro. Przeprowadzenie postępowania o zamówienia publiczne, mimo nie złożenia przez wykonawców oświadczeń o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Nie zostały wskazane w SIWZ jako niezbędne oświadczeń o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Zgodnie z art. 24 ust pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawcy, którzy nie złożyli oświadczeń o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu podlegają wykluczeniu z postępowania a ich oferty uznaje się za odrzucone. UKS uznał za konieczne zastosowanie 5% korekty finansowej równej 735,20 zł.

4 Wojewoda Świętokrzyski uznał, że stosowanie korekt finansowych w taki sposób powoduje poczucie niesprawiedliwości u beneficjentów. Okres realizacji projektu zakończył się r. Projekt w tym samym roku poddany został kontroli przez NIK oraz WZFE Urzędu wojewódzkiego. W obu przypadkach nie stwierdzono rażących naruszeń ustawy Pzp. Karanie beneficjentów po upływie tak długiego okresu od zakończenia realizacji projektu zniechęca do korzystania z funduszy UE oraz podważa zaufanie do instytucji państwowych. Z uwagi na powyższe Wojewoda Świętokrzyski zwróciła się do Ministra Rozwoju Regionalnego z prośbą o wyrażenie zgody na odstąpienie od wymierzenia korekty finansowej w kwocie ,98. O wystąpieniu Wojewody powiadomiono beneficjenta i UKS Kielce.

5 W dniu 7 kwietnia 2009 roku Departament Koordynacji i Wdrażania Programów Regionalnych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego wystosował pismo przedstawiające stanowisko IZ ZPORR w kwestii stosowania korekt finansowych. Przepisy obowiązujące w dniu przekazania Taryfikatora nie dawały podstaw do wydania dokumentu regulującego kwestię korekt finansowych nakładanych w przypadku wykrycia naruszeń przepisów prawa zamówień publicznych w formie aktu prawnego, tym samym, zgodnie z zasadami wdrażania, jedynie instytucje zarządzające są właściwe do wprowadzenia i ustalenia szczegółowych zasad stosowania korekt w ramach poszczególnych programów.

6 Instytucja Zarządzająca ZPORR, kierując się ogólnymi wskazówkami zawartymi w piśmie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia r., przekazując Taryfikator, wprowadzając następujące zasady obowiązywania Taryfikatora w ramach programu: Dokument został przyjęty jako wytyczna IZ ZPORR. Nie ma możliwości zastosowania korekty w ramach projektów, które są ostatecznie zakończone i rozliczone przed wejściem w życie Taryfikatora, tj. w dniu otrzymania dokumentu. W projektach, które zostały ostatecznie rozliczone przed wejściem w życie Taryfikatora, stosuje się dotychczasowe zasady postępowania, tj. w sytuacjach, w których w ramach kontroli projektu, naruszenia prawa zamówień publicznych ocenione zostało jako rażące, obowiązuje zasada, że koszty są w 100% niekwalifikowalne , natomiast naruszenia mniejszej wagi nie powodują konieczności nałożenia korekty. IZ ZPORR stworzyła w porozumieniu z Urzędem Zamówień Publicznych już w r. I opublikowała na stronie internetowej katalog rażących naruszeń przepisów Prawa zamówień publicznych, który jest stosowany pomocniczo podczas kontroli przeprowadzonych w ramach ZPORR. O postanowieniu Departament Koordynacji i Wdrażania Programów Regionalnych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego zawartym w piśmie z dnia r. Powiadomiono Urząd Gminy w Kunowie oraz UKS Kielce.


Pobierz ppt "Korekta finansowa zastosowana przez UKS Kielce dla realizacji projektu Gminy Kunów nr Z/2.26/III/3.5.1/99/04 „Budowa Hali gimnastycznej przy Gimnazjum."

Podobne prezentacje


Reklamy Google