Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Międzynarodowa Ochrona Własności Intelektualnej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Międzynarodowa Ochrona Własności Intelektualnej"— Zapis prezentacji:

1

2 Międzynarodowa Ochrona Własności Intelektualnej
Wydział Prawa i Administracji Katedra Prawa Cywilnego Dr Piotr Kostański

3 Założenia – cele przedmiotu
przybliżenie zasad międzynarodowej ochrony praw własności intelektualnej, przedstawienie funkcjonujących mechanizmów ochrony, wskazanie na źródła prawa w tym zakresie, zrozumienie przez słuchaczy mechanizmów i wzajemnych współzależności poszczególnych regulacji międzynarodowych odnoszących się do dóbr niematerialnych, umiejętność samodzielnego wyszukania właściwych norm międzynarodowych i zastosowania takich norm,

4 Metody nauczania wykład z możliwością dyskusji, analiza i ocena prawna stanów faktycznych, 30 godzin na studiach stacjonarnych, 21 godzin na studiach zaocznych, udział w wykładzie nie jest obowiązkowy. konwersatorium w ramach wykładu, prezentacje, wspólne rozwiązywanie stanów faktycznych, dyskusja, indywidualne konsultacje w trakcie dyżuru, zalecana jest znajomość prawa cywilnego, prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej (ułatwi to naukę przedmiotu), jednak nie jest to warunek uczestnictwa w przedmiocie, a wszystkie zagadnienia z wymienionych przedmiotów zostaną omówione lub zasygnalizowane na wykładzie.

5 Egzaminy Egzamin pisemny, polegający na rozwiązaniu dwóch kazusów: jednego z perspektywy rozstrzygania („sędziowskiego”), a drugiego z perspektywy opinii co do możliwości efektywnego postępowania prawnego w celu osiągnięcia założeń przedstawionych w kazusie (rozwiązanie z perspektywy opinii „adwokackiej”), np. odpowiedź na pytanie dotyczące strategii uzyskania międzynarodowej ochrony dla znaku towarowego, we wskazanych krajach i przy uwzględnieniu oczekiwań wskazanych w treści zadania. Każdy kazus oceniany jest na ocenę: od niedostatecznej (0,0) poprzez dostateczną (3,0), plus dostateczną (3,5) itd. aż do bardzo dobrej (5,0), następnie wyciągana jest średnia arytmetyczna (suma ocen za oba kazusy dzielona jest przez dwa), która (po zaokrągleniu) stanowi ocenę końcową. Przy zaokrąglaniu ocen obowiązują reguły jak przy ustalaniu ocen na dyplomie.

6 Egzaminy – przykład zadania rozwiązywanego z perspektywy „adwokackiej”
Spółdzielnia Mleczarska z Woli Pękoszewskiej chciałaby uzyskać w Urzędzie Patentowym RP ochronę dla znaku towarowego słowno graficznego dla produktów mleczarskich – mleka i jego przetworów. Oznaczenie jest oznaczeniem słowno – graficznym, przedstawia czarno białą fotografię cielaka i krowy na tle łąki oraz słowny napis „MAZOWIA”. Wola Pękoszewska leży w Województwie Łódzkim, w powiecie Rawa Mazowiecka, 5 km od granicy z Województwem Mazowieckim. Historycznie tereny te należały do Księstwa Mazowieckiego. Mazowsze jest w opinii społecznej kojarzone z lepszymi właściwościami i jakością produktów rolno – spożywczych niż region łódzki. Przedstaw i omów argumenty mogące przemawiać za i przeciwko udzieleniu ochrony? [egzamin z PWP z r.]

7 Egzaminy – przykład zadania rozwiązywanego z perspektywy „sędziowskiej”
Na zamówienie wydawnictwa B. profesor A. zobowiązał się napisać komentarz do Prawa autorskiego, ze względu na liczne obowiązki i brak czasu, profesor A zwrócił się o napisanie komentarza do swego asystenta - dr C., przy czym wskazał, że komentarz opublikowany zostanie pod nazwiskiem profesora A, na co C. wyraził zgodę. C w swoim opracowaniu zaczerpnął obszerne fragmenty z komentarza profesora D, nie wskazując, że są to cytaty. Wydawnictwo opublikowało komentarz profesora A., który przeniósł na nie majątkowe prawa autorskie do komentarza, zapewniając, że dzieło nie narusza praw osób trzecich. Po ukazaniu się komentarza, profesor D wystąpił przeciwko Wydawnictwu B. oraz profesorowi A z roszczeniami o naruszenie autorskich praw osobistych i majątkowych. (…) Proszę dokonać oceny zasadności roszczeń prof. D wobec prof. A. [egzamin z Prawa Autorskiego z r.]

8 Egzaminy Egzamin trwa 90 minut.
Na egzaminie wolno korzystać z WSZELKICH materiałów (tekstów aktów prawnych, notatek, podręczników itp.) ale nie wolno porozumiewać się z innymi zdającymi ani korzystać ze środków porozumiewania się na odległość (laptopy, telefony komórkowe itp.). Harmonogram egzaminów został zamieszczony na stronie internetowej Katedry. Student ma prawo przystąpić do egzaminu dwukrotnie, w dowolnych wybranych przez siebie terminach. Przystąpienie do egzaminu po raz pierwszy w ostatnim terminie sesji poprawkowej, powoduje utratę prawa do „drugiego terminu”.

9 Egzaminy Przedmiotem egzaminu będą TYLKO zagadnienia omówione na wykładzie. Egzamin dla studentów studiów stacjonarnych i dla studentów studiów niestacjonarnych będzie taki sam.

10 Egzaminy g – sala 218 g sala 218 g – sala 218 g – sala 316

11 Egzaminy Na egzamin obowiązują zapisy przez USOS. Liczba miejsc ograniczona jest pojemnością sal (218 – 110 osób, 316 – 50 osób). Zapisanie się i nie podejście do egzaminu nie powoduje utraty terminu. Wyniki egzaminów będę wpisywane do USOS.

12 Kontakt dyżury Wszelkie informacje aktualne (np. w wypadku nieobecności i odwołania wykładu) pozostawiał będę dla Państwa na stronie internetowej Katedry, tam także zamieszczane będą materiały (zakładka materiały/Międzynarodowa Ochrona Własności Intelektualnej) oraz zamieszczony jest opis przedmiotu (zakładka przedmioty/ materiały/Międzynarodowa Ochrona Własności Intelektualnej).

13 Dyżury czwartki w godzinach: 14.30 – 15.00
pokój 205, ul. Olszewskiego 2, począwszy od r., w okresie sesji według specjalnego harmonogramu i ogłoszeń na stronie interentowej Katedry.

14 Literatura A. Adamczak, A.Szewc (red.): Konwencja Paryska o ochronie własności przemysłowej. Komentarz, Warszawa 2008. I. Barańczak: Ochrona prawna oznaczeń geograficznych, Warszawa 2008, (rozdział I. pkt. 1-3, rozdział IV). J. Barta (red.): System prawa prywatnego, tom XIII Prawo autorskie, Warszawa 2007 (rozdział XIV). J. Barta, R. Markiewicz: Prawo autorskie, Warszawa 2008, (wybrane fragmenty). M. Brandi – Dohrn, S. Gruber, I. Muir: Europäisches und internationales Patentrecht. Einführung zum Europäischen Patentübereinkommen und Patent Cooperation Treaty, München 2002. P. Grzegorczyk: Jurysdykcja krajowa w sprawa z zakresu prawa własności przemysłowej, Warszawa 2007, (część II i część III). P. Kostański (red.): Prawo własności przemysłowej. Komentarz, Warszawa 2010, (wybrane fragmenty). E. Nowińska, U. Promińska, M. du Vall: Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2011 (wybrane fragmenty).

15 Literatura – c.d. M. du Vall: Prawo patentowe, Warszawa 2008, (część I , część II – w zakresie odnoszącym się do regulacji międzynarodowych). J. Sieńczyło - Chlabicz (red.): Prawo własności intelektualnej, Warszawa 2009 (wybrane fragmenty). M. Załucki: Europejskie prawo znaków towarowych. Zagadnienia konstrukcyjne, Warszawa 2009. R. Skubisz (red.): System prawa prywatnego, tom 14a, Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2011 (rozdziały: II, III, IX, §72, XXI, § 124, 131). R. Skubisz (red.): System prawa prywatnego, tom 14b, Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2012 (rozdziały: XXV, XXXII, § 172 pkt. II-III, §178, XXXVI, § , § 291, LI - LIII). A. Taubman, H. Wager, J. Watal: A Handbook on the WTO TRIPS Agreement, Cambridge 2011.

16 Zagadnienia Blok I – Zagadnienia systemowe i ogólne Blok II – Międzynarodowe Prawo Autorskie Blok III – Międzynarodowe Prawo Własności Przemysłowej Blok IV – Międzynarodowe Prawo Patentowe Blok V – Międzynarodowa Ochrona Design’u Blok VI – Międzynarodowe Prawo Znaków Towarowych Blok VII – Międzynarodowe Prawo Oznaczeń Geograficznych Blok VIII – Międzynarodowa Ochrona Topografii Układów Scalonych Blok IX – Międzynarodowa Ochrona Odmian Roślin

17 Blok I – Zagadnienia systemowe i ogólne
Geneza regulacji międzynarodowych w dziedzinie prawa własności intelektualnej. Przedmiot własności intelektualnej. Własność przemysłowa a własność intelektualna. Specyfika przedmiotu ochrony a potrzeba regulacji ponadnarodowej. Zasada terytorialności ochrony. Rozwój historyczny regulacji międzynarodowego prawa własności intelektualnej. Problematyka wykładni norm prawa międzynarodowego. Umowy międzynarodowe w systemie źródeł prawa RP. Warunki bezpośredniego stosowania umów międzynarodowych. Sposoby regulacji poszczególnych umów międzynarodowych i ich moc wiążąca. Problematyka automatycznego stosowania przepisów konwencyjnych. Specyfika regulacji w prawie Unii Europejskiej, dyrektywy i rozporządzenia. Umowy międzynarodowe UE. Rola traktatu akcesyjnego w przystosowaniu polskiego prawa własności intelektualnej do standardów ochrony w Unii Europejskiej. Problematyka prawa właściwego dla praw własności intelektualnej oraz jurysdykcji krajowej w sprawach ochrony praw własności intelektualnej. Międzynarodowe gwarancje ochrony praw na dobrach niematerialnych. Europejska Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, 1950, Protokół 1. Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka odnośnie do standardów ochrony praw własności intelektualnej.

18 Blok II – Międzynarodowe Prawo Autorskie
Zagadnienia Blok II – Międzynarodowe Prawo Autorskie Konwencja Berneńska, 1886. Zasady ochrony praw autorskich w Konwencji Berneńskiej: 2.1. zasada minimum konwencyjnego, 2.2. zasada asymilacji, 2.3. zasada automatyczności ochrony, 2.4. niezależność ochrony. 2.5. Rozwiązania szczegółowe przyjęte w Konwencji. Konwencja Rzymska, 1961. 3.1. Przedmiot ochrony: prawa artystów wykonawców, prawa producentów fonogramów, prawa do nagrań. 3.2. Zasady ochrony i minimalny zakres ochrony według Konwencji. 4. Nowe traktaty WIPO: Konwencja Autorska WIPO, Konwencja w sprawie wykonań i fonogramów WIPO. 4.1. Regulacje szczególne: prawo wprowadzania do obrotu, prawo najmu, prawo do komunikowania publicznego. 4.2. Postanowienia odnośnie do czasu ochrony, usuwania skutecznych środków technicznych i informacji elektronicznego zarządzania prawami autorskimi. Ochrona praw i dochodzenie roszczeń. 4.5. Wprowadzenie regulacji praw osobistych wykonawcy.

19 Blok II – Międzynarodowe Prawo Autorskie – Prawo UE
Zagadnienia Blok II – Międzynarodowe Prawo Autorskie – Prawo UE Prawo autorskie w Unii Europejskiej. Gwarancje ochronne w Traktacie Lizbońskim i Karcie Praw Podstawowych UE. Zasady traktatowe a ochrona dóbr niematerialnych prawami wyłącznymi – orzecznictwo ETS/TSUE. Dyrektywy w zakresie prawa autorskiego oraz ich implementacja do prawa polskiego: 91/250 dotycząca ochrony programów komputerowych, 92/100 dotycząca najmu i użyczenia oraz niektórych praw pokrewnych (…); 93/83 dotycząca koordynacji określonych przepisów z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych dotyczących przekazu satelitarnego i retransmisji kablowej; 93/98 dotycząca czasu ochrony praw autorskich i niektórych praw pokrewnych; 2001/29 dotycząca ujednolicenia niektórych aspektów prawa autorskiego oraz praw pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym; 2001/84 dotycząca droit de suite, 2004/48 dotycząca egzekwowania praw własności intelektualnej. Dyrektywy a prawo polskie. Ochrona baz danych w prawie UE, dyrektywa nr 96/9 i jej implementacja do prawa polskiego.

20 Blok III – Międzynarodowe Prawo Własności Przemysłowej
Zagadnienia Blok III – Międzynarodowe Prawo Własności Przemysłowej 1. Konwencja Paryska 1883. Geneza zawarcia Konwencji. Przedmiot regulacji i zakres Konwencji. Miejsce przepisów Konwencji w prawie krajowym, problematyka samowykonalności poszczególnych postanowień Konwencji. Rozwój regulacji i najważniejsze rewizje Konwencji. Charakterystyka postanowień szczególnych Konwencji Paryskiej dotyczących poszczególnych przedmiotów ochrony; zakresu prawa, dopuszczalnych ograniczeń, procedury uzyskiwania ochrony (przywileje w zakresie pierwszeństwa). Pośrednia ochrona wyrobów, ochrona tymczasowa wynalazków wystawianych na wystawach. Zasada niezależności patentów uzyskanych w różnych krajach. Prawa osobiste twórcy. Ograniczenia patentu na podstawie Konwencji. Licencje przymusowe. Przywilej komunikacyjny.

21 Zagadnienia Blok III – Międzynarodowe Prawo Własności Przemysłowej 2. Konwencja Sztokholmska o ustanowieniu Światowej Organizacji Własności Intelektualnej, 1967. Światowa Organizacja Własności Intelektualnej WIPO. Organizacja, status międzynarodowy, organy i formy działania. Umowy międzynarodowe zawarte w ramach WIPO. 3. Wspólnotowe prawo własności przemysłowej, zagadnienia odnoszące się do wszystkich dóbr chronionych prawami własności przemysłowej – dyrektywa 2004/48 dotycząca egzekwowania praw własności intelektualnej.

22 Blok III – Międzynarodowe Prawo Własności Przemysłowej
Zagadnienia Blok III – Międzynarodowe Prawo Własności Przemysłowej 4. Porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej, TRIPS, 1994. Geneza regulacji. Przedmiot regulacji. GATT, WTO, Runda Urugwajska. Stanowisko krajów rozwijających się. Kontrowersje wokół postulatów podwyższenia minimalnych standardów ochrony. Protokół zmieniający do Porozumienia TRIPS. Zasada minimalnego standardu ochrony w TRIPS. Przedmiot ochrony i zakres ochrony. Zasada asymilacji i zasada najwyższego uprzywilejowania. Szczegółowe rozwiązania TRIPS: dochodzenie i egzekwowanie praw własności intelektualnej. Nabycie praw, korzystanie z praw, zasady utrzymania praw w mocy. Dopuszczalność ograniczeń praw własności intelektualnej w ustawodawstwie krajowym państw stron TRIPS. System rozstrzygania sporów w ramach WTO. Ważniejsze orzeczenia: wyjątek Bolara (2000), ochrona nazwy handlowej (Havana Club, 2002); ochrona oznaczeń geograficznych dla produktów spożywczych w UE (panel 2005).

23 Blok IV – Międzynarodowe Prawo Patentowe
Zagadnienia Blok IV – Międzynarodowe Prawo Patentowe 1. Układ o współpracy patentowej, PCT, 1970. Procedura uzyskiwania ochrony na podstawie Układu. Przebieg postępowania. Poszukiwanie międzynarodowe i międzynarodowa publikacja. Weryfikacja zastrzeżeń. Tłumaczenia. Koszty związane z uzyskaniem rejestracji w postępowaniu międzynarodowym. 2. Regulacje szczegółowe: Traktat budapesztański o międzynarodowym uznawaniu depozytów drobnoustrojów dla celów postępowania patentowego, 1977; Porozumienie strasburskie dotyczące międzynarodowej klasyfikacji patentowej, 1971. Traktat o prawie patentowym, PLT, Przedmiot regulacji. Procedura patentowa. Prace nad traktatem SPLT dotyczącym materialnego prawa patentowego (Projekt 2003). 3. Europejskie prawo patentowe. Konwencja dotycząca formalności wymaganych od wniosku o udzielenie patentu, 1953; Konwencja w sprawie międzynarodowej klasyfikacji patentowej, 1954, Konwencja w sprawie ujednolicenia niektórych pojęć prawa patentowego 1963.

24 Blok IV – Międzynarodowe Prawo Patentowe
Zagadnienia Blok IV – Międzynarodowe Prawo Patentowe 4. Konwencja o udzielaniu patentów europejskich, Monachium, 1973. Europejska Organizacja Patentowa, system udzielania międzynarodowej ochrony o skutkach krajowych. Organy EOP. Procedura uzyskiwania patentu europejskiego. Patent europejski. Przesłanki udzielenia ochrony. Zdolność patentowa. Skutki patentu europejskiego. Zakres ochrony (przedmiotowy). Spory wokół ustalenia przedmiotowego zakresu ochrony patentowej i roli zastrzeżeń. Orzecznictwo sądów państw europejskich w sprawach „Epilady”. Protokół interpretacyjny. Ochrona rozwiązań ekwiwalentnych. Pozostałe regulacje materialno-prawne w Konwencji Monachijskiej: czas ochrony oraz podstawy unieważnienia patentu europejskiego. Konwencja Lodyńska w sprawie tłumaczeń.

25 Zagadnienia Blok IV – Międzynarodowe Prawo Patentowe 5. Patent Unii Europejskiej. Geneza i przebieg prac. Projekt Konwencji Luksemburskiej. Jednolitość i autonomiczność regulacji. Projekt rozporządzenia o patencie UE. Przesłanki ochrony. Tryb udzielania ochrony. Treść prawa, ograniczenia patentu. Procedura i organy właściwe dla rozstrzygania sporów, projekt EPLA. Wyrok ETS w sprawie systemu rozstrzygania sporów. Perspektywy regulacyjne – stanowisko Polskiej Prezydencji 2011r. Zasada zacieśnionej współpracy.

26 Blok IV – Międzynarodowe Prawo Patentowe
Zagadnienia Blok IV – Międzynarodowe Prawo Patentowe 6. Wspólnotowe prawo patentowe – prawo jednolite – rozporządzenia: 1768/92 dotyczące ustanowienia świadectwa dodatkowej ochrony dla produktów leczniczych; 1610/96 dotyczące ustanowienia świadectwa dodatkowej ochrony dla środków ochrony roślin; 816/2006 w sprawie udzielania licencji przymusowych na patenty dotyczące wytwarzania produktów farmaceutycznych przeznaczonych na wywóz do krajów dotkniętych problemami w zakresie zdrowia publicznego. Treść dodatkowego prawa ochronnego, mechanizm przedłużania ochrony. Krytyka obecnych rozwiązań. Treść licencji przymusowej udzielanej na podstawie Rozporządzenia 816/2006. 7. Wspólnotowe prawo patentowe – prawo harmonizowane – dyrektywa 98/44 w sprawie ochrony prawnej wynalazków biotechnologicznych i jej implementacja do prawa krajowego.

27 Zagadnienia Blok IV – Międzynarodowe Prawo Patentowe 8. Międzynarodowe prawo patentowe – pozostałe rozwiązania regionalne: Konwencja moskiewska o udzielaniu patentów euroazjatyckich. Możliwości uzyskania ochrony, zakres terytorialny i przedmiotowy patentu uzyskanego na podstawie konwencji. Regulacje w ramach OAPI, NAFTA. Porozumienie ARIPO.

28 Zagadnienia Blok V – Międzynarodowa Ochrona Design’u Rozwiązania w zakresie wzorów przemysłowych i wzorów użytkowych. Porozumienie haskie dotyczące międzynarodowego depozytu wzorów przemysłowych, 1925; Porozumienie z Locarno ustanawiające międzynarodową klasyfikację wzorów przemysłowych, 1968. Wspólnotowa ochrona wzorów przemysłowych – rozporządzenie 2002/6 w sprawie wspólnotowych wzorów. Prawo harmonizowane w ramach UE: dyrektywa 98/71 w sprawie ochrony prawnej wzorów. Procedura uzyskania ochrony, przesłanki udzielenia ochrony, treść prawa, środki dochodzenia roszczeń, licencje i przeniesienie praw; wygaśnięcie ochrony.

29 Zagadnienia Blok VI – Międzynarodowe Prawo Znaków Towarowych Porozumienie madryckie o międzynarodowej rejestracji znaków, 1891. Protokół dotyczący Porozumienia madryckiego o międzynarodowej rejestracji znaków, 1989. a) Procedury rejestracyjne znaków towarowych w trybach międzynarodowych: na podstawie Porozumienia oraz na podstawie Protokołu. Regulacje którymi Polska nie jest związana: Traktat o prawie znaków towarowych, Genewa 1994. Powstanie ochrony znaku towarowego w procedurze międzynarodowej. Przesłanki uzyskania ochrony. Określenia treści prawa. Rozwiązania szczególne: Porozumienie nicejskie dotyczące międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków, 1957; Porozumienie wiedeńskie ustanawiające międzynarodową klasyfikację elementów graficznych znaków, 1973.

30 Blok VI – Międzynarodowe Prawo Znaków Towarowych
Zagadnienia Blok VI – Międzynarodowe Prawo Znaków Towarowych 5. Wspólnotowe prawo znaków towarowych – prawo harmonizowane: dyrektywa w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich dotyczących znaków towarowych. 6. Wspólnotowe prawo znaków towarowych – prawo jednolite – rozporządzenie w sprawie wspólnotowego znaku towarowego. Przesłanki uzyskania ochrony. Treść prawa. Korzystanie z prawa do znaku towarowego, licencje na używanie znaku towarowego. Przeniesienie praw do znaku towarowego. Naruszenie prawa ochronnego. Wyczerpanie prawa i ustanie ochrony. Kierunki rozwoju europejskiego prawa znaków towarowych.

31 Zagadnienia Blok VII – Międzynarodowe Prawo Oznaczeń Geograficznych 1. Porozumienie madryckie dotyczące zwalczania fałszywych oznaczeń pochodzenia towarów 1891. 2. Umowy bilateralne Polski w tym zakresie. Wspólnotowa ochrona oznaczeń geograficznych: Rozporządzenie 2006/510 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych, Rozporządzenie 2006/509 w sprawie produktów rolnych i środków spożywczych będących gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami. Rozporządzenia „branżowe” np. 1576/89 dotyczące napojów spirytusowych; 1493/99 w sprawie wina, 1601/91 dotyczące win aromatyzowanych. Przedmiot ochrony, procedura uzyskania ochrony. Treść i zakres prawa. Możliwość korzystania (zasady) z zarejestrowanych oznaczeń geograficznych.

32 Zagadnienia Blok VIII – Międzynarodowa Ochrona Topografii 1. Wspólnotowe prawo ochrony topografii układów scalonych– dyrektywa 87/54 w sprawie ochrony topografii układów scalonych. 2. Procedura uzyskania ochrony, przesłanki udzielenia ochrony, treść prawa, środki dochodzenia roszczeń, licencje i przeniesienie praw, wygaśnięcie ochrony.

33 Zagadnienia Blok IX – Międzynarodowa Ochrona Odmian Roślin Standardy Międzynarodowej Konwencji o ochronie nowych odmian roślin UPOV, 1961. Standardy ochrony, przedmiot ochrony zasady ochrony, regulacje szczególne. Wspólnotowe prawo ochrony odmian roślin. Rozporządzenie 94/2100 w sprawie wspólnotowych praw do odmian roślin. Procedura uzyskania ochrony, przesłanki udzielenia ochrony, treść prawa, środki dochodzenia roszczeń, licencje i przeniesienie praw, wygaśnięcie ochrony.

34 Blok I – Zagadnienia systemowe i ogólne
Geneza regulacji międzynarodowych w dziedzinie prawa własności intelektualnej. Przedmiot własności intelektualnej. Własność przemysłowa a własność intelektualna. Specyfika przedmiotu ochrony a potrzeba regulacji ponadnarodowej. Zasada terytorialności ochrony. Rozwój historyczny regulacji międzynarodowego prawa własności intelektualnej. Problematyka wykładni norm prawa międzynarodowego. Umowy międzynarodowe w systemie źródeł prawa RP. Warunki bezpośredniego stosowania umów międzynarodowych. Sposoby regulacji poszczególnych umów międzynarodowych i ich moc wiążąca. Problematyka automatycznego stosowania przepisów konwencyjnych. Specyfika regulacji w prawie Unii Europejskiej, dyrektywy i rozporządzenia. Umowy międzynarodowe UE. Rola traktatu akcesyjnego w przystosowaniu polskiego prawa własności intelektualnej do standardów ochrony w Unii Europejskiej. Problematyka prawa właściwego dla praw własności intelektualnej oraz jurysdykcji krajowej w sprawach ochrony praw własności intelektualnej. Międzynarodowe gwarancje ochrony praw na dobrach niematerialnych. Europejska Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, 1950, Protokół 1. Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka odnośnie do standardów ochrony praw własności intelektualnej.

35 Blok I – Zagadnienia systemowe i ogólne Wykład 1.
Geneza regulacji międzynarodowych w dziedzinie prawa własności intelektualnej. Przedmiot własności intelektualnej. Własność przemysłowa a własność intelektualna. Specyfika przedmiotu ochrony a potrzeba regulacji ponadnarodowej. Zasada terytorialności ochrony. Rozwój historyczny regulacji międzynarodowego prawa własności intelektualnej. Co do genezy KP – Kom. Co do z. terytorialności por. doktorat

36 Rozwój regulacji narodowych w XVIII/XIX wieku Filozofia oświecenia.
Wykład 1. Geneza regulacji międzynarodowych w dziedzinie pr.wł.int. Rozwój regulacji narodowych w XVIII/XIX wieku Filozofia oświecenia. Rozwój gospodarczy, rewolucja przemysłowa. Rozwój handlu międzynarodowego. Konwencja Paryska 1883r. Konwencja Berneńska 1886r. WIPO TRIPS 1994r. EWG  Wspólnoty Europejskie  Unia Europejska Co do genezy KP – Kom. Co do z. terytorialności por. doktorat

37 Wykład 1. Przedmiot własności intelektualnej
Prawo własności intelektualnej jako część prawa cywilnego. Przedmiot stosunku cywilnoprawnego. Przedmioty materialne i dobra niematerialne. Charakterystyczne cechy dóbr niematerialnych. Rodzaje dóbr niematerialnych własności intelektualnej: utwory, rozwiązania i oznaczenia. Kumulowanie ochrony. Otwarty katalog dóbr niematerialnych. Zamknięty katalog praw bezwzględnych chroniących dobra niematerialne. Modele ochrony: ochrona na podstawie przepisów o dobrach osobistych, ochrona na podstawie przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i ochrona prawami bezwzględnymi. Pojęcie dóbr osobistych. Twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska jako dobro osobiste i jako przedmiot ochrony praw własności intelektualnej. Ochrona dóbr osobistych na podstawie kodeksu cywilnego. Przesłanki udzielenia ochrony, okoliczności zwalniające od odpowiedzialności, środki ochrony. Co do genezy KP – Kom. Co do z. terytorialności por. doktorat

38 Wykład 1. Własność przemysłowa a własność intelektualna.
WI WP Co do genezy KP – Kom. Co do z. terytorialności por. doktorat

39 Wykład 1. Własność przemysłowa a własność intelektualna.
WI WP Co do genezy KP – Kom. Co do z. terytorialności por. doktorat

40 Wykład 1. Własność przemysłowa a własność intelektualna.
Definicja własności przemysłowej na gruncie prawa międzynarodowego i prawa polskiego. Definicja własności intelektualnej w prawie międzynarodowym.  Art. 2 Konwencji Sztokholmskiej o ustanowieniu Światowej Organizacji Własności Intelektualnej  Art. 1 ust. 2 Porozumienia z r. TRIPS 3. Koncepcja monistyczna i dualistyczna ukształtowania praw bezwzględnych własności intelektualnej. Co do genezy KP – Kom. Co do z. terytorialności por. doktorat

41 Wykład 1. Specyfika przedmiotu ochrony a potrzeba regulacji międzynarodowej.
Dobra materialne nie znają granic państwowych. Utrudniona kontrola „przemieszczania”. Dobra niematerialne są potencjalnie wszechobecne – dostępne potencjalnie jednocześnie dla nieograniczonej liczby osób w nieograniczonej liczbie miejsc i bez ograniczenia czasowego. Model ochrony własności oparty na władztwie nad rzeczą nie przystaje do cech dóbr wł.intel. Modele powstawania ochrony: ochrona z mocy prawa a ochrona na podstawie władczej decyzji organu państwowego. Zasada suwerenności państw. Modele ochrony ponadnarodowej: Model jednolity czteroetapowy Model częściowo jednolity trzyetapowy Model jednolitego udzielenia ochrony (dwuetapowy) Model jednolitego zgłoszenia (jednoetapowy) Model rozproszony. Co do genezy KP – Kom. Co do z. terytorialności por. doktorat

42 Wykład 1. Rozwój historyczny międzynarodowego prawa własności intelektualnej.
Motywy zawarcia Konwencji Berneńskiej. Powstanie międzynarodowego rynku wydawniczego. Motywy zawarcia Konwencji Paryskiej. Wystawy światowe. Rozwój międzynarodowego handlu. Rewolucja przemysłowa. Modele współpracy w ramach Związku Paryskiego. Akt Sztokholmski. Powołanie WIPO. Akty Konwencji Paryskiej. Zasada bezkolizyjności. Rozwój rynku globalnego i społeczeństwa informacyjnego jako nowe motywy. Porozumienie TRIPS. Nowe tendencje w rozwoju międzynarodowego prawa własności intelektualnej – Traktat Pekiński 2012, projekty dotyczące dalszych regulacji w ramach UE, ACTA. Co do genezy KP – Kom. Co do z. terytorialności por. doktorat


Pobierz ppt "Międzynarodowa Ochrona Własności Intelektualnej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google