Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konsolidacja i integracja opieki zdrowotnej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konsolidacja i integracja opieki zdrowotnej"— Zapis prezentacji:

1 Konsolidacja i integracja opieki zdrowotnej
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Nowoczesne Zarządzanie ZOZ Konsolidacja i integracja opieki zdrowotnej

2 Ocena aktualnie

3 Trwanie życia a wydatki na zdrowie http://ucatlas.ucsc.edu/spend.php

4 Wydatki na zdrowie USD PPP (OECD 2010)

5 Proces starzenia populacji
CZ FIN I SK

6 Opieka zdrowotna - jaki koszt?
4.100 mld $ = 9% produkcji światowej 2.000 mld $ wydaje ochrona zdrowia w USA 90% obciążenia chorobami- kraje biedne 10% dostępnych światowych środków w ochronie zdrowia w krajach biednych 56 mln zgonów rocznie na świecie

7 PS. W roku 2010 wydatki osiągnęły kwotę 2,3 biliona $ (16.2% PKB)
Przykład USA W roku 2012 wydatki na ochronę zdrowia osiągną 3.1 biliona Modern Healthcare’s Daily Dose, 7 Luty, 2003 „...Do 2012 roku wydatki na ochronę zdrowia w U.S.A. prawie się podwoją do wysokości 3.1 biliona $ z wysokości około 1.55 biliona $ w 2002 roku, Oznacza to, że osiągną one wysokość 17.7% PKB do 2012 roku, porównując do 14.8% w Wydatki na hospitalizacje wzrosną do 860 mld $ w 2012 z mld $ w 2002, .... „ PS. W roku 2010 wydatki osiągnęły kwotę 2,3 biliona $ (16.2% PKB)

8 Odsetek dobrych ocen

9 Ekonomia zdrowia Ograniczone zasoby
Racjonalne wybory maksymalizują użyteczność Koszt alternatywny Nakłady-produkty-efekty

10 Ekonomia zdrowia Asymetria informacyjna
Potrzeby, zapotrzebowanie, popyt Popyt kreowany przez podaż Dobra normalne i luksusowe Pokusa nadużycia (moral hazard) Spijanie śmietanki i negatywna selekcja Potrzeby Zapotrzebowanie Popyt

11 Jakie działania finansować? Musgrove, WHO Report 2000
Możliwość Obszar reglamentacji Oczekiwania Duże znaczenie? Pozostawić do regulacji rynkowej Korzystne dla biednych? Koszt katastroficzny? Można ubezpieczyć? Koszt efektywne? Wystarczający popyt? Dobro publiczne? Nie dostarczać Publiczne? Prywatne? Finansowanie publiczne TAK NIE NO Priorytety zdrowotne, wynikające z największych obciążeń chorobami wymagają interwencji opartej o publicznie transparentne zasady. Drzewo decyzyjne zaproponowane powyżej jest powszechnie stosowane zgodnie z rekomendacjami WHO. Munsgrowe, był głównym ekonomistą Banku Światowego. Powód, dla którego takich wyborów należy dokonywać, jest związany z dysproporcją pomiędzy oczekiwaniami uczestników systemu ochrony zdrowia a możliwościami systemu. Różnica pomiędzy tymi dwoma warstwami stanowi o wielkości obszaru reglamentacji, którego objawem jest np. konieczność ustalenia koszyka świadczeń, czy choćby fakt istnienia kolejek do świadczeń zdrowotnych.Priorytety zdrowotne, wynikające z największych obciążeń chorobami wymagają interwencji opartej o publicznie transparentne zasady. Drzewo decyzyjne zaproponowane powyżej jest powszechnie stosowane zgodnie z rekomendacjami WHO. Munsgrowe, był głównym ekonomistą Banku Światowego. Powód, dla którego takich wyborów należy dokonywać, jest związany z dysproporcją pomiędzy oczekiwaniami uczestników systemu ochrony zdrowia a możliwościami systemu. Różnica pomiędzy tymi dwoma warstwami stanowi o wielkości obszaru reglamentacji, którego objawem jest np. konieczność ustalenia koszyka świadczeń, czy choćby fakt istnienia kolejek do świadczeń zdrowotnych.

12 Ewolucja * 07/16/96 => 2000 12000 „ zoz” 20000 praktyk => 1995
600 z poz. 600 bez poz. => 2009 15000 „ zoz” 30000 praktyk => 2012(?) 16000 „ zoz” 30000 praktyk 20-40 MCO *

13 Elementy diagnozy Możliwa nieadekwatność i nadużywanie opieki
* 07/16/96 Elementy diagnozy Niska satysfakcja obywateli z systemu Niewystarczająca skuteczność w leczeniu schorzeń Stały wzrost nakładów i produkcji (output) nie zmienia powyższego Dez-integracja procesu opieki; Zagubienie pacjenta Powielanie funkcji i działań Brak odpowiedzialności za rezultat Frustracja personelu, nadużycia, „boki”, upcoding Możliwa nieadekwatność i nadużywanie opieki Proste przypadki leczone w szpitalach Naginanie terapii pod kątem opłacalności Słaba odpowiedź NFZ na ten problem: Silne ograniczenia na wydatki administracyjne Nadregulacja prawna Konkurencja priorytetów prowadząca do ich braku Styl administracyjno-represyjny *

14 Systemy opieki zdrowotnej

15 Zmiana Opieka koordynowana

16 Ryzyko Mierzalne prawdopodobieństwo zyskania lub stracenia wartości
Ryzyko tym się różni od niepewności, że ta ostatnia nie jest mierzalna Dictionary of Business Terms, second edition, Barron’s Business Guides, 1994

17 Reglamentacja a ograniczanie kosztów
Reglamentacja rationing- oznacza ograniczenie lub opóźnienie dostępu do świadczenia zdrowotnego jako wynik stanu konfliktu pomiędzy tym, co lekarz uznaje jako medycznie i etycznie najlepsze dla pacjenta w stosunku do świadczenia, jakie w danej chwili jest możliwe do uzyskania Ograniczanie kosztów cost containment, to wysiłek mający na celu kontrolę i zmniejszanie kosztów Wskazywanie potencjalnie korzystnych świadczeń zdrowotnych za pomocą działań finansowych i organizacyjnych w systemie ochrony zdrowia

18 Niekorzystne cechy reglamentacji
Nierówność w dostępności z powodu możliwości finansowych osób indywidualnych Obecność opłat nieformalnych. Rozszerzanie się „szarej strefy” Tworzenie się kolejek pacjentów, szkodliwość wynikająca z przedłużających się decyzji diagnostycznych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych Arbitralność decyzji reglamentacyjnych

19 Reglamentacja – jak to jest?
Na stronę popytową Opłaty Edukacja Na stronę podażową Licencjonowanie świadczeniodawców Tworzenie sieci świadczeniodawców Polityka inwestycyjna Polityka edukacyjna personelu medycznego Rekomendacje, procedury Polityka finansowa i różnorodność metod finansowania

20 Działania związane z reglamentacją
Określenie uczestników, podmiotów reglamentacji Publiczna akceptacja potrzeby reglamentacji Przejrzystość decyzji reglamentacyjnych Procedury, rekomendacje (pytanie - czy procedura lub rekomendacje dają możliwość znacznego poprawienia jakości opieki zdrowotnej?)

21 Możliwości zmiany ? Demonopolizacja płatnika Prywatne ubezpieczenia
* 07/16/96 Możliwości zmiany ? Demonopolizacja płatnika Np. Sześciu płatników zamiast jednego Prywatne ubezpieczenia Uzupełniające (?) Zastępcze (?) Koordynowana opieka (MCO) *

22 Składowe opieki koordynowanej

23 Opieka koordynowana w USA Liczba ubezpieczonych w mln w 2009 roku

24 Organizacja strony dostawców
Nazwa Independent practice association (IPA) Physicians – hospital organization (PHO) Management Services Organisation (MSO) Provider-sponsored organisation (PSO) Physician practice management company (PPMC) Group practice without walls (GPWW) Medical group practices Foundation model Staff model

25 National Health Service (UK)
Rezultat raportu Beveridge’a (1942) Nacjonalizacja, finansowanie z podatków, pełne pokrycie, bezpłatna dla pacjenta Griffiths Report (1983) – stopniowa decentralizacja Working for Patients (1989) internal markets The NHS: Modern Dependable (1997) PCG, PCT NHS Plan (2000) “Shifting the balance” (2002) „Freeing NHS” (2010) 5

26 Hiszpański model OK

27 Opieka Koordynowana (OK)
Usytuowanie w Polsce Opieka Koordynowana (OK)

28 Główne elementy koncepcji
Koncepcja zarządzania procesem leczenia Wyznaczenie podmiotu odpowiedzialnego za proces leczenia (koordynatora) Wolny wybór koordynatora przez pacjenta (lub brak wyboru) Finansowanie kapitacyjne plus P4P połączony z budżetem zawieszonym (withhold budget) Ryzyko - przenoszenie na wykonawców zależne od umiejętności zarządzania ryzykiem Asekuracja ryzyka po stronie NFZ Akceptacja dla różnorodności i innowacyjności organizacyjnej

29 Cel zmiany Orientacja na wynik
Najlepszy dostępny stan zdrowia Satysfakcja klienta Stabilność finansowa Satysfakcja profesjonalistów

30 Pożądany wynik Opieka na niezbędnym medycznym poziomie
* 07/16/96 Pożądany wynik Opieka na niezbędnym medycznym poziomie Stałe monitorowanie jakości Kontrolowana wielkość produkcji Selektywne priorytetowe wzrosty Kontrola wykorzystania zasobów Monitorowana satysfakcja i odpowiedź na oczekiwania Disease i case management *

31 Usytuowanie Organizacji OK

32 Zarządzanie funduszami
Budżet zarządzany AOS NFZ Usługi szpitalne Wybrane leki Inne Koordynator Opieka podstawowa AOS (+) Usługi szpitalne Wybrane leki

33 Opieka koordynowana System publiczny
System motywacyjny Wskaźniki jakości Wytyczne postępowania Priorytety Cele strategiczne

34 Narzędzia zarządzania
Ogólnie Narzędzia zarządzania

35 Czy istnieje doskonała metoda refundacji kosztów?
Dostosowana do potrzeb Wielowariantowa Uwarunkowana historycznie i geograficznie Oparta o doświadczenia innych

36 Hurt-detal Samoregulacja-kontrola
Opłaty za usługę „Per diem” Stosunek koszt-cena indeksowane ceną Kapitacja Case-mix Leasing łóżek szpitalnych Opieka koordynowana Budżet globalny Hurt-detal Samoregulacja-kontrola Zorientowanie na pacjenta Tanie (koszt administracyjny) Kontrola Hurt Kontrola Detal Drogie (koszt administracyjny) Zorientowanie na samo-ograniczanie

37 Zakres odpowiedzialności
Lekarz poz (2-3 k) Sieć ambulatoryjna (20-30k) Sieć amb.-hosp. (->100k) Ubezpieczyciel (>200k) Zakres ryzyk a wielkość populacji do przejęcia

38 Motywacje finansowe

39 Motywacje pozafinansowe
Porównania i rankingi Wyznaczanie celów i ich osiąganie Zapewnienie autonomii decyzji Konkurencja o klienta Szacunek dla odmienności i innowacyjności Stabilność otoczenia

40 Wskaźniki jakości Porównanie wzajemne Ocena konieczności działania

41 Zarządzanie jakością struktura Kontrola wejścia
Zakres niezbędnych elementów proces Monitorowanie wykonania usług Monitorowanie wybranych elementów wynik Pomiar wyniku Porównanie i obserwacje trendów

42 Płatność za wynik

43 narzędzia zarządzania
Wewnętrzne narzędzia zarządzania

44 Zarządzanie korzystaniem

45 Zarządzanie jakością

46 Zarządzanie jakością

47 Wdrożenie

48 Cykl definiowania produktu kontraktowania
Zdefiniowanie „podkoszyka” usług Zdefiniowanie puli ryzyka Wyliczenie stawki „per capita” Alokacja z „góry do dołu” Ocena kosztów „z dołu do góry” Cykl definiowania produktu kontraktowania Wyliczenie czynników ryzyka Sporządzenie listy podopiecznych Przypisanie administracyjne Otwarta rekrutacja Zaprojektowanie systemu finansowania i zarządzania Zaprojektowanie systemu oceny jakości Wyliczenie kapitacyjnego budżetu placówki Zmiany w „podkoszyku” i stawkach kapitacyjnych

49 Główne elementy Wskazanie podmiotu odpowiedzialnego za proces leczenia (koordynatora) Wolny wybór pacjenta do wyboru koordynatora lub uchylenia się od tego wyboru Finansowanie kapitacyjne plus P4P połączony z budżetem zawieszonym (withhold budget) Ryzyko przeniesione na wykonawców zależne od możliwości zarządzaniem ryzykiem Ostateczne ryzyko pokrywane przez NFZ Akceptacja dla różnorodności i innowacyjności organizacyjnej

50 Kwestie do rozwiązania
* 07/16/96 Kwestie do rozwiązania Ramy prawne Potencjalne ograniczenia jakości i dostępu Konflikt między świadczeniodawcami Wzrost kosztów zarządzania Złożoność techniczna Czas adaptacji personelu i zarządzających *

51 Konsolidacja i integracja opieki zdrowotnej Jacek Graliński
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Nowoczesne Zarządzanie ZOZ Konsolidacja i integracja opieki zdrowotnej Jacek Graliński


Pobierz ppt "Konsolidacja i integracja opieki zdrowotnej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google