Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nowe akty prawne związane ze zmianami w nadzorze pedagogicznym sprawowanym przez dyrektora szkoły Planowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektorów szkól.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nowe akty prawne związane ze zmianami w nadzorze pedagogicznym sprawowanym przez dyrektora szkoły Planowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektorów szkól."— Zapis prezentacji:

1 Nowe akty prawne związane ze zmianami w nadzorze pedagogicznym sprawowanym przez dyrektora szkoły Planowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektorów szkól i placówek oświatowych

2 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. Nr 4, poz. 17)

3 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 50, poz. 400)

4 1. Jedną z istotnych zmian, którą wprowadzono rozporządzeniem, jest odejście od możliwości uznania ukończonego kierunku (specjalności) studiów za zbliżony do nauczanego przedmiotu (prowadzonych zajęć). Oprócz nauczycieli, którzy ukończyli studia na kierunku zgodnym z nauczanym przedmiotem lub rodzajem prowadzonych zajęć, kwalifikacje posiadać będą także osoby, które ukończyły studia wyższe na kierunku, którego zakres - określony w standardzie kształcenia dla danego kierunku w grupie treści podstawowych i kierunkowych - obejmuje zakres nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć.

5 2. Zmiany w rozporządzeniu dotyczą również podniesienia wymagań kwalifikacyjnych w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w zasadniczych szkołach zawodowych. Zgodnie z przepisami nowego rozporządzenia, nauczyciel zasadniczej szkoły zawodowej będzie musiał legitymować się wykształceniem co najmniej wyższym zawodowym oraz przygotowaniem pedagogicznym. Jedynie w uzasadnionych przypadkach (zgodnie z zapisami w ustawie o systemie oświaty) w szkołach zawodowych możliwe będzie zatrudnienie osoby nie posiadającej kwalifikacji za zgodą organu prowadzącego i na zasadach określonych w Kodeksie pracy.

6 3. Zgodnie z nowym rozporządzeniem kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach i klasach I-III szkół podstawowych posiada osoba, która ukończyła studia wyższe na kierunku pedagogika, w specjalności przygotowującej do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym, lub która legitymuje się dyplomem ukończenia zakładu kształcenia nauczycieli w specjalności przygotowującej do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym.

7 4. W nowym rozporządzeniu wymieniono również wszystkie typy i rodzaje szkół specjalnych, z podziałem na niepełnosprawności uczniów, jak również określono precyzyjnie wymagania kwalifikacyjne wobec nauczycieli w tych szkołach. 5. Określono również kwalifikacje do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od momentu wykrycia niepełnosprawności do rozpoczęcia nauki w szkole.

8 6. Doprecyzowane zostały także wymagania kwalifikacyjne dla nauczycieli zajmujących stanowiska wychowawcy w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, nauczyciela-psychologa, nauczyciela- pedagoga, nauczyciela-logopedy i nauczyciela-doradcy zawodowego w szkołach i placówkach. 7. Nową regulacją, w porównaniu z poprzednim rozporządzeniem, jest wprowadzenie przepisu określającego kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy w szkołach i placówkach działających w systemie oświaty.

9 8. Określono kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela wychowawcy w świetlicach szkolnych i nauczyciela wychowawcy w internatach. Zgodnie z przepisami nowego rozporządzenia, kwalifikacje do pracy na stanowisku nauczyciela wychowawcy w świetlicach szkolnych i internatach będzie mieć m. in. osoba, która ma kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły. 9. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 września 2009 r.

10 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 54, poz. 442)

11 1. Rozporządzenie to wprowadza zmiany w ramowych planach nauczania dla I i III etapu edukacyjnego w szkołach publicznych, w związku z wdrażaniem od dnia 1 września 2009 r. nowej podstawy programowej. 2. Zmiany w ramowych planach nauczania w klasach I-III szkoły podstawowej i w gimnazjum przewidują: w klasach I-III szkoły podstawowej niezmienioną tygodniową liczbę godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych w cyklu kształcenia (60 godzin), w gimnazjum zwiększenie o 6 (z 82 do 88) godzin tygodniowo obowiązkowych zajęć edukacyjnych w tym cyklu kształcenia.

12 3. Najistotniejszą zmianą w ramowym planie nauczania dla gimnazjum, w tym gimnazjum specjalnego i gimnazjum dla dorosłych prowadzonego w formie stacjonarnej, jest nie określanie liczby godzin tygodniowo w cyklu kształcenia przeznaczonej na poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne. Określono natomiast minimalne ogólne liczby godzin przeznaczone na realizację podstawy programowej z poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych w całym cyklu kształcenia. 4. Dzięki temu możliwe będzie inne planowanie roku szkolnego niż do tej pory, a dyrektor szkoły będzie mógł planować rok szkolny również nierytmicznie, decydując o różnej organizacji pracy szkoły w poszczególnych dniach czy tygodniach.

13 5. Dyrektor szkoły będzie odpowiadał za to, aby łączne sumy godzin w ciągu trzech lat zajęć z danego przedmiotu były nie mniejsze niż wymienione w ramowym planie nauczania, a efekty określone w podstawie programowej zostały osiągnięte. 6. Tak określona realizacja podstawy programowej z poszczególnych przedmiotów będzie podlegała kontroli kuratora oświaty w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego. 7. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 września 2009 r.

14 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 58, poz. 475)

15 1. Rozporządzenie przewiduje możliwość zwalniania z nauki drugiego języka obcego ucznia ze sprzężonymi niepełnosprawnościami lub z autyzmem. 2. W przypadku wprowadzenia w szkolnym planie nauczania zestawienia zajęć edukacyjnych w blok przedmiotowy, odrębnie ocenia się poszczególne zajęcia edukacyjne wchodzące w skład tego bloku. 3. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 września 2009 r.

16 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 694)

17 1. Nowelizacja dotyczy zasad przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (egzaminu zawodowego). 2. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 3 czerwca 2009 r.

18 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. Nr 89, poz. 730)

19 1. Program wychowania przedszkolnego, program nauczania ogólnego oraz program nauczania dla zawodu dopuszcza do użytku w danej szkole dyrektor: na wniosek nauczyciela lub nauczycieli, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.

20 2. Dyrektor może zasięgnąć opinii o programie: nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, posiadającego wykształcenie wyższe i kwalifi­kacje wymagane do prowadzenia zajęć edukacyjnych, dla których program jest przeznaczony, lub doradcy metodycznego, lub zespołu nauczycielskiego, zespołu przedmiotowego lub innego zespołu problemowo-zadaniowego, o których mowa w przepisach w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. 3. Rozporządzenie wprowadza możliwość dopuszczenia do użytku szkolnego podręcznika w formie elektronicznej. 4. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 10 czerwca 2009 r.

21 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. Nr 116, poz. 977)

22 1.Nowelizacja rozporządzenia umożliwia m.in. prowadzenie przez przedszkola, szkoły i placówki – w formie elektronicznej - dzienników zajęć przedszkola, dzienników lekcyjnych, dzienników zajęć wychowawczych, dzienników zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, specjalistycznych oraz dzienników innych zajęć, a także dzienników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, dzienników prowadzonych przez pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych oraz prowadzonych przez placówki dzienników zajęć stałych, okresowych i okazjonalnych. 2. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 7 sierpnia 2009 r.

23 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego (Dz. U. Nr 131, poz. 1079)

24 1.Zgodnie z zapisami rozporządzenia, na zajęcia wychowania do życia w rodzinie nie będą uczęszczać tylko ci uczniowie niepełnoletni, których rodzice zgłoszą dyrektorowi szkoły sprzeciw w formie pisemnej co do udziału dzieci w zajęciach oraz ci uczniowie pełnoletni, którzy sami zgłoszą dyrektorowi w formie pisemnej sprzeciw wobec udziału w zajęciach. 2. Zajęcia wychowania do życia w rodzinie będą prowadzone w szkołach podstawowych (w klasach V-VI), gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych w ramach godzin przeznaczonych w szkolnych planach nauczania do dyspozycji dyrektora szkoły, w każdej klasie po 14 godzin, w tym po 5 godzin z podziałem na grupy dziewcząt i chłopców. 3. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 września 2009 r.

25 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 sierpnia 2009 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji dwóch obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego (Dz. U. Nr 136, poz. 1116)

26 1.Rozporządzenie o dopuszczalnych formach realizacji obowiązkowych dwóch godzin wychowania fizycznego dotyczy klas IVVI szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. 2.Określa ono dopuszczalne formy realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego, uwzględniając potrzeby zdrowotne uczniów, specyfikę ich zainteresowań sportowych, warunki realizacji zajęć oraz tradycje sportowe danego środowiska lub szkoły.

27 3. Dwie godziny obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego w ramach tygodniowego wymiaru godzin mogą być prowadzone w formie zajęć: sportowych - szkoła może zaproponować od jednej do kilku dyscyplin sportowych do wyboru, uwzględniając uzdolnienia i zainteresowania uczniów oraz tradycje sportowe szkoły i środowiska, rekreacyjno-zdrowotnych - zawierających jedną lub kilka form aktywności fizycznej służących zdrowiu, wypoczynkowi lub zabawie i przygotowujących uczniów do systematycznej aktywności fizycznej w czasie wolnym,

28 tanecznych - obejmujących jedną lub kilka form tańca i pogłębiających wiedzę i umiejętności w tej dziedzinie, aktywnych form turystyki - zawierających jedną lub kilka form turystyki do wyboru, w zależności od zainteresowań uczniów oraz warunków terenowych w środowisku. Mogą to być np. turystyka piesza, rowerowa czy górska. 4. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 września 2009 r.

29 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 139, poz. 1130)

30 1.Wprowadzono przepis gwarantujący uczniom - początkowo klas I szkoły podstawowej i gimnazjum - możliwość pozostawiania w szkole tych podręczników i przyborów szkolnych, które nie będą potrzebne w domu, 2.Zgodnie z nowymi przepisami, dyrektor szkoły lub placówki jest zobowiązany co najmniej raz w roku do przeprowadzenia kontroli w zakresie bezpieczeństwa i higieny w obiektach należących do placówki. 3. W rozporządzeniu zmieniono regulację dotyczącą planu zajęć dydaktyczno-wychowawczych, pozostawiając zasadę równomiernego obciążenia zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia. 4. Rozporządzenie weszło w życie od dnia 1 września 2009 r.

31 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego Dziennik Ustaw z 9 października 2009 Nr 168 poz. 1324 Data ogłoszenia:2009-10-09 Data wejścia w życie:2009-11-09 Data obowiązywania: 2009-11-09


Pobierz ppt "Nowe akty prawne związane ze zmianami w nadzorze pedagogicznym sprawowanym przez dyrektora szkoły Planowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektorów szkól."

Podobne prezentacje


Reklamy Google