Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kuratorium Oświaty w SzczecinieZmiany w przepisach prawa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kuratorium Oświaty w SzczecinieZmiany w przepisach prawa."— Zapis prezentacji:

1 Kuratorium Oświaty w SzczecinieZmiany w przepisach prawa

2 Kuratorium Oświaty w Szczecinie 01.12.2007 Z dniem 1 grudnia br., po konsultacjach społecznych, weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. nr 214, poz. 1580). Niniejszy akt prawny eliminuje nadmierne rygory formalne i organizacyjne. Istotą wprowadzonych zmian jest ograniczenie ilości dokumentów załączanych przez nauczyciela do wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego i egzaminacyjnego oraz oddzielenie oceny dorobku zawodowego nauczyciela dokonywanej przez dyrektora szkoły od oceny spełniania przez nauczyciela wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia awansu zawodowego dokonywanej przez komisje kwalifikacyjne i komisje egzaminacyjne.

3 Kuratorium Oświaty w Szczecinie 01.12.2007 1 grudnia 2007 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 października 2007 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: fototechnik, mechanik-monter maszyn i urządzeń, modelarz odlewniczy, monter instalacji i urządzeń sanitarnych, operator maszyn i urządzeń odlewniczych, technik górnictwa odkrywkowego, technik górnictwa podziemnego, technik ochrony środowiska, technik odlewnik i technik technologii drewna (Dz. U. nr 213, poz. 1569).rozporządzenie 04.12.2007 Ogłoszono obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kulturze fizycznej (Dz. U. nr 226, poz. 1675).obwieszczenie 08.12.2007 8 grudnia 2007 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie rodzajów szkół artystycznych, w których nie tworzy się rad rodziców (Dz. U. nr 219, poz. 1626).rozporządzenie

4 Kuratorium Oświaty w Szczecinie 01.01.2008 1 stycznia 2008 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywania (Dz. U. nr 241, poz. 1761).rozporządzenie 01.01.2008 1 stycznia 2008 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz. U. nr 181, poz. 1292).ustawa 09.01.2008 9 stycznia 2008 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2008 r. nr 3, poz. 9).rozporządzenie

5 Kuratorium Oświaty w Szczecinie 21.01.2008 21 stycznia 2008 r. weszło w życie zarządzenie Prezesa Rady Ministrów nr 4 z dnia 16 stycznia 2008 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Edukacji Narodowej (Mon. Pol. nr 5, poz. 62).zarządzenie 25.01.2008 25 stycznia 2008 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. nr 7, poz. 38).rozporządzenie 05.02.2008 5 lutego 2008 r. weszła w życie, z mocą od dnia 1 stycznia 2008 r. ustawa budżetowa na rok 2008 z dnia 23 stycznia 2008 r. (Dz. U. nr 19, poz. 117).ustawa

6 Kuratorium Oświaty w Szczecinie 13.02.2008 13 lutego 2008 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2008 r. w sprawie wykazu szkół i placówek, które prowadzą: minister właściwy do spraw wewnętrznych, Minister Obrony Narodowej i Minister Sprawiedliwości (Dz. U. nr 14, poz. 83).rozporządzenie Rozporządzenie zawiera wykaz szkół i placówek prowadzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, Ministra Obrony Narodowej i Ministra Sprawiedliwości, na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.ustawy 15.02.2008 15 lutego 2008 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez organy administracji rządowej (Dz. U. nr 17, poz. 103).rozporządzenie Zmiany wprowadzone w rozporządzeniu są konsekwencją wcześniejszych zmian w ustawie – Karta Nauczyciela polegających na zniesieniu odrębnego dodatku za pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia.ustawie

7 Kuratorium Oświaty w Szczecinie 29.03.2008 29 marca 2008 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) wprowadzona ustawą z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. nr 180, poz. 1280).ustawy ustawą Osoby posiadające Kartę Polaka, o której mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r., uzyskały analogiczne uprawnienia do kształcenia w szkołach polskich, jak obywatele polscy. 17.04.2008 Ogłoszono ustawę z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. nr 63, poz. 394). Ustawa weszła w życie 2 maja 2008 r.ustawę Nowa ustawa określa zasady uznawania kwalifikacji na zasadach określonych w ustawie, obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli w tych państwach, poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, kwalifikacje do wykonywania zawodów regulowanych lub działalności, o których mowa w załączniku nr IV do dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (Dz. Urz. UE L 255 z 30.09.2005, str. 22, z późn. zm.).

8 Kuratorium Oświaty w Szczecinie 18.04.2008 Ogłoszono rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 8 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w publicznych szkołach i placówkach artystycznych (Dz. U. nr 65, poz. 400). Rozporządzenie weszło w życie 3 maja 2008 r.rozporządzenie Rozporządzenie określa warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w publicznych szkołach i placówkach artystycznych.

9 Kuratorium Oświaty w Szczecinie 23.04.2008 Ogłoszono rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności (Dz. U. nr 67, poz. 412). Rozporządzenie weszło w życie 1 maja 2008 r.rozporządzenie Nowelizacja uwzględnia ostatnie zmiany wprowadzone w zakresie przeprowadzania egzaminu maturalnego; wprowadzono także nowe wzory świadectw ukończenia szkoły podstawowej dla dorosłych, gimnazjum dla dorosłych i liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, na podstawie egzaminów eksternistycznych; wprowadzono również nr PESEL do zaświadczeń o szczegółowych wynikach sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej i zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum oraz szereg zmian porządkujących i usprawniających zasady wystawiania świadectw i innych druków szkolnych.

10 Kuratorium Oświaty w Szczecinie 28.04.2008 Ogłoszono ustawę z dnia 18 marca 2008 r. o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 70, poz. 416) nowelizującą ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572).ustawę Ustawa weszła w życie 29 maja 2008 r. Osoby, którym udzielono ochrony uzupełniającej na podstawie art. 15 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2006 r. nr 234, poz. 1695, z późn. zm.) mogą korzystać z nauki w szkołach publicznych na warunkach dotyczących obywateli polskich.art. 15

11 Kuratorium Oświaty w Szczecinie 29.04.2008 Ogłoszono rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. nr 72, poz. 420).rozporządzenie Rozporządzenie wejdzie w życie 1 września 2008 r. Rozporządzenie zakłada m.in.: obowiązkową naukę języka obcego w klasach I–III szkoły podstawowej; zmniejszenie liczby tzw. godzin dyrektorskich w klasach I–III; dyrektor będzie miał do swojej dyspozycji 6 godzin w całym cyklu nauczania zamiast 12; zwiększenie liczby godzin kształcenia zintegrowanego z 54 do 60.

12 Kuratorium Oświaty w Szczecinie 30.04.2008 30 kwietnia 2008 r. weszło w życie zarządzenie Prezesa Rady Ministrów nr 46 z dnia 24 kwietnia 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Edukacji Narodowej (Mon. Pol. nr 35, poz. 321).zarządzenie 14.05.2008 14 maja 2008 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz w niektórych innych jednostkach organizacyjnych (Dz. U. nr 82, poz. 493).rozporządzenie

13 Kuratorium Oświaty w Szczecinie 03.06.2008 Ogłoszono rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie form i zakresu finansowego wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach (Dz. U. nr 94, poz. 598). Rozporządzenie weszło w życie 18 czerwca 2008 r.rozporządzenie Wprowadzone zmiany mają na celu: 1)obniżenie progu liczby uczniów lub wychowanków uprawniającego do ubiegania się o dotację w ramach Rządowego programu wspierania w latach 2007-2009 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach "Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach", dotyczącego publicznych burs oraz szkół podstawowych specjalnych, gimnazjów specjalnych, szkół ponadgimnazjalnych specjalnych dla dzieci i młodzieży i zespołów tych szkół oraz publicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych; 2)rezygnację z możliwości systemu rejestracji obrazu i dźwięku na rzecz monitoringu wizyjnego; 3)wprowadzenie obowiązku spełniania przez system rejestracji obrazu, wymagań zasadniczych, określonych odpowiednio w art. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. U. nr 82, poz. 556) albo w art. 153 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. nr 171, poz. 1800, z późn. zm.).ustawy

14 Kuratorium Oświaty w Szczecinie 03.07.2008 3 lipca 2008 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. nr 104, poz. 667).rozporządzenie Nowelizacja wprowadza szczegółowe wymogi sanitarno-lokalowe wobec punktów przedszkolnych oraz zespołów wychowania przedszkolnego oraz wymóg posiadania aktualnej dokumentacji medycznej do celów sanitarno-epidemiologicznych przez rodziców lub innych członków ich rodzin uczestniczących w realizacji zajęć prowadzonych w ramach zespołu lub punktu.

15 Kuratorium Oświaty w Szczecinie 21.07.2008 21 lipca 2008 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lipca 2008 r. w sprawie rodzaju wydatków bezpośrednio związanych ze świadczeniem usługi przyłączenia do sieci w celu zapewnienia korzystania z usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu przez jednostki uprawnione (Dz. U. nr 130, poz. 830).rozporządzenie 05.08.2008 5 sierpnia 2008 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: górnik eksploatacji podziemnej, górnik odkrywkowej eksploatacji złóż, monter instalacji gazowych, monter instrumentów muzycznych, monter sieci komunalnych, stolarz, technik hydrolog, technik instrumentów muzycznych, technik meteorolog i technik papiernictwa (Dz. U. nr 129, poz. 825).rozporządzenie

16 Kuratorium Oświaty w Szczecinie 08.08.2008 Ogłoszono ustawę z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty, ustawy - Karta Nauczyciela oraz ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. nr 145, poz. 917).ustawę Ustawa weszła w życie 23 sierpnia 2008 r. Zmiany wprowadzone w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich mają charakter porządkujący i zmierzają do usunięcia z ustawy ośrodków szkolno – wychowawczych ze względu na fakt, iż podmioty te obecnie nie funkcjonują w systemie oświaty. Zmiany wprowadzone w ustawie – Karta Nauczyciela dotyczą obowiązku przedstawiania informacji o niekaralności z Krajowego Rejestru Karalnego przez nauczyciela przy nawiązywaniu stosunku pracy oraz objęcia przepisami o odpowiedzialności dyscyplinarnej wszystkich nauczycieli (dotychczas odpowiedzialności dyscyplinarnej podlegali jedynie nauczyciele mianowani i dyplomowani). …………………………….

17 Kuratorium Oświaty w Szczecinie Zmiany w ustawie o systemie oświaty dotyczą m. in.: prowadzenia szkół zawodowych (rolniczych, leśnych i morskich); kompetencji Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w zakresie inicjowania lub organizowania badań, analiz i innowacji w dziedzinie oceniania i egzaminowania; wynagrodzeń egzaminatorów i nauczycieli z tytułu udziału w przeprowadzaniu sprawdzianów i egzaminów; realizacji obowiązku przygotowania przedszkolnego; obowiązku szkolnego i obowiązku nauki; zasad ustalania zestawów programów wychowania przedszkolnego, szkolnych zestawów programów nauczania i szkolnych zestawów podręczników; obowiązywania jednolitego stroju szkolnego na terenie szkoły; finansowania szkół oraz pomocy stypendialnej.

18 Kuratorium Oświaty w Szczecinie 22.08.2008 22 sierpnia 2008 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. nr 144, poz. 903).rozporządzenie Do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego wprowadzono nowe zawody: technik przeróbki kopalin stałych, monter izolacji przemysłowych, blacharz izolacji przemysłowych, opiekun osoby starszej, wiertacz odwiertów eksploatacyjnych geofizycznych oraz technik rzemiosł artystycznych – sztukatorstwo i kamieniarstwo artystyczne. Rozszerzono kształcenie w zawodach: technik organizacji reklamy oraz technik eksploatacji portów i terminali oraz skrócono czas kształcenia w zawodach technik mechanik lotniczy i technik awionik w szkole policealnej. Zmieniono także nazwy zawodów: operator dźwięku i realizator dźwięku odpowiednio na: technik dźwięku i technik realizacji dźwięku. Kształcenie w zawodzie technik usług pocztowych i finansowych ograniczono do rocznej szkoły policealnej. Wprowadzono warunek, że kandydaci do kształcenia w zawodzie technik transportu drogowego muszą posiadać prawo jazdy kategorii B.

19 Kuratorium Oświaty w Szczecinie Efekty zmian proponowanych przez Ministra Edukacji Narodowej w ustawie o systemie oświaty i ustawie Karta Nauczyciela 1.Podwyższenie płac nauczycieli na wszystkich stopniach awansu zawodowego. 2.Wprowadzenie mechanizmów kontroli nad wywiązywaniem się samorządów terytorialnych z obowiązku utrzymywania co najmniej średnich wynagrodzeń dla nauczycieli określonych w Karcie Nauczyciela 3.Zwiększenie wpływu lokalnej społeczności na politykę oświatową. 4.Ochrona małych szkół przed likwidacją. 5.Upowszechnienie wychowania przedszkolnego.

20 Kuratorium Oświaty w Szczecinie Efekty zmian proponowanych przez Ministra Edukacji Narodowej w ustawie o systemie oświaty i ustawie Karta Nauczyciela 6.Zapewnienie lepszego dostępu do edukacji najmłodszych dzieci poprzez obniżenie wieku rozpoczynania obowiązku szkolnego, umożliwiające wykorzystanie potencjału systemu szkolnego dla wyrównywania szans edukacyjnych oraz wczesnego odkrywania uzdolnień. 7.Reforma programowa wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego ukierunkowana na precyzyjny opis efektów kształcenia na każdym etapie edukacyjnym oraz zwiększenie autonomii szkół w kreowaniu efektywnego procesu kształcenia.

21 Kuratorium Oświaty w Szczecinie Efekty zmian proponowanych przez Ministra Edukacji Narodowej w ustawie o systemie oświaty i ustawie Karta Nauczyciela 8.Odbiurokratyzowanie sprawowanego nadzoru pedagogicznego i jasny rozdział zadań pomiędzy organy prowadzące szkoły oraz organy sprawujące nadzór pedagogiczny, będący elementem racjonalnej decentralizacji części kompetencji państwa w obszarze oświaty i wychowania. 9.Wzmocnienie kadr szkolnictwa m.in. zawodowego. 10.Prawne usankcjonowanie możliwości realizowania w polskich szkołach programów zagranicznych instytucji edukacyjnych.

22 Kuratorium Oświaty w Szczecinie Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli.

23 Kuratorium Oświaty w SzczecinieDziękuję za uwagę W prezentacji wykorzystano: akty prawne opublikowane na stronie http://www.abc.com.pl/akty-prawne informacje na temat efektów zmian proponowanych przez Ministra Edukacji Narodowej w ustawie o systemie oświaty zamieszczone na stronie http://www.men.gov.pl.


Pobierz ppt "Kuratorium Oświaty w SzczecinieZmiany w przepisach prawa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google