Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SERDECZNIE WITAMY PAŃSTWA NA WARSZTATACH Z PRZYGOTOWYWANIA DOKUMANTACJI KONKURSOWEJ Z PROGRAMU OPERACYJNEGO PN. ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SERDECZNIE WITAMY PAŃSTWA NA WARSZTATACH Z PRZYGOTOWYWANIA DOKUMANTACJI KONKURSOWEJ Z PROGRAMU OPERACYJNEGO PN. ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA."— Zapis prezentacji:

1 SERDECZNIE WITAMY PAŃSTWA NA WARSZTATACH Z PRZYGOTOWYWANIA DOKUMANTACJI KONKURSOWEJ Z PROGRAMU OPERACYJNEGO PN. ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH 2007-2013 Z OSI PRIORYTETOWEJ 4: ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW ZALEŻNYCH OD RYBACTWA.

2 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Z DNIA 15 PAŹDZIERNIKA 2009 R. ORAZ NOWELIZACJA Z DNIA 23 LISTOPADA 2011 R. ZMIENIAJĄCA TO ROZPORZĄDZENIE

3 OPERACJE MOŻLIWE DO REALIZACJI W RAMACH 4 ŚRODKÓW : ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Z DNIA 15 PAŹDZIERNIKA 2009 R ORAZ NOWELIZACJA Z DNIA 23 LISTOPADA 2011 R ZMIENIAJĄCA TO ROZPORZĄDZENIE

4 ŚRODEK 1 Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa

5 ŚRODEK 1 Kto może być beneficjentem: Osoby fizyczne, prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną albo podmioty organizacyjne wyodrębnione na podstawie dokumentów statutowych lub założycielskich w strukturze osoby prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,

6 ŚRODEK 1 Poziom refundacji kosztów DO 85% kosztów kwalifikowalnych. Limit pomocy: w okresie realizacji programu beneficjent może otrzymać 3.000.000 zł, z tym, że refundacja jednej operacji nie może przekroczyć 1.500.000 zł Pomoc przyznawana jest na operacje o charakterze niezarobkowym

7 ŚRODEK 1 OPERACJE MOŻLIWE DO PRZEPROWADZENIA Adaptacja i wyposażenie miejsc, w których świadczone będą usługi dostępu do sieci Internet, np.: Przebudowa części pomieszczenia biblioteki publicznej lub remizy strażackiej na kawiarenkę internetową. Poprawa funkcjonowania transportu publicznego przez budowę, przebudowę, remont lub odbudowę obiektów małej architektury służących wykonywaniu działalności związanej z tym transportem, np.: Zakup i ustawienie nowych wiat przystankowych,

8 ŚRODEK 1 OPERACJE MOŻLIWE DO PRZEPROWADZENIA Rewitalizacja miejscowości w wyniku realizacji operacji polegającej w szczególności na remoncie chodników, parkingów, placów, ścieżek rowerowych, terenów zielonych, parków, budynków i obiektów publicznych pełniących funkcje społeczno-kulturalne, sportowe i rekreacyjne lub ich wyposażeniu, np.: Zwiększenie atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej miasta Puck poprzez rewitalizację obszaru Placu Wolności w celu rozwoju funkcji gospodarczych i społecznych. Utworzenie dydaktycznego szlaku turystycznego Śladami Przodków

9 ŚRODEK 1 OPERACJE MOŻLIWE DO PRZEPROWADZENIA Remont, odbudowa, przebudowa lub wyposażenie obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków, np. Kompleksowe odtworzenie zamku krzyżackiego przy Farze w Pucku. Organizowanie kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży np. założenie kółka nauki tańca ludowego,

10 ŚRODEK 1 OPERACJE MOŻLIWE DO PRZEPROWADZENIA Budowa, remont lub przebudowa małej infrastruktury turystycznej, w szczególności przystani, kąpielisk, punktów widokowych, miejsc wypoczynkowych, tras turystycznych, łowisk dla wędkarzy i punktów informacji turystycznej, wraz ze ścieżkami i drogami dojazdowymi do miejsc objętych inwestycją, np.: Budowa szlaku turystycznego Hel - Jastarnia, pn. Szlak Pamięci Obrońców Wybrzeża. Budowa ścieżki rowerowej Brzegiem Zatoki Puckiej.

11 ŚRODEK 1 OPERACJE MOŻLIWE DO PRZEPROWADZENIA Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych obiektów turystycznych, rekreacyjno-sportowych lub obiektów, w których jako podstawowa prowadzona jest działalność kulturalna np.: Przebudowa budynku hali sportowej w Pucku w celu dostosowania obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z budową szybu windowego.

12 ŚRODEK 1 OPERACJE MOŻLIWE DO PRZEPROWADZENIA Tworzenie lub rozwój muzeów, izb regionalnych, izb pamięci lub skansenów mających na celu prezentowanie lokalnego rzemiosła, historii, sztuki i obyczajów, w szczególności związanych z tradycjami rybackimi, np.: Utworzenie muzeum rybactwa lub budowa skansenu średniowiecznej osady krzyżackiej,

13 ŚRODEK 1 OPERACJE MOŻLIWE DO PRZEPROWADZENIA Promocja obszaru objętego strategią, tylko miękkie projekty, np.: imprezy tematyczne promujące kulturę północnych kaszub, Popularyzacja rybactwa związana z obszarem objętym LSROR, np.: zawody w tkaniu sieci rybackiej Operacje mogą być realizowane wyłącznie na obszarze objętym LSROR (wyjątek - operacje polegające na promocji obszaru).

14 ŚRODEK 2 Restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej lub dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem

15 ŚRODEK 2 Kto może być beneficjentem: - podmioty, które prowadzą działalność na obszarze PLGR w zakresie chowu, hodowli lub połowu ryb jako uprawniony do rybactwa zgodnie z ustawą z dnia 18 kwietnia 1985r. o rybactwie śródlądowym z wyłączeniem organu administracji publicznej wykonującego uprawnienia właściciela wody w zakresie rybactwa śródlądowego lub którym wydano zezwolenie na prowadzenie chowu lub hodowli ryb w polskich obszarach morskich na podstawie przepisów o rybołówstwie, - podmioty, które prowadzą działalność na obszarze PLGR w zakresie przetwórstwa, obrotu produktów rybołówstwa lub akwakultury lub unieszkodliwiania odpadów wytwarzanych w sektorze rybackim, - podmioty, które prowadzą działalność na obszarze PLGR w zakresie obsługi sektora rybackiego, w szczególności produkcji, konserwacji lub naprawy sprzętu służącego prowadzeniu działalności połowowej,

16 ŚRODEK 2 Kto może być beneficjentem: - armatorzy statków rybackich o polskiej przynależności, na który została wydana licencja połowowa i licencja ta nie została zawieszona lub cofnięta, którego port macierzysty znajduje się na obszarze PLGR, - podmioty, które uzyskały pomoc z tytułu trwałego wycofania statku rybackiego w ramach działania 1.1 lub działania 1.2 SPO Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006 lub w ramach środka pomoc publiczna z tytułu trwałego zaprzestania działalności połowowej objętego osią priorytetową 1 i zamieszkuje albo posiada siedzibę na obszarze PLGR - osoby fizyczne zamieszkałe na terenie PLGR, które utraciły miejsce pracy w wyniku trwałego zaprzestania działalności połowowej przy użyciu statku rybackiego.

17 ŚRODEK 2 Poziom refundacji kosztów DO 60% kosztów kwalifikowalnych. Limit pomocy: w okresie realizacji programu beneficjent może otrzymać 900.000 zł, z tym, że refundacja jednej operacji nie może przekroczyć 450.000 zł

18 ŚRODEK 2 OPERACJE MOŻLIWE DO PRZEPROWADZENIA Budowa, przebudowa lub rozbiórka obiektów, w których ma być lub jest prowadzona działalność gospodarcza, lub unieszkodliwianie odpadów pochodzących z rozbiórki, np. przebudowa obiektu handlowego na potrzeby otwarcia nowego sklepu prowadzącego sprzedaż lokalnych wyrobów garmażeryjnych Zagospodarowanie terenu, na którym ma być lub jest prowadzona działalność gospodarcza, np. budowa placu manewrowego przy szkole nauki jazdy

19 ŚRODEK 2 OPERACJE MOŻLIWE DO PRZEPROWADZENIA Wyposażenie obiektów, w których ma być lub jest prowadzona działalność gospodarcza, np. zakup regałów do magazynu, czy mebli i wyposażenia do biura rachunkowego, Remont lub adaptacja statku rybackiego na którym jest prowadzona działalność gospodarcza, lub zakup lub budowa nowej jednostki pływającej, na której ma być prowadzona działalność gospodarcza, np. remont i adaptacja kutra rybackiego na pływającą restaurację,

20 ŚRODEK 2 OPERACJE MOŻLIWE DO PRZEPROWADZENIA Udział w kursach, szkoleniach, stażach i innych formach kształcenia mających na celu zmianę kwalifikacji zawodowych, np. w wyniku utraty pracy Pan Kowalski, chce wziąć udział w szkoleniu na operatora koparki Zakup maszyn, urządzeń lub środków transportu, przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej, z wyłączeniem samochodów osobowych np. zakup nowej linii technologicznej do prowadzonej działalności gospodarczej, zakup samochodu dostawczego z chłodnią do prowadzenia bezpośredniej sprzedaży ryb. Operacje mogą być realizowane wyłącznie na obszarze objętym LSROR (wyjątek - operacje polegające na udziale w kursach, szkoleniach, stażach)

21 ŚRODEK 3 Podnoszenie wartości produktów rybactwa oraz rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa

22 ŚRODEK 3 Kto może być beneficjentem: Podmioty prowadzące przedsiębiorstwo określone w art. 3 lit f rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. U. UE L 223 z 15.08.2006), są podmiotami należącymi do Mikro, Małych i Średnich przedsiębiorstw,

23 ŚRODEK 3 Poziom refundacji kosztów DO 60% kosztów kwalifikowalnych. Limit pomocy: w okresie realizacji programu beneficjent może otrzymać 600.000 zł, z tym, że refundacja jednej operacji nie może przekroczyć 300.000 zł

24 ŚRODEK 3 OPERACJE MOŻLIWE DO PRZEPROWADZENIA Tworzenie i rozwój systemów sprzedaży produktów rybactwa, prowadzonej zgodnie z rozporządzeniem MRiRW z dnia 29.12.2006 w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej (Dz. U. 2007 nr 5, poz. 38) lub rozporządzeniem MRiRW z dnia 8.06.2010 w sprawie szczegółowych warunków uznawania działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej (Dz. U. 2010, nr 113, poz, 753) Podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej polegającej na produkcji lub świadczeniu usług na rzecz lokalnej społeczności, w szczególności w zakresie:

25 ŚRODEK 3 OPERACJE MOŻLIWE DO PRZEPROWADZENIA - Konserwacji i naprawy pojazdów samochodowych, - Naprawy i konserwacji statków i łodzi, - Handlu detalicznego, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi, - Działalności usługowej związanej z wyżywieniem, - Działalności związanej z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalności powiązanej, - Działalności prawniczej, rachunkowo – księgowej i doradztwa podatkowego,

26 ŚRODEK 3 OPERACJE MOŻLIWE DO PRZEPROWADZENIA - Działalność w zakresie architektury i inżynierii, badań i analiz technicznych, - Opieki zdrowotnej, - Działalności sportowej, rozrywkowej i rekreacyjnej, - Naprawy i konserwacji komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego, - Wykonywania robót budowlanych wykończeniowych, - Działalności związanej z zakwaterowaniem lub usługami gastronomicznymi,

27 ŚRODEK 4 Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej

28 ŚRODEK 4 Kto może być beneficjentem: Osoby fizyczne, prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną albo podmioty organizacyjne wyodrębnione na podstawie dokumentów statutowych lub założycielskich w strukturze osoby prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,

29 ŚRODEK 4 Poziom refundacji kosztów DO 85% kosztów kwalifikowalnych. Limit pomocy: w okresie realizacji programu beneficjent może otrzymać 2.000.000 zł, z tym, że refundacja jednej operacji nie może przekroczyć 1.000.000 zł

30 ŚRODEK 4 OPERACJE MOŻLIWE DO PRZEPROWADZENIA Inwestycje melioracyjne związane z: rekultywacją, w tym renaturyzacją i utrzymaniem zbiorników wodnych, ochroną przeciwpowodziową, regulacją możliwości retencyjnych wód przez realizację programu małej retencji, ukształtowaniem trasy regulacyjnej linii brzegowej, w/w operacje nie dotyczą inwestycji melioracyjnych na terenach, na których jest prowadzona działalność polegająca na chowie i hodowli ryb lub innych organizmów wodnych,

31 ŚRODEK 4 OPERACJE MOŻLIWE DO PRZEPROWADZENIA budowa, odbudowa, rozbudowa lub zabezpieczenie szlaków wodnych, zachowanie różnorodności biologicznej i chronionych gatunków ryb lub innych organizmów wodnych, zachowanie i zabezpieczenie obszarów objętych szczególnymi formami ochrony przyrody, w tym Natura 2000,

32 ŚRODEK 4 OPERACJE MOŻLIWE DO PRZEPROWADZENIA renowacja, zabezpieczenie i oznakowanie kąpielisk, zabezpieczenie i oznakowanie pomników przyrody,

33 ŚRODEK 4 OPERACJE MOŻLIWE DO PRZEPROWADZENIA remont lub odbudowa budynków lub budowli lub remont lub wymianę instalacji i urządzeń technicznych znajdujących się w tych budynkach lub budowlach związanych z prowadzeniem działalności rybackiej, uszkodzonych albo zniszczonych w wyniku klęski żywiołowej, lub ich wyposażenie w zakresie niezbędnym do prowadzenia działalności rybackiej, zabiegi związane z usuwaniem szkód powstałych w wyniku klęsk żywiołowych w wodach śródlądowych i morskich oraz odtworzenie pierwotnego stanu środowiska tych obszarów.

34 WARUNKI PRZYZNANIA POMOCY DLA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH W ŚWIETLE ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Z DNIA 15 PAŹDZIERNIKA 2009R. W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW I TRYBU PRZYZNAWANIA, WYPŁATY I ZWRACANIA POMOCY FINANSOWEJ NA REALIZACJĘ ŚRODKÓW OBJĘTYCH OSIĄ PRIORYTETOWĄ 4 - ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW ZALEŻNYCH OD RYBACTWA, ZAWARTĄ W PROGRAMIE OPERACYJNYM "ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH 2007-2013 WRAZ Z NOWELIZACJĄ Z DNIA 23 LISTOPADA 2011R. ZMIENIAJĄCĄ TO ROZPORZĄDZENIE

35 WARUNKI PRZYZNANIA POMOCY DLA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH W ŚWIETLE ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Z DNIA 15 PAŹDZIERNIKA 2009 R WRAZ Z NOWELIZACJĄ Z DNIA 23 LISTOPADA 2011 R ZMIENIAJĄCĄ TO ROZPORZĄDZENIE Operacja przyczyni się do powstania trwałych korzyści gospodarczych. Z wyłączeniem operacji polegających na organizacji kół zainteresowań, promocji obszary PLGR, organizacji szkoleń. Inwestycja zrealizowana będzie z zapewnieniem należytych gwarancji technicznych. Inwestycja będzie miała zapewnioną gospodarczą trwałość. Inwestycja nie wpłynie negatywnie na środowisko oraz ochronę żywych zasobów wód.

36 ALOKACJA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA OBECNIE OGŁOSZONE KONKURSY Środek 1 sektor społeczno – gospodarczy – Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem promocji i popularyzacji rybactwa dostępna kwota – 2 322 125,95 zł Środek 1 sektor publiczny – Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem promocji i popularyzacji rybactwa dostępna kwota - 4 750 000,00 zł

37 ALOKACJA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA OBECNIE OGŁOSZONE KONKURSY Środek 1 sektor społeczno – gospodarczy – Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa obejmującego promocję i popularyzację rybactwa dostępna kwota – 122 217,15 zł Środek 1 sektor publiczny – Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa obejmującego promocję i popularyzację rybactwa dostępna kwota - 250 000,00 zł

38 ALOKACJA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA PRZYSZŁE KONKURSY W LATACH 2012-2013 Środek 2 sektor społeczno – gospodarczy Restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej, lub dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem - 4 968 278,02 zł Środek 3 sektor społeczno – gospodarczy – Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa – 1 148 114,37 zł

39 ALOKACJA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA PRZYSZŁE KONKURSY W LATACH 2012-2013 Środek 4 sektor społeczno – gospodarczy – Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej – 625 057,18 zł Środek 4 sektor publiczny – Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej – 1 646 038,40 zł

40

41 Kosztami kwalifikowanymi nazywany te koszty, które faktycznie zostały poniesione przez Wnioskodawcę i są BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ OPERACJI ORAZ NIEZBĘDNE DO OSIĄGNIĘCIA ZAŁOŻONEGO CELU OPERACJI. Koszty kwalifikowane Wnioskodawca ponosi nie wcześniej niż w dniu podpisania umowy ramowej przez PLGR z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi na PLGR, czyli od 29.10.2010r. KOSZTY KWALIFIKOWANE

42 Do kosztów kwalifikowanych nie zalicza się: 1) Zakupu używanych maszyn, urządzeń lub innego sprzętu, jeżeli: - zostały zakupione z udziałem środków publicznych w okresie 5 lat poprzedzających rok ich nabycia, - ich wartość rynkowa przewyższa wartość nowych, - nie spełniają wymagań technicznych; 2) Nabycia gruntów, budynków, budowli lub prawa do dysponowania nimi, jeżeli: - nabycie ich nie miało bezpośredniego związku z operacją, - ich wartość przewyższa wartość rynkową lub odtworzeniową ustaloną w drodze wyceny w operacie szacunkowym, - podmiot zbywający w okresie 5 lat poprzedzających ich zbycie, otrzymał pomoc na ich zakup ze środków publicznych, - powyżej 10% wartości wszystkich kwalifikujących się wydatków na daną operację; KOSZTY KWALIFIKOWANE

43 3) Nakładów rzeczowych niemających bezpośredniego związku z operacją. 4) Amortyzacji środków trwałych, jeżeli beneficjent nie przedstawił pisemnego oświadczenia, że dokonał odpisów amortyzacyjnych. 5) Pracy własnej wykonywanej przez wnioskodawcę będącego osobą fizyczną i pracy wolontariuszy. 6) Kosztów ogólnych operacji, w tym kosztów połączeń telefonicznych, opłat za zużytą wodę, energię elektryczną i nośniki energii, składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne wnioskodawcy i osób przez niego zatrudnionych: - powyżej 10% wartości netto operacji, - które nie miały bezpośredniego związku z operacją - które zostały naliczone niezgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie KOSZTY KWALIFIKOWANE

44 7) Kosztów poniesionych poza obszarem LSROR, 8) Kosztów związanych z umową leasingu, w której brak jest postanowień przenoszących na beneficjata własności leasingu, 9) Odsetki, opłat, ubezpieczeniowych, marż finansującego, kosztów ogólnych związanych z umową leasingu, w tym również podatku od towaru i usług, 10) Nakładu rzeczowego wniesionego w formie gruntu, budynku lub budowli lub prawa do dysponowania nimi powyżej 10% wartości netto operacje. KOSZTY KWALIFIKOWANE

45

46 Dobre praktyki przygotowywania dokumentacji projektowej Operacja musi być zgodna z celem i nawiązywać do nazwy środka oraz rozporządzeniem MRiRW, Dokumenty tj. wniosek, biznes plan (studium wykonalności), uzasadnienie muszą być ze sobą zgodne, Należy zapoznać się z LSROR str. 44-82 (najlepiej całą), Należy zapoznać się z instrukcją wypełniania wniosku, Wniosek musi nawiązywać do LSROR i przyczynić się do realizacji jej wskaźników, Na dobre przygotowanie wniosku trzeba dać sobie czas i dobrze go przemyśleć, nie każdy pomysł, plan będzie można zrealizować,

47 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA Przykłady podane w część praktycznej zostały stworzone na potrzeby niniejszego szkolenia, większość podanych informacji jest nieprawdziwa lub niekompletna, ćwiczenia mają na celu pokazanie zasad wypełniania wniosku o dofinansowanie. Opierając się na danych podanych w ćwiczeniu czynicie to Państwo na własną odpowiedzialność.

48 OŚWIADCZENIE Oświadczam, że: * znane mi są zasady przyznawania pomocy określone w przepisach rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 (Dz. U. Nr 177, poz. 1371, z późn. zm.), * na operację określoną w niniejszym wniosku nie uzyskałem pomocy finansowej z innych środków publicznych i nie będę ubiegać się o taką pomoc,

49 OŚWIADCZENIE CD. *uzyskałem pomoc z tytułu trwałego wycofania statku rybackiego w ramach działania 1.1 lub działania 1.2 Sektorowego Programu Operacyjnego Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006 i zamieszkuję albo posiadam siedzibę na obszarze gmin objętych LSROR – tak/nie, * będąc osobą fizyczną zamieszkałą na obszarze gmin objętych LSROR utraciłem swoje miejsce pracy w wyniku trwałego zaprzestania działalności połowowej przy użyciu statku rybackiego lub w wyniku zaprzestania prowadzenia działalności przez podmioty wymienione w § 4 ust 2. pkt 1 rozporządzenia – tak/nie 3,

50 OŚWIADCZENIE CD. * wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych objętych wnioskiem do celów związanych z realizacją operacji w ramach programu operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 (dotyczy tylko osób fizycznych) * wyrażam zgodę na publikowanie w formie elektronicznej bądź innej, wykazu beneficjentów, nazw operacji oraz kwoty finansowania ze środków publicznych przydzielonych dla operacji, * informacje zawarte we wniosku oraz załącznikach są prawdziwe i zgodne ze stanem prawnym i faktycznym.

51 OŚWIADCZENIE CD. Zobowiązuję się do: * umożliwienia upoważnionym podmiotom przeprowadzania kontroli wszelkich elementów związanych z realizowaną operacją, w szczególności wizytacji oraz kontroli w miejscu realizacji operacji i kontroli dokumentów, * przeprowadzenia promocji operacji, zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 498/2007 z dnia 26 marca 2007 r. ustanawiającym szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. Urz. UE L 120 z 10.05.2007, str. 1).

52 DEFINICJA WNIOSKODAWCY: Wnioskodawcą jest Pan Jan Kowalski zamieszkały w Pucku, chcący otworzyć własną działalność gospodarczą. Jest członkiem PLGR, ma opłacone składki i był na ostatnim Walnym Zebraniu Członków. WNIOSEK O DOFINANSOWANIE FISZKA PROJEKTOWA

53 DEFINICJA PROJEKTU: Pan Jan na nieruchomości, którą posiada w Swarzewie chce wybudować zajazd, restauracje wraz z salą konferencyjną zdolną pomieścić 50 osób, pokojami gościnnymi (30*2) oraz zagospodarować teren nieruchomości poprzez budowę placu zabaw i miejsca wypoczynkowego: altana nad oczkiem wodnym. W ramach projektu powstanie nowy podmiot gospodarczy pn. Zajazd u Jana Jan Kowalski, w którym powstaną co najmniej cztery nowe miejsa pracy. WNIOSEK O DOFINANSOWANIE FISZKA PROJEKTOWA

54 STAN PRZYGOTOWAŃ DO PROJEKTU: Wnioskodawca posiada prawomocne pozwolenie na budowę pt. Budowa obiektu usługowego wraz z budową placu zabaw na terenie działki nr 001 w Swarzewie, kosztorys inwestorski na budowę obiektu oraz zagospodarowanie terenu o małą infrastrukturę turystyczną, oferty na zakup pełnego wyposażenia do kuchni, sali restauracyjnej i sali konferencyjnej i inne. WNIOSEK O DOFINANSOWANIE FISZKA PROJEKTOWA

55 KOSZTY REALIZACJI OPERACJI WNIOSEK O DOFINANSOWANIE FISZKA PROJEKTOWA Budowa zajazdu325 000,00 Zagospodarowanie terenu40 000,00 Zakup wyposażenia kuchennego35 000,00 Zakup wyposażenia pokoi45 000,00 Zakup wyposażenia sali konferencyjnej55 000,00 Zakup i montaż sauny i jakuzzi8 000,00


Pobierz ppt "SERDECZNIE WITAMY PAŃSTWA NA WARSZTATACH Z PRZYGOTOWYWANIA DOKUMANTACJI KONKURSOWEJ Z PROGRAMU OPERACYJNEGO PN. ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google