Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Mediacje pracownicze pcmkrakowdialog@mediator.org.pl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Mediacje pracownicze pcmkrakowdialog@mediator.org.pl."— Zapis prezentacji:

1 Mediacje pracownicze

2 Czym jest mediacja pracownicza?
Mediacja PRACOWNICZA to alternatywna, pozasądowa metoda rozwiązywania konfliktów w organizacji (firmie, przedsiębiorstwie) zarówno między osobami pracującymi w tej organizacji, jak i istniejącymi w niej związkami zawodowymi czy byłymi pracownikami a organizacją, itp. w trybie szczególnego rodzaju negocjacji prowadzonych przez strony konfliktu w obecności bezstronnej i neutralnej osoby mediatora.

3 Jakie są korzyści z mediacji?
Niskie koszty postępowania. Krótki czas trwania postępowania – 1 miesiąc! Każde rozwiązanie jest satysfakcjonujące dla obydwu stron. Pełna poufność. Konflikt może przerodzić się w okazję do zbudowania lepszych relacji i stworzenia nowych możliwości ich rozwoju. Z mediacji można zrezygnować na każdym jej etapie – BEZ KONSEKWENCJI! Mediacja skupia się na przyszłości (w przeciwieństwie do sądu). Mediacja gwarantuje likwidację lub znaczną redukcję napięcia i stresu między stronami.

4 Co może być przedmiotem mediacji?
Konflikty między: - pracownikami, - kadrą kierowniczą, - kadrą kierowniczą, a pracownikami, - różnymi jednostkami organizacji, - organizacjami poddanymi fuzjom, - byłymi pracownikami a pracodawcą, - związkami zawodowymi a pracodawcą, konflikty związane z podziałem płacy i pracy, stosunków własnościowych itp. konflikty w sprawach bytowych (socjalne) konflikty tle rasowym, narodowościowym, światopoglądowym, itp.

5 Jak rozpocząć mediację?
Mediacja może być prowadzona na podstawie : postanowienia sądu, umowy stron, wniosku jednej ze stron, jeżeli druga strona wyrazi zgodę na mediację. WAŻNE: STRONY MOGĄ WNIOSKOWAĆ O SKIEROWANIE SPRAWY DO MEDIACJI NA KAŻDYM ETAPIE JEJ TRWANIA. Skierowanie stron na mediację możliwe jest TYLKO RAZ w toku postępowania. WAŻNE: STRONY MOGĄ SKORZYSTAĆ Z MEDIACJI PONOWNIE NA ZASADACH UMOWNYCH – jeśli tylko znajdą uzasadnienie dla takiej inicjatywy.

6 Czy można odmówić udziału w mediacji?
MEDIACJA JEST PROCESEM DOBROWOLNYM!!!! Zgodnie z zasadą dobrowolności strona może odmówić udziału w mediacji w terminie tygodnia od dnia ogłoszenia lub doręczenia jej postanowienia o skierowaniu do mediacji.

7 Dobrowolność mediacji
WAŻNE!!! Każda ze stron konfliktu może zrezygnować z mediacji na każdym etapie jej trwania, bez konsekwencji!!!

8 Ugoda mediacyjna Ugoda wypracowana w mediacji ma moc prawną po zatwierdzeniu jej przez sąd (art. 183¹⁵ k.p.c.). Ugoda mediacyjna (o ile została podpisana) zostaje złożona w sadzie przez mediatora wraz z protokołem z mediacji. Sąd na wniosek strony niezwłocznie przeprowadza postępowanie co do zatwierdzenia ugody zawartej w mediacji. Jeśli ugoda podlega wykonaniu w drodze egzekucji, sąd zatwierdza ją przez nadanie jej klauzuli wykonalności, w przeciwnym wypadku zatwierdza postanowieniem na posiedzeniu niejawnym. UGODA ZAWARTA W MEDIACJI POWINNA BYĆ ZGODNA Z PRAWEM I ZASADAMI WSPÓŁŻYCIA SPOŁECZNEGO, NIE ZMIERZAĆ DO OBEJŚCIA PRAWA, BYĆ ZROZUMIAŁA I NIE ZAWIERAĆ SPRZECZNOŚCI.

9 Czym jest protokół z mediacji?
Protokół sporządzany jest przez mediatora i obejmuje: miejsce i czas prowadzenia mediacji, nazwiska i adresy stron, imię, nazwisko i adres mediatora, a także wynik mediacji . Protokół nie zawiera: informacji na temat sprawy czy raportu z przebiegu mediacji!!! Odpis protokołu zostaje przekazany stronom, oryginał natomiast niezwłocznie złożony w sądzie rozpoznającym sprawę lub właściwym do rozpoznania sprawy w przypadku mediacji umownej. Jeśli w mediacji zawarta została ugoda zostaje ona złożona w sądzie jako załącznik do protokołu z mediacji.

10 Jak długo trwa mediacja?
Kierując strony do mediacji sąd wyznacza czas jej trwania na okres DO MIESIĄCA , chyba że strony zgodnie wniosły o wyznaczenie dłuższego terminu. Przeciętna mediacja w sprawach pracowniczych obejmuje od 3 do 5 spotkań (trwających średnio 2 godziny) .

11 Koszty mediacji sądowej
W sprawach o prawa majątkowe, w których znana jest wartość przedmiotu sporu: 1% wartości przedmiotu sporu, nie mniej niż 30 zł i nie więcej niż 1000 zł za całość postępowania mediacyjnego. W sprawach o prawa majątkowe, w których nie jest możliwe ustalenie wartości przedmiotu sporu oraz w sprawach o prawa niemajątkowe: 60 zł za pierwsze posiedzenie w wyznaczonym przez sąd terminie i 25 zł za każde kolejne. Ponadto jeśli sąd upoważnił mediatora do zapoznania się z aktami sprawy, wynagrodzenie za całość postępowania podwyższa się o 10%.

12 Koszty mediacji umownej
W sprawach o prawa majątkowe, w których znana jest wartość przedmiotu sporu: 1% wartości, jednak nie mniej niż 100zł za sesję mediacyjną , przy czym okres trwania sesji nie może przekraczać 1,5 godziny. Do kosztów mediacji doliczyć należy 50 zł za rozpoczęcie każdej następnej sesji. W sprawach o prawa majątkowe, w których nie jest możliwe ustalenie wartości przedmiotu sporu oraz w sprawach o prawa niemajątkowe: 150 zł za każdą rozpoczętą sesję, przy czym okres trwania sesji nie może przekraczać 1,5 godziny. Do kosztów mediacji doliczyć należy 50 zł za rozpoczęcie każdej następnej sesji.

13 Dodatkowe koszty mediacji
Do ogólnych kosztów mediacji należy doliczyć udokumentowane koszty na niezbędne wydatki mediatora (koszt rozmów telefonicznych ze stronami, znaczków pocztowych, wynajęcie sali na posiedzenie mediacyjne). Kwota ta nie może jednak przekroczyć 50 zł za jedno posiedzenie mediacyjne.

14 WAŻNE!!!!!! W sprawach w których strony do mediacji skierował sąd, koszty mediacji wchodzą w skład kosztów procesu. W takim przypadku w razie zawarcia ugody przed mediatorem, koszty mediacji znoszą się wzajemnie, chyba że strony postanowiły inaczej. Jeżeli w toku sprawy zawarto ugodę przed mediatorem, następuje ZWROT POWODOWI ¾ UISZCZONEGO WPISU.

15 Kontakt Anna Dzierża Polskie Centrum Mediacji Oddział w Krakowie DIALOG Kraków, ul. Sportowa 2A Tel


Pobierz ppt "Mediacje pracownicze pcmkrakowdialog@mediator.org.pl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google