Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Mediacje rodzinne pcmkrakowdialog@mediator.org.pl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Mediacje rodzinne pcmkrakowdialog@mediator.org.pl."— Zapis prezentacji:

1 Mediacje rodzinne

2 Czym jest mediacja rodzinna?
Mediacja rodzinna to taki sposób rozwiązywania konfliktu, w którym skłóceni członkowie rodziny dokonują uzgodnień i wypracowują wzajemne porozumienie w obecności bezstronnej i neutralnej osoby mediatora.

3 Jakie są korzyści z mediacji rodzinnej?
Spotkanie w atmosferze życzliwości, spokoju oraz akceptacji. Możliwość wyrażenia własnych uczuć i potrzeb. Każde rozwiązanie wypracowane jest przez obie strony konfliktu, a zatem jest też satysfakcjonujące dla każdej ze stron. Mediator nie narzuca rozwiązań. Mediacja jest krótka – trwa tylko miesiąc! Z mediacji można zrezygnować na każdym jej etapie – BEZ KONSEKWENCJI! Koszty postępowania mediacyjnego są zdecydowanie niższe niż koszty sądowe. Ugoda zawarta przed mediatorem ma moc prawną po zatwierdzeniu przed sąd.

4 WAŻNE!!! Mediacja rodzinna ze względu na wyjątkowy charakter konfliktu ma jeszcze jedną bardzo ważną zaletę. Pomaga zmniejszyć napięcie między stronami, uczy wzajemnego szacunku i respektowania praw drugiej strony do odmiennego zdania. Pomaga stronom zrozumieć co jest faktyczną przyczyną stanu rzeczy w jakim się znalazły i dlaczego tak trudno jest im dojść do porozumienia.

5 Co może być przedmiotem mediacji?
W sprawach rodzinnych przedmiotem mediacji mogą być wszelkiego rodzaju spory pomiędzy członkami rodziny połączonej pokrewieństwem oraz pomiędzy tymi, którzy pozostają w związkach rodzinnych zdefiniowanych przez prawo, takich jak rodziny zastępcze czy adopcyjne. W szczególności przedmiotem mediacji mogą być: SPRAWY ROZWODOWE - pojednanie małżonków - sposób ewentualnego rozstania (z orzekaniem o winie lub bez orzekania) - sposób sprawowania władzy rodzicielskiej po rozwodzie - miejsce zamieszkania dziecka - kontakty dziecka z rodzicem, który nie będzie sprawował nad nim bezpośredniej opieki - sposób korzystania ze wspólnego mieszkania - wysokość alimentów

6 Co może być przedmiotem mediacji cd.?
SPRAWY O PODZIAŁ MAJĄTKU PO ROZWODZIE SPRAWY ZWIĄZANE Z OPIEKĄ NAD DZIEĆMI PO ROZWODZIE ORZEKANE PRZEZ SĄDY RODZINNE INNE SPRAWY RODZINNE: - nie wskazane do terapii konflikty małżeńskie - sprawy spadkowe - konflikty między rodzicami a dziećmi - sprawy dotyczące opieki nad chorymi lub starszymi członkami rodziny wymagającymi opieki - konflikty w rodzinach adopcyjnych i zastępczych.

7 Plan rodzicielski Plan rodzicielski może obejmować:
Miejsce zamieszkania dziecka i kontaktu z drugim rodzicem (harmonogram spotkań, obowiązujące w trakcie spotkań zasady, sposób ustalania wizyt, pomoc dziecku w obowiązkach np. odrabianie prac domowych, zasady spędzania wakacji, świąt i innych dni szczególnych, sposoby komunikacji z rodzicami poza terminami spotkań itp.); Kontakty dziecka z innymi osobami (członkami dalszej rodziny i innymi ważnymi dla dziecka osobami, obecność nowych partnerów rodziców w życiu dziecka); Udział rodziców w istotnych decyzjach dotyczących dziecka (sposób wyboru szkoły, wymiana informacji dotyczących wyników szkolnych, udział w imprezach, wybór zajęć pozalekcyjnych, dowóz dziecka na zajęcia pozalekcyjne, wybór kolonii, itp.); Określenie zasad wychowawczych (rytm dnia, korzystanie z komputera, TV, szczególna dieta, tradycje, zwyczaje religijne, zwyczaje kulturowe, zakres samodzielności dziecka w podejmowaniu decyzji, itp.); Koszty utrzymania dziecka (kalkulacja potrzeb dziecka, oszacowanie kosztów bieżących i szczególnych, autonomia dziecka w gospodarowaniu własnymi pieniędzmi); Kwestie związane z opieką zdrowotną (rutynowe badania, szczepienia, potrzeby specjalne, zasady podawania leków i leczenia w warunkach domowych, wymiana informacji w kwestii zdrowia dziecka, wybór lekarza, inne).

8 Jak rozpocząć mediację?
Mediacja może być prowadzona na podstawie : postanowienia sądu, umowy stron, wniosku jednej ze stron, jeżeli druga strona wyrazi zgodę na mediację. WAŻNE: STRONY MOGĄ WNIOSKOWAĆ O SKIEROWANIE SPRAWY DO MEDIACJI NA KAŻDYM ETAPIE JEJ TRWANIA. Skierowanie stron na mediację możliwe jest TYLKO RAZ w toku postępowania. WAŻNE: STRONY MOGĄ SKORZYSTAĆ Z MEDIACJI PONOWNIE NA ZASADACH UMOWNYCH – jeśli tylko znajdą uzasadnienie dla takiej inicjatywy.

9 Czy można odmówić udziału w mediacji?
MEDIACJA JEST PROCESEM DOBROWOLNYM!!!! Zgodnie z zasadą dobrowolności strona może odmówić udziału w mediacji w terminie tygodnia od dnia ogłoszenia lub doręczenia jej postanowienia o skierowaniu do mediacji.

10 Dobrowolność mediacji
WAŻNE!!! Każda ze stron konfliktu może zrezygnować z mediacji na każdym etapie jej trwania, bez konsekwencji!!!

11 Ugoda mediacyjna Ugoda wypracowana w mediacji ma moc prawną po zatwierdzeniu jej przez sąd (art. 183¹⁵ k.p.c.). Ugoda mediacyjna (o ile została podpisana) zostaje złożona w sadzie przez mediatora wraz z protokołem z mediacji. Sąd na wniosek strony niezwłocznie przeprowadza postępowanie co do zatwierdzenia ugody zawartej w mediacji. Jeśli ugoda podlega wykonaniu w drodze egzekucji, sąd zatwierdza ją przez nadanie jej klauzuli wykonalności, w przeciwnym wypadku zatwierdza postanowieniem na posiedzeniu niejawnym. UGODA ZAWARTA W MEDIACJI POWINNA BYĆ ZGODNA Z PRAWEM I ZASADAMI WSPÓŁŻYCIA SPOŁECZNEGO, NIE ZMIERZAĆ DO OBEJŚCIA PRAWA, BYĆ ZROZUMIAŁA I NIE ZAWIERAĆ SPRZECZNOŚCI.

12 Czym jest protokół z mediacji?
Protokół sporządzany jest przez mediatora i obejmuje: miejsce i czas prowadzenia mediacji, nazwiska i adresy stron, imię, nazwisko i adres mediatora, a także wynik mediacji . Protokół nie zawiera: informacji na temat sprawy czy raportu z przebiegu mediacji!!! Odpis protokołu zostaje przekazany stronom, oryginał natomiast niezwłocznie złożony w sądzie rozpoznającym sprawę lub właściwym do rozpoznania sprawy w przypadku mediacji umownej. Jeśli w mediacji zawarta została ugoda zostaje ona złożona w sądzie jako załącznik do protokołu z mediacji.

13 Jak długo trwa mediacja?
Kierując strony do mediacji sąd wyznacza czas jej trwania na okres DO MIESIĄCA , chyba że strony zgodnie wniosły o wyznaczenie dłuższego terminu. Przeciętna mediacja w sprawach rodzinnych obejmuje od 3 do 5 spotkań (trwających średnio 2 godziny) .

14 Koszty mediacji sądowej
W sprawach o prawa majątkowe, w których znana jest wartość przedmiotu sporu: 1% wartości przedmiotu sporu, nie mniej niż 30 zł i nie więcej niż 1000 zł za całość postępowania mediacyjnego. W sprawach o prawa majątkowe, w których nie jest możliwe ustalenie wartości przedmiotu sporu oraz w sprawach o prawa niemajątkowe: 60 zł za pierwsze posiedzenie w wyznaczonym przez sąd terminie i 25 zł za każde kolejne. Ponadto jeśli sąd upoważnił mediatora do zapoznania się z aktami sprawy, wynagrodzenie za całość postępowania podwyższa się o 10%.

15 Koszty mediacji umownej
W sprawach o prawa majątkowe, w których znana jest wartość przedmiotu sporu: 1% wartości, jednak nie mniej niż 100zł za sesję mediacyjną , przy czym okres trwania sesji nie może przekraczać 1,5 godziny. Do kosztów mediacji doliczyć należy 50 zł za rozpoczęcie każdej następnej sesji. W sprawach o prawa majątkowe, w których nie jest możliwe ustalenie wartości przedmiotu sporu oraz w sprawach o prawa niemajątkowe: 150 zł za każdą rozpoczętą sesję, przy czym okres trwania sesji nie może przekraczać 1,5 godziny. Do kosztów mediacji doliczyć należy 50 zł za rozpoczęcie każdej następnej sesji.

16 Dodatkowe koszty mediacji
Do ogólnych kosztów mediacji należy doliczyć udokumentowane koszty na niezbędne wydatki mediatora (koszt rozmów telefonicznych ze stronami, znaczków pocztowych, wynajęcie sali na posiedzenie mediacyjne). Kwota ta nie może jednak przekroczyć 50 zł za jedno posiedzenie mediacyjne.

17 WAŻNE!!!!!! W sprawach w których strony do mediacji skierował sąd, koszty mediacji wchodzą w skład kosztów procesu. W takim przypadku w razie zawarcia ugody przed mediatorem, koszty mediacji znoszą się wzajemnie, chyba że strony postanowiły inaczej. Jeżeli w toku sprawy zawarto ugodę przed mediatorem, następuje ZWROT POWODOWI ¾ UISZCZONEGO WPISU.

18 Kontakt Anna Dzierża Polskie Centrum Mediacji Oddział w Krakowie DIALOG Kraków, ul. Sportowa 2A Tel


Pobierz ppt "Mediacje rodzinne pcmkrakowdialog@mediator.org.pl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google