Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ROLA ZAKŁADOWEJ ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ W SPORZE ZBIOROWYM Z PRACODAWCĄ SZKOLENIE PREZESÓW OKREGÓW I PREZESÓW ODDZIAŁÓW CIECHOCINEK 22-23 LUTEGO 2007r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ROLA ZAKŁADOWEJ ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ W SPORZE ZBIOROWYM Z PRACODAWCĄ SZKOLENIE PREZESÓW OKREGÓW I PREZESÓW ODDZIAŁÓW CIECHOCINEK 22-23 LUTEGO 2007r."— Zapis prezentacji:

1 ROLA ZAKŁADOWEJ ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ W SPORZE ZBIOROWYM Z PRACODAWCĄ SZKOLENIE PREZESÓW OKREGÓW I PREZESÓW ODDZIAŁÓW CIECHOCINEK 22-23 LUTEGO 2007r.

2 USTAWA z dnia 23 maja 1991r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych Dz. U z 1991r. Nr 55, poz. 236 z późn. zm.)

3  PODMIOTOWY  PRZEDMIOTOWY  CZASOWY ELELEMENTY POJĘCIA SPÓR ZBIOROWY

4  ELEMENT PODMIOTOWY – OKREŚLAJĄCY KTO MOŻE BYĆ STRONĄ SPORU ZBIOROWEGO  STRONAMI SPORU ZBIOROWEGO MOGĄ BYĆ WYŁĄCZNIE PRACODAWCY I PRACOWNICY

5 ELELEMENTY POJĘCIA SPÓR ZBIOROWY  ELEMENT PRZEDMIOTOWY – OKREŚLAJĄCY CZEGO MOŻE DOTYCZYĆ SPÓR ZBIOROWY  SPÓR ZBIOROWY MOŻE DOTYCZYĆ JEDYNIE WARUNKÓW PRACY, PŁAC, ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ORAZ PRAW I WOLNOŚCI ZWIĄZKOWYCH

6 ELELEMENTY POJĘCIA SPÓR ZBIOROWY  CZASOWY – WYZNACZAJĄCY MOMENT POWSTANIA SPORU ZBIOROWEGO  CZASOWY - ZA DZIEŃ ROZPOCZĘCIA SPORU ZBIOROWEGO PRZYJMUJE SIĘ DZIEŃ PRZEKAZANIA PRACODAWCY ŻĄDAŃ (JEŻELI W CIĄGU TRZECH DNI PRACODAWCA TYCH ŻADAŃ NIE SPEŁNI)

7  PRAWA I INTERESY PRACOWNIKÓW SĄ REPREZENTOWANE PRZEZ ZWIAZKI ZAWODOWE  PRAWA I INTERESY PRACODAWCÓW MOGĄ REPREZENTOWAĆ ORGANZACJE PRACODAWCÓW REPREZENTACJA STRON SPORU

8  W PRZYPADKU DZIAŁANIA W ZAKŁADZIE PRACY WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ KAŻDA Z NICH MA PRAWO REPREZENTOWAĆ W SPORZE ZBIOROWYM INTERESY STANOWIĄCE PRZEDMIOT SPORU  ORGANIZACJE ZWIĄZKOWE MOGĄ POWOŁAĆ JEDNĄ WSPÓLNĄ REPREZENTACJĘ

9 ETAPY SPORU ZBIOROWEGO  ROKOWANIA - obligatoryjne  ARBITRAŻ - fakultatywny  STRAJK  MEDIACJA - obligatoryjna

10 ROKOWANIA  SĄ PIERWSZYM OBLIGATORYJNYM DLA OBU STRON ETAPEM ROZWIĄZYWANIA SPORU ZBIOROWEGO.  POLEGAJĄ NA BEZPOŚREDNICH ROZMOWACH I NEGOCJACJACH MAJĄCYCH NA CELU USUNIĘCIE ZAISTNIAŁYCH ROZBIEŻNOŚCI I WYPRACOWANIE KOMPROMISU

11 ROKOWANIA  MOGĄ ZAKOŃCZYĆ SIĘ ZAWARCIEM PRZEZ STRONY POROZUMIENIA LUB SPORZĄDZENIEM PROTOKOŁU ROZBIEŻNOŚCI.  POROZUMIENIE ZAWARTE W TRAKCIE ROKOWAŃ MA CHARAKTER ŻRÓDŁA PRAWA PRACY W ROZUMIENIU ART.9 §1 K.P.

12 MEDIACJA  W PRZYPADKU GDY PRACODAWCA ODRZUCI ŻĄDANIA, SPÓR PRZECHODZI DO KOLEJNEJ OBLIGATORYJNEGO ETAPU – MEDIACJI  MEDIACJA POLEGA NA WŁĄCZENIU DO ROZMÓW BEZSTRONNEGO POŚREDNIKA (MEDIATORA) MAJACEGO ZA ZADANIE UŚWIADOMIENIE STRONOM REALNOŚCI STAWIANYCH ŻĄDAŃ I DOPROWADZENIE DO KONSENSUSU

13 MEDIACJA  MEDIATORA USTALAJĄ WSPÓLNIE STRONY SPORU ZBIOROWEGO  MEDIATOREM MOŻE BYĆ OSOBA Z LISTY USTALONEJ W ROZPORZĄDZENIU PRZEZ MINISTRA WŁAŚCIWEGO DS. PRACY

14 MEDIACJA  JEŻELI PODCZAS MEDIACJI STRONY OSIĄGNĄ KOMPROMIS NASTĘPUJE PODPISANIE POROZUMIENIA KOŃCZĄCEGO SPÓR ZBIOROWY  BRAK KOMPROMISU PROWADZI DO SPORZĄDZENIA PROTOKOŁU ROZBIEŻNOŚCI I POWODUJE OTWARCIE MOŻLIWOŚCI PODJĘCIA AKCJI STRAJKOWEJ

15 ARBITRAŻ  ZWIĄZEK ZAWODOWY MOŻE PRZED OGŁOSZENIEM STRAJKU ZDECYDOWAĆ O SKIEROWANIU SPORU POD ROZSTRZYGNIĘCIE KOLEGIUEM ARBITRAŻU SPOŁECZNEGO  ETAP ARBITRAŻU NIE JEST ETAPEM OBLIGATORYJNYM I ZWIĄZEK ZAWODOWY PO NEGATYWNYM WYNIKU ROKOWAŃ I MEDIACJI MA PRAWO DO PODJĘCIA AKCJI STRAJKOWEJ

16 STRAJK OSTRZEGAWCZY  JEŻELI PRZEBIEG POSTĘPOWANIA UZASADNIA OCENĘ, ŻE NIE DOPROWADZI ONO DO ROZWIĄZANIA SPORÓW, ORGANIZACJA ZWIĄZKOWA MOŻE ZORGANIZOWAĆ STRAJK OSTRZEGAWCZY

17  STRAJK OSTRZEGAWCZY POLEGA NA ZBIOROWYM POWSTRZYMANIU SIĘ PRACOWNIKÓW OD WYKONYWANIA PRACY  MOŻE BYĆ ZORGANIZOWANY TYLKO JEDEN RAZ  NIE MOŻE PRZEKRACZAĆ 2 GODZIN

18 STRAJK OSTRZEGAWCZY  PRZESŁANKĄ PRZEPROWADZENIA JEST UZASADNIONA OCENA, ŻE SPÓR NIE ZOSTANIE ROZWIĄZANY PRZED UPŁYWEM TERMINU ZORGANIZOWANIA STRAJKU „WŁAŚCIWEGO” OKREŚLONEGO W ZGŁOSZENIU SPORU ZBIOROWEGO

19 STRAJK Strajkiem jest protest pracowniczy, który ŁĄCZNIE spełnia następujące kryteria: 1.jest aktem zbiorowym 2.polega na powstrzymywaniu się od wykonywania pracy 3.jest prowadzony w sprawach dotyczących warunków pracy, płac, świadczeń socjalnych oraz praw i wolności związkowych

20 STRAJK AKCJA NIE SPEŁNIAJĄCA POWYŻSZYCH WARUNKÓW NIE JEST STRAJKIEM

21 STRAJK Nie są strajkiem :  akcje protestacyjne niemające charakteru zbiorowego (indywidualny protest pojedynczych osób),  niepowodujące przerwania ciągłości wykonywania pracy (umyślne spowolnienie tempa pracy),  prowadzone w innym celu niż obrona zbiorowych praw i interesów pracowniczych (np. w celach politycznych)

22 STRAJK   Jest najostrzejszą i ostateczną formą protestu pracowniczego.  Strajk musi być poprzedzony przeprowadzeniem rokowań i mediacji ↑ warunek ten nie obowiązuje jeżeli pracodawca swoim bezprawnym działaniem uniemożliwił polubowne zakończenie sporu ↑ warunek ten nie obowiązuje jeżeli pracodawca swoim bezprawnym działaniem uniemożliwił polubowne zakończenie sporu

23 STRAJK KLAUZULA ROZSĄDKU Rozumiemy przez nią zasadę proporcjonalności nakazującą organizatorowi strajku wyważenie i ocenę współmierności żądań i postulatów z realną, racjonalną możliwością ich spełnienia przez pracodawcę. nakazującą organizatorowi strajku wyważenie i ocenę współmierności żądań i postulatów z realną, racjonalną możliwością ich spełnienia przez pracodawcę.

24 STRAJK UDZIAŁ W STRAJKU JEST DOBROWOLNY  Zasada dobrowolności przyznaje pracownikom swobodę w podjęciu decyzji o przystąpieniu lub odmowie przystąpienia do strajku  Zakazane jest wywieranie na pracownika jakiejkolwiek presji w celu zmuszenia go do udziału bądź odmowy udziału w strajku

25 OGŁOSZENIE STRAJKU referendum  Strajk ogłaszany jest przez zakładową organizację związkową  Warunkiem przeprowadzenia akcji strajkowej jest uprzednie zorganizowanie REFERENDUM

26 OGŁOSZENIE STRAJKU referendum Strajk można ogłosić:  jeżeli w referendum większość głosujących pracowników wyrazi na to zgodę,  jeżeli w referendum weźmie udział co najmniej 50% pracowników zakładu.

27 STRAJK Organizatorzy strajku są obowiązani współdziałać z kierownikiem zakładu pracy w zakresie niezbędnym do zapewnienia ochrony mienia zakładu pracy i nieprzerwanej pracy obiektów, urządzeń i instalacji.

28 STRAJK  Udział pracownika w strajku zorganizowanym zgodnie z przepisami nie stanowi naruszenia obowiązków pracowniczych – art.23 ust.1  W okresie strajku pracownik zachowuje prawo do świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz uprawnień ze stosunku pracy, z wyjątkiem prawa do wynagrodzenia  Czas trwania strajku wlicza się do okresu zatrudnienia w zakładzie pracy.

29 INNE FORMY PROTESTU W obronie praw i interesów pracowniczych mogą być stosowane inne niż strajk formy akcji protestacyjnej

30 INNE FORMY PROTESTU  Inne akcje protestacyjne mogą być podejmowane i prowadzone: 1.wyłącznie w sprawach dotyczących warunków pracy i płacy, świadczeń socjalnych oraz praw i wolności związkowych pracowników, 2.po wyczerpaniu trybu rokowań, 3.w sposób niezagrażający życiu i zdrowiu, 4.zgodnie z obowiązującym prawem.

31 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NARUSZENIE PRZEPISÓW USTAWY Kto w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją: 1) przeszkadza we wszczęciu lub w prowadzeniu w sposób zgodny z prawem sporu zbiorowego, 2) nie dopełnia obowiązków określonych w tej ustawie - podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności. Tej samej karze podlega ten, kto kieruje strajkiem lub inną akcją protestacyjną zorganizowaną wbrew przepisom ustawy.

32 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NARUSZENIE PRZEPISÓW USTAWY Za szkody wyrządzone strajkiem lub inną akcją protestacyjną zorganizowaną wbrew przepisom ustawy organizator ponosi odpowiedzialność na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.


Pobierz ppt "ROLA ZAKŁADOWEJ ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ W SPORZE ZBIOROWYM Z PRACODAWCĄ SZKOLENIE PREZESÓW OKREGÓW I PREZESÓW ODDZIAŁÓW CIECHOCINEK 22-23 LUTEGO 2007r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google