Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Innowacyjne metody kształcenia nauczycieli wychowania przedszkolnego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Innowacyjne metody kształcenia nauczycieli wychowania przedszkolnego"— Zapis prezentacji:

1 Innowacyjne metody kształcenia nauczycieli wychowania przedszkolnego
i edukacji wczesnoszkolnej dr Wojciech Zając Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Wykaz aktów prawnych regulujących prowadzenie innowacji w szkole.
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami). Rozporządzenie MENiS z dnia 19 lutego 2002 r. (zm r.) w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. Rozporządzenie MENiS z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki. Rozporządzenie MENiS z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych. Rozporządzenie MENiS z dnia 26 lutego 2002 r. (zm r.) w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3 Rozporządzenie MENiS z dnia 5 lutego 2004 r
Rozporządzenie MENiS z dnia 5 lutego 2004 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego programów wychowania przedszkolnego, programów nauczania, podręczników oraz cofania dopuszczenia. Rozporządzenie MENiS z dnia 10 września 2002 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudniać nauczycieli. Rozporządzenie MENiS z dnia 24 sierpnia 2011r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki. Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

4 Zgodnie z Rozporządzeniem MENiS z dnia 9 kwietnia 2002 r
Zgodnie z Rozporządzeniem MENiS z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki „innowacja pedagogiczna to nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne lub metodyczne, mające na celu poprawę jakości pracy szkoły". To określenie nie tylko definiuje czym jest innowacja pedagogiczna, ale również klasyfikuje innowacje na trzy grupy: programowe, organizacyjne i metodyczne. Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

5 Najczęściej występujące innowacje oświatowe:
kształceniowe (dydaktyczne) - dotyczą wszelkich metodycznych, programowych i organizacyjnych zmian w zakresie sposobów nauczania, wychowawcze - obejmują swoim zakresem wszelkie zmiany dokonywane w zakresie celów, metod, treści i zasad oraz osiągnięć związanych z działaniami określanymi mianem pedagogicznych oddziaływań wychowawczych kształtujących postawy osobowe indywidualne i społeczne, opiekuńcze - dotyczą wszelkiego rodzaju zmian podejmowanych w zakresie celów, metod, treści i zasad, jak również zmian technologicznych i organizacyjnych w ramach istniejących funkcji opiekuńczych w systemie edukacji, Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

6 Najczęściej występujące innowacje oświatowe:
terapeutyczno - zdrowotne - obejmują te działania o charakterze zmian wprowadzanych w ramach kształcenia, wychowania i opieki, które dotyczą szeroko pojmowanej problematyki kondycji zdrowotnej indywidualnej i społecznej, przedmiotowe - obejmują określony typ działań zmieniających charakter dotychczasowego programu nauczania przedmiotu o nowe cele edukacyjne oraz treści i wymagane osiągnięcia w ramach przedmiotów realizowanych w szkole, eksperyment pedagogiczny - działania służące podnoszeniu skuteczności kształcenia w szkole, w ramach których są modyfikowane warunki, organizacja zajęć edukacyjnych lub zakres treści nauczania, prowadzone pod opieką jednostki naukowej, reforma oświatowa - systemowa zmiana formalno - prawna oraz organizacyjna w zakresie szeroko zakrojonych działań pedagogicznych w obszarze edukacji narodowej. Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

7 Klasyfikacja według rodzaju rozwiązań innowacyjnych:
innowacje programowe - dotyczą wszelkich zmian celów, treści i wymaganych osiągnięć w dziedzinie kształcenia, wychowania, opieki, terapii, innowacje metodyczne - obejmują wszelkie zmiany dokonywane w sposobie nauczania i dotyczą przede wszystkim - techniki przekazu i egzekwowania wiedzy w edukacji szkolnej, innowacje technologiczne - obejmują zmiany w zakresie stosowanych technologicznych środków kształcenia, wychowania, opieki, terapii, innowacje organizacyjne - dotyczą wszelkich zmian strukturalnych określających funkcje i role w systemie organizacyjno - instytucjonalnym oświaty; często występują w obszarze zmian związanych z zarządzaniem. Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

8 Podział według kryterium określającego rodzaj zmian:
przekształcenie - rozumiane jako rodzaj zmiany innowacyjnej nie będącej jedynie prostym zastąpieniem jednych elementów przez drugie; przekształcenie obejmuje wyraźnie jakościowe zmiany w obszarze podejmowanych działań, poszerzenie - dotyczy rozszerzenia podejmowanych działań pedagogicznych o to wszystko, co jest niezbędne, a nie musi stanowić wyraźnej nowości, uzupełnienie - innowacja, która jest zwykle związana z wprowadzeniem czegoś nowego do istniejącego stanu, czy ogółu stosowanych rozwiązań, nie podważając w istotnym stopniu ich podstawowego znaczenia i użyteczności, zastąpienie - najczęściej stosowany rodzaj zmiany innowacyjnej polegający na zastąpieniu jednego rozwiązania drugim, Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

9 Podział według kryterium określającego rodzaj zmian:
eliminacja - rodzaj zmiany innowacyjnej, który wiąże się z wyłączeniem, usuwaniem lub wykluczeniem pewnych elementów spośród innych, dostosowanie - polega na dostosowaniu, dostrojeniu dotychczasowych działań do postaci, którą można określić jako odpowiednią, adekwatną do aktualnie istniejącego stanu rzeczy, wzmocnienie - polega na umocnieniu działań nowych, by stały się odporniejsze na zniszczenie, integracja - rodzaj zmiany polegający na wszelkich procesach tworzenia określonych całości z jakichś części; wiąże się z procesami scalania, czy zespalania się elementów w nowe całości. Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

10 Rodzaje innowacji według stopnia kreatywności:
pionierskie - rodzaj innowacji, których liczne elementy posiadają określone cechy nowości. Innowacje tego typu winny torować nowe drogi w obranej dziedzinie, asymilacyjne - innowacje, których istotą zmiany jest przyswojenie, przystosowanie, wchłonięcie na zasadzie adaptacji, integracji nowych działań czy treści do istniejącego już wcześniej doświadczenia, praktyk i wiedzy. . Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

11 Podział według kryterium źródła innowacji:
powstałe z osobistego doświadczenia zawodowego - źródłem innowacji jest to wszystko, co stanowi wynik własnych doświadczeń pedagogicznych, przetworzonych w nowe jakości działań pedagogicznych do użytku szkolnego, adoptowane - innowacje, których źródło stanowią wszelkie doświadczenia pedagogiczne osób drugich, mogące być wdrażane i przystosowywane do własnej praktyki pracy, których autorskie źródło możemy ujawnić i wskazać, adaptowane - innowacje, które nie stanowią już prostego przyswojenia nowej wiedzy czyjegoś autorstwa, lecz stanowią określony typ - nową praktykę pedagogiczną, która uzupełniana jest o pewien zespół modyfikacji wprowadzonych na podstawie osobistych, autorskich doświadczeń. . Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

12 Podstawowe kryteria innowacyjności:
Pionierstwo. Prekursorstwo. Odkrywczość. Wynalazczość. Odejście od stereotypów. Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

13 Prawidłowo opracowana innowacja pedagogiczna jest rozwiązaniem:
Systemowym. Ukierunkowanym na konkretny cel. Właściwie zorganizowanym (baza, kwalifikacje nauczycieli). Podlegającym systematycznej ewaluacji. Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

14 Wybrane innowacyjne projekty współfinansowane z EFS realizowane w Wyższej Szkole Pedagogicznej TWP w Warszawie Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

15

16 Wartość dodana dla studentów:
To projekt realizowany przez Wyższą Szkołę Pedagogiczną TWP w Warszawie w Wydziale Zamiejscowym w Lublinie w latach Wartość dodana dla studentów: Wdrożenie projektu „Nowoczesny Pedagog”  umożliwi ściślejszą współpracę z pracodawcami, a także dostosuje ofertę edukacyjną uczelni do wymagań nowoczesnego rynku. WSP TWP w Warszawie kształci przede wszystkim nauczycieli i wychowawców. Przed nimi stają szczególne wyzwania – ich wykształcenie to czynnik decydujący o rozwoju społeczeństwa. Projekt zapewnia kompleksowe wsparcie Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP – Wydziału Zamiejscowego w Lublinie oraz jej studentów i absolwentów (320 osób). Szczególny nacisk jest położony na rozwój kluczowych kompetencji definiowanych jako połączenie wiedzy, umiejętności i postaw (aktywność, inicjatywność, przedsiębiorczość). Trzy nowe specjalności studiów, które powstały w ramach projektu, to odpowiedź na deficyt profesjonalnych wychowawców przedszkolnych i nauczycieli wczesnoszkolnych posługujących się językiem angielskim lub znających techniki projektowania komputerowego. Pięciokrotnie powtórzone profesjonalne badania „Losów absolwentów WSP TWP w Warszawie” pozwolą Uczelni lepiej dostosować swoją ofertę do wymagań pracodawców i reagować na zmieniające się potrzeby rynku pracy. Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

17

18 Wartość dodana dla studentów:
Wcześniejszy start szkolny ucznia – innowacyjne studia dla nauczycieli” jest projektem zaplanowanym do realizacji przez Wyższą Szkołę Pedagogiczną TWP w Warszawie w Wydziale Zamiejscowym w Lublinie w latach w partnerstwie z Wyższą Szkołą Technologii Informatycznych w Warszawie. Wartość dodana dla studentów: Narodowy Plan Działania na rzecz dzieci „Polska dla Dzieci”, jak i Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata zwracają szczególną uwagę na przygotowanie kadry dydaktycznej o wysokich kwalifikacjach. Odpowiednio przygotowana – zgodnie z nowoczesnymi wymaganiami rynku edukacyjnego, posługująca się językami obcymi oraz znająca biegle techniki projektowania komputerowego – kadra nauczycielska to wartościowy czynnik decydujący o kształceniu i wychowaniu młodego pokolenia. Oferując wsparcie dla studentów inwestujemy w rozwój nowoczesnego społeczeństwa. Projekt zapewnia kompleksowe wsparcie 45 studentów Wydziału Zamiejscowego w Lublinie. Oferujemy studia w specjalności Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna, która jest odpowiedzią na deficyt profesjonalnych wychowawców przedszkola i nauczycieli klas I-III, posługujących się językami obcymi oraz posiadających umiejętności projektowania komputerowego. Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

19

20 Wartość dodana dla studentów:
Studia drugiego stopnia na kierunkach pedagogika i politologia, prowadzone metodą mentoringu.   Wartość dodana dla pracowników: To innowacyjny w Polsce projekt edukacyjny, oferujący nowatorski system mentoringu akademickiego, stworzony na kształt metody nauczania stosowanej w prestiżowych uczelniach brytyjskich, np. w Oxfordzie, Cambridge. W ramach projektu uczelnia oferuje system szkoleń dla kadry akademickiej oraz szkolenia liderskie dla osób spoza środowiska akademickiego. Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

21

22 Wartość dodana dla pracowników:
Projekt „Nowoczesny Wykładowca – tutor i coach” jest odpowiedzią na zapotrzebowanie na kreowanie oraz wdrażanie nowoczesnych metod kształcenia w szkolnictwie wyższym. Wartość dodana dla pracowników: Istotne z punktu widzenia szkolnictwa wyższego są działania nakierowane na potrzebę podnoszenia kompetencji dydaktycznych kadry akademickiej, które w projekcie zostaną zrealizowane poprzez specjalnie opracowany System Tutoringu Akademickiego. Tutoring jako jedna z metod budowania właściwej więzi osobowej pomiędzy nauczającym (mistrzem) a nauczanym (studentem) szczególnie sprzyja samoorganizacji pracy studenta i motywuje go do ciągłego rozwoju. Opracowany przez Kolegium Tutorów program szkoleniowo-doradczy oraz możliwość wymiany doświadczeń w ramach krajowych wizyt studyjnych i zagranicznych staży w ośrodkach akademickich, pozwala na przygotowanie wykładowców do samodzielnego opracowywania i wdrażania Systemu Tutoringu Akademickiego w pracy dydaktycznej. Idea przewodnia projektu, utworzona jako antidotum na postępujące obniżanie jakości kształcenia na poziomie akademickim, zwiększa szanse na wzmocnienie aktywności naukowej studentów oraz kreatywności i twórczości wśród młodych nauczycieli akademickich. Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

23 DZIĘKUJĘ Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "Innowacyjne metody kształcenia nauczycieli wychowania przedszkolnego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google