Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości jest pozarządową organizacją pożytku publicznego, której celem jest przygotowanie dzieci i młodzieży do życia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości jest pozarządową organizacją pożytku publicznego, której celem jest przygotowanie dzieci i młodzieży do życia."— Zapis prezentacji:

1

2 Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości jest pozarządową organizacją pożytku publicznego, której celem jest przygotowanie dzieci i młodzieży do życia w warunkach gospodarki rynkowej oraz umożliwienie młodym ludziom zdobycia wiedzy i praktycznych umiejętności ułatwiających realizację planów zawodowych.

3 Fundacja działa w ramach Junior Achievement Worldwide, najstarszej i najszybciej rozwijającej się na świecie organizacji zajmującej się edukacją ekonomiczną młodzieży w 120 krajach. Nasze działania realizujemy w ścisłej współpracy ze środowiskiem przedsiębiorców, Ministerstwem Edukacji Narodowej oraz Narodowym Bankiem Polskim.

4 Działamy od 1992 roku. Dotychczas 3 783 366 uczniów wzięło udział w naszych programach, w tym w roku szkolnym 2009/2010 – 696 392 uczniów.

5 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Lider projektu: Partner krajowy:Partnerzy zagraniczni: Szkoła praktycznej ekonomii młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo

6 Główny problem: nieodpowiednie przygotowanie uczniów i uczennic szkół ponadgimnazjalnych do funkcjonowania na rynku pracy. Przyczyny: Problemy i ich przyczyny niedopasowanie programów nauczania w zakresie przedsiębiorczości do rzeczywistych potrzeb rynku pracy, niewystarczające i nieskuteczne metody kształcenia oraz niewłaściwe narzędzia edukacyjne (oparte na przekazywaniu wiedzy, a nie nauczaniu umiejętności praktycznych).

7 Pogłębiona analiza problemu Jak skutecznie rozwijać zdolności praktycznego wykorzystania umiejętności nabytych w trakcie nauki przedsiębiorczości? Wnioski z badań, czyli jak powinno być: zajęcia przedsiębiorczości prowadzone w formie praktycznej, włączenie w proces edukacji praktyków – przedstawicieli biznesu, wykorzystanie nowoczesnych narzędzi (w tym ICT) w prowadzeniu zajęć, stworzenie możliwości prowadzenia przez uczniów i uczennice małej firmy zorganizowanej w ramach zajęć szkolnych (grupy 6-15 os.). Szczegółowe dane dostępne w Raporcie z badania.

8 Stanowisko Komisji Europejskiej i Rządu RP Inicjatywność i przedsiębiorczość to umiejętności niezbędne do prawidłowego funkcjonowania w życiu społecznym i gospodarczym. Najlepiej kształtuje się je ucząc przez działanie oraz doświadczanie przedsiębiorczości w praktyce. na podstawie komunikatu KE z dnia 17.02.2006 r. Niezwykle wszechstronną, a przez to bardzo skuteczną formą kształtowania u młodzieży ducha przedsiębiorczości jest realizacja zajęć edukacyjnych metodą projektu, a zwłaszcza prowadzenie przez młodych ludzi – pod opieką nauczyciela - szkolnych miniprzedsiębiorstw. stanowisko rządu RP z dnia 17.03.2006 r. (w odpowiedzi na komunikat KE)

9 Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo w Europie

10 Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwa na Litwie i w Rumunii 1.Nie mają osobowości prawnej. 2.Funkcjonują jako ćwiczenia edukacyjne zarejestrowane w organizacji Junior Achievement. 3.Nauczycielowi w prowadzeniu miniprzedsiębiorstwa pomagają wolontariusze – praktycy związani zawodowo z biznesem. 4.W Rumunii program organizowany jest w oparciu o platformę internetową.

11 Efekty działania młodzieżowych miniprzedsiębiorstw na Litwie i w Rumunii: wzrost aktywności uczniów w zdobywaniu wiedzy, wzrost zainteresowania otoczeniem biznesowym, zwiększenie zrozumienia roli przedsiębiorczości dla środowisk lokalnych, wzrost zrozumienia znaczenia przedsiębiorczości w codziennym życiu i jej wpływu na perspektywy zawodowe, zdobycie doświadczenia w prowadzeniu małej firmy, wzrost zainteresowania podejmowaniem pracy na własny rachunek. Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwa na Litwie i w Rumunii

12 Pogłębiona analiza problemu Przedmiot badania: możliwość prowadzenia młodzieżowego miniprzedsiębiorstwa przez uczniów i uczennice szkół ponadgimnazjalnych, aktualny stan przepisów prawnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej. Temat badania: Warunki określające zasady najlepszego funkcjonowania miniprzedsiębiorstw w Polsce.

13 tworzenie miniprzedsiębiorstwa przez uczniów jest możliwe, optymalna formuła realizacji programu to gra edukacyjna, dla podkreślenia celu edukacyjnego rekomendowana zmiana nazwy młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo na firma uczniowska. Wnioski z badania: Pogłębiona analiza problemu

14 Zasady funkcjonowania młodzieżowego miniprzedsiębiorstwa w szkole Gra edukacyjna Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo polega na założeniu przez grupę 6 – 15 uczniów danej szkoły małej firmy w ramach przedmiotu ekonomia w praktyce. Prowadzenie miniprzedsiębiorstwa zorganizowane jest na wzór działalności gospodarczej.

15 Wspólnikom w prowadzeniu firmy pomagają konsultanci biznesowi. Nad prawidłowym przebiegiem zajęć czuwa nauczyciel – opiekun miniprzedsiębiorstwa. Miniprzedsiębiorstwo działa na podstawie regulaminu miniprzedsiębiorstwa. Zasady funkcjonowania młodzieżowego miniprzedsiębiorstwa w szkole

16 Konsultanci biznesowi Konsultanci będą mogli zgłaszać się m.in. poprzez platformę internetową przygotowaną w ramach projektu. Fundacja będzie aktywizowała środowiska biznesowe poprzez współpracę z najważniejszymi organizacjami biznesowymi w Polsce jak PKPP Lewiatan, Business Center Club czy Amerykańska Izba Handlowa w Polsce. Zakładamy, iż do projektu włączą się także rodzice uczniów i uczennic.

17 Opracowany innowacyjny program nauczania Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo do przedmiotu uzupełniającego ekonomia w praktyce jest innowacją pedagogiczną zawierającą nowatorskie rozwiązania metodyczne i organizacyjne.

18 Innowacja organizacyjna Dostosowanie czasu realizacji zajęć do rzeczywistych potrzeb uczniów i uczennic (godziny pracy nauczyciela rozliczane w cyklu semestralnym). Innowacja metodyczna nauka przez działanie, podjęcie przez uczniów i uczennice realnego ryzyka biznesowego, wykorzystanie nowoczesnych narzędzi ICT w realizacji zajęć dydaktycznych opartych o samodzielne działania uczniów, włączenie do zajęć praktyków – konsultantów biznesowych.

19 Oczekiwane efekty innowacji Zwiększenie aktywności i kreatywności uczestników i uczestniczek Projektu. Wzrost zainteresowania uczestników i uczestniczek nauką poprzez działanie. Zwiększenie zainteresowania uczniów i uczennic kontynuacją kształcenia w kierunkach o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy.

20 Wyposażenie nauczycieli i nauczycielek w nowatorskie narzędzia metodyczne. Wzrost wiedzy i umiejętności uczestników w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej oraz wykorzystania narzędzi informatycznych. Nawiązanie współpracy ze środowiskiem biznesu. Oczekiwane efekty innowacji

21 Produkt finalny Program nauczania zgodny z podstawą programową przedmiotu ekonomia w praktyce Materiały dla nauczycieli i nauczycielek. Materiały dla uczniów i uczennic. Platforma internetowa.

22 Produkt finalny

23

24

25 Dla nauczyciela Produkt finalny

26 Dla nauczyciela Produkt finalny

27 Dla nauczyciela Produkt finalny

28 Dla nauczyciela Produkt finalny

29 Dla ucznia Produkt finalny

30 Dla ucznia Produkt finalny

31 Dla ucznia Produkt finalny

32 Dla ucznia Produkt finalny

33 Przebieg testowania Edycja I – 2011/2012 testowanie wstępnej wersji produktu 100 szkół 100 nauczycieli/nauczycielek + 1200 uczniów/uczennic Edycja II – 2012/2013 pilotażowe wdrożenie wstępnej wersji produktu 100 szkół z I edycji + 60 nowych szkół 160 nauczycieli/nauczycielek + 1920 uczniów/uczennic

34 Edycja I 1.Rekrutacja uczestników – 100 nauczycieli liceów i techników. 2.Szkolenie nauczycieli – opiekunów miniprzedsiębiorstw. 3.Prowadzenie zajęć testujących w szkołach (30 godzin). 4.Konkurs na Najlepsze Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo. 5.Prowadzenie badań ewaluacyjnych. 6.Monitorowanie przebiegu testowania w szkołach. 7.Korekta wstępnej wersji produktu.

35 Edycja II 1.Rekrutacja uczestników – 60 nowych nauczycieli liceów i techników. 2.Szkolenie nauczycieli – opiekunów miniprzedsiębiorstw. 3.Prowadzenie zajęć testujących w szkołach (30 godzin). 4.Konkurs na Najlepsze Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo. 5.Prowadzenie badań ewaluacyjnych. 6.Monitorowanie przebiegu testowania w szkołach. 7.Korekta wstępnej wersji produktu. 8.Opracowanie finalnej wersji produktu.

36 Ogólnopolski Konkurs na Najlepsze Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo 1.Weryfikacja wiedzy i umiejętności zdobytych przez uczniów dokonana przez przedstawicieli biznesu. 2.Możliwość porównania swoich osiągnięć i doświadczeń z rówieśnikami z innych szkół. 3.Podsumowanie. 4.Zdobywca Grand Prix Konkursu reprezentuje Polskę w Konkursie Europejskim.

37 Efekty wdrażania innowacji zostaną potwierdzone przez osiągnięcie zakładanych wartości przez wskaźniki określające: przyrost wiedzy, deklarowany przyrost umiejętności, zmianę deklarowanych opinii.

38 Monitoring i ewaluacja Monitoring Kwestionariusze ankiet dostępne na platformie internetowej, wypełniane cyklicznie (raz w miesiącu) przez uczestników (użytkowników oraz odbiorców). Ewaluacja Wewnętrzna ewaluacja bieżąca – badania wiedzy, umiejętności i deklarowanych opinii uczestników Projektu. Zewnętrzna ewaluacja ekspercka – przeprowadzana dwukrotnie, tj. po 1 i 2 edycji.

39 Działania upowszechniające Edycja I Przekazanie informacji o Projekcie do szkół ponadgimnazjalnych, ośrodków doskonalenia nauczycieli, kuratoriów oświaty. Upowszechnianie informacji za pomocą strony internetowej Projektu. Sześć artykułów sponsorowanych. Druk i dystrybucja materiałów informacyjno -promocyjnych.

40 Ogólnopolski Konkurs na Najlepsze Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo. Konferencja podsumowująca I edycję. Działania upowszechniające

41 Edycja II Przekazanie informacji o Projekcie do szkół ponadgimnazjalnych, ośrodków doskonalenia nauczycieli, kuratoriów oświaty. Upowszechnianie informacji za pomocą strony internetowej Projektu. Ogólnopolski Konkurs na Najlepsze Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo. Konferencja podsumowująca Projekt.

42 Cel: doprowadzenie do szerokiego wykorzystania produktu finalnego w realizacji przedmiotu ekonomia w praktyce w liceach i technikach na terenie całej Polski. Włączanie do głównego nurtu polityki oświatowej

43 Grupy docelowe: dyrektorzy liceów i techników, nauczyciele podstaw przedsiębiorczości oraz przedmiotów ekonomicznych, kuratoria oświaty, organy prowadzące szkoły, właściciele oraz dyrektorzy szkół prywatnych, ośrodki doskonalenia nauczycieli, ośrodki wspierające przedsiębiorczość, organizacje pozarządowe działające na polu edukacji.

44 Działania włączające Edycja I 1.Przekazanie informacji o Projekcie do szkół ponadgimnazjalnych, ośrodków doskonalenia nauczycieli, kuratoriów oświaty. 2.Przygotowanie materiałów informacyjno- -promocyjnych. 3.Sześć artykułów sponsorowanych. 4.Konferencja podsumowująca I edycję – z udziałem przedstawicieli MEN, kuratoriów oświaty, ośrodków doskonalenia nauczycieli, dyrektorów szkół i nauczycieli oraz organizacji biznesowych.

45 Działania włączające Edycja II 1.Informacja o projekcie - strona internetowa Projektu, kuratoria oświaty, ośrodki doskonalenia nauczycieli, szkoły ponadgimnazjalne. 2.Konferencja podsumowująca Projekt wraz z prezentacją produktu finalnego – z udziałem przedstawicieli jak w I edycji oraz przedstawicieli partnerów ponadnarodowych.

46 Po zakończeniu projektu Program nauczania przedmiotu ekonomia w praktyce Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo będzie dostępny do realizacji w liceach i technikach. Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości będzie obsługiwała platformę internetową do programu, aktualizowała zawarte na niej informacje, organizowała coroczne Konkursy na Najlepsze Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo.


Pobierz ppt "Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości jest pozarządową organizacją pożytku publicznego, której celem jest przygotowanie dzieci i młodzieży do życia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google