Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Perspektywa finansowa 2014-2020 na granicy polsko-czeskiej Bielsko-Biała 6 grudnia 2013 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Perspektywa finansowa 2014-2020 na granicy polsko-czeskiej Bielsko-Biała 6 grudnia 2013 r."— Zapis prezentacji:

1 Perspektywa finansowa 2014-2020 na granicy polsko-czeskiej Bielsko-Biała 6 grudnia 2013 r.

2 Prace nad stworzeniem dokumentacji programowej odbywają się na forum grupy roboczej ds. przygotowania programu czesko-polskiej współpracy transgranicznej w okresie 2014-2020 (GR), w skład której wchodzą: przedstawiciele Instytucji Zarządzającej (IZ) – Ministerstwa Rozwoju Regionalnego RCz oraz Koordynatora Krajowego (KK) – Ministerstwa Rozwoju Regionalnego RP; przedstawiciele 5 czeskich krajów objętych Programem (libereckiego, pardubickiego, kralowehradeckiego, ołomunieckiego i morawskośląskiego); przedstawiciele 3 polskich województw objętych Programem (dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego); 1 wspólny przedstawiciel wszystkich czeskich euroregionów objętych Programem (przedstawiciel Euroregionu Nysa); 1 wspólny przedstawiciel wszystkich polskich euroregionów objętych Programem (przedstawiciel Euroregionu Silesia). Perspektywa finansowa 2014-2020 na granicy polsko-czeskiej

3 Perspektywa finansowa 2014-2020 na granicy czesko-polskiej Inauguracyjne spotkanie GR miało miejsce 17 kwietnia 2012 r. w Ołomuńcu (Czechy). Podczas spotkania przyjęto zasady funkcjonowania grupy oraz ramowy harmonogram jej prac. Ponadto podjęto decyzję o zachowaniu w następnej perspektywie finansowej obecnego zasięgu terytorialnego Programu.

4 Od września 2012 (po uzyskaniu danych z regionów) do maja 2013 trwały prace nad częścią analityczną dokumentu programowego. Obecnie trwają poprawki redakcyjne i uzupełnianie danych, które dopiero teraz są możliwe do uzyskania. Omówieniu treści analizy oraz SWOT poświęcone były spotkania w Kudowie Zdroju 25/26.03.2013 r. oraz 16.05.2013 r. Perspektywa finansowa 2014-2020 na granicy czesko-polskiej

5 Spotkanie w Kudowie Zdroju (16.05.2013 r.) zapoczątkowało dyskusję na temat Celów Tematycznych (CT) i Priorytetów Inwestycyjnych (PI) w przyszłym programie. Podczas spotkania w Pardubicach 22-23.07.2013 r. i w trakcie późniejszych konsultacji wstępnie ustalono, że w programie będzie możliwość realizacji następujących Celów Tematycznych i Priorytetów Inwestycyjnych Perspektywa finansowa 2014-2020 na granicy czesko-polskiej

6 Cel tematyczny 5 Promowanie dostosowania do zmiany klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem Priorytet Inwestycyjny 5 b promowanie inwestycji ukierunkowanych na konkretne rodzaje ryzyka, zapewniających odporność na klęski żywiołowe oraz stworzenie systemów zarządzania klęskami żywiołowymi

7 Perspektywa finansowa 2014-2020 na granicy czesko-polskiej Cel tematyczny 6 Ochrona środowiska i promowanie efektywnego gospodarowania zasobami Priorytet Inwestycyjny 6 c Ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego Priorytet Inwestycyjny 6 d Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej, ochrona gleby oraz promowanie usług ekosystemowych, w tym programu NATURA 2000 i zielonej infrastruktury

8 Perspektywa finansowa 2014-2020 na granicy czesko-polskiej Cel tematyczny 7 Promowanie transportu zorganizowanego z poszanowaniem zasady zrównoważonego rozwoju i usuwanie niedoborów przepustowości w najważniejszych infrastrukturach sieciowych Priorytet Inwestycyjny 7 b Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T Interpretacja KE - można wspierać tylko infrastrukturę transportową łączącą się bezpośrednio z siecią TEN-T, zaś lokalne połączenia transgraniczne powinny być wspierane w innych celach tematycznych. Stanowisko GR - nie będzie dofinansowywana infrastruktura kolejowa ani inwestycje w budowę i rozwój multimodalnych węzłów komunikacyjnych. Priorytet inwestycyjny będzie więc dotyczył wyłącznie infrastruktury drogowej oraz planowania infrastruktury transportowej.

9 Perspektywa finansowa 2014-2020 na granicy czesko-polskiej Cel tematyczny 10 Inwestycje w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Priorytet Inwestycyjny 10 b Opracowywanie i realizacja wspólnych systemów kształcenia i szkolenia Interpretacją KE – można w 10b realizować inwestycje, ale tylko jako działanie towarzyszące niezbędne do realizacji wspólnych działań edukacyjnych a wydatki na inwestycje nie mogą stanowić większościowego udziału w budżecie projektu.

10 Perspektywa finansowa 2014-2020 na granicy czesko-polskiej Cel tematyczny 11 Zwiększanie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej Priorytet Inwestycyjny 11 b Wspieranie współpracy prawnej i administracyjnej i współpracy między obywatelami i instytucjami

11 Perspektywa finansowa 2014-2020 na granicy czesko-polskiej POWT RCZ-RP 2014-2020 Tabela finansowa – pierwsza (wstępna) propozycja preferencji regionów (bez FM) Priorytet Inwestycyjny 5 b – ok. 12 mln EUR promowanie inwestycji ukierunkowanych na konkretne rodzaje ryzyka, zapewniających odporność na klęski żywiołowe oraz stworzenie systemów zarządzania klęskami żywiołowymi Priorytet Inwestycyjny 6 c – ok. 67 mln EUR Ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego Priorytet Inwestycyjny 6 d – ok. 11 mln EUR Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej, ochrona gleby oraz promowanie usług ekosystemowych, w tym programu NATURA 2000 i zielonej infrastruktury

12 Perspektywa finansowa 2014-2020 na granicy czesko-polskiej POWT RCZ-RP 2014-2020 Tabela finansowa – pierwsza (wstępna) propozycja preferencji regionów (bez FM) Priorytet Inwestycyjny 7 b – ok. 62 mln EUR Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T Priorytet Inwestycyjny 10 b – ok. 9,5 mln EUR Opracowywanie i realizacja wspólnych systemów kształcenia i szkolenia Priorytet Inwestycyjny 11 b – ok. 13 mln EUR Wspieranie współpracy prawnej i administracyjnej i współpracy między obywatelami i instytucjami

13 Perspektywa finansowa 2014-2020 na granicy czesko-polskiej W ramach programu czesko-polskiej współpracy transgranicznej w okresie 2014-2020 zakłada się realizację Funduszy Małych Projektów (FMP) wdrażanych przez Euroregiony. FMP będą realizowane w ramach poszczególnych CT i PI oraz będą musiały spełniać wskaźniki programowe. Zadecydowano, że na FMP zostanie przeznaczonych 15% środków na program oraz dodatkowe 5% po spełnieniu określonych kryteriów.

14 Perspektywa finansowa 2014-2020 na granicy czesko-polskiej Nowym elementem w programie będą m.in. Projekty flagowe spełniające jednocześnie trzy następujące warunki: a) znaczenie strategiczne dla współpracy transgranicznej, b) w dużym stopniu realizujące wskaźniki programowe, c) wdrażane i/lub wywierające wpływ na cały lub większość obszaru wsparcia danego programu.

15 Perspektywa finansowa 2014-2020 na granicy czesko-polskiej Projekty flagowe (2) Projektami flagowymi mogłyby być zarówno projekty twarde jak i miękkie, o różnej skali finansowej. Zakłada się realizację ok 10 projektów w ramach programu. Projekty flagowe powinny być objęte odrębnym trybem oceny i zatwierdzania, powinny również otrzymać wsparcie przy przygotowaniu wniosku projektowego ze strony podmiotów regionalnych i WST

16 Perspektywa finansowa 2014-2020 na granicy czesko-polskiej Nowym elementem w programie będą m.in. Nabory tematyczne i obowiązkowe konsultacje projektów -plan naborów będzie przygotowywany przez WST i zatwierdzany przez KM, -dla każdego naboru zostanie określona alokacja, do której wysokości będą zatwierdzane projekty, nie będą zatwierdzane żadne projekty ponad wartość alokacji ustalonej dla naboru i nie będą tworzone listy rezerwowe, -obowiązkowe składanie wstępnych założeń projektu do WST - formularz będzie zawierał informacje o konsultacjach w regionach.

17 Perspektywa finansowa 2014-2020 na granicy czesko-polskiej Aktualnie w ramach prac grupy roboczej ds. przygotowania Programu Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2014-2020 przebiegają: -opracowanie analizy SEA i ex-ante, -uzgodnienia dotyczące CT i PI realizowanych w ramach poszczególnych FMP, -uzgodnienia dotyczące projektów trójstronnych, -ustalenia struktury implementacyjnej, -opracowania logiki interwencji (wskaźniki).

18 Perspektywa finansowa 2014-2020 na granicy czesko-polskiej Alokacja na program wyniesie ok. 226,2 mln EUR tj. o niemal 5% więcej w stosunku do aktualnie realizowanego Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska- Rzeczpospolita Polska 2007-2013 Zakłada się, że Program zostanie przesłany do Komisji Europejskiej w połowie 2014 r.

19 Dziękuję za uwagę Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Departament Współpracy Terytorialnej www.mir.gov.pl


Pobierz ppt "Perspektywa finansowa 2014-2020 na granicy polsko-czeskiej Bielsko-Biała 6 grudnia 2013 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google