Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROJEKTY SYSTEMOWE POWIATOWYCH CENTRÓW POMOCY RODZINIE I OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ PRIORYTETU VII PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI OŚRODEK POMOCY.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROJEKTY SYSTEMOWE POWIATOWYCH CENTRÓW POMOCY RODZINIE I OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ PRIORYTETU VII PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI OŚRODEK POMOCY."— Zapis prezentacji:

1 PROJEKTY SYSTEMOWE POWIATOWYCH CENTRÓW POMOCY RODZINIE I OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ PRIORYTETU VII PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻAGANIU Żagań, 29 grudnia 2009r.

2 PROJEKT SYSTEMOWY Art.. 28 ust.1 pkt. 1 ustawy z dn. 6 grudnia 2006r o zasadach prowadzenia polityki rozwoju w ramach programu operacyjnego mogą być dofinansowane projekty systemowe- polegające na dofinansowaniu realizacji przez poszczególne organy administracji publicznej i inne jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych, zadań publicznych określonych w odrębnych przepisach Żagań, 29 grudnia 2009r.

3 1.Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. z późniejszymi zmianami; 2.Ustawa promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004r. z późniejszymi zmianami ; 3. Porozumienie nr 1/2009 pomiędzy OPS w Żaganiu a Powiatowym Urzędem Pracy w Żaganiu z dnia r.

4 DZIAŁANIE 7.1 ROZWÓJ I UPOWSZECHNIENIE AKTYWNEJ INTEGRACJI INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA(UM w Zielonej Górze) PODDZIAŁANIE Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Żagań, 29 grudnia 2009r.

5 DOKUMENTY PROGRAMOWE Szczegółowy opis Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki System Realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zasady przygotowywania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej i Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POKL Zasady finansowania POKL Zasady systemu sprawozdawczości POKL Zasady kontroli w ramach POKL Żagań, 29 grudnia 2009r.

6 ZIELONE ŚWIATŁO DLA AKTYWNYCH program aktywizacji społeczno- zawodowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Żaganiu Okres realizacji projektu Umowa ramowa na lata I projekt – r r. II projekt r r.

7 PROJEKT ZGODNY Z ZAŁOŻENIAMI POLITYKI RÓWNYCH SZANS, SKIEROWANY DO PRZEDSTAWICIELI OBU PŁCI WSPARCIEM OBJĘTYCH ZOSTAŁO 20 OSÓB, W TYM 14 KOBIET Żagań, 29 grudnia 2009r.

8 CEL GŁÓWNY PROJEKTU ZAPOBIEGANIE WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU I ZJAWISKU DZIEDZICZENIA UBÓSTWA

9 CELE SZCZEGÓŁOWE PROJEKTU: uzyskanie kwalifikacji zawodowych oraz promocja podnoszenia kwalifikacji zawodowych; wzrost umiejętności komunikacyjnych, radzenia sobie ze stresem; nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy ; nabycie wiedzy dotyczącej rozwiązywania problemów występujących w funkcjonowaniu rodziny; Żagań, 29 grudnia 2009r.

10 nabycie umiejętności planowania budżetu oraz prowadzenia gospodarstwa domowego; rozwijanie i upowszechnianie form aktywnej integracji społecznej; rozwinięcie aktywności w korzystaniu z oferty kulturalnej; wzmocnienie wiary we własne siły- podniesienie samooceny i motywację do samorozwoju; nabycie umiejętności dbania o swój wizerunek. Żagań, 29 grudnia 2009r.

11 GRUPY DOCELOWE: OSOBY BEZROBOTNE OSOBY ZATRUDNIONE OSOBY NIEAKTYWNE ZAWODOWO OBJĘTE WSPARCIEM OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ I ZAMIESZKAŁE W ŻAGANIU ZAGROŻONE WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM I DZIEDZICZENIEM UBÓSTWA O NISKICH KWALIFIKACJACH ZAWODOWYCH POWODUJĄCYCH PROBLEMY W ZNALEZIENIU ZATRUDNIENIA Żagań, 29 grudnia 2009r.

12 AKTYWNA INTEGRACJA AKTYWIZACJĘ EDUKACYJNĄ AKTYWIZACJĘ ZAWODOWĄ AKTYWIZACJĘ ZDROWOTNĄ AKTYWIZACJĘ SPOŁECZNĄ Żagań, 29 grudnia 2009r.

13 W RAMACH INSTRUMENTU AKTYWIZACJI EDUKACYJNEJ ZREALIZOWANO : SZKOLENIE ZAWODOWE KIEROWCA WÓZKÓW JEZDNIOWYCH nowe kwalifikacje uzyskało 7 osób ( 1 kobieta ) SZKOLENIE ZAWODOWE KASJER SPRZEDAWCA Z OBSŁUGĄ KAS FISKALNYCH nowe kwalifikacje zawodowe nabyło 8 kobiet KURS PODSTAW OBSŁUGI KOMPUTERA 9 osób ( 8 kobiet ) uczestniczyło w kursie Żagań, 29 grudnia 2009r.

14 KURS KIEROWCA WÓZKÓW JEZDNIOWYCH r – r

15 KURS KIEROWCA WÓZKÓW JEZDNIOWYCH ZAJĘCIA PRAKTYCZNE r – r

16 KURS KIEROWCA WÓZKÓW JEZDNIOWYCH r – r

17 KURS SPRZEDAWCA Z OBSŁUGĄ KAS FISKALNYCH r – R.

18 KURS DOKSZTAŁCAJĄCY Z ZAKRESU PODSTAWOWEJ OBSŁUGI KOMPUTERA r. – r.

19 INSTRUMENTY AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ Indywidualne poradnictwo psychologiczne w wymiarze po 3 godz. dla każdego Uczestnika, ogółem 60 godz. poradnictwa psychologicznego; Warsztaty kompetencji społecznych – 6 godzin; Kurs dokształcający z zasad higieny i opieki nad dzieckiem, prawidłowego pełnienia ról społecznych, świadomego planowania rodziny oraz przemocy; Kurs planowania budżetu i prowadzenia gospodarstwa domowego; Kurs dokształcający z zakresu wizażu, kreowania własnego wizerunku i autoprezentacji. Żagań, 29 grudnia 2009r.

20 Indywidualne porady psychologiczne

21

22 WARSZTATY KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH WIECHLICE r.

23 Kurs dokształcający z zakresu wizażu, kreowania własnego wizerunku i autoprezentacji r. – r.

24 Kurs dokształcający z zasad higieny i opieki nad dzieckiem, prawidłowego pełnienia ról społecznych, świadomego planowania rodziny oraz przemocy (9 uczestniczek szkolenia) r r.

25 Kurs planowania budżetu i prowadzenia gospodarstwa domowego (15 Uczestników kursu) r – r

26 INSTRUMENTY AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ INDYWIDUALNE DORADZTWO ZAWODOWE W WYMIARZE PO 3 GODZINYIND. SESJI – ŁĄCZNIE ODBYŁO SIĘ 60 GODZIN INDYWIDUALNYCH KONSULTACJI; WARSZTATY AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY W WYMIARZE 10 GODZIN ( 2 X 5 GODZIN ); Żagań, 29 grudnia 2009r.

27 WARSZTATY AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY WIECHLICE r.

28 WARSZTATY AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY ŻAGAŃ – WILLA PARK r.

29

30

31 INDYWIDUALNE SESJE Z DORADCĄ ZAWODOWYM

32

33 INSTRUMENT AKTYWIZACJI ZDROWOTNEJ BADANIA PROFILAKTYCZNE W PORADNI MEDYCYNY PRACY O BRAKU PRZECIWSKAZAŃ DO PODJĘCIA ZATRUDNIENIA WSZYSCY UCZESTNICY- 20 OSÓB

34 DZIAŁANIA O CHARAKTERZE ŚRODOWISKOWYM W dniu r. zorganizowano dla Uczestników projektu wyjazdową imprezę kulturalną Zielona Góra – Ochla Program imprezy : seans filmowy w CinemaCity ; zwiedzanie Muzeum Etnograficznego w Ochli; zwiedzanie i obiad w Palmiarni. Żagań, 29 grudnia 2009r.

35 WYJAZDOWA IMPREZA KULTURALNA r.

36

37

38

39

40

41 WYJAZDOWA IMPREZA KULTURALNA r.

42 WYJAZDOWA IMPREZA KULTURALNA r.

43

44 WYJAZDOWA IMPREZA KULTURALNA PAMIARNIA r.

45 WYJAZDOWA IMPREZA KULTURALNA r. PALMIARNIA

46

47 PRACA SOCJALNA ZATRUDNIENIE PRACOWNIKA SOCJALNEGO ; DOPOSAŻENIE STANOWISKA PRACY;

48 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE wsparcie finansowe w formie zasiłków celowych i specjalnych zasiłków celowych w łącznej kwocie ,00 PLN

49 REZULTATY PROJEKTU REZULTATY TWARDE 20 OSÓB ZOSTAŁO OBJĘTYCH CO NAJMNIEJ TRZEMA INSTRUMENTAMI AKTYWNEJ INTEGRACJI WSZYSCY UCZESTNICY ZAKOŃCZYLI UDZIAŁ W PROJEKCIE Z SUKCESEM ! AKTYWNA INTEGRACJA ,66PLN

50 REZULTATY MIĘKKIE - WZROST SAMOOCENY; - ZWIĘKSZENIE UMIEJĘTNOŚCI INTERPERSONALNYCH; - NABYCIE UMIEJĘTNOŚCI KREOWANIA WŁASNEGO WIZERUNKU; - NABYCI E UMIEJĘTNOŚCI PLANOWANIA BUDŻETU DOMOWEG; - NABYCIE UMIEJĘTNOŚCI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW WYSTĘPUJĄCYCH W RODZINIE.

51 OSIĄGNIĘTE REZULTATY PRZYCZYNIĄ SIĘ DO POWROTU NA RYNEK PRACY POPRZEZ: 1. UZYSKANIE LUB ZMIANĘ KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH; 2. NABYCIE NOWYCH UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH; 3. WZMOCNIENIA WIARY WE WŁASNE SIŁY; 4. MOŻLIWOŚĆ ROZWIJANIA INDYWIDUALNEGO POTENCJAŁU UCZESTNIKÓW PROJEKTU.

52 WARTOŚĆ DODANA PROJEKTU 4 OSOBY PODJĘŁY ZATRUDNIENIE W OPARCIU O UMOWĘ FORMALNĄ ; 3 OSOBY PODJĘŁY NAUKĘ W RAMACH KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO; ZOSTAŁY NAWIĄZANE NOWE KONTAKTY TOWARZYSKIE ;

53 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻAGANIU ŻAGAŃ 29 grudnia 2009r.

54


Pobierz ppt "PROJEKTY SYSTEMOWE POWIATOWYCH CENTRÓW POMOCY RODZINIE I OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ PRIORYTETU VII PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI OŚRODEK POMOCY."

Podobne prezentacje


Reklamy Google