Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROJEKTY SYSTEMOWE POWIATOWYCH CENTRÓW POMOCY RODZINIE I OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ PRIORYTETU VII PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI OŚRODEK POMOCY.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROJEKTY SYSTEMOWE POWIATOWYCH CENTRÓW POMOCY RODZINIE I OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ PRIORYTETU VII PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI OŚRODEK POMOCY."— Zapis prezentacji:

1 PROJEKTY SYSTEMOWE POWIATOWYCH CENTRÓW POMOCY RODZINIE I OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ PRIORYTETU VII PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻAGANIU Żagań, 29 grudnia 2009r.

2 PROJEKT SYSTEMOWY Art.. 28 ust.1 pkt. 1 ustawy z dn. 6 grudnia 2006r o zasadach prowadzenia polityki rozwoju w ramach programu operacyjnego mogą być dofinansowane projekty systemowe- polegające na dofinansowaniu realizacji przez poszczególne organy administracji publicznej i inne jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych, zadań publicznych określonych w odrębnych przepisach Żagań, 29 grudnia 2009r.

3 1.Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. z późniejszymi zmianami; 2.Ustawa promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004r. z późniejszymi zmianami ; 3. Porozumienie nr 1/2009 pomiędzy OPS w Żaganiu a Powiatowym Urzędem Pracy w Żaganiu z dnia 20.04.2009 r.

4 DZIAŁANIE 7.1 ROZWÓJ I UPOWSZECHNIENIE AKTYWNEJ INTEGRACJI INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA(UM w Zielonej Górze) PODDZIAŁANIE 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Żagań, 29 grudnia 2009r.

5 DOKUMENTY PROGRAMOWE Szczegółowy opis Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki System Realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zasady przygotowywania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej i Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POKL Zasady finansowania POKL Zasady systemu sprawozdawczości POKL Zasady kontroli w ramach POKL Żagań, 29 grudnia 2009r.

6 ZIELONE ŚWIATŁO DLA AKTYWNYCH program aktywizacji społeczno- zawodowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Żaganiu Okres realizacji projektu Umowa ramowa na lata 2008-2013 I projekt – 01.09.2008r.-31.12.2008r. II projekt -01.04.2009r.- 31.12.2009r.

7 PROJEKT ZGODNY Z ZAŁOŻENIAMI POLITYKI RÓWNYCH SZANS, SKIEROWANY DO PRZEDSTAWICIELI OBU PŁCI WSPARCIEM OBJĘTYCH ZOSTAŁO 20 OSÓB, W TYM 14 KOBIET Żagań, 29 grudnia 2009r.

8 CEL GŁÓWNY PROJEKTU ZAPOBIEGANIE WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU I ZJAWISKU DZIEDZICZENIA UBÓSTWA

9 CELE SZCZEGÓŁOWE PROJEKTU: uzyskanie kwalifikacji zawodowych oraz promocja podnoszenia kwalifikacji zawodowych; wzrost umiejętności komunikacyjnych, radzenia sobie ze stresem; nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy ; nabycie wiedzy dotyczącej rozwiązywania problemów występujących w funkcjonowaniu rodziny; Żagań, 29 grudnia 2009r.

10 nabycie umiejętności planowania budżetu oraz prowadzenia gospodarstwa domowego; rozwijanie i upowszechnianie form aktywnej integracji społecznej; rozwinięcie aktywności w korzystaniu z oferty kulturalnej; wzmocnienie wiary we własne siły- podniesienie samooceny i motywację do samorozwoju; nabycie umiejętności dbania o swój wizerunek. Żagań, 29 grudnia 2009r.

11 GRUPY DOCELOWE: OSOBY BEZROBOTNE OSOBY ZATRUDNIONE OSOBY NIEAKTYWNE ZAWODOWO OBJĘTE WSPARCIEM OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ I ZAMIESZKAŁE W ŻAGANIU ZAGROŻONE WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM I DZIEDZICZENIEM UBÓSTWA O NISKICH KWALIFIKACJACH ZAWODOWYCH POWODUJĄCYCH PROBLEMY W ZNALEZIENIU ZATRUDNIENIA Żagań, 29 grudnia 2009r.

12 AKTYWNA INTEGRACJA AKTYWIZACJĘ EDUKACYJNĄ AKTYWIZACJĘ ZAWODOWĄ AKTYWIZACJĘ ZDROWOTNĄ AKTYWIZACJĘ SPOŁECZNĄ Żagań, 29 grudnia 2009r.

13 W RAMACH INSTRUMENTU AKTYWIZACJI EDUKACYJNEJ ZREALIZOWANO : SZKOLENIE ZAWODOWE KIEROWCA WÓZKÓW JEZDNIOWYCH nowe kwalifikacje uzyskało 7 osób ( 1 kobieta ) SZKOLENIE ZAWODOWE KASJER SPRZEDAWCA Z OBSŁUGĄ KAS FISKALNYCH nowe kwalifikacje zawodowe nabyło 8 kobiet KURS PODSTAW OBSŁUGI KOMPUTERA 9 osób ( 8 kobiet ) uczestniczyło w kursie Żagań, 29 grudnia 2009r.

14 KURS KIEROWCA WÓZKÓW JEZDNIOWYCH 11.08.2009r – 25.08.2009r

15 KURS KIEROWCA WÓZKÓW JEZDNIOWYCH ZAJĘCIA PRAKTYCZNE 11.08.2009r – 25.08.2009r

16 KURS KIEROWCA WÓZKÓW JEZDNIOWYCH 16.09.2009r – 15.10.2009r

17 KURS SPRZEDAWCA Z OBSŁUGĄ KAS FISKALNYCH 22.09.2009r – 15.10.2009R.

18 KURS DOKSZTAŁCAJĄCY Z ZAKRESU PODSTAWOWEJ OBSŁUGI KOMPUTERA 26.08.2009r. – 03.09.2009r.

19 INSTRUMENTY AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ Indywidualne poradnictwo psychologiczne w wymiarze po 3 godz. dla każdego Uczestnika, ogółem 60 godz. poradnictwa psychologicznego; Warsztaty kompetencji społecznych – 6 godzin; Kurs dokształcający z zasad higieny i opieki nad dzieckiem, prawidłowego pełnienia ról społecznych, świadomego planowania rodziny oraz przemocy; Kurs planowania budżetu i prowadzenia gospodarstwa domowego; Kurs dokształcający z zakresu wizażu, kreowania własnego wizerunku i autoprezentacji. Żagań, 29 grudnia 2009r.

20 Indywidualne porady psychologiczne

21

22 WARSZTATY KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH WIECHLICE 24.06.2009r.

23 Kurs dokształcający z zakresu wizażu, kreowania własnego wizerunku i autoprezentacji 29.06.2009r. – 03.07.2009r.

24 Kurs dokształcający z zasad higieny i opieki nad dzieckiem, prawidłowego pełnienia ról społecznych, świadomego planowania rodziny oraz przemocy (9 uczestniczek szkolenia) 23.07.2009r. -29.07.2009r.

25 Kurs planowania budżetu i prowadzenia gospodarstwa domowego (15 Uczestników kursu) 22.10.2009r – 27.10.2009r

26 INSTRUMENTY AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ INDYWIDUALNE DORADZTWO ZAWODOWE W WYMIARZE PO 3 GODZINYIND. SESJI – ŁĄCZNIE ODBYŁO SIĘ 60 GODZIN INDYWIDUALNYCH KONSULTACJI; WARSZTATY AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY W WYMIARZE 10 GODZIN ( 2 X 5 GODZIN ); Żagań, 29 grudnia 2009r.

27 WARSZTATY AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY WIECHLICE 20.10.2009r.

28 WARSZTATY AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY ŻAGAŃ – WILLA PARK 29.10.2009r.

29

30

31 INDYWIDUALNE SESJE Z DORADCĄ ZAWODOWYM

32

33 INSTRUMENT AKTYWIZACJI ZDROWOTNEJ BADANIA PROFILAKTYCZNE W PORADNI MEDYCYNY PRACY O BRAKU PRZECIWSKAZAŃ DO PODJĘCIA ZATRUDNIENIA WSZYSCY UCZESTNICY- 20 OSÓB

34 DZIAŁANIA O CHARAKTERZE ŚRODOWISKOWYM W dniu 15.12.2009 r. zorganizowano dla Uczestników projektu wyjazdową imprezę kulturalną Zielona Góra – Ochla Program imprezy : seans filmowy w CinemaCity ; zwiedzanie Muzeum Etnograficznego w Ochli; zwiedzanie i obiad w Palmiarni. Żagań, 29 grudnia 2009r.

35 WYJAZDOWA IMPREZA KULTURALNA 15.12.2009r.

36

37

38

39

40

41 WYJAZDOWA IMPREZA KULTURALNA - 15.12.2009r.

42 WYJAZDOWA IMPREZA KULTURALNA 15.12.2009r.

43

44 WYJAZDOWA IMPREZA KULTURALNA PAMIARNIA 15.12.2009r.

45 WYJAZDOWA IMPREZA KULTURALNA - 15.12.2009r. PALMIARNIA

46

47 PRACA SOCJALNA ZATRUDNIENIE PRACOWNIKA SOCJALNEGO ; DOPOSAŻENIE STANOWISKA PRACY;

48 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE wsparcie finansowe w formie zasiłków celowych i specjalnych zasiłków celowych w łącznej kwocie 18 116,00 PLN

49 REZULTATY PROJEKTU REZULTATY TWARDE 20 OSÓB ZOSTAŁO OBJĘTYCH CO NAJMNIEJ TRZEMA INSTRUMENTAMI AKTYWNEJ INTEGRACJI WSZYSCY UCZESTNICY ZAKOŃCZYLI UDZIAŁ W PROJEKCIE Z SUKCESEM ! AKTYWNA INTEGRACJA - 66 290,66PLN

50 REZULTATY MIĘKKIE - WZROST SAMOOCENY; - ZWIĘKSZENIE UMIEJĘTNOŚCI INTERPERSONALNYCH; - NABYCIE UMIEJĘTNOŚCI KREOWANIA WŁASNEGO WIZERUNKU; - NABYCI E UMIEJĘTNOŚCI PLANOWANIA BUDŻETU DOMOWEG; - NABYCIE UMIEJĘTNOŚCI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW WYSTĘPUJĄCYCH W RODZINIE.

51 OSIĄGNIĘTE REZULTATY PRZYCZYNIĄ SIĘ DO POWROTU NA RYNEK PRACY POPRZEZ: 1. UZYSKANIE LUB ZMIANĘ KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH; 2. NABYCIE NOWYCH UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH; 3. WZMOCNIENIA WIARY WE WŁASNE SIŁY; 4. MOŻLIWOŚĆ ROZWIJANIA INDYWIDUALNEGO POTENCJAŁU UCZESTNIKÓW PROJEKTU.

52 WARTOŚĆ DODANA PROJEKTU 4 OSOBY PODJĘŁY ZATRUDNIENIE W OPARCIU O UMOWĘ FORMALNĄ ; 3 OSOBY PODJĘŁY NAUKĘ W RAMACH KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO; ZOSTAŁY NAWIĄZANE NOWE KONTAKTY TOWARZYSKIE ;

53 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻAGANIU ŻAGAŃ 29 grudnia 2009r.

54


Pobierz ppt "PROJEKTY SYSTEMOWE POWIATOWYCH CENTRÓW POMOCY RODZINIE I OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ PRIORYTETU VII PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI OŚRODEK POMOCY."

Podobne prezentacje


Reklamy Google