Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OGÓLNODOSTĘPNE BAZY PATENTOWE Warszawa, 14 maja 2010 Marek Truszczyński – Departament Badań Patentowych - UPRP.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OGÓLNODOSTĘPNE BAZY PATENTOWE Warszawa, 14 maja 2010 Marek Truszczyński – Departament Badań Patentowych - UPRP."— Zapis prezentacji:

1 OGÓLNODOSTĘPNE BAZY PATENTOWE Warszawa, 14 maja 2010 Marek Truszczyński – Departament Badań Patentowych - UPRP

2 WSTĘP Art. 63 pwp 1.Przez uzyskanie patentu nabywa się prawo wyłącznego korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze RP. Art. 24 pwp Patenty są udzielane – bez względu na dziedzinę techniki – na wynalazki, które są nowe, posiadają poziom wynalazczy i nadają się do przemysłowego stosowania. Art. 25 pwp 1. Wynalazek uważa się za nowy, jeśli nie jest on częścią stanu techniki. 2. Przez stan techniki rozumie się wszystko to, co przed datą, według której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania patentu, zostało udostępnione do wiadomości powszechnej w formie pisemnego lub ustnego opisu, przez stosowanie, wystawienie lub ujawnienie w inny sposób.

3 WSTĘP Art. 26 pwp 1.Wynalazek uważa się za posiadający poziom wynalazczy, jeżeli wynalazek ten nie wynika dla znawcy, w sposób oczywisty ze stanu techniki. Art. 27 pwp Wynalazek uważany jest za nadający się do przemysłowego stosowania, jeżeli według wynalazku może być uzyskiwany wytwór lub wykorzystywany sposób, w rozumieniu technicznym, w jakiejkolwiek działalności przemysłowej, nie wykluczając rolnictwa.

4 WSTĘP Art. 28 pwp Za wynalazki, w rozumieniu art. 24, nie uważa się w szczególności: 1) odkryć, teorii naukowych i metod matematycznych; 2) wytworów o charakterze jedynie estetycznym; 3) planów, zasad i metod dotyczących działalności umysłowej lub gospodarczej oraz gier; 4) wytworów, których niemożliwość wykorzystania może być wykazana w świetle powszechnie przyjętych i uznanych zasad nauki; 5) programów do maszyn cyfrowych; 6) przedstawienia informacji.

5 WSTĘP Art. 29 pwp 1.Patentów nie udziela się na: 1) wynalazki, których wykorzystywanie byłoby sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami; nie uważa się za sprzeczne z porządkiem publicznym korzystanie z wynalazku tylko dlatego, że jest zabronione przez prawo; 2) odmiany roślin lub rasy zwierząt oraz czysto biologiczne sposoby hodowli roślin lub zwierząt; przepis ten nie ma zastosowania do mikrobiologicznych sposobów hodowli ani do wytworów uzyskiwanych takimi sposobami; 3) sposoby leczenia ludzi i zwierząt metodami chirurgicznymi lub terapeutycznymi oraz sposoby diagnostyki stosowane na ludziach lub zwierzętach; przepis ten nie dotyczy produktów, a w szczególności substancji lub mieszanin stosowanych w diagnostyce lub leczeniu. 2. Sposób hodowli roślin lub zwierząt, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, jest czysto biologiczny, jeżeli w całości składa się ze zjawisk naturalnych, takich jak krzyżowanie lub selekcjonowanie.

6 WSTĘP Art pwp 1. Za wynalazki biotechnologiczne, na które mogą być udzielane patenty, uważa się w szczególności wynalazki: 1) stanowiące materiał biologiczny, który jest wyizolowany ze swojego naturalnego środowiska lub wytworzony sposobem technicznym, nawet jeżeli poprzednio występował w naturze; 2) stanowiące element wyizolowany z ciała ludzkiego lub w inny sposób wytworzony sposobem technicznym, włącznie z sekwencją lub częściową sekwencją genu, nawet jeżeli budowa tego elementu jest identyczna z budową elementu naturalnego; 3) dotyczące roślin lub zwierząt, jeżeli możliwości techniczne stosowania wynalazku nie ograniczają się do szczególnej odmiany roślin lub rasy zwierząt. 2. Zgłoszenie wynalazku dotyczącego sekwencji lub częściowej sekwencji genu powinno ujawniać ich przemysłowe zastosowanie.

7 WSTĘP Art pwp 1. Za wynalazek nie uważa się ciała ludzkiego, w różnych jego stadiach formowania się i rozwoju oraz zwykłego odkrycia jednego z jego elementów, włącznie z sekwencją lub częściową sekwencją genu. 2. Za wynalazki biotechniczne, których wykorzystywanie byłoby sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami w rozumieniu art. 29 ust. 1 pkt 1, lub moralnością publiczną, uważa się w szczególności: 1) sposoby klonowania ludzi; 2) sposoby modyfikacji tożsamości genetycznej linii zarodkowej człowieka; 3) stosowanie embrionów ludzkich do celów przemysłowych lub handlowych; 4) sposoby modyfikacji tożsamości genetycznej zwierząt, które mogą powodować u nich cierpienia, nie przynosząc żadnych istotnych korzyści medycznych dla człowieka lub zwierzęcia, oraz zwierzęta będące wynikiem zastosowania takich sposobów.

8 Procedura przed UPRP 1.Dokonanie zgłoszenia 2.Badanie formalno-prawne 3.Przygotowanie sprawozdania o stanie techniki i przekazanie zgłaszającemu 4.Po upływie 18 miesięcy od daty pierwszeństwa ogłoszenie o zgłoszeniu wynalazku w Biuletynie Urzędu Patentowego 5.Badanie zdolności patentowej wynalazku 6.Decyzja o udzieleniu patentu (jeżeli wynalazek spełnia ustawowe warunki) 7.Decyzja odmawiająca udzielenia patentu (jeżeli wynalazek nie spełnia ustawowych warunków) WSTĘP

9 Oznaczenie rodzaju dokumentu WO (publikacja zgłoszenia międzynarodowego)

10 DOKUMENTY ZGŁOSZENIOWE Art Zgłoszenie wynalazku w celu uzyskania patentu powinno obejmować: 1) podanie zawierające co najmniej oznaczenie zgłaszającego, określenie przedmiotu zgłoszenia oraz wniosek o udzielenie patentu lub patentu dodatkowego; 2) opis wynalazku ujawniający jego istotę; 3) zastrzeżenie lub zastrzeżenia patentowe; 4) skrót opisu. WSTĘP

11 OPIS WYNALAZKU konieczne elementy 1)tytuł wynalazku 2)określenie dziedziny techniki 3)opis stanu techniki 4)ujawnienie istoty wynalazku 5)wskazanie korzystnych skutków wynalazku 6)objaśnienie figur rysunku 7)przykład(y) realizacji wynalazku 8)wskazanie możliwości przemysłowego stosowania WSTĘP

12 ZASTRZEŻENIA PATENTOWE Art Zakres przedmiotowy patentu określają zastrzeżenia patentowe, zawarte w opisie patentowym. Opis wynalazku i rysunki mogą służyć do wykładni zastrzeżeń patentowych. WSTĘP

13 Poszukiwanie stanu techniki Wyznaczenie kierunku badań Poszukiwanie stanu techniki przed zgłoszeniem Identyfikacja najbliższego stanu techniki ustalenie zakresu ochrony dla rozwiązania zgłaszanego do opatentowania WSTĘP

14 POLSKA 2606 WSTĘP

15 Sposoby wyszukiwania informacji patentowej. Jak wyszukać wśród dziesiątek milionów dokumentów te, które nas interesują? WSTĘP

16 MKP (IPC) - Międzynarodowa Klasyfikacja Patentowa ECLA - Klasyfikacja Patentowa Europejskiego Urzędu Patentowego UCLA - Klasyfikacja Patentowa Amerykańskiego Urzędu Patentowego FI-term - Klasyfikacja Patentowa Japońskiego Urzędu Patentowego Dla celów wyszukiwania informacji patentowej opracowano różne klasyfikacje patentowe. WSTĘP

17 Jaka jest różnica między klasyfikacjami? Klasyfikacja MKP ma zasięg ogólnoświatowy, lecz jest mniej dokładna od pozostałych. Np. Klasyfikacja MKP zawiera grup, podczas gdy ECLA grup. WSTĘP

18 MKP służy do jednolitego - w skali międzynarodowej - klasyfikowania dokumentów patentowych i stanowi efektywny środek do wyszukiwania dokumentów patentowych przez urzędy własności intelektualnej i innych użytkowników, przy badaniu nowości oraz ocenie poziomu wynalazczego zgłoszonych wynalazków. WSTĘP

19 DZIAŁY KLASYFIKACJI MKP WSTĘP

20 Międzynarodowa Klasyfikacja Patentowa jest dostępna w polskiej wersji językowej w internetowym portalu usługowym (IPU) Urzędu Patentowego RP WSTĘP

21 Klasa Podklasa

22 Grupa główna Podgrupa WSTĘP

23 Strategia poszukiwań Badanie wstępne badanie po słowach kluczowych Bazy danych Urzędu Patentowego RP I WSTĘP

24 Strategia poszukiwań Analiza rezultatów uzyskanych w badaniu wstępnym identyfikacja możliwych słów kluczowych, ich synonimów, nazw zwyczajowych, nazw angielskich … wybór odpowiedniej klasy IPC wybór odpowiednich baz do dalszych badań Międzynarodowa Klasyfikacja Patentowa ep.espacenet.com / II WSTĘP

25 Strategia poszukiwań Poszukiwania kończące na podstawie wybranych baz danych dokończyć poszukiwania z wykorzystaniem klasyfikacji IPC w połączeniu z wybranymi słowami kluczowymi przegląd uzyskanych dokumentów pod kątem nazwisk autorów, odnośników literaturowych, wskazówek, raportów z poszukiwań … III WSTĘP

26 BAZY URZĘDU PATENTOWEGO : OGÓLNODOSTĘPNE BAZY PATENTOWE

27 Polska wersja europejskiej bazy dostępna jest pod adresem: OGÓLNODOSTĘPNE BAZY PATENTOWE

28 Wersja w języku angielskim dostępna pod adresem: OGÓLNODOSTĘPNE BAZY PATENTOWE

29 Wyszukiwarka pozwala na stosowanie operatorów logicznych: AND OR NOT. Operator OR pozwala na poszukiwanie po synonimach w polu title/abstract. W polach publication number, publication date, application number, priority number operator OR jest operatorem domyślnym. Operator AND jest domyślnym operatorem w polach: title, abstract, inventor, applicant, ECLA, IPC Truncation (obcinki): Możliwość stosowania symboli (po minimum 2 lub 3 literach): * - zastępuje dowolnej długości ciąg liter (po min. 3 literach) ? - zastępuje 0 lub 1 literę (po min. 2 literach) # - zastępuje dokładnie 1 literę (po min. 2 literach) OGÓLNODOSTĘPNE BAZY PATENTOWE

30 MIĘDZYNARODOWE BAZY DANYCH : (amerykańskie) (chińskie) (koreańskie) (japońskie) OGÓLNODOSTĘPNE BAZY PATENTOWE

31 Dziękuję za uwagę Marek Truszczyński


Pobierz ppt "OGÓLNODOSTĘPNE BAZY PATENTOWE Warszawa, 14 maja 2010 Marek Truszczyński – Departament Badań Patentowych - UPRP."

Podobne prezentacje


Reklamy Google