Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Usługi urzędów pracy skierowane do studentów i absolwentów uczelni wyższych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Usługi urzędów pracy skierowane do studentów i absolwentów uczelni wyższych."— Zapis prezentacji:

1 Usługi urzędów pracy skierowane do studentów i absolwentów uczelni wyższych

2 2 Publiczne służby zatrudnienia Publiczne służby zatrudnienia w Polsce funkcjonują na dwóch poziomach – powiatu oraz województwa MODEL ZDECENTRALIZOWANY (od 2000 roku) SAMORZĄD POWIATU WOJEWODA SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA SAMORZĄD POWIATU WOJEWODA SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA (PUP) (rządowy organ kontrolny)(WUP)

3 3 Publiczne służby zatrudnienia W skład publicznych służb zatrudnienia wchodzi aktualnie 16 wojewódzkich urzędów pracy oraz 338 urzędów powiatowych oraz ich filie. Łącznie strukturę publicznych służb zatrudnienia tworzą 354 urzędy, które obsługują 379 powiatów i 16 województw.

4 Powiatowe urzędy pracy

5 5 Wszystkie bezpośrednie działania na rzecz aktywizacji zawodowej bezrobotnych wykonują powiatowe urzędy pracy. Usługi PUP dotyczą n/w obszarów: rejestracja pośrednictwo pracy poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa zajęcia klubu pracy szkolenia staże przygotowanie zawodowe dorosłych (praktyczna nauka zawodu, przyuczenie do pracy) prace interwencyjne i roboty publiczne

6 6 Powiatowe urzędy pracy wypłacają również zasiłki dla bezrobotnych, udzielają dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz gospodarują środkami przeznaczonymi na przeciwdziałanie bezrobociu i działania na lokalnym rynku pracy.

7 Wojewódzkie urzędy pracy

8 DZIAŁANIA KOORDYNACYJNE systemy zabezpieczenia społecznego realizacja zadań sieci EURES poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa kształcenie ustawiczne programowanie i wykonywanie zadań realizowanych przy współfinansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego

9 DZIAŁANIA USŁUGOWE poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa w ramach Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej międzynarodowe pośrednictwo pracy w ramach sieci EURES prowadzenie rejestru agencji zatrudnienia prowadzenie rejestru instytucji szkoleniowych

10 Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa Usługi Centrów mają charakter otwarty. Działania doradcze skierowane są głównie do osób bezrobotnych i poszukujących pracy, a także pracujących, stojących przed zmianą zawodu lub miejsca pracy. Wszystkie usługi świadczone są bezpłatnie. prowadzenie poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej świadczenie usług w zakresie planowania kariery zawodowej z wykorzystaniem nowoczesnych metod, w tym metod psychologicznych pomoc pracodawcom w doborze kandydatów do pracy wymagającej szczególnych predyspozycji psychofizycznych opracowywanie, gromadzenie, aktualizowanie i upowszechnianie informacji zawodowych na terenie województwa

11 Rejestr instytucji szkoleniowych Od 1 grudnia 2004 r. instytucje szkoleniowe oferujące szkolenia dla bezrobotnych i poszukujących pracy mogą uzyskać zlecenie finansowane ze środków publicznych na prowadzenie tych szkoleń po uzyskaniu wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych. Rejestr jest prowadzony w formie elektronicznej i jest ogólnodostępny na stronie internetowej www.ris.praca.gov.pl.www.ris.praca.gov.pl

12 Rejestr agencji zatrudnienia Na rynku pracy funkcjonują od wielu lat prywatne agencje zatrudnienia. Zajmują się one świadczeniem usług w zakresie: pośrednictwa pracy w kraju i za granicą doradztwa personalnego poradnictwa zawodowego pracy tymczasowej

13 Rejestr agencji zatrudnienia Usługi w zakresie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy są również w prywatnych agencjach bezpłatne. Każda legalnie działająca agencja zatrudnienia posiada certyfikat (na każdy rodzaj działalności osobny), wydany przez marszałka województwa, zgodnie z właściwością miejscową siedziby głównej agencji. Aktualny wykaz agencji zatrudnienia znajduje się na stronie internetowej www.kraz.praca.gov.pl.www.kraz.praca.gov.pl

14 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości

15 Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej Powiatowy urząd pracy ze środków Funduszu Pracy może przyznać bezrobotnemu jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej (w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związane z podjęciem tej działalności). Wysokość dotacji określona jest w umowie, nie może być jednak wyższa niż 6-krotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia.

16 Jednorazowe dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej mogą być również przyznawane w ramach Priorytetu VI, Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Kwota dotacji może wynieść do 40 000 zł

17 Realizacją Działania 6.2 w województwie mazowieckim zajmuje się Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa tel. (22) 29 52 000, infolinia 0 801 101 101 czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30 – 15.30

18 Strona internetowa MJWPU www.mazowia.eu Formularz kontaktowy Wydziału Centralnego Punktu Kontaktowego

19 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła na terenie Warszawy Punkty Konsultacyjne dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających założyć działalność gospodarczą

20 W Punktach można uzyskać bezpłatne informacje m.in.: -o źródłach finansowania działalności gospodarczej, -o możliwościach uzyskania wsparcia na realizację projektów ze środków publicznych oraz -doradztwo prawne, podatkowe i zawodowe.

21 Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza ul. Świętojerska 24 00-202 Warszawa tel. (22) 887 64 20 e-mail: zpwim@zpwim.plzpwim@zpwim.pl

22 Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw ul. Smocza 27 01-048 Warszawa tel. (22) 838 02 91 e-mail: biuro@fund.org.plbiuro@fund.org.pl

23 Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości ul. Piękna 68 00-672 Warszawa tel. (22) 745 23 85, 745 19 19 e-mail: konsultacje@inkubatory.plkonsultacje@inkubatory.pl

24 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Natasza Grodzicka tel. (022) 532 22 46 fax (022) 532 22 50 partnerstwo@wup.mazowsze.pl www.wup.mazowsze.pl Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ul. Młynarska 16 01-205 Warszawa


Pobierz ppt "Usługi urzędów pracy skierowane do studentów i absolwentów uczelni wyższych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google