Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OFERTA INFORMACYJNA STATYSTYKI PUBLICZNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO URZĄD STATYSTYCZNY w ZIELONEJ GÓRZE 4 marca 2013 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OFERTA INFORMACYJNA STATYSTYKI PUBLICZNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO URZĄD STATYSTYCZNY w ZIELONEJ GÓRZE 4 marca 2013 r."— Zapis prezentacji:

1 OFERTA INFORMACYJNA STATYSTYKI PUBLICZNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO URZĄD STATYSTYCZNY w ZIELONEJ GÓRZE 4 marca 2013 r.

2 AGENDA URZĄD STATYSTYCZNY w ZIELONEJ GÓRZE 4 marca 2013 r. 1. PODSTAWY PRAWNE STATYSTYKI PUBLICZNEJ – WYBRANE AKTY 2. STATYSTYKA REGIONALNA 3. STRONA INTERNETOWA STATYSTYKI REGIONALNEJ 4. OŚRODKI BADAŃ REGIONALNYCH 5.LUBUSKI OŚRODEK BADAŃ REGIONALNYCH

3 URZĄD STATYSTYCZNY w ZIELONEJ GÓRZE 4 marca 2013 r. PODSTAWY PRAWNE STATYSTYKI PUBLICZNEJ – WYBRANE AKTY

4 określa zasady i tworzy podstawy rzetelnego, obiektywnego, profesjonalnego i niezależnego prowadzenia badań statystycznych, których wyniki mają charakter oficjalnych danych statystycznych oraz ustala organizację i tryb prowadzenia tych badań i zakres związanych z nimi obowiązków Ustawa o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88 poz. 439 z dnia 29 czerwca 1995 r.) PODSTAWY PRAWNE STATYSTYKI PUBLICZNEJ – WYBRANE AKTY 4 marca 2013 r.

5 Ustawa o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88 poz. 439 z dnia 29 czerwca 1995 r.) PODSTAWY PRAWNE STATYSTYKI PUBLICZNEJ – WYBRANE AKTY 4 marca 2013 r. Statystyka publiczna zapewnia: rzetelne obiektywne systematyczne informowanie społeczeństwa, organów państwa i administracji publicznej oraz podmiotów gospodarki narodowej o sytuacji ekonomicznej, demograficznej, społecznej oraz środowiska naturalnego

6 Program badań statystycznych statystyki publicznej PBSSP PODSTAWY PRAWNE STATYSTYKI PUBLICZNEJ – WYBRANE AKTY 4 marca 2013 r. ustalany corocznie uchwalany przez Radę Ministrów w formie rozporządzenia zakres tematyczny badań jest nieustanne powiększany z uwagi na rosnące potrzeby krajowe i międzynarodowe od PBSSP 2010 – wydzielenie nowego bloku tematycznego Badania regionalne (3 badania wtórne)

7 Program badań statystycznych statystyki publicznej PBSSP – BADANIA REGIONALNE PODSTAWY PRAWNE STATYSTYKI PUBLICZNEJ – WYBRANE AKTY 4 marca 2013 r. Zróżnicowanie poziomu i dynamiki rozwoju regionalnego Zapewnienie informacji niezbędnych do moni- torowania zmian poziomu i dynamiki rozwoju regionalnego oraz przeprowadzania analiz zróżnicowania regionalnego. Badanie uwzględ- nia potrzeby informacyjne zgłaszane przez użytkowników danych regionalnych. BankDanychLokalnych

8 Program badań statystycznych statystyki publicznej PBSSP – BADANIA REGIONALNE PODSTAWY PRAWNE STATYSTYKI PUBLICZNEJ – WYBRANE AKTY 4 marca 2013 r. Statystyczny system informacyjny o miastach Z apewnienie informacji niezbędnych do monito- rowania zmian zachodzących w polskich miastach, uwzględniając zapotrzebowanie krajowe i między- narodowe. Statystyczny System Informacyjny Obszarów Wiejskich Z apewnienie informacji niezbędnych do kreowania polityki rozwoju obszarów wiejskich w Polsce oraz monitorowania jej skutków.

9 URZĄD STATYSTYCZNY w ZIELONEJ GÓRZE 4 marca 2013 r. STATYSTYKA REGIONALNA

10 4 marca 2013 r. Jest integralnym elementem systemu statystyki publicznej zarówno w aspekcie organizacyjnym jak i merytorycznym. Kryterium jej wyodrębnienia stanowi nie treść badania, ale sposób agregacji danych podstawowych, umożliwiający lokalizowanie zjawisk w przestrzeni Jest wielodziedzinowym obszarem badań statystycznych - kompleksowa informacja społeczno-gospodarcza w aspekcie przestrzennym (ludność i procesy demograficzne, rynek pracy, rachunki narodowe, działalność przemysłowa i budowlana, transport i łączność, edukacja, ochrona zdrowia, działalność badawczo-rozwojowa i inne) Dziedzina monitorująca wyznaczone w sposób administracyjny jednostki terytorialne lub statystyczne jak również specyficzne zdefiniowane jednostki przestrzenne: regiony, miasta i obszary metropolitalne, obszary wiejskie, obszary transgraniczne lub inne.

11 STATYSTYKA REGIONALNA 4 marca 2013 r. W procesie badań obejmujących charakterystykę zjawisk i procesów społeczno- gospodarczych w ujęciu regionalnym uczestniczą wszystkie komórki organizacyjne resortu statystyki: departamenty branżowe GUS + urzędy statystyczne zgodnie ze specjalizacją - metodologia badań oraz opracowań zgodnie z tematyką określoną PBSSP Departament Programowania i Koordynacji Badań w zakresie organizacji badań statystycznych we wszystkich przekrojach terytorialnych Departament Metodologii, Standardów i Rejestrów w zakresie prowadzenia krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju (TERYT) specjalistyczne centra i ośrodki w urzędach statystycznych w zakresie zadań ogólnokrajowych ośrodki badań regionalnych w urzędach statystycznych Departament Badań Regionalnych i Środowiska Koordynator jednostek służb statystyki publicznej w obszarze badań regionalnych

12 STATYSTYKA REGIONALNA 4 marca 2013 r. US Wrocław -Ośrodek Banku Danych Lokalnych prowadzenie prac metodologicznych związanych z rozwojem i doskonaleniem oraz administrowaniem Banku Danych Lokalnych Wybrane centra i ośrodki specjalistyczne US Katowice -Ośrodek Rachunków Regionalnych prowadzenie prac metodologicznych oraz opracowywanie informacji i analiz statystycznych w zakresie regionalnego PKB oraz dochodów do dyspozycji brutto gospodarstw domowych w przekroju województw i podregionów US Poznań - Ośrodek Statystyki Miast, Ośrodek Statystyki Małych Obszarów prowadzenie prac nad tworzeniem systemu statystyki miejskiej, w szczególności inicjowanie badań, opracowywanie metodologii i koordynacja działań w zakresie statystyki dużych miast i aglomeracji US Rzeszów -Centrum Statystyki Obszarów Transgranicznej i Statystyki Euroregionalnej prowadzenie prac metodologicznych oraz opracowywanie informacji dotyczących obszarów transgranicznych US Olsztyn -Ośrodek Badań Obszarów Wiejskich prowadzenie prac metodologicznych, badań statystycznych oraz opracowywanie informacji i analiz w zakresie obszarów wiejskich US ZIELONA GÓRA – Ośrodek Badań Koniunktury Gospodarczej prowadzenie prac organizacyjnych, koncepcyjnych i metodologicznych dotyczących jakościowych badań koniunktury gospodarczej POZNAŃ RZESZÓW KATOWICE WROCŁAW ZIELONA GÓRA OLSZTYN

13 URZĄD STATYSTYCZNY w ZIELONEJ GÓRZE 4 marca 2013 r. STRONA INTERNETOWA STATYSTYKI REGIONALNEJ

14 STRONA INTERNETOWA STATYSTYKI REGIONALNEJ 4 marca 2013 r. www.stat.gov.pl/ Baza informacji o działaniach podejmowanych w zakresie statystyki regionalnej

15 STRONA INTERNETOWA STATYSTYKI REGIONALNEJ 4 marca 2013 r. www.urbanaudit.org/ URBAN AUDIT Wspólna inicjatywa Komisji Europejskiej i Eurostatu stanowiąca odpowiedź na rosnące potrzeby informacyjne o miastach. Głównym celem programu jest dostarczenie obiektywnych i porównywalnych danych statystycznych o miastach europejskich m.in. z zakresu demografii, struktury gospodarstw domowych, mieszkalnictwa, ochrony zdrowia, rynku pracy, działalności ekonomicznej, dochodów, zaangażowania społecznego, edukacji, ochrony środowiska, kultury i turystyki

16 Przepływy ludności związane z zatrudnieniem w Polsce w 2006 r. STRONA INTERNETOWA STATYSTYKI REGIONALNEJ 4 marca 2013 r. W 2009 r. w Ośrodku Statystyki Miast Urzędu Statystycznego w Poznaniu zostało zrealizowane badanie Przepływy ludności związane z zatrudnieniem w Polsce w 2006 r. Celem badania było zapewnienie szacunkowych informacji o ludności dojeżdżającej do pracy oraz kierunkach i natężeniu dojazdów do pracy w oparciu o dane z bazy POLTAX udostępnionej przez Ministerstwo Finansów www.stat.gov.pl/gus/

17 Bank Danych Lokalnych STRONA INTERNETOWA STATYSTYKI REGIONALNEJ 4 marca 2013 r. www.stat.gov.pl/bdl

18 Statystyczne Vademecum Samorządowca - portrety terytorium STRONA INTERNETOWA STATYSTYKI REGIONALNEJ 4 marca 2013 r. SVS projekt GUS, który jest odpowiedzią na rosnące potrzeby informacyjne jednostek samorządu terytorialnego; stanowi ukierunkowanie oferty statystycznej na wsparcie radnych i przedstawicieli samorządów terytorialnych w zarządzaniu regionem, w tym realizację zadań bieżących jak i długofalowych, takich jak tworzenie strategii i polityk o zasięgu regionalnym i lokalnym; jest to komplet aktualnych materiałów informacyjnych o poszczególnych jednostkach terytorialnych: miejscowościach, gminach, powiatach, obszarach metropolitalnych i województwach

19 Rankingi STRONA INTERNETOWA STATYSTYKI REGIONALNEJ 4 marca 2013 r.

20 URZĄD STATYSTYCZNY w ZIELONEJ GÓRZE 4 marca 2013 r. OŚRODKI BADAŃ REGIONALNYCH

21 4 marca 2013 r. Celem powołania Wojewódzkich Ośrodków Badań Regionalnych było utworzenie zintegrowanego systemu ukierunkowanego na specjalistyczną obsługę informacyjną i analityczną administracji samorządowej, administracji rządowej szczebla terenowego oraz innych grup użytkowników na poziomie regionalnym Powołane Zarządzeniem nr 19 Prezesa GUS z 10 grudnia 2009 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań i organizacji urzędów statystycznych Cele szczegółowe: 1. Badanie zmian zachodzących w rozwoju społeczno-gospodarczym regionu 2. Zapewnienie stałego dostępu do informacji statystycznych dedykowanych jednostkom samorządu terytorialnego przy zachowaniu jednolitych standardów informacyjnych 3. Wspomaganie procesów decyzyjnych poprzez monitorowanie oraz analizowanie sytuacji społeczno-gospodarczej w regionie 4. Doskonalenie obecnie funkcjonujących rozwiązań w zakresie prowadzenia badań i analiz oraz tworzenie warunków do współpracy z nauką

22 OŚRODKI BADAŃ REGIONALNYCH 4 marca 2013 r. Główne zadania: 1.Inicjowanie i prowadzenie systematycznych analiz nt. sytuacji społecznej, gospodarczej i środowiskowej w regionie (raporty analityczne). 2.Opracowywanie raportów analitycznych w zakresie tematów istotnych z punktu widzenia problematyki regionu (w tym we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego). 3.Udostępnianie danych, promocja i rozpowszechnianie wynikowych informacji statystycznych. 4.Prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie szeroko pojętego systemu statystyki publicznej. 5.Współdziałanie z jednostkami administracji rządowej i samorządowej oraz ze środowiskiem naukowym na rzecz tworzenia infrastruktury informacyjnej państwa. 6.Aktywny udział w pracach nad tworzeniem i opiniowaniem dokumentów strategicznych.

23 URZĄD STATYSTYCZNY w ZIELONEJ GÓRZE 4 marca 2013 r. LUBUSKI OŚRODEK BADAŃ REGIONALNYCH

24 4 marca 2013 r. Raporty, analizy, publikacje Wdrożenie zestandaryzowanego systemu regionalnych opracowań analitycznych Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubuskiego Biuletyn statystyczny województwa lubuskiego Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubuskiego

25 LUBUSKI OŚRODEK BADAŃ REGIONALNYCH 4 marca 2013 r. Raporty, analizy, publikacje Wdrożenie autorskiego systemu regionalnych opracowań analitycznych Panorama demograficzna. Województwo lubuskie oraz Berlin i Brandenburgia Pogranicze polsko-niemieckie 2010 w liczbach Portrety powiatów i gmin województwa lubuskiego

26 LUBUSKI OŚRODEK BADAŃ REGIONALNYCH 4 marca 2013 r. Raporty, analizy, publikacje Wybrane publikacje i opracowania ROCZNIKI STATYSTYCZNE INFORMACJE I OPRACOWANIA STATYSTYCZNE SPISY POWSZECHNE OPRACOWANIA SYGNALNE FOLDERY

27 LUBUSKI OŚRODEK BADAŃ REGIONALNYCH 4 marca 2013 r. Raporty, analizy, publikacje – elementy opisu Elementy opisu stosowane w raportach i publikacjach statystycznych UWAGI METODYCZNE KOMENTARZ ANALITYCZNY TABLICE STATYSTYCZNE WYKRESY MAPY STATYSTYCZNE

28 LUBUSKI OŚRODEK BADAŃ REGIONALNYCH 4 marca 2013 r. Promocja i popularyzacja wynikowych informacji statystycznych Opracowania graficzneBezpośrednia współpraca z wydawnictwami pozastatystycznymi Pilne informacje

29 LUBUSKI OŚRODEK BADAŃ REGIONALNYCH 4 marca 2013 r. Aktywny udział oraz organizacja konferencji, seminariów, spotkań Organizacja, wspólnie z Instytutem Historii i Instytutem Socjologii Uniwersytetu Zielono- górskiego, III Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu Zielonogórskie Spotkania z Demografią pt. Jakość i warunki życia a procesy demograficzne w Europie Środkowej w czasach nowożytnych. Organizacja, wspólnie z Uniwersytetem Zielonogórskim, seminarium naukowego nt. Stan obecny i perspektywy rozwoju ludności województwa lubuskiego, które odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego, w ramach II Kongresu Demograficznego.

30 LUBUSKI OŚRODEK BADAŃ REGIONALNYCH 4 marca 2013 r. Współpraca z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego (wybrane działania) ENSPIRE EU - Przedsiębiorczy zastrzyk dla Unii Europejskiej LOBR w ramach realizacji projektu ENSPIRE EU - Przedsiębiorczy zastrzyk dla Unii Europejskiej (programu Interreg IVC), wykonał interaktywne zestawienia tabelaryczne wraz z prezentacjami graficznymi na temat zmian zachodzących na rynku pracy województwa lubuskiego w latach 2008-2010, ze szczególnym uwzględnieniem promocji przedsiębiorczości oraz zjawiska samozatrudnienia. Informacje na portal www.innowacje.lubuskie.pl Wskaźniki obrazujące innowacyjność województwa lubuskiego na tle pozostałych województw. Graficzne opracowanie portretów statystycznych powiatów województwa lubuskiego.

31 LUBUSKI OŚRODEK BADAŃ REGIONALNYCH 4 marca 2013 r. Współpraca z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego (wybrane działania) Strategia Polski Zachodniej Przygotowanie informacji w formie folderu Polska Zachodnia na Pograniczu z Niemcami i Czechami. Opracowano, na zamówienie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, raport analityczny nt. Atrakcyjności turystycznej województwa lubuskiego. Udział w pracach polsko – niemieckiej grupy roboczej, powołanej w ramach projektu realizowanego przez Województwo Lubuskie wraz z Krajem Związkowym Brandenburgia dot. Analizy Rynku Pracy i Zatrudnienia.

32 LUBUSKI OŚRODEK BADAŃ REGIONALNYCH 4 marca 2013 r. Współpraca z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego (wybrane działania) Udział w pracach zespołu ds. Aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego. Aktualizacja bazy wskaźników monitorujących SRWL oraz przygotowanie map i wykresów prezentujących wybrane aspekty społeczno-gospodarcze województwa lubuskiego na tle pozostałych województw Polski. Aktywne uczestnictwo w pracach związanych z przygotowaniem Wieloletniego Regionalnego Planu działań na rzecz promocji i upowszechniania ekonomi społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomi społecznej i jej otoczenia w województwie lubuskim. Przygotowanie m.in. opracowania pt. Charakterystyka sytuacji społeczno – gospodarczej województwa lubuskiego w kontekście ekonomii społecznej. Udział w pracach Branżowego Partnerstwa Lokalnego na rzecz Badań Rynku Pracy, w tym m.in. w Zespole Programowym Partnerstwa

33 LUBUSKI OŚRODEK BADAŃ REGIONALNYCH 4 marca 2013 r. Robert Wróbel Kierownik Lubuskiego Ośrodka Badań Regionalnych tel. 68 3223 192 e-mail: r.wrobel@stat.gov.pl DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "OFERTA INFORMACYJNA STATYSTYKI PUBLICZNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO URZĄD STATYSTYCZNY w ZIELONEJ GÓRZE 4 marca 2013 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google