Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

URZĄD STATYSTYCZNY w ZIELONEJ GÓRZE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "URZĄD STATYSTYCZNY w ZIELONEJ GÓRZE"— Zapis prezentacji:

1 URZĄD STATYSTYCZNY w ZIELONEJ GÓRZE
OFERTA INFORMACYJNA STATYSTYKI PUBLICZNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 4 marca 2013 r.

2 AGENDA 1. PODSTAWY PRAWNE STATYSTYKI PUBLICZNEJ – WYBRANE AKTY
URZĄD STATYSTYCZNY w ZIELONEJ GÓRZE AGENDA 1. PODSTAWY PRAWNE STATYSTYKI PUBLICZNEJ – WYBRANE AKTY 2. STATYSTYKA REGIONALNA 3. STRONA INTERNETOWA STATYSTYKI REGIONALNEJ 4. OŚRODKI BADAŃ REGIONALNYCH 5.LUBUSKI OŚRODEK BADAŃ REGIONALNYCH 4 marca 2013 r.

3 PODSTAWY PRAWNE STATYSTYKI PUBLICZNEJ – WYBRANE AKTY
URZĄD STATYSTYCZNY w ZIELONEJ GÓRZE PODSTAWY PRAWNE STATYSTYKI PUBLICZNEJ – WYBRANE AKTY 4 marca 2013 r.

4 Ustawa o statystyce publicznej
PODSTAWY PRAWNE STATYSTYKI PUBLICZNEJ – WYBRANE AKTY Ustawa o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88 poz. 439 z dnia 29 czerwca 1995 r.) określa zasady i tworzy podstawy rzetelnego, obiektywnego, profesjonalnego i niezależnego prowadzenia badań statystycznych, których wyniki mają charakter oficjalnych danych statystycznych oraz ustala organizację i tryb prowadzenia tych badań i zakres związanych z nimi obowiązków 4 marca 2013 r.

5 Ustawa o statystyce publicznej
PODSTAWY PRAWNE STATYSTYKI PUBLICZNEJ – WYBRANE AKTY Ustawa o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88 poz. 439 z dnia 29 czerwca 1995 r.) Statystyka publiczna zapewnia: rzetelne obiektywne systematyczne informowanie społeczeństwa, organów państwa i administracji publicznej oraz podmiotów gospodarki narodowej o sytuacji ekonomicznej, demograficznej, społecznej oraz środowiska naturalnego 4 marca 2013 r.

6 Program badań statystycznych statystyki publicznej
PODSTAWY PRAWNE STATYSTYKI PUBLICZNEJ – WYBRANE AKTY Program badań statystycznych statystyki publicznej PBSSP ustalany corocznie uchwalany przez Radę Ministrów w formie rozporządzenia zakres tematyczny badań jest nieustanne powiększany z uwagi na rosnące potrzeby krajowe i międzynarodowe od PBSSP 2010 – wydzielenie nowego bloku tematycznego Badania regionalne (3 badania wtórne) 4 marca 2013 r.

7 Program badań statystycznych statystyki publicznej
PODSTAWY PRAWNE STATYSTYKI PUBLICZNEJ – WYBRANE AKTY Program badań statystycznych statystyki publicznej PBSSP – BADANIA REGIONALNE Zróżnicowanie poziomu i dynamiki rozwoju regionalnego Zapewnienie informacji niezbędnych do moni- torowania zmian poziomu i dynamiki rozwoju regionalnego oraz przeprowadzania analiz zróżnicowania regionalnego. Badanie uwzględ-nia potrzeby informacyjne zgłaszane przez użytkowników danych regionalnych. Bank Danych Lokalnych 4 marca 2013 r.

8 Program badań statystycznych statystyki publicznej
PODSTAWY PRAWNE STATYSTYKI PUBLICZNEJ – WYBRANE AKTY Program badań statystycznych statystyki publicznej PBSSP – BADANIA REGIONALNE Statystyczny system informacyjny o miastach Zapewnienie informacji niezbędnych do monito- rowania zmian zachodzących w polskich miastach, uwzględniając zapotrzebowanie krajowe i między- narodowe. Statystyczny System Informacyjny Obszarów Wiejskich Zapewnienie informacji niezbędnych do kreowania polityki rozwoju obszarów wiejskich w Polsce oraz monitorowania jej skutków. 4 marca 2013 r.

9 STATYSTYKA REGIONALNA
URZĄD STATYSTYCZNY w ZIELONEJ GÓRZE STATYSTYKA REGIONALNA 4 marca 2013 r.

10 STATYSTYKA REGIONALNA
Jest integralnym elementem systemu statystyki publicznej zarówno w aspekcie organizacyjnym jak i merytorycznym. Kryterium jej wyodrębnienia stanowi nie treść badania, ale sposób agregacji danych podstawowych, umożliwiający lokalizowanie zjawisk w przestrzeni Jest wielodziedzinowym obszarem badań statystycznych - kompleksowa informacja społeczno-gospodarcza w aspekcie przestrzennym (ludność i procesy demograficzne, rynek pracy, rachunki narodowe, działalność przemysłowa i budowlana, transport i łączność, edukacja, ochrona zdrowia, działalność badawczo-rozwojowa i inne) Dziedzina monitorująca wyznaczone w sposób administracyjny jednostki terytorialne lub statystyczne jak również specyficzne zdefiniowane jednostki przestrzenne: regiony, miasta i obszary metropolitalne, obszary wiejskie, obszary transgraniczne lub inne. 4 marca 2013 r.

11 Departament Badań Regionalnych i Środowiska
STATYSTYKA REGIONALNA W procesie badań obejmujących charakterystykę zjawisk i procesów społeczno-gospodarczych w ujęciu regionalnym uczestniczą wszystkie komórki organizacyjne resortu statystyki: departamenty branżowe GUS + urzędy statystyczne zgodnie ze specjalizacją - metodologia badań oraz opracowań zgodnie z tematyką określoną PBSSP Departament Programowania i Koordynacji Badań w zakresie organizacji badań statystycznych we wszystkich przekrojach terytorialnych Departament Metodologii, Standardów i Rejestrów w zakresie prowadzenia krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju (TERYT) specjalistyczne centra i ośrodki w urzędach statystycznych w zakresie zadań ogólnokrajowych ośrodki badań regionalnych w urzędach statystycznych Departament Badań Regionalnych i Środowiska Koordynator jednostek służb statystyki publicznej w obszarze badań regionalnych 4 marca 2013 r.

12 Wybrane centra i ośrodki specjalistyczne
STATYSTYKA REGIONALNA Wybrane centra i ośrodki specjalistyczne US Poznań - Ośrodek Statystyki Miast, Ośrodek Statystyki Małych Obszarów prowadzenie prac nad tworzeniem systemu statystyki miejskiej, w szczególności inicjowanie badań, opracowywanie metodologii i koordynacja działań w zakresie statystyki dużych miast i aglomeracji OLSZTYN POZNAŃ ZIELONA GÓRA US Wrocław -Ośrodek Banku Danych Lokalnych prowadzenie prac metodologicznych związanych z rozwojem i doskonaleniem oraz administrowaniem Banku Danych Lokalnych WROCŁAW KATOWICE US Katowice -Ośrodek Rachunków Regionalnych prowadzenie prac metodologicznych oraz opracowywanie informacji i analiz statystycznych w zakresie regionalnego PKB oraz dochodów do dyspozycji brutto gospodarstw domowych w przekroju województw i podregionów RZESZÓW US Rzeszów -Centrum Statystyki Obszarów Transgranicznej i Statystyki Euroregionalnej prowadzenie prac metodologicznych oraz opracowywanie informacji dotyczących obszarów transgranicznych US ZIELONA GÓRA – Ośrodek Badań Koniunktury Gospodarczej prowadzenie prac organizacyjnych, koncepcyjnych i metodologicznych dotyczących jakościowych badań koniunktury gospodarczej US Olsztyn -Ośrodek Badań Obszarów Wiejskich prowadzenie prac metodologicznych, badań statystycznych oraz opracowywanie informacji i analiz w zakresie obszarów wiejskich 4 marca 2013 r.

13 STATYSTYKI REGIONALNEJ
URZĄD STATYSTYCZNY w ZIELONEJ GÓRZE STRONA INTERNETOWA STATYSTYKI REGIONALNEJ 4 marca 2013 r.

14 STRONA INTERNETOWA STATYSTYKI REGIONALNEJ
Baza informacji o działaniach podejmowanych w zakresie statystyki regionalnej 4 marca 2013 r.

15 STRONA INTERNETOWA STATYSTYKI REGIONALNEJ
URBAN AUDIT Wspólna inicjatywa Komisji Europejskiej i Eurostatu stanowiąca odpowiedź na rosnące potrzeby informacyjne o miastach. Głównym celem programu jest dostarczenie obiektywnych i porównywalnych danych statystycznych o miastach europejskich m.in. z zakresu demografii, struktury gospodarstw domowych, mieszkalnictwa, ochrony zdrowia, rynku pracy, działalności ekonomicznej, dochodów, zaangażowania społecznego, edukacji, ochrony środowiska, kultury i turystyki 4 marca 2013 r.

16 Przepływy ludności związane z zatrudnieniem w Polsce w 2006 r.
STRONA INTERNETOWA STATYSTYKI REGIONALNEJ Przepływy ludności związane z zatrudnieniem w Polsce w 2006 r. W 2009 r. w Ośrodku Statystyki Miast Urzędu Statystycznego w Poznaniu zostało zrealizowane badanie Przepływy ludności związane z zatrudnieniem w Polsce w 2006 r. Celem badania było zapewnienie szacunkowych informacji o ludności dojeżdżającej do pracy oraz kierunkach i natężeniu dojazdów do pracy w oparciu o dane z bazy POLTAX udostępnionej przez Ministerstwo Finansów 4 marca 2013 r.

17 Bank Danych Lokalnych www.stat.gov.pl/bdl
STRONA INTERNETOWA STATYSTYKI REGIONALNEJ Bank Danych Lokalnych 4 marca 2013 r.

18 Statystyczne Vademecum Samorządowca - portrety terytorium
STRONA INTERNETOWA STATYSTYKI REGIONALNEJ Statystyczne Vademecum Samorządowca - portrety terytorium SVS projekt GUS, który jest odpowiedzią na rosnące potrzeby informacyjne jednostek samorządu terytorialnego; stanowi ukierunkowanie oferty statystycznej na wsparcie radnych i przedstawicieli samorządów terytorialnych w zarządzaniu regionem, w tym realizację zadań bieżących jak i długofalowych, takich jak tworzenie strategii i polityk o zasięgu regionalnym i lokalnym; jest to komplet aktualnych materiałów informacyjnych o poszczególnych jednostkach terytorialnych: miejscowościach, gminach, powiatach, obszarach metropolitalnych i województwach 4 marca 2013 r.

19 STRONA INTERNETOWA STATYSTYKI REGIONALNEJ
Rankingi 4 marca 2013 r.

20 OŚRODKI BADAŃ REGIONALNYCH
URZĄD STATYSTYCZNY w ZIELONEJ GÓRZE OŚRODKI BADAŃ REGIONALNYCH 4 marca 2013 r.

21 Powołane Zarządzeniem nr 19 Prezesa GUS z 10 grudnia 2009 r.
OŚRODKI BADAŃ REGIONALNYCH Powołane Zarządzeniem nr 19 Prezesa GUS z 10 grudnia 2009 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań i organizacji urzędów statystycznych Celem powołania Wojewódzkich Ośrodków Badań Regionalnych było utworzenie zintegrowanego systemu ukierunkowanego na specjalistyczną obsługę informacyjną i analityczną administracji samorządowej, administracji rządowej szczebla terenowego oraz innych grup użytkowników na poziomie regionalnym Cele szczegółowe: Badanie zmian zachodzących w rozwoju społeczno-gospodarczym regionu Zapewnienie stałego dostępu do informacji statystycznych dedykowanych jednostkom samorządu terytorialnego przy zachowaniu jednolitych standardów informacyjnych Wspomaganie procesów decyzyjnych poprzez monitorowanie oraz analizowanie sytuacji społeczno-gospodarczej w regionie Doskonalenie obecnie funkcjonujących rozwiązań w zakresie prowadzenia badań i analiz oraz tworzenie warunków do współpracy z nauką 4 marca 2013 r.

22 OŚRODKI BADAŃ REGIONALNYCH
Główne zadania: Inicjowanie i prowadzenie systematycznych analiz nt. sytuacji społecznej, gospodarczej i środowiskowej w regionie (raporty analityczne). Opracowywanie raportów analitycznych w zakresie tematów istotnych z punktu widzenia problematyki regionu (w tym we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego). Udostępnianie danych, promocja i rozpowszechnianie wynikowych informacji statystycznych. Prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie szeroko pojętego systemu statystyki publicznej. Współdziałanie z jednostkami administracji rządowej i samorządowej oraz ze środowiskiem naukowym na rzecz tworzenia infrastruktury informacyjnej państwa. Aktywny udział w pracach nad tworzeniem i opiniowaniem dokumentów strategicznych. 4 marca 2013 r.

23 LUBUSKI OŚRODEK BADAŃ REGIONALNYCH
URZĄD STATYSTYCZNY w ZIELONEJ GÓRZE LUBUSKI OŚRODEK BADAŃ REGIONALNYCH 4 marca 2013 r.

24 Raporty, analizy, publikacje
LUBUSKI OŚRODEK BADAŃ REGIONALNYCH Raporty, analizy, publikacje Wdrożenie zestandaryzowanego systemu regionalnych opracowań analitycznych Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubuskiego Biuletyn statystyczny województwa lubuskiego Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubuskiego 4 marca 2013 r.

25 Raporty, analizy, publikacje
LUBUSKI OŚRODEK BADAŃ REGIONALNYCH Raporty, analizy, publikacje Wdrożenie autorskiego systemu regionalnych opracowań analitycznych Panorama demograficzna. Województwo lubuskie oraz Berlin i Brandenburgia Pogranicze polsko-niemieckie 2010 w liczbach Portrety powiatów i gmin województwa lubuskiego 4 marca 2013 r.

26 Raporty, analizy, publikacje
LUBUSKI OŚRODEK BADAŃ REGIONALNYCH Raporty, analizy, publikacje OPRACOWANIA SYGNALNE Wybrane publikacje i opracowania FOLDERY ROCZNIKI STATYSTYCZNE INFORMACJE I OPRACOWANIA STATYSTYCZNE SPISY POWSZECHNE 4 marca 2013 r.

27 Raporty, analizy, publikacje – elementy opisu
LUBUSKI OŚRODEK BADAŃ REGIONALNYCH Raporty, analizy, publikacje – elementy opisu Elementy opisu stosowane w raportach i publikacjach statystycznych UWAGI METODYCZNE MAPY STATYSTYCZNE WYKRESY KOMENTARZ ANALITYCZNY TABLICE STATYSTYCZNE 4 marca 2013 r.

28 Promocja i popularyzacja wynikowych informacji statystycznych
LUBUSKI OŚRODEK BADAŃ REGIONALNYCH Promocja i popularyzacja wynikowych informacji statystycznych Opracowania graficzne Bezpośrednia współpraca z wydawnictwami pozastatystycznymi Pilne informacje 4 marca 2013 r.

29 Aktywny udział oraz organizacja konferencji, seminariów, spotkań
LUBUSKI OŚRODEK BADAŃ REGIONALNYCH Aktywny udział oraz organizacja konferencji, seminariów, spotkań Organizacja, wspólnie z Instytutem Historii i Instytutem Socjologii Uniwersytetu Zielono- górskiego, III Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu Zielonogórskie Spotkania z Demografią pt. „Jakość i warunki życia a procesy demograficzne w Europie Środkowej w czasach nowożytnych”. Organizacja, wspólnie z Uniwersytetem Zielonogórskim, seminarium naukowego nt. „Stan obecny i perspektywy rozwoju ludności województwa lubuskiego”, które odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego, w ramach II Kongresu Demograficznego. 4 marca 2013 r.

30 ENSPIRE EU - Przedsiębiorczy zastrzyk dla Unii Europejskiej
LUBUSKI OŚRODEK BADAŃ REGIONALNYCH Współpraca z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego (wybrane działania) ENSPIRE EU - Przedsiębiorczy zastrzyk dla Unii Europejskiej LOBR w ramach realizacji projektu „ENSPIRE EU - Przedsiębiorczy zastrzyk dla Unii Europejskiej” (programu Interreg IVC), wykonał interaktywne zestawienia tabelaryczne wraz z prezentacjami graficznymi na temat zmian zachodzących na rynku pracy województwa lubuskiego w latach , ze szczególnym uwzględnieniem promocji przedsiębiorczości oraz zjawiska samozatrudnienia. Informacje na portal Wskaźniki obrazujące innowacyjność województwa lubuskiego na tle pozostałych województw. Graficzne opracowanie portretów statystycznych powiatów województwa lubuskiego. 4 marca 2013 r.

31 Strategia Polski Zachodniej
LUBUSKI OŚRODEK BADAŃ REGIONALNYCH Współpraca z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego (wybrane działania) Strategia Polski Zachodniej Przygotowanie informacji w formie folderu „Polska Zachodnia na Pograniczu z Niemcami i Czechami”. Opracowano, na zamówienie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, raport analityczny nt. Atrakcyjności turystycznej województwa lubuskiego. Udział w pracach polsko – niemieckiej grupy roboczej, powołanej w ramach projektu realizowanego przez Województwo Lubuskie wraz  z Krajem Związkowym Brandenburgia dot. Analizy Rynku Pracy i Zatrudnienia. 4 marca 2013 r.

32 LUBUSKI OŚRODEK BADAŃ REGIONALNYCH
Współpraca z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego (wybrane działania) Udział w pracach zespołu ds. Aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego. Aktualizacja bazy wskaźników monitorujących SRWL oraz przygotowanie map i wykresów prezentujących wybrane aspekty społeczno-gospodarcze województwa lubuskiego na tle pozostałych województw Polski. Aktywne uczestnictwo w pracach związanych z przygotowaniem Wieloletniego Regionalnego Planu działań na rzecz promocji i upowszechniania ekonomi społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomi społecznej i jej otoczenia w województwie lubuskim. Przygotowanie m.in. opracowania pt. Charakterystyka sytuacji społeczno – gospodarczej województwa lubuskiego w kontekście ekonomii społecznej. Udział w pracach Branżowego Partnerstwa Lokalnego na rzecz Badań Rynku Pracy, w tym m.in. w Zespole Programowym Partnerstwa 4 marca 2013 r.

33 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Robert Wróbel
LUBUSKI OŚRODEK BADAŃ REGIONALNYCH DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Robert Wróbel Kierownik Lubuskiego Ośrodka Badań Regionalnych tel 4 marca 2013 r.


Pobierz ppt "URZĄD STATYSTYCZNY w ZIELONEJ GÓRZE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google