Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WYKORZYSTANIE DANYCH KATASTRALNYCH

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WYKORZYSTANIE DANYCH KATASTRALNYCH"— Zapis prezentacji:

1 WYKORZYSTANIE DANYCH KATASTRALNYCH
W PROCESIE POZYSKIWANIA GRUNTÓW POD INWESTYCJE W ZAKRESIE BUDOWLI PRZECIWPOWODZIOWYCH Jadwiga Konieczna, Agnieszka Trystuła Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Katedra Katastru i Zarządzania Przestrzenią

2 KATASTER NIERUCHOMOŚCI W OBLICZU ZAGROŻENIA POWODZIOWEGO -
Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych z 8 lipca 2010 r. W procesie pozyskiwania gruntów pod inwestycje związane z budową infrastruktury przeciwpowodziowej istotny jest dostęp do różnego rodzaju danych o przestrzeni, których źródłem jest m.in. kataster nieruchomości.

3 STAN INFRASTRUKTURY HYDROTECHNICZNEJ W POLSCE
obwałowania chronią obszary zawala o powierzchni ok. 1,1 mln ha, długość wałów wynosi prawie 8,5 tys. km, na 40 % swej długości wały wymagają odbudowy lub modernizacji, na 29% długości nie są utrzymywane w sprawności technicznej.

4 STAN INFRASTRUKTURY HYDROTECHNICZNEJ W POLSCE
nadmierne przesiąki przez wał i wycieki na skarpie odpowietrznej, rozmakanie korpusu wału i osuwanie się skarp, przelanie się wody przez koronę wału, przesiąki przy budowlach przecinających wały lub wbudowane w nie.

5 KRAJOWE INSTRUMENTY PRAWNE W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ
Ustawa Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r., W celu zapewnienia szczelności i stabilności wałów przeciwpowodziowych zabrania się m.in.: przejeżdżania przez wały oraz wzdłuż korony wałów pojazdami z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych, uprawy gruntu, sadzenia drzew lub krzewów na wałach oraz w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału po stronie odpowietrznej, rozkopywania wałów, wbijania słupów, wykonywania obiektów budowlanych, kopania studni w odległości mniejszej niż 50 m od stopy wału po stronie odpowietrznej. SPECUSTAWA PRZECIWPOWODZIOWA Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych z dnia 8 lipca 2010 r.

6 SPECUSTAWA PRZECIWPOWODZIOWA - UPROSZCZONA PROCEDURA WYWŁASZCZENIOWA
Ograniczenie strat wywołanych powtarzającymi się coraz częściej powodziami, wymaga zarówno rozwiązań prawnych w zakresie ochrony przeciwpowodziowej jak i podjęcia odpowiednich inwestycji ochronnych na terenach zagrożonych. Zaniedbania w zakresie gospodarki przeciwpowodziowej wynikają z jednej strony z ograniczonych środków finansowych, ale również z długiej procedury administracyjnej przygotowania inwestycji.

7 SPECUSTAWA PRZECIWPOWODZIOWA - UPROSZCZONA PROCEDURA WYWŁASZCZENIOWA
regionalny zarząd gospodarki wodnej, urząd morski, województwo, powiat, gmina, przedsiębiorcy. WNIOSEK INWESTORA Zawiadomienie przez wojewodę o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji m.in.: wnioskodawcy, właścicieli oraz uw objętych wnioskiem o wydanie decyzji na adres wskazany w katastrze nieruchomości. Zawiadomienie zawiera m.in.: oznaczenie nieruchomości lub ich części objętych wnioskiem o wydanie decyzji wg katastru nieruchomości oraz informację o terminie i miejscu, gdzie strony mogą zapoznać się z aktami sprawy. DECYZJA WOJEWODY

8 UPROSZCZONA PROCEDURA WYWŁASZCZENIOWA –
WNIOSEK INWESTORA Rodzaj budowli przeciwpowodziowej, lokalizację, parametry techniczne. Mapa w skali 1:10000 przedstawiającą: projektowany obszar inwestycji z zaznaczeniem podziału geodezyjnego nieruchomości, teren niezbędny dla obiektów budowlanych, istniejące uzbrojenie terenu, części nieruchomości będących częścią inwestycji, na których nie będą prowadzone roboty budowlane. Analiza powiązania inwestycji z mapami zagrożenia i ryzyka powodziowego oraz planami zarządzania ryzykiem powodziowym. Określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu. Cztery projekty budowlane. Opinie m.in.: dyrektora właściwego urzędu morskiego, dyrektora właściwej regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych, właściwego zarządcy infrastruktury drogowej, właściwego miejscowo zarządu województwa, zarządu powiatu oraz wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Decyzje o uwarunkowań środowiskowych. Wskazanie nieruchomości lub ich części będących częścią inwestycji niezbędnych do jej funkcjonowania. WNIOSEK INWESTORA

9 UPROSZCZONA PROCEDURA WYWŁASZCZENIOWA –
DECYZJA WOJEWODY Określenie linii rozgraniczających teren. Warunki wynikające z potrzeb ochrony środowiska, ochrony zabytków i dóbr kultury współczesnej oraz potrzeb obronności państwa. Wymagania dotyczące ochrony uzasadnionych interesów osób trzecich. Zatwierdzenie podziału nieruchomości. Oznaczenie, według katastru nieruchomości, nieruchomości lub ich części, będących częścią inwestycji, niezbędnych do jej realizacji, które stają się własnością SP albo JST, nieruchomości lub ich części będących częścią inwestycji, niezbędnych do jej funkcjonowania, które nie stają się własnością SP albo JST, ale wobec których trwale ogranicza się sposób korzystania. Zatwierdzenie projektu budowlanego. Warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. DECYZJA WOJEWODY

10 SKUTKI PRAWNE WYDANIA DECYZJI O POZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI PRZECIWPOWODZIOWYCH
jest jednoznaczna z uzyskaniem decyzji o warunkach zabudowy albo decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, wskazuje lokalizację budowli przeciwpowodziowych, zatwierdza podział nieruchomości, na jej podstawie nieruchomości z mocy prawa przechodzą na własność SP lub JST, wygasa użytkowanie wieczyste, jeżeli nieruchomość gruntowa stanowiła własność SP lub JST i została oddana w użytkowanie wieczyste, rozstrzyga o terminie, w którym wywłaszczona nieruchomość powinna być wydana, a budynki, lokale i inne pomieszczenia – opróżnione,

11 ODSZKODOWANIE Z TYTUŁU PRZENIESIENIA PRAW DO NIERUCHOMOŚCI NIEZBĘDNEJ
POD INWESTYCJĘ PRZECIWPOWODZIOWĄ NA RZECZ SP LUB JST wysokość odszkodowania uzgadniana jest między inwestorem a dotychczasowym właścicielem, użytkownikiem wieczystym lub osobą, której przysługuje ograniczone prawo rzeczowe do nieruchomości, jeżeli w ciągu dwóch miesięcy, licząc od dnia, w którym decyzja o pozwolenie na realizację inwestycji stała się ostateczna nie zostanie ustalona wysokość odszkodowania - odszkodowanie ustali w drodze decyzji wojewoda.

12 ODSZKODOWANIE Z TYTUŁU PRZENIESIENIA PRAW DO NIERUCHOMOŚCI NIEZBĘDNEJ
POD INWESTYCJĘ PRZECIWPOWODZIOWĄ NA RZECZ SP LUB JST zasady, co do ustalania wysokości odszkodowania, przyjmuje się zgodnie z przepisami ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, zgodnie z zapisem art.21 ustawy przeciwpowodziowej, wysokość odszkodowania za wywłaszczone grunty i budynki ustala się według stanu nieruchomości w dniu wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji przez wojewodę oraz według wartości tej nieruchomości z dnia, w którym następuje ustalenie wysokości odszkodowania.

13 PODSUMOWANIE Aktualność, kompletność, łatwość pozyskania i zgodność danych zapisanych w katastrze nieruchomości z rzeczywistym i prawnym stanem nieruchomości, założona ewidencja budynków i lokali, zgodność danych katastralnych z danymi z ksiąg wieczystych to podstawa szybkich i bezkonfliktowych inwestycji przeciwpowodziowych. Uproszczone procedury pod inwestycje przeciwpowodziowe są identyczne jak te, które obowiązują przy wywłaszczaniu pod budowę dróg czy inwestycji na Euro Nie ma więc konieczności wydawania dwóch odrębnych decyzji – o lokalizacji inwestycji i o wywłaszczeniu gruntów. Obie te decyzje będą w jednym akcie. Dodatkowo inwestor nie będzie musiał czekać z rozpoczęciem prac na zgodę właściciela gruntu na wywłaszczenie.

14 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "WYKORZYSTANIE DANYCH KATASTRALNYCH"

Podobne prezentacje


Reklamy Google