Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stanisław Pajor Szkolenie dla beneficjentów Kraków, 9 września 2010 r. Małopolski Urząd Wojewódzki Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi Odbudowa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stanisław Pajor Szkolenie dla beneficjentów Kraków, 9 września 2010 r. Małopolski Urząd Wojewódzki Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi Odbudowa."— Zapis prezentacji:

1 Stanisław Pajor Szkolenie dla beneficjentów Kraków, 9 września 2010 r. Małopolski Urząd Wojewódzki Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi Odbudowa budynków mieszkalnych zniszczonych w wyniku powodzi lub osuwisk

2 Małopolski Urząd Wojewódzki Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi Odbudowa budynków mieszkalnych zniszczonych w wyniku powodzi lub osuwisk Źródło: archiwum MUW, gazeta.pl

3 USTAWA z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu. (Dz. U. z dnia 14 sierpnia 2001 r.) Małopolski Urząd Wojewódzki Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi Zasady odbudowy, remontów, rozbiórek Zasady zagospodarowania terenu, nabywania nieruchomości w celu realizacji Miejscowego Planu Odbudowy W zakresie nieuregulowanym ustawą stosuje się przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.)

4 USTAWA z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu. (Dz. U. z dnia 14 sierpnia 2001 r.) Małopolski Urząd Wojewódzki Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi Definicje (art. 4): Odbudowa – odtworzenie obiektu budowlanego w całości lub w części W dotychczasowych wymiarach i miejscu

5 USTAWA z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu. (Dz. U. z dnia 14 sierpnia 2001 r.) Małopolski Urząd Wojewódzki Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi Definicje (art. 4): Odbudowa – odtworzenie obiektu budowlanego w całości lub w części O wcześniejszych lub innych wymiarach w innym miejscu* * miejsce wskazane w Miejscowym Planie Odbudowy

6 USTAWA z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu. (Dz. U. z dnia 14 sierpnia 2001 r.) Małopolski Urząd Wojewódzki Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi Definicje (art. 4): Odbudowa – odtworzenie obiektu budowlanego w całości lub w części Dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych od użytych w stanie pierwotnym

7 USTAWA z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu. (Dz. U. z dnia 14 sierpnia 2001 r.) Małopolski Urząd Wojewódzki Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi Definicje (art. 4): Obiekty liniowe: - Linie kolejowe - Drogi - Budynki, budowle i urządzenia ruchu drogowego - Sieci uzbrojenia terenu

8 USTAWA z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu. (Dz. U. z dnia 14 sierpnia 2001 r.) Małopolski Urząd Wojewódzki Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi Remonty (art. 6): Brak wymogu zgłoszenia remontu przy następujących obiektach: - Budynki mniejsze niż 1 000 m³ i 12 m wysokości - Obiekty liniowe (oprócz linii kolejowych) - Budowle regulacyjne na wodach i urządzenia wodne - Obiekty wymienione w art. 29 ustawy – prawo budowlaneart. 29

9 USTAWA z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu. (Dz. U. z dnia 14 sierpnia 2001 r.) Małopolski Urząd Wojewódzki Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi Budowa / odbudowa (art. 7) Brak wymogu uzyskania pozwolenia na budowę przy następujących obiektach: - Budynki mniejsze niż 1 000 m³ i 12 m wysokości (wymagane zgłoszenie) - Obiekty liniowe (wymagane zgłoszenie) - Budowle regulacyjne na wodach i urządzenia wodne

10 USTAWA z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu. (Dz. U. z dnia 14 sierpnia 2001 r.) Małopolski Urząd Wojewódzki Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi Wyznaczenie obszaru zniszczeń i obszaru odbudowy (art. 13 a) akt prawa miejscowego wydany przez Radę Gminy TERMIN w ciągu 3 miesięcy od wejścia w życie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów o szczególnych formach odbudowy na danym obszarze WARUNKI ODBUDOWY -trwałe ustabilizowanie terenu z zastosowaniem odpowiednich metod technicznych - uzyskanie pozwolenia na budowę

11 USTAWA z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu. (Dz. U. z dnia 14 sierpnia 2001 r.) Małopolski Urząd Wojewódzki Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi Rejestr informacji o obszarze z osunięciem ziemi (art. 13 b) Starosta wpisuje obszar zniszczony do rejestru na wniosek organu wykonawczego gminy (wójt, burmistrz, prezydent miasta) Starosta ma 7 dni na wpisanie informacji do rejestru

12 USTAWA z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu. (Dz. U. z dnia 14 sierpnia 2001 r.) Małopolski Urząd Wojewódzki Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi Obszar o zakazie budowy nowych budynków (art. 13 c) akt prawa miejscowego wydany przez Radę Gminy TERMIN w ciągu 3 miesięcy od wejścia w życie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów o szczególnych formach odbudowy na danym obszarze

13 USTAWA z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu. (Dz. U. z dnia 14 sierpnia 2001 r.) Małopolski Urząd Wojewódzki Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi Obszar o zakazie budowy nowych budynków (art. 13 c) 2. wykupu nieruchomości lub jej części Jeśli akt prawa miejscowego utrudnia lub uniemożliwia korzystanie z nieruchomości w dotychczasowy sposób to jej właściciel lub użytkownik wieczysty może żądać od gminy: 1. odszkodowania

14 USTAWA z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu. (Dz. U. z dnia 14 sierpnia 2001 r.) Małopolski Urząd Wojewódzki Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi Obszar o zakazie budowy nowych budynków (art. 13 c) Gmina ma 6 miesięcy na wypłatę odszkodowania lub wykup nieruchomości. Jeśli wystąpi opóźnienie to przysługują odsetki ustawowe.

15 USTAWA z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu. (Dz. U. z dnia 14 sierpnia 2001 r.) Małopolski Urząd Wojewódzki Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi Miejscowy plan odbudowy (art. 13 d) (MPO) zakłada możliwość odbudowy na obszarach innych niż te ujęte w rejestrze lub w obszarze o zakazie budowy nowych budynków akt prawa miejscowego wydany przez Radę Gminy

16 USTAWA z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu. (Dz. U. z dnia 14 sierpnia 2001 r.) Małopolski Urząd Wojewódzki Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi Miejscowy plan odbudowy (art. 13 d) (MPO) MPO ustala: MPO wyznacza granice gruntów przeznaczonych na odbudowę 1) przeznaczenie terenu, 2) zasady i warunki wydzielania nowych działek budowlanych, 3) sposób zagospodarowania i warunki zabudowy terenu, 4) linie zabudowy, gabaryty obiektów budowlanych wskaźniki intensywności zabudowy,

17 USTAWA z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu. (Dz. U. z dnia 14 sierpnia 2001 r.) Małopolski Urząd Wojewódzki Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi Miejscowy plan odbudowy (art. 13 d) (MPO) MPO ustala: 5) zasady przebudowy lub budowy obiektów liniowych, które należą do zadań własnych gminy, 6) sposób zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną oraz odprowadzania ścieków, 7) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.

18 USTAWA z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu. (Dz. U. z dnia 14 sierpnia 2001 r.) Małopolski Urząd Wojewódzki Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi Miejscowy plan odbudowy (art. 13 d) (MPO) Projekt MPO sporządza licencjonowany architekt lub licencjonowany urbanista Organ wykonawczy gminy zwraca się o opinię w sprawie projektu MPO do m. in.: Wojewody, marszałka, starostyMinistra ds. rozwoju wsi Dyrektora RZGWPaństwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowegowłaściwego zarządcy linii kolejowej lub drogiwłaściwych organów wojskowych, ochrony granic oraz bezpieczeństwa państwawłaściwego organu administracji geologicznejwojewódzkiego konserwatora zabytków

19 USTAWA z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu. (Dz. U. z dnia 14 sierpnia 2001 r.) Małopolski Urząd Wojewódzki Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi Miejscowy plan odbudowy (art. 13 d) (MPO) Organ wykonawczy gminy zwraca się o opinię do MSWiA dotyczącą ustalenia kwoty partycypacji z rezerwy celowej na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych

20 USTAWA z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu. (Dz. U. z dnia 14 sierpnia 2001 r.) Małopolski Urząd Wojewódzki Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi Miejscowy plan odbudowy (art. 13 d) (MPO) Załącznik do MPO określa nakłady finansowe na jego realizację (wykup gruntów, wywłaszczenie, obiekty liniowe) Wydatki uwzględnia się w uchwałach budżetowych gminy na kolejne lata realizacji ustaleń MPO, oraz w wieloletniej prognozie finansowej

21 USTAWA z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu. (Dz. U. z dnia 14 sierpnia 2001 r.) Małopolski Urząd Wojewódzki Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi Wydzielanie gruntów w ramach MPO (art. 13 e) Wydzielanie gruntów w celu realizacji miejscowego planu odbudowy stanowi CEL PUBLICZNY w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

22 USTAWA z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu. (Dz. U. z dnia 14 sierpnia 2001 r.) Małopolski Urząd Wojewódzki Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi Tryb wywłaszczenia zniszczonej nieruchomości (art. 13 f) Wejście w życie MPO Wójt/ burmistrz/ prezydent miasta Starosta wykaz wywła - szczenie 14 dni Rokowania odszkodow awcze 30 dni Wójt/ burmistrz/ prezyd. miasta vs właściciel Właściciel zgoda brak zgody Odszkodowanie Odszkodowanie w trybie obowiązującym przy wywłaszczeniu nieruchomości

23 USTAWA z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu. (Dz. U. z dnia 14 sierpnia 2001 r.) Małopolski Urząd Wojewódzki Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi Wywłaszczenie zniszczonej nieruchomości (art. 13 f) Odszkodowanie za wywłaszczenie wypłaca gmina Wywłaszczana nieruchomość do czasu jej wykorzystania przez gminę oddaje się na nieodpłatne użytkowanie dotychczasowemu właścicielowi W przypadku, gdy MPO obejmuje część nieruchomości, a z pozostałej części nie ma możliwości korzystać tak jak dotychczas, gmina na żądanie właściciela nabywa tą część w drodze umowy

24 USTAWA z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu. (Dz. U. z dnia 14 sierpnia 2001 r.) Małopolski Urząd Wojewódzki Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi Nabywanie zniszczonej nieruchomości (art. 13 g) Dwuletni zakaz sprzedaży nieruchomości przez gminę, poza sprzedażą dotychczasowemu dzierżawcy (analogicznie: oddanie w użytkowanie wieczyste, dzierżawa lub użyczenie innym osobom)

25 USTAWA z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu. (Dz. U. z dnia 14 sierpnia 2001 r.) Małopolski Urząd Wojewódzki Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi Nabywanie zniszczonej nieruchomości (art. 13 g) W przypadku wystawienia nieruchomości do zbycia, prawo nabycia bez przetargu posiada dotychczasowy dzierżawca Zapłata za kupno nieruchomości rozłożona na raty w okresie 10 lat 20% ceny w pierwszej racie

26 USTAWA z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu. (Dz. U. z dnia 14 sierpnia 2001 r.) Małopolski Urząd Wojewódzki Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi Zamiana nieruchomości (art. 13 h) Możliwość zamiany nieruchomości objętej wyznaczeniem obszaru zniszczeń oraz obszarem o zakazie budowy nowych budynków na nieruchomości gminne Obowiązuje dopłata w sytuacji różnicy wartości zamienianych nieruchomości W przypadku kilku wniosków na jedną nieruchomość decyduje kolejność zgłoszeń

27 USTAWA z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu. (Dz. U. z dnia 14 sierpnia 2001 r.) Małopolski Urząd Wojewódzki Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi Zamiana nieruchomości (art. 13 h) Istnieje możliwość odstąpienia od dopłaty na wniosek zainteresowanego Cena ustalana na podstawie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami

28 USTAWA z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu. (Dz. U. z dnia 14 sierpnia 2001 r.) Małopolski Urząd Wojewódzki Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi Konflikt z innymi aktami prawa miejscowego (art. 13 i) W momencie wejścia w życie aktów prawa miejscowego: wyznaczenia obszaru zniszczeń obszaru o zakazie budowy nowych budynków miejscowego planu odbudowy (MPO) Na obszarach tych nie stosuje się ustaleń sprzecznych z tymi aktami prawa miejscowego

29 USTAWA z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu. (Dz. U. z dnia 14 sierpnia 2001 r.) Małopolski Urząd Wojewódzki Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi Sprawy wszczęte a niezakończone (art. 13 h) Sprawy wszczęte a niezakończone w okresie 24 miesięcy od wydania rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów nadal podlegają przepisom niniejszej ustawy

30 Małopolski Urząd Wojewódzki Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi Dziękuję!!!


Pobierz ppt "Stanisław Pajor Szkolenie dla beneficjentów Kraków, 9 września 2010 r. Małopolski Urząd Wojewódzki Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi Odbudowa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google