Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POSTĘPOWANIE SĄDOWO-ADMINISTRACYJNE Dr Kamilla Kurczewska Katedra Prawa Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie Wykład 1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POSTĘPOWANIE SĄDOWO-ADMINISTRACYJNE Dr Kamilla Kurczewska Katedra Prawa Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie Wykład 1."— Zapis prezentacji:

1 POSTĘPOWANIE SĄDOWO-ADMINISTRACYJNE Dr Kamilla Kurczewska Katedra Prawa Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie Wykład 1

2 Cel postępowania sądowo- administracyjnego celem postępowania sądowo- administracyjnego jest sprawdzenie przez organ niezawisły i niezależny od organów administracji publicznej czy działania tych organów są zgodne z prawem SKARGA STRONYWYROK SĄDOWY Ustawowo nieokreślony INICJATYWAREZULTATCZAS CEL

3 Przedmiot skargi do sądu administracyjnego Decyzje administracyjne1 Postanowienia na które służy zażalenie 2 Postanowienia kończące postępowanie3 Akty dotyczące przyznania uprawnień wynikających z przepisów prawa 4 Akty prawa miejscowego wydane przez jednostki samorządu terytorialnego 7 Akty prawa miejscowego wydane przez organy terenowej administracji rządowej 8 Uchwały jednostek samorządu terytorialnego z zakresu administracji publicznej 9 Interpretacja podatkowa6 Bezczynność w przypadkach 1-45

4 wykład 2 Podmioty postępowania sądowo- administracyjnego

5 Strony postępowania sądowo-administracyjnego skarżący Uczestnik na prawach strony uczestnik organ Sąd administracyjny

6 Podmioty uczestniczące w postępowaniu administracyjnym Organ administrujący za pomocą form zdefiniowanych w prawie

7 Podmioty uczestniczące w postępowaniu administracyjnym skarżący każdy, kto ma w tym interes prawny, (prokurator, RPO oraz organizacja społeczna w zakresie jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób, jeżeli brała udział w postępowaniu administracyjnym.) Uczestnik na prawach strony Uczestnik Osoba, która brała udział w postępowaniu administracyjnym, a nie wniosła skargi, jeżeli wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego osoba, która nie brała udziału w postępowaniu administracyjnym, jeżeli wynik tego postępowania dotyczy jej interesu prawnego, a także organizacja społeczna

8 wykład 2 Model postępowania sądowo- administracyjnego

9 etap przed organem, który wydał decyzję etap przed organem, który wydał decyzję Przekazanie akt wojewódzkiemu sądowi administracyjnemu etap przed wojewódzkim sądem adm. etap przed wojewódzkim sądem adm. Skarga strony Model postępowania przed sądem administracyjnym /1/ Inicjatywa: rozstrzygnięcie Nowa decyzja w sprawie (w przypadku autorewizji) Zakres badań: Czy postępowanie organów jest zgodne z prawem procesowym Wyrok uchylający zaskarżoną decyzję/akt rozstrzygnięcie Postanowienie o odrzuceniu skargi Wyrok stwierdzający nieważność zaskarżonej decyzji/aktu Czy skarga zasługuje na uwzględnienie Czy nie było pierwszej rozparawy przed sądem Przekazanie akt wojewódzkiemu sądowi administracyjnemu Wyrok oddalający skargę Czy decyzja jest zgodna z prawem materialnym Czy skarga została złożona w terminie Czy został opłacony wpis w sprawach administracyjnych Czy skarga zawiera wszystkie elementy

10 etap przed Naczelnym Sądem Adm. Model postępowania przed sądem administracyjnym /2/ Zakres badań: Czy postępowanie sądu I instancji jest zgodne z prawem procesowym Wyrok uchylający zaskarżony wyrok i skierowujący sprawę do ponownego rozpoznania rozstrzygnięcie Postanowienie o odrzuceniu skargi Skarga kasacyjna strony, Wyrok oddalający skargę kasacyjną Czy wyrok sądu I instancji est zgodny z prawem materialnym Czy skarga została złożona w terminie Czy został opłacony wpis w sprawach administracyjnych Czy skarga zawiera wszystkie elementy Czy skarga została sporządzona przez adwokata/radcę prawnego

11 I etap przed organem, który wydał decyzję Przekazanie akt wojewódzkiemu sądowi administracyjnemu Skarga strony Postępowanie przed sądem administracyjnym i instancji Inicjatywa: czynność Nowa decyzja w sprawie (w przypadku autorewizji) Zakres badań: Czy skarga zasługuje na uwzględnienie Czy nie było pierwszej rozprawy przed sądem Skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi

12 I etap przed organem, który wydał decyzję Skarga strony Środki dyscyplinujące organ administracji Inicjatywa: Bezczynność organu Organ, przekazuje skargę sądowi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę w terminie trzydziestu dni od dnia jej wniesienia sąd na wniosek skarżącego może orzec o wymierzeniu organowi grzywny do wysokości dziesięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie odrębnych przepisów

13 II etap przed sądem Postępowanie przed sądem administracyjnym I instancji Zakres badań: Czy postępowanie organów jest zgodne z prawem procesowym Wyrok uchylający zaskarżone rozstrzygnięcie rozstrzygnięcie Postanowienie o odrzuceniu skargi Wyrok stwierdzający nieważność zaskarżonego rozstrzygnięcia Przekazanie akt wojewódzkiemu sądowi administracyjne mu Wyrok oddalający skargę Czy decyzja jest zgodna z prawem materialnym Czy skarga została złożona w terminie Czy został opłacony wpis w sprawach administracyjnych Czy skarga zawiera wszystkie elementy Czy zostal wyczerpany zwyczajny tryb zaskarżenia 2 4 3 1

14 /1/ Wyczerpanie zwyczajnych środków zaskarżenia Skargę można wnieść po wyczerpaniu środków zaskarżenia, jeżeli służyły one skarżącemu w postępowaniu przed organem właściwym w sprawie, (chyba że skargę wnosi prokurator lub Rzecznik Praw Obywatelskich) Jeżeli ustawa nie przewiduje środków zaskarżenia w sprawie będącej przedmiotem skargi, skargę na akty lub czynności, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 4 i 4a, można wnieść po uprzednim wezwaniu na piśmie właściwego organu - w terminie czternastu dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o wydaniu aktu lub podjęciu innej czynności - do usunięcia naruszenia prawa. W przypadku innych aktów, jeżeli ustawa nie przewiduje środków zaskarżenia w sprawie będącej przedmiotem skargi i nie stanowi inaczej, należy również przed wniesieniem skargi do sądu wezwać na piśmie właściwy organ do usunięcia naruszenia prawa.

15 Wyczerpanie zwyczajnych środków zaskarżenia jako warunek skutecznego wniesienia skargi Wydanie decyzji odwołanie Wydanie aktu prawa miejscowego Wezwanie do usunięcia naruszenia prawa Bezczynność w sprawach indywidualnych DZIAŁANIE ORGANU ADMINISTRACJI Wydanie postanowienia Wydanie uchwały z zakresu administracji publicznej DZIAŁANIE STRONY zażalenie Wezwanie do usunięcia naruszenia prawa Zażalenie na bezczynność Inny akt lub czynność Wezwanie do usunięcia naruszenia prawa

16 /2/ Termin do wniesienia skargi Skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie. W przypadkach, gdy prawo nie przewiduje zwyczajnych środków zaskarżenia, skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia wezwania o usunięcie naruszenia prawa Prokurator lub Rzecznik Praw Obywatelskich mogą wnieść skargę w terminie sześciu miesięcy od dnia doręczenia stronie rozstrzygnięcia w sprawie indywidualnej, a w pozostałych przypadkach w terminie sześciu miesięcy od dnia wejścia w życie aktu lub podjęcia innej czynności uzasadniającej wniesienie skargi. (Termin ten nie ma zastosowania do wnoszenia skarg na akty prawa miejscowego organów jednostek samorządu terytorialnego i terenowych organów administracji rządowe).

17 Termin do skutecznego wniesienia skargi do sądu administracyjnego Doręczenie decyzji/ postanowienia Skarga 30 dni Akty prawa miejscowego Skarga 60 dni od daty doręczenia wezwania organowi, Ewent. 30 dni od daty otrzymania odpowiedzi Bezczynność w sprawach indywidualnych Skarga 30 dni Moment czasowy:

18 /3/ Wpis w sprawach sądowo-administracyjnych Rodzaj wpisu i jego wysokość zależy od tego, czy przedmiot zaskarżenia wyrażony jest formie należności pieniężnej (wpis stosunkowy), czy też nie jest możliwe oznaczenie w taki sposób wartości przedmiotu zaskarżenia (wpis stały). W tym celu na wnoszącego pismo wszczynające postępowanie w danej instancji nałożono obowiązek podania wartości przedmiotu zaskarżenia, jeżeli od tej wartości zależy wysokość opłaty (art. 215 i 216 p.p.s.a.). W § 1 rozporządzenia unormowano wysokość wpisu stosunkowego, wynoszącego: odpowiednio 4% wartości przedmiotu zaskarżenia (przy należności pieniężnej objętej zaskarżonym aktem do 10 000 zł, nie mniej jednak niż 100 zł), 3% (ponad 10 000 zł do 50 000 zł, nie mniej niż 400 zł); 2% (ponad 50 000 zł do 100 000 zł, nie mniej niż 1500 zł) i 1% (ponad 100 000 zł, nie mniej niż 2000 zł i nie więcej niż 100 000 zł). Wpis stały w sprawach skarg w sprawach nieobjętych wpisem stosunkowym wynosi w sprawach budownictwa 500 zł, zagospodarowania przestrzennego – 500 zł, nieruchomości – 200 zł, ewidencji ludności – 100 zł, a w przypadku skarg w sprawach niewymienionych – 200 zł.

19 Wpis w sprawach sądowo-administracyjnych Skarga na decyzję 4 % lub 200 zl Skarga na akt prawa miejscowego 200 zl Skarga na bezczynność w sprawach indywidualnych RODZAJ SKARGI Skarga na postanowienie OPLATA 4% lub 200 zl 300 zl Skarga na inny akt lub czynność 300 zl

20 /4/ Obligatoryjne elementy skargi Art. 57. § 1. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym, a ponadto zawierać: 1)wskazanie zaskarżonej decyzji, postanowienia, innego aktu lub czynności; 2)oznaczenie organu, którego działania lub bezczynności skarga dotyczy; 3)określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego. Art. 46. § 1. Każde pismo strony powinno zawierać: 1)oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników; 2)oznaczenie rodzaju pisma; 3)osnowę wniosku lub oświadczenia; 4)podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika; 5)wymienienie załączników. § 2. Gdy pismo strony jest pierwszym pismem w sprawie, powinno ponadto zawierać oznaczenie miejsca zamieszkania, a w razie jego braku - adresu do doręczeń, lub siedziby stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników oraz przedmiotu sprawy, pisma zaś dalsze - sygnaturę akt. § 3. Do pisma należy dołączyć pełnomocnictwo, jeżeli pismo wnosi pełnomocnik, który przedtem nie złożył pełnomocnictwa. § 4. Za stronę, która nie może się podpisać, podpisuje pismo osoba przez nią upoważniona, z wymienieniem przyczyny, dla której strona sama się nie podpisała.

21 Obligatoryjne elementy skargi DATA) Warszawa, 14 lipca 2000 r. (DATA) Warszawa, 14 lipca 2000 r. (OZNACZENIE SĄDU ADMINISTRACYJNEGO) Sąd Administracyjny ul. Jasna 600-018 Warszawa OZNACZENIE SKARŻĄCEGO Skarżący: X. Y. Zamieszkały w Warszawie ul. S. 10/15, 30-550 Warszawa miejsce zamieszkania OZNACZENIE ORGANU Strona przeciwna: Samorządowe Kolegium Odwoławczego w.................. 10, Wójt Gminy............., ul...................100, 30-220 S.................... WARTOŚĆ PRZEDMIOTU ZASKARŻENIA 40 000 (czterysta tysięcy) zł SKARGA (OZNACZENIE RODZAJU PISMA) (OZNACZENIE ZASKARŻONEGO AKTU I ORGANU KTÓREGO SKARGA DOTYCZY( Skarga na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w.................. z dnia.......... sygn........................ utrzymującą w mocy decyzję organu Wójta Gminy................... z dnia sygn (OSNOWA WNIOSKU) Wnoszę o:Stwierdzenie nieważności decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w.......... z dnia......... sygn................. utrzymującej w mocy decyzję organu I instancjiStwierdzenie nieważności decyzji Wójta Gminy............. o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu nr.............. z dnia............... UZASADNIENIE określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego (...) Plan zagospodarowania przestrzennego, który dopuszcza wyżej wskazany przebieg nie tylko godzi w prawo własności, lecz narusza również odpowiednie przepisy, które stanowią o dopuszczalności prowadzenia ciągów komunikacyjnych w pobliżu domu.(...)PODPIS strony lub przedstawiciela PODPIS X.Y podpis ZAŁĄCZNIKI 1. odpis skargi 2. mapa projektu modernizowanej drogi

22 POSTĘPOWANIE SĄDOWO-ADMINISTRACYJNE Dr Kamilla Kurczewska Katedra Prawa Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie Wykład 3

23 wykład 3 PODSTAWOWE ZAGADNIENIA Wstrzymanie wykonania decyzji Autorewizja decyzji Przekazanie akt Odpowiedź na skargę

24 W razie wniesienia skargi: 1)na decyzję lub postanowienie - organ, który wydał decyzję lub postanowienie, może wstrzymać, z urzędu lub na wniosek skarżącego, ich wykonanie w całości lub w części, 2)na inne akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa - właściwy organ może, z urzędu lub na wniosek skarżącego, wstrzymać wykonanie aktu lub czynności w całości lub w części; 3)na uchwały organów jednostek samorządu terytorialnego i ich związków oraz na akty terenowych organów administracji rządowej - właściwy organ może, z urzędu lub na wniosek skarżącego, wstrzymać wykonanie uchwały lub aktu w całości lub w części, z wyjątkiem przepisów prawa miejscowego, które weszły w życie. Wstrzymanie wykonania zaskarżonego aktu przez organ

25 I etap przed organem, który wydał decyzję Postanowienie o odmowie wstrzymania wykonania aktu Wniosek skarżącego Postępowanie przed przed organem administracji /wstrzymanie wykonania aktu/ Inicjatywa: czynność Postanowienie o wstrzymaniu wykonania aktu Zakres badań: Czy zasadne jest wstrzymanie wykonania aktu w całości lub części Z urzędu Czy zachodzą przesłanki z art. 108 k.p.a. /w przypadku decyzji Czy ustawa szczególna wyłącza wstrzymanie wykonania aktu

26 Po przekazaniu sądowi skargi sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części aktu lub czynności, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków, z wyjątkiem przepisów prawa miejscowego, które weszły w życie, chyba że ustawa szczególna wyłącza wstrzymanie ich wykonania. Odmowa wstrzymania wykonania aktu lub czynności przez organ nie pozbawia skarżącego złożenia wniosku do sądu. Dotyczy to także aktów wydanych lub podjętych we wszystkich postępowaniach prowadzonych w granicach tej samej sprawy. Postanowienia w sprawie wstrzymania aktu lub czynności sąd może zmienić lub uchylić w każdym czasie w razie zmiany okoliczności. Wstrzymanie wykonania zaskarżonego aktu przez sąd

27 Autorewizja decyzji /podstawa prawna/ Art. 54. § 3. Organ, którego działanie lub bezczynność zaskarżono, może w zakresie swojej właściwości uwzględnić skargę w całości do dnia rozpoczęcia rozprawy.

28 I etap przed organem, który wydał decyzję Przekazanie akt wojewódzkiemu sądowi administracyjnemu Skarga strony Postępowanie przed organem administracji /autorewizja decyzji/ Inicjatywa: czynność Nowa decyzja w sprawie (w przypadku autorewizji) Zakres badań: Czy skarga zasługuje na uwzględnienie Czy nie było pierwszej rozprawy przed sądem

29 Autorewizja decyzji /wyjaśnienie pojęć/ w zakresie swojej właściwości uwzględnić skargę w całości Artykuł 54 § 3 nie stanowi samoistnej podstawy dokonania weryfikacji decyzji, jego stosowanie musi pozostawać w powiązaniu z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego lub przepisami szczególnymi, do których odsyła Kodeks postępowania administracyjnego. I OSK 843/07, VI SA/Wa 1235/05 uznanie za uzasadnione zarówno zarzuty, wnioski jak i wskazaną w niej argumentację. Jeżeli organ nie podziela niektórych zarzutów, nie uwzględnia w całości wniosków, kwestionuje przedstawioną w niej podstawę lub ocenę prawną naruszeń, to wówczas nie może wydać rozstrzygnięcia I OSK 581/07

30 Autorewizja decyzji /nowa decyzja/ Autorewizja – wydanie decyzji w zakresie swojej właściwości I etap przed organem, który wydał decyzję Skarga strony Inicjatywa: Decyzja o uchyleniu zaskarżonej decyzji i wydanie nowej w jej miejsce rozstrzygnięcie Decyzja o utrzymaniu w mocy zaskarżonej decyzji Decyzja o i umorzeniu postępowania przed organem I instancji Decyzja o uchyleniu zaskarżonej decyzji i i umorzeniu postępowania przed organem I instancji

31 Autorewizja decyzji /postępowanie przed sądem/ co dzieje się z postępowaniem sadowo-administracyjnym j po wydaniu decyzji autorewizyjnej: etap przed sądem adm. Przekazanie: Inicjatywa: Orzeczenie sądu Postanowienie o umorzeniu postępowania sądowego /165 par 1 pkt 3 wzw z art. 54 par 3 upsa/ Zakres badań: Czy została wydana nowa decyzjia skargi akt odpowiedzi decyzji

32 wykład 4 PODSTAWOWE ZAGADNIENIA Ukaranie organu grzywną Orzeczenie na podstawie akt Wystąpienie sygnalizacyjne

33 wykład 4 PODSTAWOWE ZAGADNIENIA Ukaranie organu grzywną Orzeczenie na podstawie akt Wystąpienie sygnalizacyjne

34 Środki dyscyplinujące organ administracji Środki dyscyplinujące organ administracji /podstawa prawna/ Art. 55. § 1. W razie niezastosowania się do obowiązków, o których mowa w art. 54 § 2, sąd na wniosek skarżącego może orzec o wymierzeniu organowi grzywny w wysokości określonej w art. 154 § 6. Postanowienie może być wydane na posiedzeniu niejawnym. Art. 154. § 6. Grzywnę, o kt ó rej mowa w § 1, wymierza się do wysokości dziesięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim, ogłaszanego przez Prezesa Gł ó wnego Urzędu Statystycznego na podstawie odrębnych przepis ó w.

35 Etap postępowania przed sądem Skarga skarżącego na bezczynność Środki dyscyplinujące organ administracji Środki dyscyplinujące organ administracji /aspekty proceduralne/ Inicjatywa: Bezczynność organu Organ, przekazuje skargę sądowi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę w terminie trzydziestu dni od dnia jej wniesienia Postanowienie o odmowie ukarania grzywną rozstrzygnięcie Postanowienie o ukaraniu grzywną Zakres badań:

36 Rozpoznanie sprawy przez sąd w razie bezczynności organu Rozpoznanie sprawy przez sąd w razie bezczynności organu /podstawa prawna/ Art. 55. § 2. Jeżeli organ nie przekazał sądowi skargi mimo wymierzenia grzywny, sąd może na żądanie skarżącego rozpoznać sprawę na podstawie nadesłanego odpisu skargi, gdy stan faktyczny i prawny przedstawiony w skardze nie budzi uzasadnionych wątpliwości. Etap postępowania przed sądem wniosek skarżącego o rozpoznanie + Odpis skargi Inicjatywa: Bezczynność organu Zakres badań: Stan prawny /brak wątpliwości/ Stan faktyczny /brak wątpliwości/ Wyrok uchylający zaskarżoną decyzję/akt rozstrzygnięcie Postanowienie o odrzuceniu skargi Wyrok stwierdzający nieważność zaskarżonej decyzji/aktu Wyrok oddalający skargę

37 Wystąpienie sygnalizacyjne Wystąpienie sygnalizacyjne /podstawa prawna/ Etap postępowania przed sądem Prezes sądu Lub Skład orzekający Inicjatywa: Rażące przypadki naruszenia obowiązków Zakres badań: czynność /19 pkt 8 regulaminu sa/ Postanowienie o zawiadomieniu Art. 55. § 3. O rażących przypadkach naruszenia obowiązków, o których mowa w § 2 lub w art. 54 § 2, skład orzekający lub prezes sądu zawiadamia organy właściwe do rozpatrywania petycji, skarg i wniosków. Zarządzenie o zawiadomieniu

38 wykład 5 Postępowanie przed wojewódzkim sadem administracyjnym

39 etap przed wojewódzkim sądem adm. etap przed wojewódzkim sądem adm. II etap postępowania przed wojewódzkim sądem administracyjnym Zakres badań: Czy postępowanie organów jest zgodne z prawem procesowym Wyrok uchylający zaskarżoną decyzję/akt rozstrzygnięcie Wyrok stwierdzający nieważność zaskarżonej decyzji/aktu Przekazanie akt wojewódzkiemu sądowi administracyjnemu Wyrok oddalający skargę Czy decyzja jest zgodna z prawem materialnym Wyrok stwierdzający naruszenie prawa przez zaskarżona decyzję

40 Sąd rozstrzyga w granicach danej sprawy nie będąc jednak związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Sąd bada istniejące naruszenia OBIEKTYWNEGO porządku prawnego Sąd stosuje przewidziane ustawą środki w celu usunięcia naruszenia prawa w stosunku do aktów lub czynności wydanych lub podjętych we wszystkich postępowaniach prowadzonych w granicach sprawy, której dotyczy skarga, jeżeli jest to niezbędne dla końcowego jej załatwienia. Zakres orzekania

41 etap przed wojewódzkim sądem adm. etap przed wojewódzkim sądem adm. I etap postępowania przed wojewódzkim sądem administracyjnym Zakres badań formalnych: rozstrzygnięcie Postanowienie o odrzuceniu skargi Przekazanie akt wojewódzkiemu sądowi administracyjnemu Czy skarga została złożona w terminie Czy został opłacony wpis w sprawach administracyjnych Czy skarga zawiera wszystkie elementy Czy sąd jest właściwy Czy nie zachodzi res iudicata Czy nie zachodzi lis pendens Czy skarżący ma właściwą reprezentację

42 przywrócenie przywrócenie terminu do wniesienia skargi Etap postępowania przed sądem Wniosek skarżącego o przywrócenie terminu okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu Postanowienie o odmowie przywrócenia terminu rozstrzygnięcie Postanowienie przywróceniu terminu Zakres badań: Dołączenie do wniosku tekstu skargi Etap postępowania przed organem Inicjatywa: Przekazanie akt sądowi reakcja Termin ustania przyczyny uchybienia terminu /7 dni, 1 rok/ Art. 87. § 1. Pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu. § 2. W piśmie tym należy uprawdopodobnić okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu. § 3. Wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi. § 4. Równocześnie z wnioskiem strona powinna dokonać czynności, której nie dokonała w terminie. Skarga strony

43 wykład 9 Sytuacje procesowe w postępowaniu przed wojewódzkim sadem administracyjnym

44 ETAPY POSTĘPOWANIA W KAŻDEJ SPRAWIE SĄDOWO ADMINISTRACYJNEJ I etap II etap III etap Sprawdzenie kompletności skargi Sprawdzenie zdolności strony do występowania w obrocie prawnym Sprawdzenie właściwości sądu Zbadanie zgodności z prawem decyzji Zbadanie zgodności z prawem postępowania Rozstrzygnięcie sprawy Sprawdzenie zachowania terminu Sprawdzenie litis pendentio i res iudicata Sprawdzenie wyczerpania zwyczajnych środków zaskarżenia Sytuacja procesowa

45 Sąd zawiesza postępowanie z urzędu: 1)w razie śmierci strony lub jej przedstawiciela ustawowego, utraty przez nich zdolności procesowej, utraty przez stronę zdolności sądowej lub utraty przez przedstawiciela ustawowego charakteru takiego przedstawiciela, z zastrzeżeniem § 3; 2)jeżeli w składzie organów jednostki organizacyjnej będącej stroną zachodzą braki uniemożliwiające jej działanie; 3)jeżeli strona lub jej przedstawiciel ustawowy znajduje się w miejscowości pozbawionej wskutek nadzwyczajnych wydarzeń komunikacji z siedzibą sądu; 4)jeżeli w stosunku do strony zostało wszczęte postępowanie upadłościowe, a sprawa dotyczy przedmiotu wchodzącego w skład masy upadłości; 5)w razie przedstawienia przez sąd w tym postępowaniu pytania prawnego Trybunałowi Konstytucyjnemu; Nie zawiesza się postępowania w razie śmierci strony, jeżeli przedmiot postępowania odnosi się wyłącznie do praw i obowiązków ściśle związanych z osobą zmarłego. Zawieszenie - obligatoryjne

46 Sąd może zawiesić postępowanie z urzędu: 1)jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania administracyjnego, sądowoadministracyjnego, sądowego lub przed Trybunałem Konstytucyjnym; 2)jeżeli ujawni się czyn, którego ustalenie w drodze karnej lub dyscyplinarnej mogłoby wywrzeć wpływ na rozstrzygnięcie sprawy sądowoadministracyjnej; 3)jeżeli na skutek braku lub wskazania złego adresu skarżącego lub niewykonania przez skarżącego innych zarządzeń nie można nadać sprawie dalszego biegu; 4)w razie śmierci pełnomocnika, chyba że strona działa przed sądem osobiście. Jeżeli postępowanie karne lub administracyjne nie jest jeszcze rozpoczęte, a jego rozpoczęcie zależy od wniosku strony, sąd wyznaczy termin do wszczęcia postępowania, w innych przypadkach może zwrócić się do właściwego organu. Sąd może również zawiesić postępowanie na zgodny wniosek stron. Zawieszenie - fakultatywne

47 Wniosek o wyłączenie sędziego strona zgłasza na piśmie lub ustnie do protokołu posiedzenia w sądzie, w którym sprawa się toczy, uprawdopodabniając przyczyny wyłączenia. Do czasu rozstrzygnięcia sprawy o wyłączenie sędzia może spełniać tylko czynności niecierpiące zwłoki. Wyłączenie sędziego Sędzia jest wyłączony z mocy samej ustawy w sprawach: 1)w których jest stroną lub pozostaje z jedną z nich w takim stosunku prawnym, że wynik sprawy oddziałuje na jego prawa lub obowiązki; 2)swojego małżonka, krewnych lub powinowatych w linii prostej, krewnych bocznych do czwartego stopnia i powinowatych bocznych do drugiego stopnia; 3)osób związanych z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli; 4)w których był lub jest jeszcze pełnomocnikiem jednej ze stron; 5)w których świadczył usługi prawne na rzecz jednej ze stron lub jakiekolwiek inne usługi związane ze sprawą; 6) w których brał udział w wydaniu zaskarżonego orzeczenia, jak też w sprawach o ważność aktu prawnego z jego udziałem sporządzonego lub przez niego rozpoznanego oraz w sprawach, w których występował jako prokurator; 7)w których brał udział w rozstrzyganiu sprawy w organach administracji publicznej. Powody wyłączenia trwają także po ustaniu uzasadniającego je małżeństwa, przysposobienia, opieki lub kurateli. Niezależnie od wymienionych przyczyn sąd wyłącza sędziego na jego żądanie lub na wniosek strony, jeżeli istnieje okoliczność tego rodzaju, że mogłaby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do jego bezstronności w danej sprawie.

48 Dla strony niemającej zdolności procesowej, która nie ma przedstawiciela ustawowego, jak również dla strony niemającej organu powołanego do jej reprezentowania, sąd na wniosek strony przeciwnej ustanowi kuratora, jeżeli strona ta podejmuje przeciwko drugiej stronie czynność niecierpiącą zwłoki. Postanowienie sądu może zapaść na posiedzeniu niejawnym. Brak reprezentacji

49 Strony i ich organy lub przedstawiciele ustawowi mogą działać przed sądem osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnikiem strony może być adwokat lub radca prawny, a ponadto inny skarżący lub uczestnik postępowania, jak również rodzice, małżonek, rodzeństwo lub zstępni strony oraz osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia, a także inne osoby, jeżeli przewidują to przepisy szczególne. Pełnomocnikiem osoby prawnej lub przedsiębiorcy, w tym nieposiadającego osobowości prawnej, może być również pracownik tej jednostki albo jej organu nadrzędnego. Dotyczy to również państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej. Osoba prawna lub zarząd spółki partnerskiej świadczący na podstawie odrębnych przepisów pomoc prawną przedsiębiorcy, osobie prawnej lub innej jednostce organizacyjnej, mogą udzielić pełnomocnictwa procesowego - w imieniu podmiotu, któremu świadczą pomoc prawną - adwokatowi lub radcy prawnemu, jeżeli zostały do tego upoważnione przez ten podmiot Pełnomocnictwo może być: 1)ogólne - do prowadzenia spraw przed sądami administracyjnymi; 2)do prowadzenia poszczególnych spraw; 3) do niektórych tylko czynności w postępowaniu. pełnomocnictwo

50 wykład 10 Orzeczenia Wojewódzkiego sądu administracyjnego

51 Wyrok uchylający zaskarżoną decyzję /podstawa prawna/ Art. 145. § 1. Sąd uwzględniając skargę na decyzję lub postanowienie: 1) uchyla decyzję lub postanowienie w całości albo w części, jeżeli stwierdzi: a) naruszenie prawa materialnego, które miało wpływ na wynik sprawy, b) naruszenie prawa dające podstawę do wznowienia postępowania administracyjnego, c) inne naruszenie przepisów postępowania, jeżeli mogło ono mieć istotny wpływ na wynik sprawy;

52 Wyrok stwierdzający nieważność zaskarżonej decyzji /podstawa prawna/ Art. 145. § 1. Sąd uwzględniając skargę na decyzję lub postanowienie: 2) stwierdza nieważność decyzji lub postanowienia w całości lub w części, jeżeli zachodzą przyczyny określone w art. 156 Kodeksu postępowania administracyjnego lub w innych przepisach;

53 Wyrok stwierdzający wydanie zaskarżonej decyzji z naruszeniem prawa Art. 145. § 1. Sąd uwzględniając skargę na decyzję lub postanowienie: 3) stwierdza wydanie decyzji lub postanowienia z naruszeniem prawa, jeżeli zachodzą przyczyny określone w Kodeksie postępowania administracyjnego lub w innych przepisach.

54 Wyrok oddalający skargę /podstawa prawna/ Art. 151. W razie nieuwzględnienia skargi sąd skargę oddala Oddalenie skargi na niezgodność decyzji z prawem zamyka organowi administracyjnemu drogę do stwierdzenia nieważności decyzji, ze względu na związanie go oceną prawną zawartą w wyroku sądu, a próby stwierdzenia nieważności decyzji rozpoznawanej już wcześniej przez Sąd (oddalający skargę na niezgodność tej decyzji z prawem) są w istocie w odniesieniu do przedmiotu rozstrzygnięcia sądowego, niedopuszczalną ingerencją w prawomocne orzeczenie sądu. IV SA 1816/03 VII SA/Wa 1997/07

55 wykład 11 Związanie organu wyrokiem

56 Wyrok /konsekwencje dla organu/ Art. 153. Ocena prawna i wskazania co do dalszego postępowania wyrażone w orzeczeniu sądu wiążą w sprawie ten sąd oraz organ, którego działanie lub bezczynność było przedmiotem zaskarżenia.

57 zakres związania organu wyrokiem WSA /ocena prawna/ Ocena Prawna może dotyczyć zarówno stanu faktycznego, I SA/Bk 277/09 I SA/Gd 909/08 I SA/Go 681/08 wykładni przepisów prawa materialnego I SA/Bk 277/09 I SA/Gd 909/08 I SA/Go 681/08 wykładni przepisów procesowego, I SA/Bk 277/09 I SA/Gd 909/08 I SA/Go 681/08 prawidłowości korzystania z uznania administracyjnego, I SA/Bk 277/09 kwestii zastosowania określonego przepisu prawa jako podstawy do wydania właśnie takiej decyzji. I SA/Bk 277/09 I SA/Gd 909/08 ocena prawna pozostająca w związku z rozpatrywaną sprawą, /a nie wykładnią in abstracto/. I SA/Go 676/08 I SA/Go 681/08

58 zakres związania organu wyrokiem WSA /wskazania co do dalszego postępowania/ wskazania co do dalszego postępowania konsekwencje oceny prawnejI SA/Gd 909/08 I SA/Gd 635/08 sposobu działania w toku ponownego rozpoznania sprawyI SA/Gd 909/08 I SA/Gd 635/08 wskazanie kierunku, w którym powinno zmierzać przyszłe postępowanie dla uniknięcia wadliwości I SA/Gd 909/08 I SA/Gd 635/08

59 zakres związania organu ustaleniami WSA /postępowania przyszłe/ Jak głęboko sięga zakres związania organu oceną prawną I SA/Łd 1230/08 postępowanie sądowoadministracyjne postępowanie administracyjne, w którym zapadło zaskarżone rozstrzygnięcie administracyjne przyszłe postępowanie administracyjne, w sprawie stwierdzenia nieważności aktu wznowienia postępowania administracyjnego, ewentualne przyszłe postępowanie sądowoadministracyjne, także przed NSA w przypadku ewentualnego rozpoznawania skargi kasacyjnej od ponownego wyroku sądu pierwszej instancji

60 POSTĘPOWANIE SĄDOWO-ADMINISTRACYJNE Dr Kamilla Kurczewska Katedra Prawa Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie Wykład

61 Zakres czynności sądu – kasatoryjny model orzekania Czy sąd ma obowiązek uwzględnić zmiany stanu prawnego, które nastąpiły po wydaniu decyzji przez organ Czy sąd ma obowiązek uwzględnić zmiany stanu faktycznego, które nastąpiły po wydaniu decyzji przez organ nie Art. 133. § 1. Sąd wydaje wyrok po zamknięciu rozprawy na podstawie akt sprawy, chyba że organ nie wykonał obowiązku, o którym mowa w art. 54 § 2. Wyrok może być wydany na posiedzeniu niejawnym w postępowaniu uproszczonym albo jeżeli ustawa tak stanowi.

62 Sąd odrzuca skargę: 1)jeżeli sprawa nie należy do właściwości sądu administracyjnego; 2)wniesioną po upływie terminu do jej wniesienia; 3)gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi; 4)jeżeli sprawa objęta skargą pomiędzy tymi samymi stronami jest w toku lub została już prawomocnie osądzona; 5)jeżeli jedna ze stron nie ma zdolności sądowej albo jeżeli skarżący nie ma zdolności procesowej, a nie działa za niego przedstawiciel ustawowy albo jeżeli w składzie organów jednostki organizacyjnej będącej stroną skarżącą zachodzą braki uniemożliwiające jej działanie; 6)jeżeli z innych przyczyn wniesienie skargi jest niedopuszczalne. Postanowienie o odrzuceniu skargi

63 Wyrok oddalający skargę /podstawa prawna/ Art. 151. W razie nieuwzględnienia skargi sąd skargę oddala Oddalenie skargi na niezgodność decyzji z prawem zamyka organowi administracyjnemu drogę do stwierdzenia nieważności decyzji, ze względu na związanie go oceną prawną zawartą w wyroku sądu, a próby stwierdzenia nieważności decyzji rozpoznawanej już wcześniej przez Sąd (oddalający skargę na niezgodność tej decyzji z prawem) są w istocie w odniesieniu do przedmiotu rozstrzygnięcia sądowego, niedopuszczalną ingerencją w prawomocne orzeczenie sądu. IV SA 1816/03 VII SA/Wa 1997/07

64 Wyrok uchylający zaskarżoną decyzję /podstawa prawna/ Art. 145. § 1. Sąd uwzględniając skargę na decyzję lub postanowienie: 1) uchyla decyzję lub postanowienie w całości albo w części, jeżeli stwierdzi: a) naruszenie prawa materialnego, które miało wpływ na wynik sprawy, b) naruszenie prawa dające podstawę do wznowienia postępowania administracyjnego, c) inne naruszenie przepisów postępowania, jeżeli mogło ono mieć istotny wpływ na wynik sprawy;

65 Wyrok stwierdzający nieważność zaskarżonej decyzji /podstawa prawna/ Art. 145. § 1. Sąd uwzględniając skargę na decyzję lub postanowienie: 2) stwierdza nieważność decyzji lub postanowienia w całości lub w części, jeżeli zachodzą przyczyny określone w art. 156 Kodeksu postępowania administracyjnego lub w innych przepisach;

66 Wyrok stwierdzający wydanie zaskarżonej decyzji z naruszeniem prawa Art. 145. § 1. Sąd uwzględniając skargę na decyzję lub postanowienie: 3) stwierdza wydanie decyzji lub postanowienia z naruszeniem prawa, jeżeli zachodzą przyczyny określone w Kodeksie postępowania administracyjnego lub w innych przepisach.

67 Sąd, uwzględniając skargę na akt lub czynność, oraz interpretację prawa podatkowego, uchyla ten akt lub interpretację albo stwierdza bezskuteczność czynności. sąd może również w wyroku uznać uprawnienie lub obowiązek wynikające z przepisów prawa Wyrok w sprawie aktu lub interpretacji

68 Wyrok stwierdzający nieważność zaskarżonej uchwały lub aktu prawa miejscowego /podstawa prawna/ Art. 147. § 1. Sąd uwzględniając skargę na uchwałę lub akt, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 5 i 6, stwierdza nieważność tej uchwały lub aktu w całości lub w części albo stwierdza, że zostały wydane z naruszeniem prawa, jeżeli przepis szczególny wyłącza stwierdzenie ich nieważności. Art. 91 USG 1. Uchwała lub zarządzenie organu gminy sprzeczne z prawem są nieważne. Art. 79 USP 1. Uchwała organu powiatu sprzeczna z prawem jest nieważna. Art. 82 USW 1. Uchwała organu samorządu województwa sprzeczna z prawem jest nieważna.

69 Wyrok stwierdzający wydanie zaskarżonej uchwały lub aktu prawa miejscowego z naruszeniem prawa/podstawa prawna 1/ Art. 147. § 1. Sąd uwzględniając skargę na uchwałę lub akt, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 5 i 6, stwierdza nieważność tej uchwały lub aktu w całości lub w części albo stwierdza, że zostały wydane z naruszeniem prawa, jeżeli przepis szczególny wyłącza stwierdzenie ich nieważności. Art. 91 USG 4. W przypadku nieistotnego naruszenia prawa organ nadzoru nie stwierdza nieważności uchwały lub zarządzenia, ograniczając się do wskazania, iż uchwałę lub zarządzenie wydano z naruszeniem prawa.. Art. 79 USP 4. W przypadku nieistotnego naruszenia prawa organ nadzoru nie stwierdza nieważności uchwały, ograniczając się do wskazania, iż uchwałę wydano z naruszeniem prawa. Art. 82 USW 5. W przypadku nieistotnego naruszenia prawa organ nadzoru nie stwierdza nieważności uchwały, ograniczając się do wskazania, iż uchwałę wydano z naruszeniem prawa.

70 Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie Wyrok stwierdzający wydanie zaskarżonej uchwały lub aktu prawa miejscowego z naruszeniem prawa/podstawa prawna 2/ Art. 94. USG 1. Nie stwierdza się nieważności uchwały lub zarządzenia organu gminy po upływie jednego roku od dnia ich podjęcia, chyba że uchybiono obowiązkowi przedłożenia uchwały lub zarządzenia w terminie określonym w art. 90 ust. 1, albo jeżeli są one aktem prawa miejscowego. 2. Jeżeli nie stwierdzono nieważności uchwały lub zarządzenia z powodu upływu terminu określonego w ust. 1, a istnieją przesłanki stwierdzenia nieważności, sąd administracyjny orzeka o ich niezgodności z prawem. Uchwała lub zarządzenie tracą moc prawną z dniem orzeczenia o ich niezgodności z prawem. Przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego co do skutk ó w takiego orzeczenia stosuje się odpowiednio. Art. 82.USP 1. Nie stwierdza się nieważności uchwały organu powiatu po upływie 1 roku od dnia jej podjęcia, chyba że uchybiono obowiązkowi przedłożenia uchwały w terminie, o którym mowa w art. 78 ust. 1, albo jeżeli uchwała jest aktem prawa miejscowego. 2. Jeżeli nie stwierdzono nieważności uchwały z powodu upływu terminu określonego w ust. 1, a istnieją przesłanki stwierdzenia nieważności, sąd administracyj ny orzeka niezgodności uchwały z prawem. Uchwała taka traci moc prawną z dniem orzeczenia o jej niezgodności z prawem. Przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego co do skutków takiego orzeczenia stosuje się odpowiednio. Art. 83.USW 1. Nie stwierdza się nieważności uchwały organu samorządu województwa po upływie jednego roku od dnia jej podjęcia, chyba że uchybiono obowiązkowi przedłożenia uchwały w terminie określonym w art. 81, albo jeżeli uchwała jest aktem prawa miejscowego. 2. Jeżeli nie stwierdzono nieważności uchwały z powodu upływu terminu określonego w ust. 1, a istnieją przesłanki stwierdzenia nieważności, sąd administracyjny orzeka o niezgodności uchwały z prawem. Uchwała taka traci moc prawną z dniem orzeczenia o jej niezgodności z prawem. Przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego co do skutków takiego orzeczenia stosuje się odpowiednio.

71 Los rozstrzygnięć spraw indywidualnych wydanych na podstawie uchwały lub aktu Art. 147. § 2. Rozstrzygnięcia w sprawach indywidualnych, wydane na podstawie uchwały lub aktu, o których mowa w § 1, podlegają wzruszeniu w trybie określonym w postępowaniu administracyjnym albo w postępowaniu szczególnym.

72 Sąd, uwzględniając skargę na bezczynność organów zobowiązuje organ do wydania w określonym terminie aktu lub interpretacji lub dokonania czynności lub stwierdzenia albo uznania uprawnienia lub obowiązku wynikających z przepisów prawa Nakazanie podjęcia aktu lub czynności

73 wojewódzkiego sądu administracyjnego skutki poszczególnych typów rozstrzygnięć wojewódzkiego sądu administracyjnego zaskarżona Decyzja skutki Decyzji zaskarżona Decyzja skutki Decyzji Zaskarżona Decyzja skutki Decyzji Od momentu jej uchylenia Roszczenie o odszkodowanie Zaskarżona Decyzja skutki Decyzji od momentu jej wydania postanowienie o odrzuceniu skargi Wyrokoddalającyskargę Wyrok Uchylający decyzję WyrokStwierdzającynieważnośćdecyzji Roszczenie o odszkodowanie zaskarżona Decyzja skutki Decyzji Wyrok o stwierdzeniu wydania z wydania zdecyzji z naruszeniem prawa Roszczenie o odszkodowanie

74 wykład 12 Obowiązki organu po wydaniu wyroku przez sąd administracyjny

75 Co to znaczy niewykonanie wyroku II SAB/Ol 16/08 niewydanie w określonym terminie aktu lub niedokonanie, określonych przez sąd czynności procesowych. Dotyczy to zarówno obowiązków objętych sentencją wyroku jak też wskazań zawartych w jego uzasadnieniu. II SAB/Ol 16/08 nierespektowanie przy ponownym rozstrzyganiu sprawy oceny prawnej czy wskazań sąduco do dalszego postępowania wyrażonych w wyroku Sądu uchylającym wcześniej I OSK 154/08 Niewykonanie wyroku w części dotyczącej zwrotu zasądzonych na rzecz strony skarżącej kosztów postępowania nie jest podstawą do podjęcia środków dyscyplinujących

76 Postępowanie dyscyplinujące organ - wymierzenie grzywny Postępowanie dyscyplinujące organ - wymierzenie grzywny /podstawa prawna/ Art. 154. § 1. W razie niewykonania wyroku uwzględniającego skargę na bezczynność oraz w razie bezczynności organu po wyroku uchylającym lub stwierdzającym nieważność aktu lub czynności strona, po uprzednim pisemnym wezwaniu właściwego organu do wykonania wyroku lub załatwienia sprawy, może wnieść skargę w tym przedmiocie żądając wymierzenia temu organowi grzywny § 6. Grzywnę, o której mowa w § 1, wymierza się do wysokości dziesięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie odrębnych przepisów.

77 Etap postępowania przed sądem Wezwanie skarżącego do wykonania wyroku Postępowanie dyscyplinujące organ - wymierzenie grzywny Postępowanie dyscyplinujące organ - wymierzenie grzywny /postępowanie/ bezczynności po wyroku uwzględniającym skargę na bezczynność Postanowienie o odmowie ukarania grzywną rozstrzygnięcie Postanowienie o ukaraniu grzywną Zakres badań: pisemne wezwanie organu do wykonania wyroku Etap postępowania przed organem Inicjatywa: Okoliczność niewykonania wyroku Niewykonanie wyroku reakcja Wykonanie wyroku Zakres badań: bezczynności po wyroku uchylającym lub stwierdzającym nieważność decyzji Skarga na bezczynność

78 Postępowanie dyscyplinujące organ - orzeczenie przez sąd w razie bezczynności organu Postępowanie dyscyplinujące organ - orzeczenie przez sąd w razie bezczynności organu /podstawa prawna/ Art. 154 § 2. Sąd, w przypadku, o którym mowa w § 1, może ponadto orzec o istnieniu lub nieistnieniu uprawnienia lub obowiązku, jeżeli pozwala na to charakter sprawy oraz niebudzące uzasadnionych wątpliwości okoliczności jej stanu faktycznego i prawnego. Etap postępowania przed sądem Wniosek o wymierzenie grzywny złożony przez skarżącego Inicjatywa Bezczynność organu Zakres badań: Stan prawny /brak wątpliwości/ Stan faktyczny /brak wątpliwości/ rozstrzygnięcie Orzeczenie na podstawie skargi na czynność art. 3 par. 2 pkt 4 UPSA /Woś/ Orzeczenie na podstawie skargi na bezczynność w zakresie art. 3 par. 2 pkt 4 UPSA /Woś/ Charakter sprawy Postanowienie o wymierzeniu grzywny /woś/

79 Postępowanie dyscyplinujące organ - wystąpienie sygnalizacyjne bezczynności organu Postępowanie dyscyplinujące organ - wystąpienie sygnalizacyjne bezczynności organu /podstawa prawna/ Art. 155. § 1. W razie stwierdzenia w toku rozpoznawania sprawy istotnych naruszeń prawa lub okoliczności mających wpływ na ich powstanie, skład orzekający sądu może, w formie postanowienia, poinformować właściwe organy lub ich organy zwierzchnie o tych uchybieniach. § 2. Organ, który otrzymał postanowienie, obowiązany jest je rozpatrzyć i powiadomić w terminie trzydziestu dni sąd o zajętym stanowisku. postępowanie przed sądem skład orzekający sądu Inicjatywa: Zakres badań: istotne naruszeń prawa okoliczności mających wpływ na ich powstanie istotnych naruszeń prawa rozstrzygnięcie Postanowienie o przedstawieniu informacji organom własciwym lub zwierzchnim postępowanie przed organem organ Inicjatywa: Zakres badań: Wg informacji sądu rozstrzygnięcie Postanowienie – stanowisko w sprawie informacji

80 Roszczenie o odszkodowanie w Roszczenie o odszkodowanie w w przypadku niewykonania /podstawa prawna/ Art. 154 § 4. Osobie, która poniosła szkodę wskutek niewykonania orzeczenia sądu, służy roszczenie o odszkodowanie na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. § 5. Odszkodowanie, o którym mowa w § 4, przysługuje od organu, który nie wykonał orzeczenia sądu. Jeżeli organ w terminie trzech miesięcy od dnia złożenia wniosku o odszkodowanie nie wypłacił odszkodowania uprawniony podmiot może wnieść powództwo do sądu powszechnego.

81 POSTĘPOWANIE SĄDOWO-ADMINISTRACYJNE Dr Kamilla Kurczewska Katedra Prawa Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie Wykład

82 Właściwość Naczelnego Sądu Administracyjnego Naczelny Sąd Administracyjny: 1)rozpoznaje środki odwoławcze od orzeczeń wojewódzkich sądów administracyjnych, stosownie do przepisów ustawy; 2)podejmuje uchwały mające na celu wyjaśnienie przepisów prawnych, których stosowanie wywołało rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych; 3)podejmuje uchwały zawierające rozstrzygnięcie zagadnień prawnych budzących poważne wątpliwości w konkretnej sprawie sądowoadministracyjnej; 4)rozstrzyga spory, o których mowa w art. 4; 5)rozpoznaje inne sprawy należące do właściwości Naczelnego Sądu Administracyjnego na mocy odrębnych ustaw. § 2. Do rozstrzygania sporów, o których mowa w art. 4, oraz do rozpoznawania innych spraw należących do właściwości Naczelnego Sądu Administracyjnego na mocy odrębnych ustaw stosuje się odpowiednio przepisy o postępowaniu przed wojewódzkim sądem administracyjnym. Spory, o których mowa w art. 4, Naczelny Sąd Administracyjny rozstrzyga na wniosek postanowieniem przez wskazanie organu właściwego do rozpoznania sprawy Właściwość Naczelnego Sądu Administracyjnego

83 Skargę kasacyjną można oprzeć na następujących podstawach: 1)naruszeniu prawa materialnego przez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie; 2)naruszeniu przepisów postępowania, jeżeli uchybienie to mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy. PODSTAWY SKARGI KASACYJNEJ

84 WYMÓG ZASTĘPSTWA Art. 175. § 1. Skarga kasacyjna powinna być sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego, z zastrzeżeniem § 2 i 3. § 2. Przepisu § 1 nie stosuje się, jeżeli skargę kasacyjną sporządza sędzia, prokurator, notariusz, radca Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa albo profesor lub doktor habilitowany nauk prawnych, będący stroną, jej przedstawicielem lub pełnomocnikiem albo jeżeli skargę kasacyjną wnosi prokurator lub Rzecznik Praw Obywatelskich. § 3. Skarga kasacyjna może być sporządzona przez: 1) doradcę podatkowego - w sprawach obowiązków podatkowych; 1) doradcę podatkowego - w sprawach obowiązków podatkowych; 2) rzecznika patentowego - w sprawach własności przemysłowej. 2) rzecznika patentowego - w sprawach własności przemysłowej.

85 Skarga kasacyjna powinna czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma w postępowaniu sądowym oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia ze wskazaniem czy jest ono zaskarżone w całości, czy w części, przytoczenie podstaw kasacyjnych i ich uzasadnienie, wniosek o uchylenie lub zmianę orzeczenia z oznaczeniem zakresu żądanego uchylenia lub zmiany WYMOGI FORMALNE PISMA PROCESOWEGO - SKARGI KASACYJNEJ

86 Skargę kasacyjną wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok lub postanowienie, w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia stronie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem. Termin do wniesienia skargi kasacyjnej dla stron wiąże również prokuratora i Rzecznika Praw Obywatelskich. Jeżeli jednak orzeczenia nie doręcza się stronie prokurator i Rzecznik Praw Obywatelskich mogą w terminie trzydziestu dni od dnia wydania orzeczenia wystąpić o sporządzenie uzasadnienia orzeczenia i wnieść skargę kasacyjną w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpisu orzeczenia z uzasadnieniem TRYB WNIESIENIA SKARGI KASACYJNEJ

87 I etap przed sądem Etap postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym Zakres badań: Przekazanie akt i skargi NSA rozstrzygnięcie Postanowienie o odrzuceniu skargi Skarga kasacyjna strony, Czy skarga została złożona w terminie Czy został opłacony wpis w sprawach administracyjnych Czy skarga zawiera wszystkie elementy Czy skarga została sporządzona przez adwokata/radcę prawnego Czy braki skargi zostały usunięte

88 II etap przed sądem Etap postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym Zakres badań: Czy postępowanie sądu I instancji jest zgodne z prawem procesowym Wyrok uchylający zaskarżony wyrok i skierowujący sprawę do ponownego rozpoznania rozstrzygnięcie Postanowienie o odrzuceniu skargi Skarga kasacyjna strony, Wyrok oddalający skargę kasacyjną Czy wyrok sądu I instancji est zgodny z prawem materialnym Czy skarga została złożona w terminie Czy został opłacony wpis w sprawach administracyjnych Czy skarga zawiera wszystkie elementy Czy skarga została sporządzona przez adwokata/radcę prawnego

89 Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznaje sprawę w granicach skargi kasacyjnej, bierze jednak z urzędu pod rozwagę nieważność postępowania. Strony mogą przytaczać nowe uzasadnienie podstaw kasacyjnych. § 2. Nieważność postępowania zachodzi: 1)jeżeli droga sądowa była niedopuszczalna; 2)jeżeli strona nie miała zdolności sądowej lub procesowej, organu powołanego do jej reprezentowania lub przedstawiciela ustawowego, albo gdy pełnomocnik strony nie był należycie umocowany; 3)jeżeli w tej samej sprawie toczy się postępowanie wcześniej wszczęte przed sądem administracyjnym albo jeżeli sprawa taka została już prawomocnie osądzona; 4)jeżeli skład sądu orzekającego był sprzeczny z przepisami prawa albo jeżeli w rozpoznaniu sprawy brał udział sędzia wyłączony z mocy ustawy; 5)jeżeli strona została pozbawiona możności obrony swych praw; 6)jeżeli wojewódzki sąd administracyjny orzekł w sprawie, w której jest właściwy Naczelny Sąd Administracyjny. TRYB ROZPOZNAWANIA SKARGI KASACYJNEJ

90 Naczelny Sąd Administracyjny oddala skargę kasacyjną, jeżeli nie ma usprawiedliwionych podstaw albo jeżeli zaskarżone orzeczenie mimo błędnego uzasadnienia odpowiada prawu ODDALENIE SKARGI KASACYJNEJ

91 Naczelny Sąd Administracyjny w razie uwzględnienia skargi kasacyjnej uchyla zaskarżone orzeczenie w całości lub w części i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania sądowi, który wydał orzeczenie, a gdyby sąd ten nie mógł rozpoznać jej w innym składzie innemu sądowi. UWZGLĘDNIENIE SKARGI KASACYJNEJ

92 Jeżeli przy rozpoznawaniu skargi kasacyjnej wyłoni się zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości, Naczelny Sąd Administracyjny może odroczyć rozpoznanie sprawy i przedstawić to zagadnienie do rozstrzygnięcia składowi siedmiu sędziów tego Sądu. Uchwała składu siedmiu sędziów Naczelnego Sądu administracyjnego jest w danej sprawie wiążąca. ZAGADNIENIE PRAWNE PRZY ROZPATRYWANIU SKARGI KASACYJNEJ

93 Jeżeli nie ma naruszeń przepisów postępowania, które mogły mieć istotny wpływ na wynik sprawy, a zachodzi jedynie naruszenie prawa materialnego, Naczelny Sąd Administracyjny może uchylić zaskarżone orzeczenie i rozpoznać skargę. W tym przypadku Sąd orzeka na podstawie stanu faktycznego przyjętego w zaskarżonym wyroku ORZECZENIE MERYTORYCZNE PRZY ROZPATRYWANIU SKARGI KASACYJNEJ

94 POSTĘPOWANIE SĄDOWO-ADMINISTRACYJNE Dr Kamilla Kurczewska Katedra Prawa Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie Wykład

95 Prawo pomocy może być przyznane stronie na jej wniosek złożony przed wszczęciem postępowania lub w toku postępowania. Wniosek ten wolny jest od opłat sądowych. Przyznanie prawa pomocy przed lub w toku postępowania rozpoznawczego obejmuje także postępowanie egzekucyjne. PRAWO POMOCY

96 Prawo pomocy obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego. Ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego stanowi uprawnienie strony do udzielenia pełnomocnictwa wyznaczonemu adwokatowi, radcy prawnemu, doradcy podatkowemu lub rzecznikowi patentowemu bez ponoszenia przez nią wynagrodzenia i wydatków adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego. PRAWO POMOCY

97 Przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej następuje: 1)w zakresie całkowitym - gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania; 2)w zakresie częściowym - gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Osobie prawnej, a także innej jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, prawo pomocy może być przyznane: 1)w zakresie całkowitym - gdy wykaże, że nie ma żadnych środków na poniesienie jakichkolwiek kosztów postępowania; 2)w zakresie częściowym - gdy wykaże, że nie ma dostatecznych środków na poniesienie pełnych kosztów postępowania. PRAWO POMOCY

98 Wniosek o przyznanie prawa pomocy powinien zawierać oświadczenie strony obejmujące dokładne dane o stanie majątkowym i dochodach, a jeżeli wniosek składa osoba fizyczna, ponadto dokładne dane o stanie rodzinnym oraz oświadczenie strony o niezatrudnieniu lub niepozostawaniu w innym stosunku prawnym z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub rzecznikiem patentowym. Wniosek składa się na urzędowym formularzu według ustalonego wzoru Rozpoznawanie wniosków o przyznanie prawa pomocy należy do wojewódzkiego sądu administracyjnego, w którym sprawa ma się toczyć lub już się toczy. Strona, która nie ma miejsca zamieszkania, pobytu lub siedziby na obszarze właściwości sądu, może złożyć wniosek w innym wojewódzkim sądzie administracyjnym. Wniosek ten przesyła się niezwłocznie do sądu właściwego TRYB PRZYZNAWANIA PRAWA POMOCY

99 POSTĘPOWANIE SĄDOWO-ADMINISTRACYJNE Dr Kamilla Kurczewska Katedra Prawa Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie Wykład 7

100 POSTĘPOWANIE MEDIACYJNE Celem postępowania mediacyjnego jest wyjaśnienie i rozważenie okoliczności faktycznych i prawnych sprawy oraz przyjęcie przez strony ustaleń co do sposobu jej załatwienia w granicach obowiązującego prawa CEL

101 Na wniosek skarżącego lub organu, złożony przed wyznaczeniem rozprawy, może być przeprowadzone postępowanie mediacyjne, którego celem jest wyjaśnienie i rozważenie okoliczności faktycznych i prawnych sprawy oraz przyjęcie przez strony ustaleń co do sposobu jej załatwienia w granicach obowiązującego prawa. Postępowanie mediacyjne może być prowadzone mimo braku wniosku stron o przeprowadzenie takiego postępowania. POSTĘPOWANIE MEDIACYJNE

102 Postępowanie mediacyjne prowadzi sędzia lub referendarz sądowy wyznaczony przez przewodniczącego wydziału. Posiedzenie mediacyjne odbywa się z udziałem stron. Z przebiegu posiedzenia mediacyjnego spisuje się protokół, w którym zamieszcza się stanowiska stron, a w szczególności dokonane przez strony ustalenia co do sposobu załatwienia sprawy. Protokół podpisuje prowadzący postępowanie mediacyjne oraz strony. Na podstawie ustaleń dokonanych w postępowaniu mediacyjnym, organ uchyla lub zmienia zaskarżony akt albo wykonuje lub podejmuje inną czynność stosownie do okoliczności sprawy w zakresie swojej właściwości i kompetencji. Jeżeli strony nie dokonają ustaleń co do sposobu załatwienia sprawy, podlega ona rozpoznaniu przez sąd. POSTĘPOWANIE MEDIACYJNE

103 Na akt wydany na podstawie ustaleń, można wnieść skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia aktu albo wykonania lub podjęcia czynności. Skargę sąd rozpoznaje łącznie ze skargą wniesioną w sprawie na akt lub czynność, w której przeprowadzono postępowanie mediacyjne. Jeżeli skarga na akt lub czynność wydane lub podjęte na podstawie ustaleń, nie zostanie wniesiona albo skarga ta zostanie oddalona, sąd umarza postępowanie w sprawie, w której przeprowadzono postępowanie mediacyjne POSTĘPOWANIE MEDIACYJNE

104 POSTĘPOWANIE UPROSZCZONE Celem postępowania uproszczonego jest zaoszczędzenie pracy sądowi – i orzekanie w składzie jednego sędziego bez wyznaczania rozprawy w sprawach prostych (zdaniem ustawodawcy) CEL

105 Sprawa może być rozpoznana w trybie uproszczonym, jeżeli: 1)decyzja lub postanowienie są dotknięte wadą nieważności, o której mowa w art. 156 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego lub w innych przepisach albo wydane zostały z naruszeniem prawa dającym podstawę do wznowienia postępowania; 2)strona zgłosi wniosek o skierowanie sprawy do rozpoznania w trybie uproszczonym, a żadna z pozostałych stron w terminie czternastu dni od zawiadomienia o złożeniu wniosku nie zażąda przeprowadzenia rozprawy. Sprawa może być również rozpoznana w trybie uproszczonym w przypadku, o którym mowa w art. 55 § 2 - Jeżeli organ nie przekazał sądowi skargi mimo wymierzenia grzywny, sąd może na żądanie skarżącego rozpoznać sprawę na podstawie nadesłanego odpisu skargi, gdy stan faktyczny i prawny przedstawiony w skardze nie budzi uzasadnionych wątpliwości. Sąd rozpoznający sprawę w trybie uproszczonym może przekazać sprawę do rozpoznania na rozprawie. POSTĘPOWANIE UPROSZCZONE

106 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "POSTĘPOWANIE SĄDOWO-ADMINISTRACYJNE Dr Kamilla Kurczewska Katedra Prawa Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie Wykład 1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google