Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sądy i Trubunały Mgr Przemysław Mazurek. Władza sądownicza w Polsce  Władza sądownicza dzieli się na:  - sądy powszechne  - trybunały  Wymiar sprawiedliwości.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sądy i Trubunały Mgr Przemysław Mazurek. Władza sądownicza w Polsce  Władza sądownicza dzieli się na:  - sądy powszechne  - trybunały  Wymiar sprawiedliwości."— Zapis prezentacji:

1 Sądy i Trubunały Mgr Przemysław Mazurek

2 Władza sądownicza w Polsce  Władza sądownicza dzieli się na:  - sądy powszechne  - trybunały  Wymiar sprawiedliwości dzieli się na sądy:  - Sąd Najwyższy  - sądy powszechne  - sądy administracyjne  - sądy wojskowe

3 Sąd Najwyższy  Najwyższy organ władzy sądowniczej w Polsce  Sprawuje nadzór nad:  - sądami powszechnymi - rozpoznaje kasacje od wyroków sądów; - podejmuje uchwały rozstrzygające zagadnienia prawne, - rozpoznaje protesty wyborcze: - do Sejmu i Senatu - wyboru Prezydenta RP

4  Stwierdza ważność:  wyborów Prezydenta RP referendum ogólnokrajowego referendum konstytucyjnego.

5  Rozstrzygania nadzorczego w stosunku do samorządów zawodowych: adwokatów, radców prawnych oraz notariuszy.  Opiniowania ustaw i innych aktów normatywnych.  Rozpatrywania skarg kasacyjnych na orzeczenia Trybunału do Spraw Sportu przy PKOl.  Sąd Najwyższy może także wykonywać inne czynności przekazane przez ustawy.

6 Organy Sądu Najwyższego  Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego  Prezes Sądu Najwyższego (dla każdej z izb)  Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego  zgromadzenie sędziów izby Sądu Najwyższego (dla każdej z izb)  Kolegium Sądu Najwyższego

7 Izby Sądu Najwyższego  Cywilna  Karna  Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych  Wojskowa Na dzień 1 września 2010 r. w Sądzie Najwyższym orzekało 86 sędziów. Liczbę stanowisk sędziowskich w Sądzie Najwyższym oraz liczbę Prezesów ustala Prezydent RP na wniosek Zgromadzenia Ogólnego Sędziów SN. Od 2005 r. liczba stanowisk sędziowskich w Sądzie Najwyższym określona została na 90, - pracami każdej z izb kierują Prezesi Sądu Najwyższego, a izby dzielą się dalej na wydziały

8 Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego  Powołuje go Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na sześcioletnią kadencję spośród sędziów Sądu Najwyższego (SN) w stanie czynnym (obowiązuje ograniczenie następujących bezpośrednio po sobie kadencji do dwóch), a wyboru dokonuje spośród dwóch kandydatów przedstawionych przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego. Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego z urzędu jest Przewodniczącym Trybunału Stanu oraz nieistniejącego de facto Najwyższego Trybunału Narodowego.  Według ustawy o Sądzie Najwyższym Pierwszy Prezes kieruje pracami Sądu Najwyższego i reprezentuje go na zewnątrz. Ma szereg uprawnień w zakresie funkcjonowania Sądu Najwyższego. Spośród sędziów SN wskazuje także trzech członków Państwowej Komisji Wyborczej.

9 Sądy Powszechne  Sądy powszechne dzielą się na:  - sądy apelacyjne  - sądy okręgowe  - sądy rejonowe  Sądy powszechne rozstrzygają wszelkie sprawy z zakresu prawa karnego, cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, które nie są zastrzeżone dla innych sądów.

10 Sędzia  funkcjonariusz publiczny uprawniony do orzekania w sprawach należących do właściwości sądów i trybunałów, na zasadach niezawisłości i bezstronności.  Sędziowie są:  niezawiśli,  nieusuwalni,  niedopuszczalność przeniesienia na inne miejsce służbowe bez zgody sędziego (z wyjątkami),  posiadają dożywotnio immunitet formalno-materialny.

11 Za przewinienia służbowe, w tym za oczywistą i rażącą obrazę przepisów prawnych i uchybienia godności urzędu, sędzia odpowiada dyscyplinarnie. Karami dyscyplinarnymi są: upomnienie, nagana, usunięcie z zajmowanej funkcji, przeniesienie na inne miejsce służbowe, złożenie sędziego z urzędu.

12 Sąd rejonowy  Sądy rejonowe dzielą się na wydziały:  - cywilny: do spraw z zakresu prawa cywilnego  - karny: do spraw z zakresu prawa karnego  - rodzinny i nieletnich: do spraw z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, dotyczące demoralizacji i czynów karalnych nieletnich, dotyczące leczenia osób uzależnionych  pracy – do spraw z zakresu prawa pracy  ksiąg wieczystych

13 Sąd Okręgowy  Sąd Okręgowy dzieli się na:  Wydziały orzekające w I instancji:  - cywilny  - karny  - wydział ubezpieczeń społecznych  - pracy  Orzekające w II instancji:  - cywilny, karny, rodzinny, ubezpieczeń społecznych, penitencjarny

14 Sąd Apelacyjny:  Rozpoznaje zawsze w II instancji od orzeczeń i wyroków Sądu Okręgowego  Dzieli się na wydziały:  Cywilny, karny, ubezpieczeń społecznych i pracy, wizytacyjny

15 Sądy Administracyjne  Sądy Administracyjne rozpatrują skargi na:  Decyzje administracyjne,  postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie albo kończące postępowanie, a także na postanowienia rozstrzygające sprawę co do istoty;  postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, na które służy zażalenie;  inne akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa;  pisemne interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane w indywidualnych sprawach;

16  bezczynność organów administracyjnych lub przewlekłe prowadzenie postępowania w wydaniu decyzji, postanowienia, interpretacji prawa podatkowego bądź aktów i czynności poprzednio wymienionych,  akty prawa miejscowego organów samorządu terytorialnego i terenowych organów administracji rządowej;  inne akty jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, podejmowane w sprawach administracji publicznej;  akty nadzoru nad działalnością organów jednostek samorządu terytorialnego;

17 Organy Sądów Administracyjnych  W wojewódzkich sądach administracyjnych  prezes wojewódzkiego sądu administracyjnego  zgromadzenie ogólne sędziów sądu administracyjnego  kolegium wojewódzkiego sądu administracyjnego  W Naczelnym Sądzie Administracyjnym  Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego  Zgromadzenie Ogólne Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego  Kolegium Naczelnego Sądu Administracyjnego

18 Sądy Wojskowe  Sprawują wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych Siłach Zbrojnych RP  Sądami wojskowymi są:  Wojskowe sądy okręgowe  Wojskowe sądy garnizonowe  Ustanawia je i znosi Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości po zasięgnięciu opinii KRS  Nadzór nad działalnością sądów wojskowych sprawuje Sąd Najwyższy

19 Trybunały  W Polsce obecnie funkcjonują dwa trybunały:  - Trybunał Konstytucyjny  - Trybunał Stanu  Trybunały są sądami o specjalnych kompetencjach i szczególnym znaczeniu.


Pobierz ppt "Sądy i Trubunały Mgr Przemysław Mazurek. Władza sądownicza w Polsce  Władza sądownicza dzieli się na:  - sądy powszechne  - trybunały  Wymiar sprawiedliwości."

Podobne prezentacje


Reklamy Google