Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Płynność Finansowa tel. 795 052 757.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Płynność Finansowa tel. 795 052 757."— Zapis prezentacji:

1 Płynność Finansowa www.szkolenia-consulting.pl; biuro@szkolenia-consulting.pl; tel. 795 052 757

2 1.Czym jest płynność finansowa? 2.Gotówka a zysk 3.Jak się mierzy płynności finansową? 4.Wskaźniki mylą? 5.Cykl konwersji gotówki 6.Współczynnik upłynnienia Tematy www.szkolenia-consulting.pl; biuro@szkolenia-consulting.pl; tel. 795 052 757

3 Płynność finansowa, to zdolność do terminowego wywiązywania się z bieżących zobowiązań przetwarzaniesprzedażodzyskanie gotówki Zakup Zapłata zyskujemy płynnośćtracimy płynność www.szkolenia-consulting.pl; biuro@szkolenia-consulting.pl; tel. 795 052 757

4 Rachunek Zysków i Strat vs Raport Przepływów Gotówkowych Saldo gotówkowe Zysk / strata Zdarzenie gospodarcze Wydatki Wpływy Rach. Przepł. Gotówkowych Koszty Rach. Zysków i Strat Przychody www.szkolenia-consulting.pl; biuro@szkolenia-consulting.pl; tel. 795 052 757

5 Zysk to opinia, gotówka to fakt www.szkolenia-consulting.pl; biuro@szkolenia-consulting.pl; tel. 795 052 757

6 Wskaźniki płynności finansowej są metodą oceny zdolności podmiotu do terminowego regulowania swoich bieżących zobowiązań Powszechnie, do badania płynności finansowej stosuje się dwa typy wskaźników: 1.Kapitał pracujący (kapitał obrotowy netto) 2.Wskaźnik bieżącej płynności www.szkolenia-consulting.pl; biuro@szkolenia-consulting.pl; tel. 795 052 757

7 Kapitał własny Kapitał obcy = zobowiązania Kapitał Stały ( zaangażowany ) 1.Rzeczowe składniki majątku trwałego 2.Wartości niematerialne i prawne 3.Finansowe składniki majątku trwałego Aktywa trwałe AktywaPasywa Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania bieżące Kapitał Pracujący 1.Zapasy 2.Należności krótkoterminowe 3.Inwestycje krótkoterminowe Aktywa obrotowe Pozostałe aktywa obrotowe Kapitał pracujący (obrotowy netto) www.szkolenia-consulting.pl; biuro@szkolenia-consulting.pl; tel. 795 052 757

8 Aktywa Obrotowe - Zobowiązania Bieżące = Kapitał Pracujący - metoda majątkowa www.szkolenia-consulting.pl; biuro@szkolenia-consulting.pl; tel. 795 052 757

9 Kapitał Stały - Aktywa Trwałe = Kapitał pracujący Kapitał Pracujący - metoda kapitałowa www.szkolenia-consulting.pl; biuro@szkolenia-consulting.pl; tel. 795 052 757

10 Wielkość kapitału stałego (zaangażowanego) pokazuje jak kierownictwo przestrzega reguły złotej zasady finansowania, zgodnie z którą kapitały o niskim stopniu płynności, powinny być finansowane kapitałem stałym (kapitał stały aktywa trwałe). www.szkolenia-consulting.pl; biuro@szkolenia-consulting.pl; tel. 795 052 757

11 Srebrna reguła bilansowa mówi, że kapitał stały (zaangażowany) powinien finansować co najmniej 33% aktywów obrotowych, zatem kapitał pracujący powinien stanowić co najmniej jedną trzecią majątku obrotowego. www.szkolenia-consulting.pl; biuro@szkolenia-consulting.pl; tel. 795 052 757

12 Wbrew obiegowej opinii, kapitał pracujący jako wartość bezwzględna, niewiele, lub nic nie mówi o rzeczywistej płynności firmy. www.szkolenia-consulting.pl; biuro@szkolenia-consulting.pl; tel. 795 052 757

13 Nade wszystko, zobowiązań nie reguluje się kapitałem pracującym, czy majątkiem obrotowym, zużytymi narzędziami, zapasami, czy należnościami. ZOBOWIĄZANIA SPŁACA SIĘ GOTÓWKĄ! www.szkolenia-consulting.pl; biuro@szkolenia-consulting.pl; tel. 795 052 757

14 Wskaźnik bieżącej płynności = Aktywa Obrotowe Zobowiązania Bieżące Uznaje się, że optymalna wartość tego miernika powinna zawierać się pomiędzy 1,5 a 2 Wskaźnik Bieżącej Płynności www.szkolenia-consulting.pl; biuro@szkolenia-consulting.pl; tel. 795 052 757

15 Wskaźnik bieżącej płynności, oraz jemu podobne (szybkiej płynności), ma koncepcyjną wadę, zakłada likwidację majątku obrotowego dla spłaty zobowiązań. Warto również pamiętać, że o rzeczywistej płynności finansowej nie decyduje wielkość aktywów, ale zdolność do generowania wpływów. www.szkolenia-consulting.pl; biuro@szkolenia-consulting.pl; tel. 795 052 757

16 ABCXYZ Aktywa obrotowe 1 000500 Zobowiązania krótkoterminowe 500 Kapitał pracujący 5000 Wskaźnik bieżącej płynności 21 Stosując powszechne miary ocenimy, że firma ABC ma doskonałą płynność, w przeciwieństwie do firmy XYZ www.szkolenia-consulting.pl; biuro@szkolenia-consulting.pl; tel. 795 052 757

17 ABCXYZ Średni okres spłaty zobowiązań bieżących 30 Średnia rotacja należności 1800 Średnia rotacja zapasów 36515 Wystarczy jednak uwzględnić charakterystykę obu firm, porównać ich wskaźniki sprawności, by zmienić ocenę o 180 0 www.szkolenia-consulting.pl; biuro@szkolenia-consulting.pl; tel. 795 052 757

18 Czy nie ma dobrych miar płynności finansowej? www.szkolenia-consulting.pl; biuro@szkolenia-consulting.pl; tel. 795 052 757

19 Cykl Rotacji Zapasów + Cykl Rotacji Należności - Śr. Okres Spłaty Zobowiązań = Cykl Konwersji Gotówki Cykl operacyjny Cykl Konwersji Gotówki www.szkolenia-consulting.pl; biuro@szkolenia-consulting.pl; tel. 795 052 757

20 Cykl Rotacji Zapasów= zapasy śr. dzienny k-t własny sprzedaży Cykl Rotacji Należności= należności śr. dzienna sprzedaż Śr. Okres Spłaty Zobowiązań = zobowiązania bieżące śr. dzienny k-t własny sprzedaży Wskaźniki Cyklu Konwersji Gotówki www.szkolenia-consulting.pl; biuro@szkolenia-consulting.pl; tel. 795 052 757

21 Cykl rotacji zapasu Cykl rotacji należności Cykl rotacji zobowiązania Cykl Konwersji Gotówki - prezentacja graficzna na osi czasu przetwarzaniesprzedażodzyskanie gotówki Zakup Zapłata zyskujemy płynnośćtracimy płynność www.szkolenia-consulting.pl; biuro@szkolenia-consulting.pl; tel. 795 052 757

22 Wskaźnik Upłynnienia Aktywów Obrotowych U= cu g + n + z cu – czynnik upłynnienia g – stan gotówki w kasie i na rachunkach n – stan należności z – wartość zapasów www.szkolenia-consulting.pl; biuro@szkolenia-consulting.pl; tel. 795 052 757

23 Wskaźnik Upłynnienia Aktywów Obrotowych U= cu = 47 250 000 =66 dni g + n + z 720 000 Aktywa obrotowewartość cykl zamiany na gotówkę Czynnik upłynnienia (w dniach)(pw = kol. 2 x kol. 3) 1234 ggotówka w kasie i na r-ch 70 0000 - nnależności 150 00015 2 250 000 zzapasy 500 00090 45 000 000 720 000 47 250 000 www.szkolenia-consulting.pl; biuro@szkolenia-consulting.pl; tel. 795 052 757

24 Jeden wskaźnik dobrze opisujący pozycję firmy… to kamień filozoficzny, skutkiem czego większość menedżerów gubi się w dziesiątkach przeróżnych miar. Pamiętać warto, że nadrzędnym celem biznesowym jest zapewnienie właściwej płynności finansowej. To warunek konieczny do dysponowania gotówką w sposób maksymalizujący rentowność. Zysk to opinia, gotówka to fakt www.szkolenia-consulting.pl; biuro@szkolenia-consulting.pl; tel. 795 052 757

25 Dziękuję za uwagę i poświęcony mi czas. www.szkolenia-consulting.pl; biuro@szkolenia-consulting.pl; tel. 795 052 757


Pobierz ppt "Płynność Finansowa tel. 795 052 757."

Podobne prezentacje


Reklamy Google