Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ROK Wydatki na oświatę OGÓŁEM Subwencja oświatowa Środki Gminy Kwota subwencji przypadająca na wynagrodzenia z pochodnymi (nauczyciele) Faktycznie wypłacone.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ROK Wydatki na oświatę OGÓŁEM Subwencja oświatowa Środki Gminy Kwota subwencji przypadająca na wynagrodzenia z pochodnymi (nauczyciele) Faktycznie wypłacone."— Zapis prezentacji:

1

2 ROK Wydatki na oświatę OGÓŁEM Subwencja oświatowa Środki Gminy Kwota subwencji przypadająca na wynagrodzenia z pochodnymi (nauczyciele) Faktycznie wypłacone wynagrodzenia z pochodnymi (nauczyciele) Roczna dopłata do wynagrodzenia 20084.891.047,574.108.247,00782.800,572.374.820,552.674.209,62299.389,07 20095.305.177,184.410.812,00894.365,182.645.379,712.895.237,98249.858,27 20105.646.265,304.569.048,001.077.217,302.672.191,152.977.039,25304.848,10 20115.854.255,704.521.098,001.333.157,702.991.001,963.238.203,72247.201,76 2012 Plan6.062.403,004.858.315,001.204.088,003.670.214,733.806.335,38136.120,64

3 ROKZSP KaliskaZOW Piece Przeszkole Piece Przedszkole Kaliska 2007/2008604753495 2008/2009559852998 2009/20105308227100 2010/2011502773298 2011/20124897431127

4 ROKZSP Kaliska ZOW Piece/ Przedszkole SPP Kaliska 2007/20082584 2008/20092484 2009/20102384 2010/20112284 2011/20122186

5 ZSP Kaliska ZOW Piece/ Przedszkole SPP Kaliska Całkowity koszt utrzymania placówki 3.779.056 zł1.098.418 zł662.413 zł Ilość oddziałów w roku 2011/2012 2186 Koszt całkowity utrzymania każdego oddziału 179.955 zł137.302 zł110.402 zł

6 ZSP Kaliska ZOW Piece/ Przedszkole SPP Kaliska Faktycznie wypłacone wynagrodzenia z pochodnymi (nauczyciele) 2.471.751 zł724.647 zł371.462 zł Ilość nauczycieli (etaty) 38,9413,478,6 Średnia Roczna Płaca Nauczyciela63.476 zł53.797 zł43.193 zł

7 Stopień awansu zawodowego Ilość etatów Wskaźniki określone w art..30 ust.3 Karty Nauczyciela Średnie wynagrodzenie 01.01.2012 - 31.08.2012 01.09.2012 - 31.12.2012 Stażysta - 1,42100%2.618,102.718,00 Kontraktowy - 10,58111%2.906,093.017,00 Mianowany - 16,09144%3.770,063.913,00 Dyplomowany - 33,17184%4.817,305.000,00

8 Nie likwidujmy placówki. Ona nadal jest blisko dzieci. To nauczyciele i specjaliści będą do nich dochodzić. Podniesienie jakości usług edukacyjnych. Racjonalne zmniejszenie kosztów ponoszonych na oświatę. Uniknięcie podwójnych kosztów wynagrodzeń dyrektorów. Praca zespołów zarządzana w sposób umożliwiający racjonalne wykorzystanie bazy i kadry szkoły i przedszkola. Zatrudnienie specjalistów łatwiejsze jest dla większej placówki.

9 Dyrektor Przedszkola – obowiązkowe pensum 8 godz. Pełen etat 25 godzin Obowiązkowe pensum - 8 godzin 17 godzin x 4,16 x 32,55 zł x 12 m-cy = 27.623,23 zł Dodatek funkcyjny 838,60 zł x 12 m-cy = 10.063,20 zł Dodatek motywacyjny 450,00 zł x 12 m-cy = 5.400,00 zł Trzynastka od dodatku funkcyjnego i motywacyjnego = 1.314,37 zł 44.400,80 zł Pochodne od wynagrodzeń 19,55% 8.680,36 zł 53.081,16 zł Średnioroczna płaca intendenta ok. 30.000,00 zł RAZEM ok. 83.081,16 zł

10 Zebrania wiejskie: Kaliska - 20.04.2012 Kaliski Goniec Kwiecień 2012 (8) Rada Pedagogiczna w Samorządowym Przedszkolu Publicznym w Kaliskach dnia 19.04.2012 Rada Pedagogiczna w Zespole Szkół Publicznych w Kaliskach dnia 23.04.2012 Konsultacja w Kuratorium Oświaty dnia 15.05.2012 Komisja Edukacji, Kultury i Sportu dnia 16.05.2012 Spotkanie z Radą Rodziców w Przedszkolu dnia 22.05.2012 Komisja Edukacji, Kultury i Sportu dnia 28.05.2012 Rozmowa z Przewodniczącą Rady Rodziców ZSP w Kaliskach p. Hanną Machola. Propozycja spotkania przedstawiona dnia 30.05.2012 Kaliski Goniec Maj 2012 (9)

11 Art. 62. 1. Organ prowadzący szkoły różnych typów lub placówki może je połączyć w zespół. Połączenie nie narusza odrębności rad pedagogicznych, rad rodziców, rad szkół lub placówek i samorządów uczniowskich poszczególnych szkół lub placówek, o ile statut zespołu nie stanowi inaczej. 1a. (uchylony). 272) 272) 1b. (uchylony). 273) 273) 1c. (uchylony). 274) 274) 2. Dyrektor zespołu jest dyrektorem szkoły lub placówki w rozumieniu ustawy. 3. Utworzenie zespołu następuje w trybie art. 58, z tym że akt założycielski wymaga zaopiniowania przez rady pedagogiczne. 4. W zakresie uregulowanym odmiennie w statucie zespołu tracą moc postanowienia zawarte w statutach połączonych szkół lub placówek. 5. Organ prowadzący zespół szkół lub placówek albo szkół i placówek może wyłączyć z zespołu niektóre szkoły lub placówki, włączyć do zespołu inne szkoły lub placówki, a także może rozwiązać zespół. W przypadku wyłączenia szkół lub placówek z zespołu oraz rozwiązania zespołu przepisów art. 58 i 59 nie stosuje się.

12 5a. (uchylony). 5b. 276) połączenie w zespół przedszkola ze szkołą podstawową albo z gimnazjum, szkoły podstawowej z gimnazjum albo przedszkola ze szkołą podstawową i gimnazjum wymaga pozytywnej opinii kuratora oświaty. 276) 5c. Przepis ust. 5b nie dotyczy szkół specjalnych, szkół integracyjnych, szkół dwujęzycznych, szkół dla mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługujących się językiem regionalnym, szkół sportowych, szkół mistrzostwa sportowego, szkół artystycznych, szkół z oddziałami specjalnymi, szkół z oddziałami integracyjnymi, szkół z oddziałami dwujęzycznymi, szkół z oddziałami dla mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługujących się językiem regionalnym, szkół z oddziałami sportowymi oraz szkół w podmiotach leczniczych, w domach pomocy społecznej, szkół dla dorosłych, a także szkół, o których mowa w art. 5 ust. 3b i art. 35 ust. 2a. Szkoły te mogą być łączone w zespoły na zasadach określonych przez organ prowadzący. 5b. Połączenie w zespół szkoły podstawowej z gimnazjum wymaga pozytywnej opinii kuratora oświaty.

13 6. 277) Utworzenie zespołu, w którego skład wchodzą szkoły lub placówki albo szkoły i placówki prowadzone przez różne organy, może nastąpić po zawarciu porozumienia między tymi organami. Porozumienie powinno określać, który z organów będzie wykonywać zadania organu prowadzącego, sposób finansowania oraz tryb rozwiązania zespołu. 277) Z powołanego przepisu art. 62 ust. 5 u.s.o. jednoznacznie wynika, że organ prowadzący ma prawo włączyć prowadzone przez siebie przedszkole w skład (również prowadzonego przez siebie) zespołu szkół. Dyrektor zespołu szkół stanie się wówczas na mocy art. 62 ust. 2 u.s.o. jednocześnie dyrektorem włączanego przedszkola. Z dniem włączenia przedszkola do zespołu szkół następuje przejęcie wszystkich składników majątkowych przez zespół szkół, a dotychczasowi pracownicy przedszkola stają się pracownikami zespołu szkół. Uchwałę w sprawie włączenia przedszkola do zespołu szkół powinna podjąć rada gminy (art. 5c pkt 1 u.s.o.).

14 Art. 5c. W przypadku szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, zadania i kompetencje organu prowadzącego określone w: 1) art. 5 ust. 9, art. 6 ust. 1 pkt 2 i ust. 2, art. 7a ust. 4 i ust. 6 pkt 4, art. 7c ust. 1 pkt 4, art. 7d, art. 14 ust. 5, art. 58 ust. 6, art. 59 ust. 1 oraz art. 62 ust. 1 i 5 wykonuje odpowiednio: rada gminy, rada powiatu, sejmik województwa; 2) art. 5 ust. 7, art. 36 ust. 2, art. 36a ust. 1, 46, 10, 12 i 14, art. 38 ust. 1, art. 39 ust. 4a i 5, art. 62 ust. 6 oraz art. 71c ust. 1 wykonuje odpowiednio: wójt (burmistrz, prezydent miasta), zarząd powiatu, zarząd województwa; 3) art. 7 ust. 1d, art. 34 ust. 2, art. 34a, art. 37 ust. 1, art. 39 ust. 6, art. 41 ust. 3, art. 58 ust. 3, art. 59 ust. 3 i 4, art. 67a ust. 3, 5 i 6, art. 71 b ust. 2b oraz art. 77 ust. 6 wykonuje odpowiednio: wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta, marszałek województwa.

15 Tadeusz Skórczewski DYREKTOR Krystian Rompa Z-ca DYREKTORA Justyna Kalinowska DYREKTOR 378 Tadeusz Skórczewski DYREKTOR Krystian Rompa Z-ca DYREKTORA Justyna Kalinowska DYREKTOR 142326128,5 Średnio tygodniowa liczba nadgodzin 4,29,73,8 Godziny i nadgodziny tygodniowo 7,216,711,8

16 Obowiązki dyrektora wynikają z ustawy o systemie oświaty, Karty Nauczyciela i wielu, innych rozporządzeń. Zadania ogólne dyrektora: Kieruje Szkołą, Jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników szkoły, Jest przewodniczącym rady pedagogicznej, Dyrektor sprawuje opiekę nad dziećmi i młodzieżą uczącą się w szkole. Art. 7 ust. 1 Karty Nauczyciela Dyrektor szkoły lub placówki w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą szkoły lub placówki, radą pedagogiczną, rodzicami i samorządem uczniowskim. Art. 39 ust. 4 ustawy o systemie oświaty Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego szkołę, może tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze. § 11 ust. 2 rozporządzenia w sprawie ramowych statutów Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, (...) - do dnia 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku. § 10 ust. 1 rozporządzenia w sprawie ramowych statutów

17 Dyrektor szkoły odpowiedzialny jest w szczególności za: dydaktyczny i wychowawczy poziom szkoły; realizację zadań zgodnie z uchwałami rady pedagogicznej i rady szkoły, podjętymi w ramach ich kompetencji stanowiących, oraz zarządzeniami organów nadzorujących szkołę; tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów i wychowanków; zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym; zapewnienie w miarę możliwości odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych. Art. 7 ust. 2 Karty Nauczyciela Szkołą lub placówką kieruje nauczyciel mianowany lub dyplomowany, któremu powierzono stanowisko dyrektora. Art. 36 ust. 1 ustawy o systemie oświaty

18 Do zadań i obowiązków nauczycieli należy: 1. Dbałość o życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów w czasie ich pobytu w szkole oraz poza szkołą w czasie wycieczek i wyjazdów. 2. Systematyczne i rzetelne przygotowywanie się do prowadzenia zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych oraz ich realizowanie zgodnie z tygodniowym planem zajęć i zasadami współczesnej dydaktyki. 3. Prawidłowo planować pracę zgodnie z podstawą programową, standardami wymagania egzaminacyjnych oraz programem nauczania, 4. Troska o pomoce dydaktyczno - wychowawcze i sprzęt szkolny oraz aktualny i estetyczny wystrój klas. 5. Poznawanie osobowości, warunków życia i stanu zdrowia uczniów, stymulowanie ich rozwoju psychofizycznego; poznawanie i kształtowanie uzdolnień, zainteresowań oraz pozytywnych cech charakteru. 6. Zachowanie bezstronności i obiektywizmu w ocenie uczniów oraz sprawiedliwe ich traktowanie, zawiadamianie w określonym przepisami terminie o przewidzianej ocenie semestralnej i końcowo - rocznej.

19 Do zadań i obowiązków nauczycieli należy: 7. Udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych po rozpoznaniu indywidualnych potrzeb uczniów/słuchaczy. 8. Doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy Merytorycznej. 9. Informowanie uczniów oraz rodziców (opiekunów prawnych) o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów zgodnie z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania. 10. Informowanie słuchaczy o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych słuchaczy zgodnie z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania. 11. Dostosowywanie wymagań edukacyjnych w stosunku do ucznia/słuchacza, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, na podstawie pisemnej opinii Poradni Psychologiczno - pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej. 12. Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanych w szkole i instytucje wspomagające szkołę. 13. Prowadzenie prawidłowo dokumentacji pracy pedagogicznej, wychowawczej.

20 * 1.800 zł - pobór opłat za dzierżawę pomieszczeń - nie pobierano, * 70.000 zł - wpływ z tytułu obniżenia podatków od środku transportu, * 6. 000 zł - oszczędności na połączeniach telefonów stacjonarnych, * 1.000 zł - za zmniejszenie ilości telefonów komórkowych, * 6.500 zł - opłaty za zajęcie pasa drogowego i umieszczanie urządzeń, * 33.300 zł - oszczędności na podstawie zmiany umowy z Energą-Obrót, * 21.000 zł – kara, jaką wpłacił wykonawca projektu "ścieżka rowerowa" *83.000 zł - połączenie placówek Przedszkole i ZSP Razem rocznie może to dać kwotę 222.600 złotych

21

22

23 ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej, gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego, wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymaniu czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadków komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz, lokalnego transportu zbiorowego, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych, gminnego budownictwa mieszkaniowego, edukacji publicznej, kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,

24 targowisk i hal targowych, zieleni gminnej i zadrzewień, cmentarzy gminnych, porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego, utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych, polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej, wspierania i upowszechniania idei samorządowej, promocji gminy, współpracy z organizacjami pozarządowymi, współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

25

26

27

28

29 Dyrektor szkołyDyrektor szkoły, przed rozpoczęciem roku szkolnego powinien: Dokonać kontroli obiektów należących do szkoły lub placówki pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów (§ 3 ust. 1 rozporządzenia MENiS z 31 grudnia 2002 r.)bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów Sprawdzić (upewnić się), czy wyposażenie nabywane przez szkołę posiada odpowiednie atesty i certyfikaty (§ 9 ust. 3 rozporządzenia MENiS z 31 grudnia 2002 r.) Pisze swój plan nadzoru. plan nadzoru

30 Od 2008 roku nie zostały dopełnione obowiązki wynikające z zapewnienia bezpieczeństwa w ZSP w Kaliskach: wybudowana kotłownia - bez zatwierdzonego projektu, brak pozwolenia na budowę, brak odbiorów kominiarskich i p-poż, brak odbioru Urzędu Dozoru Technicznego, W OPINII EKSPERTÓW FIRMY "NEPTUN EKO" pod przewodnictwem mgr inż. Jarosława Kozub użytkowanie jej stanowi bardzo poważne zagrożenie bezpieczeństwa. Po za tym posiada usterki, wady i błędy eksploatacyjne, na które trzeba wydać spore nakłady finansowe.

31 Wypowiedź dyrektora z protokołu sesji nr XXII/09 Rady Gminy Kaliska z dnia 23 lutego 2009 roku: Dyrektor ZSP Tadeusz Skórczewski - wyjaśnił, iż cała dokumentacja znajduje się u inspektora Nadzoru, który opracowuje 5-cio letni przegląd. Dodał, że cieszy się, że szkoła dopracowała się odpowiedniej frakcji paliw i że wszystko działa jak należy. Poinformował, że kotłownia jest sprawna i działa w systemie półautomatycznym. Prace zostały zakończone. W ocenie p. Dyrektora kotłowania funkcjonuje prawidłowo i nie widzi celowości dokonywania dodatkowych kontroli. Prosił, aby Radni nie występowali z takimi wnioskami na zewnątrz. Wójt Antoni Cywiński - wyjaśnił, że podjęto trud, aby w szkole było ciepło i aby wszystko przebiegało zgodnie z przepisami. Dodał, iż praca Komisji dodatkowo zmobilizowała go do dokonania uzupełnień w dokumentacji, jednakże z przykrością stwierdza, że za tyle trudu "dostaje po głowie". Przewodniczący Rady Zbigniew Szarafin - poprosił o wyznaczenie terminu, w którym Wójt Gminy przedstawi Radzie ostateczny protokół z odbioru kotłowni. Przewodniczący Rady proponuje 20.04.2009 rok.

32

33

34 Łączenie szkół w zespoły nie oznacza likwidacji małych placówek PAP Nauka Data publikacji: 13.10.2010 Tagi: łączenie szkół w zespoły, nowy pomysł men, przepisy, likwidacja małych placówek, gimnazjum, liceumłączenie szkół w zespołynowy pomysł menprzepisylikwidacja małych placówekgimnazjumliceum MEN chce, by w zespoły mogły być łączone szkoły tego samego typu, np. dwie lub trzy szkoły podstawowe, lub kilka gimnazjów; nie oznacza to jednak likwidacji mniejszych placówek i tworzenie w to miejsce dużych - wyjaśnia minister edukacji. MEN chce, by w zespoły mogły być łączone szkoły tego samego typu, np. dwie lub trzy szkoły podstawowe, lub kilka gimnazjów; nie oznacza to jednak likwidacji mniejszych placówek i tworzenie w to miejsce dużych - wyjaśnia minister edukacji fot. Polskapresse Obecnie - zgodnie z prawem - łączenie w zespół placówek tego samego typu nie jest możliwe. Propozycje prac nad zapisami, otwierającymi właśnie taką możliwość, mają się znaleźć w założeniach do projektu nowelizacji ustawy o systemie oświaty, nad którym pracuje ministerstwo. Jak mówiła w poniedziałek minister Katarzyna Hall, poprzez łączenie placówek chce ułatwić uczniom dostęp do specjalistów, takich jak np. psycholog szkolny czy pedagog, których w małych szkołach brakuje, chodzi też o ułatwianie zatrudnienia nauczycieli mniej popularnych przedmiotów, którzy obecnie zatrudniani są przez kilka szkół, mając wszędzie po np. ćwierć etatu.

35 Minister podkreśliła, że proponowane łączenie szkół czy przedszkoli nie będzie jednak prowadzić do likwidacji mniejszych placówek. "One nadal mają być blisko dzieci, bo te nie mogą wędrować daleko. To nauczyciele i specjaliści będą wędrować do nich. Projektowane zmiany mają ułatwić zarządzanie placówkami, kadrami" - powiedziała Hall. "Przed szkołami i nauczycielami stoi nowe zadanie - bardziej indywidualne podejście do ucznia i jego potrzeb. Wynika ono zarówno z reformy programowej nauczania, jak i pakietu rozporządzeń, który chcę w najbliższym czasie podpisać. To indywidualne podejście wymusza obecność w szkołach, przedszkolach specjalistów pomagających nauczycielom. Łatwiej jest mieć takich specjalistów w większych placówkach, organizmach, jednostkach organizacyjnych" - tłumaczyła Hall. "Wydaje się, że szczególnie tam, gdzie sieć placówek jest rozproszona, a placówki małe, takie połączenie, np. szkół podstawowych z przedszkolami, gimnazjów z liceami, umożliwi wspólne zatrudnienie specjalistów. W ten sposób łatwiej też będzie tam o nauczycieli o wysokich kwalifikacjach" - mówiła minister. Według niej, dobrze by było, by lokalnie tworzone były zespoły, w których np. dyrektor szkoły podstawowej współpracował z kilkoma pobliskimi przedszkolami, punktami przedszkolnymi, by posiadały one wspólnego koordynatora do spraw specjalnych potrzeb uczniów. Tak samo - według Hall - możliwe byłoby powiązanie ze sobą kilku gimnazjów i liceum ogólnokształcącego, gdzie byłby wspólny dyrektor zarządzający, koordynator do spraw doradztwa edukacyjno-zawodowego. W ten sposób łatwiej byłoby zatrudnić specjalistów, którzy pomogliby uczniom w rozpoznaniu swoich zainteresowań, zdolności i predyspozycji, co ułatwiłoby wybór dalszej drogi kształcenia.

36 Minister przypomniała, że obecnie przepisy nie zabraniają tworzenia oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych czy gimnazjów przy liceach, ale nie wolno łączyć z sobą w zespół dwóch przedszkoli lub szkół tego samego typu. "Tymczasem może okazać się, że na przykład w danej gminie korzystnie jest, by w zespół zarządzany przez jedną osobę połączone zostały trzy przedszkola i dwie szkoły podstawowe" - tłumaczyła Hall. Minister poinformowała też, że w założeniach do projektu nowelizacji ustawy znajdą się też zapisy dotyczące projektowanych zmian w organizacji szkolnictwa zawodowego oraz uzupełniania wykształcenia przez dorosłych. Przypomniała, że chodzi w nich o to, by absolwenci kończący szkoły zawodowe byli wyposażeni w odpowiednie kwalifikacje potwierdzone certyfikatami oraz, by szkoły dla dorosłych stały się bardziej atrakcyjne i dostosowane do ich potrzeb i możliwości. Hall nie wyklucza zmian w sposobie finansowania szkolnictwa dla dorosłych tak, by szkoły te bardziej zabiegały o to, by uczący się w nich nie przerywali nauki, tylko kończyli je z sukcesem, np. zdaną maturą. Jak mówiła, brane jest pod uwagę to, by samorządy prowadzące takie szkoły nie dostawały środków zależnie od liczby słuchaczy, którzy się zapiszą do szkół, ale od liczby absolwentów - zwracany byłby koszt ich kształcenia, tak jak się to teraz dzieje w przypadku rzemieślników przygotowujących uczniów do zawodu.

37

38


Pobierz ppt "ROK Wydatki na oświatę OGÓŁEM Subwencja oświatowa Środki Gminy Kwota subwencji przypadająca na wynagrodzenia z pochodnymi (nauczyciele) Faktycznie wypłacone."

Podobne prezentacje


Reklamy Google