Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PREZENTACJA PROJEKTU SYSTEMOWEGO REALIZOWANEGO W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAMOŚCIU 1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PREZENTACJA PROJEKTU SYSTEMOWEGO REALIZOWANEGO W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAMOŚCIU 1."— Zapis prezentacji:

1 PREZENTACJA PROJEKTU SYSTEMOWEGO REALIZOWANEGO W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAMOŚCIU
1

2 PROJEKT SYSTEMOWY „MOJA SZANSA – EFS” PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH
PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 – 2013 PRIORYTET VII „PROMOCJA AKTYWNEJ INTEGRACJI” PODDZIAŁANIE 7.1.1 „ROZWÓJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI PRZEZ OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ” 2

3 GMINA ZAMOŚĆ 3

4 w skład powiatu zamojskiego, leżącego
Gmina Zamość wchodzi w skład powiatu zamojskiego, leżącego w południowej części województwa lubelskiego. Powstała w 1972 roku i jest jedną z największych gmin wiejskich województwa również pod względem ludności. Obecnie liczy mieszkańców. W skład Gminy wchodzi 35 sołectw.

5 SIEDZIBA URZĘDU GMINY ZAMOŚĆ
5

6 GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAMOŚCIU
został utworzony w 1990 roku. Jego siedziba znajduje się przy ulicy Partyzantów 94. Rejonem działania Ośrodka jest teren Gminy Zamość. Klientami Ośrodka są osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, której nie są w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia. Celem działalności GOPS w Zamościu jest w miarę możliwości doprowadzić osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej do usamodzielnienia oraz integracji ze środowiskiem. 6

7 SIEDZIBA GOPS W ZAMOŚCIU
7

8 PRACOWNICY GOPS 8

9 PRACOWNICY GOPS W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zamościu pracę socjalną realizuje 8 pracowników socjalnych, w większości posiadających specjalizację I i II stopnia z zakresu pracy socjalnej. Każdy z pracowników ma przypisany rejon opiekuńczy, liczący średnio 2680 osób. Kierownikiem Ośrodka od 2008r. jest Pan Kazimierz Seń, który jednocześnie jest odpowiedzialny za właściwą realizację projektu.

10 POWODY PRZYZNAWANIA POMOCY PRZEZ GOPS ZAMOŚĆ W 2008r.
Powody przyznania pomocy w 2008 r. POWODY PRZYZNAWANIA POMOCY PRZEZ GOPS ZAMOŚĆ W 2008r. Lp. Powód trudnej sytuacji życiowej w roku 2008. Liczba rodzin Liczba osób w rodzinie 1. Bezrobocie 272 1037 2. Niepełnosprawność 104 228 3. Długotrwała lub ciężka choroba 126 362 4. Bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego – ogółem w tym: rodziny niepełne rodziny wielodzietne 117 5. 55 217 6. 67 461 7. Alkoholizm 10 27 8. Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego 2 9. Zdarzenia losowe 5 21

11 PROJEKT SYSTEMOWY Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zamościu korzystając z możliwości pozyskania środków z Unii Europejskiej po raz drugi przystąpił do cyklicznej realizacji projektu systemowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizowany w tym roku projekt „Moja szansa – EFS” był w 89,5% finansowany przez Europejski Fundusz Społeczny, pozostałe 10,5% stanowiły środki własne Gminy. Łączne wydatki projektu w roku 2008 ukształtowały się na poziomie ,95 zł, w tym dofinansowanie z EFS – ,25 zł. W roku 2009 na realizację zadań wynikających z projektu, Ośrodek dysponuje kwotą ,00zł z czego ,00zł stanowi dofinansowane z EFS. Pozostałe środki finansowe stanowią wkład własny Gminy. 11

12 CELE PROJEKTU Głównym celem projektu realizowanego zarówno w roku 2008r. jak również w roku 2009r. jest przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego oraz podwyższenie statusu zawodowego osób długotrwale bezrobotnych korzystających ze świadczeń GOPS. W 2009r. roku działania projektowe zostały rozszerzone i objęły również rolników z terenu Gminy Zamość. Projekt ma na celu przygotowanie osób biorących w nim udział do wejścia na rynek pracy poprzez nabycie kwalifikacji i kompetencji zawodowych odpowiadających współczesnemu rynkowi pracy. 12

13 BENEFICJENCI PROJEKTU
W roku 2008 roku wsparciem objęto 31 osób w wieku aktywności zawodowej, zamieszkujących tereny wiejskie Gminy Zamość. Były to osoby bezrobotne i które co najmniej przez ostatnie 12 miesięcy korzystały ze świadczeń Ośrodka Pomocy. W 2009 roku wsparciem objęto 30 osób w wieku aktywności zawodowej. Wszystkie osoby biorące udział w projekcie systemowym są mieszkańcami Gminy Zamość. W roku 2009 bezrobotni stanowią grupę 15 osób. Natomiast 15 osób biorących udział w projekcie to rolnicy z terenu Gminy Zamość. Wszystkie osoby biorące udział w projekcie korzystają ze świadczeń GOPS. 13

14 REALIZACJA PROJEKTU OBEJMUJE:
Realizacja projektu obejmuje następujące działania: upowszechnianie aktywnej integracji i pracy socjalnej w Gminie Zamość ( kontynuacja zatrudnienia pracownika socjalnego etat finansowany ze środków EFS).‏ rozwój form aktywnej integracji poprzez kontrakty socjalne, w których zastosowane zostały instrumenty aktywnej integracji obejmujące: aktywizację zawodową, aktywizację edukacyjną, aktywizację społeczną, 14

15 FORMY WSPARCIA W 2008r. ramach projektu zrealizowano następujące formy wsparcia: - Warsztaty z aktywnych metod poszukiwania pracy – 31 osób. - Warsztaty rozwoju osobistego w zakresie budowania poczucia własnej wartości – 31 osób. Natomiast w roku 2009 zgodnie z harmonogramem projektu już zrealizowano: 30 osób, ukończyło warsztaty z aktywnych metod poszukiwania pracy (wszyscy uczestnicy projektu). 15

16 FORMY WSPARCIA W roku 2008 uczestnicy projektu ukończyli następujące kursy i szkolenia: kurs komputerowy – 2 osoby, fryzjer z egzaminem czeladniczym – 2 osoby, sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej – 11 osób, cukiernik z egzaminem czeladniczym – 10 osób, Kucharz – 10 osób, kurs prawo jazdy kat B – 22 osoby, kierowca – operator wózka jezdniowego z napędem silnikowym – 4 osoby,

17 KURS: PRAWO JAZDY KAT B Rok 2008r. 17

18 WARSZTATY Z AKTYWNYCH METOD POSZUKIWANIA PRACY
18

19 KURS: FRYZJER Z EGZAMINEM CZELADNICZYM
19

20 KURS: FRYZJER Z EGZAMINEM CZELADNICZYM 2008r. 20

21 KURS: FRYZJER Z EGZAMINEM CZELADNICZYM 2008r.
21

22 KURS: KUCHARZ-CUKIERNIK Z EGZAMINEM CZELADNICZYM 2008r.
22

23 KURS: KUCHARZ-CUKIERNIK Z EGZAMINEM CZELADNICZYM 2008r.
23

24 KURS: KUCHARZ–CUKIERNIK Z EGZAMINEM CZELADNICZYM 2008r.
24

25 WARSZTATY ROZWOJU OSOBISTEGO 2008r.
25

26 WARSZTATY Z AKTYWNYCH METOD POSZUKIWANIA PRACY rok 2009
26

27 METOD POSZUKIWANIA PRACY rok 2009
WARSZTATY Z AKTYWNYCH METOD POSZUKIWANIA PRACY rok 2009 27

28 WARSZTATY Z AKTYWNYCH METOD POSZUKIWANIA PRACY rok 2009

29 REZULTATY W 2008 roku podczas realizacji projektu osiągnięto następujące rezultaty twarde: 27 osób uzyskało nowe kompetencje zawodowe, w tym: 4 osoby uzyskały prawo jazdy kat B, 2 osoby ukończyły kurs komputerowy dla zaawansowanych, 11 osób nabyło kompetencje do wykonywania zawodu sprzedawcy, 10 osób nabyło kompetencje do wykonywania zawodu kucharza,

30 REZULTATY rezultaty twarde cdn.
16 osób uzyskało nowe kwalifikacje zawodowe, w tym: 2 osoby zostały przygotowane do wykonywania zawodu fryzjera, 10 osób zostało przygotowanych do wykonywania zawodu, cukiernika, 4 osoby ukończyły kurs kierowcy – operatora wózka jezdniowego z napędem silnikowym,

31 REZULTATY Zakłada się, że podczas realizacji projektu w roku zostaną osiągnięte następujące rezultaty twarde: 30 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, z terenów wiejskich Gminy Zamość zostanie objętych kontraktami socjalnymi, co najmniej 25 osób korzystających z pomocy społecznej zrealizuje kontrakt socjalny i zakończy udział w projekcie, co najmniej 15 osób zdobędzie nowe kwalifikacje zawodowe, w projekcie udział weźmie 27 kobiet i 3 mężczyzn z terenów wiejskich gminy Zamość, w GOPS Zamość zostanie zatrudniony jeden pracownik socjalny.

32 REZULTATY Wskaźnikami rezultatów twardych projektu realizowanego w 2009r będą: Liczba osób, które otrzymały wsparcie w ramach projektu, Liczba zatrudnionych w ramach Priorytetu pracowników, Liczba osób, które w okresie 6 miesięcy od zakończenia udziału w projekcie nadal podejmują aktywność zawodową i społeczną, aktywnie poszukują pracy, znaleźli pracę lub podjedli inne działania mające pozytywne oddziaływanie na ich rozwój osobisty, Zakłada się również, że rezultatem projektu będzie zwiększenie aktywności pracowników socjalnych w ramach pracy socjalnej na rzecz klientów pomocy społecznej.

33 REZULTATY Zakłada się, że podczas realizacji projektu w roku 2009 zostaną osiągnięte następujące rezultaty miękkie: Poprawa indywidualnej samooceny i poczucia własnej wartości uczestników projektu, Poprawa umiejętności interpersonalnych i organizacyjnych uczestników projektu, Podwyższenie aspiracji zawodowych i osobistych wśród uczestników projektu.

34 PODSUMOWANIE Doświadczenie zdobyte podczas realizacji
projektu systemowego w 2008 roku i bardzo duże zainteresowanie osób korzystających z pomocy podniesieniem kwalifikacji zawodowych pozwala przypuszczać, że w kolejnych latach coraz większa liczba klientów pomocy społecznej powróci do czynnego życia społecznego i zawodowego co nie byłoby możliwe bez wsparcia Europejskiego Funduszu Społecznego

35 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ 35


Pobierz ppt "PREZENTACJA PROJEKTU SYSTEMOWEGO REALIZOWANEGO W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAMOŚCIU 1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google