Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przez współpracę do zdrowienia

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przez współpracę do zdrowienia"— Zapis prezentacji:

1 Przez współpracę do zdrowienia

2 Copyright © by The A.A.Grapevine,Inc.
Preambuła AA Anonimowi Alkoholicy są wspólnotą mężczyzn i kobiet, którzy dzielą się nawzajem swoim doświadczeniem, siłą i nadzieją, aby rozwiązać swój wspólny problem i pomagać innym w wyzdrowieniu z alkoholizmu. Jedynym warunkiem uczestnictwa we wspólnocie jest chęć zaprzestania picia. Nie ma w AA żadnych składek ani opłat, jesteśmy samowystarczalni poprzez własne dobrowolne datki. Wspólnota AA nie jest związana z żadną sektą, wyznaniem, działalnością polityczną, organizacją lub instytucją, nie angażuje się w żadne publiczne polemiki, nie popiera ani nie zwalcza żadnych poglądów. Naszym podstawowym celem jest trwać w trzeźwości i pomagać innym alkoholikom w jej osiągnięciu. Copyright © by The A.A.Grapevine,Inc.

3 Celem wszystkich mityngów AA, jak stwierdza Preambuła, jest "dzielenie się nawzajem swoim doświadczeniem, siłą i nadzieją, aby rozwiązać swój problem i pomagać innym w wyzdrowieniu z alkoholizmu". W tym celu grupy AA mają zarówno mityngi otwarte jak i mityngi zamknięte. Mityngi ,,Otwarte'' - dla uczestników wspólnoty oraz dla każdego zainteresowanego programem zdrowienia z alkoholizmu Anonimowych Alkoholików; mityngi ,,Zamknięte'' - są tylko dla członków AA lub dla tych, którzy mają problem z alkoholem i mają "pragnienie zaprzestania picia.”

4 Dwanaście Tradycji AA 1.    Nasze wspólne dobro powinno być najważniejsze, wyzdrowienie każdego z nas zależy bowiem od jedności Anonimowych Alkoholików. 2.   Jedynym i najwyższym autorytetem w naszej wspólnocie jest miłujący Bóg, jakkolwiek może się On wyrażać w sumieniu każdej grupy. Nasi przewodnicy są tylko zaufanymi sługami, oni nami nie rządzą. 3.   Jedynym warunkiem przynależności do AA jest pragnienie zaprzestania picia. 4.   Każda grupa powinna być niezależna we wszystkich sprawach, z wyjątkiem tych, które dotyczą innych grup lub AA jako całości. 5.   Każda grupa ma jeden główny cel, nieść posłanie alkoholikowi, który wciąż jeszcze cierpi. 6.   Grupa AA nigdy nie powinna popierać, finansować ani użyczać nazwy AA żadnym pokrewnym ośrodkom ani jakimkolwiek przedsięwzięciom, ażeby problemy finansowe majątkowe lub sprawy ambicjonalne nie odrywały nas od głównego celu. 7.  Każda grupa  AA powinna  być samowystarczalna i nie powinna przyjmować dotacji z zewnątrz. 8.  Działalność we wspólnocie AA powinna na zawsze pozostać honorowa, dopuszcza się jednak zatrudnianie niezbędnych pracowników w służbach AA. 9.  Anonimowi Alkoholicy nie powinni nigdy stać się organizacją; dopuszcza się jednak tworzenie służb i komisji bezpośrednio odpowiedzialnych wobec tych, którym służą. 10.  Anonimowi Alkoholicy nie zajmują stanowiska wobec problemów spoza ich wspólnoty, ażeby imię AA nie zostało nigdy uwikłane w publiczne polemiki. 11.  Nasze oddziaływanie na zewnątrz opiera się na przyciąganiu, a nie na reklamowaniu, musimy zawsze zachowywać osobistą anonimowość wobec prasy, radia i filmu. 12.  Anonimowość stanowi duchową podstawę wszystkich naszych Tradycji, przypominając nam zawsze o pierwszeństwie zasad przed osobistymi ambicjami.

5 11 Tradycja AA. „Nasze oddziaływanie na zewnątrz opiera się na przyciąganiu, a nie na reklamowaniu, musimy zawsze zachowywać osobistą anonimowość wobec prasy, radia i filmu”. 12 Tradycja AA. „Anonimowość stanowi duchową podstawę wszystkich naszych Tradycji, przypominając nam zawsze o pierwszeństwie zasad przed osobistymi ambicjami.” Dlatego też uprzejmie prosimy aby w publikowanych materiałach z naszego spotkania żaden z występujących tu członków AA – ani w ogóle żaden członek AA – nie był przedstawiany pełnym nazwiskiem. Zapewnienie anonimowości ma podstawowe znaczenie w naszych wysiłkach na rzecz niesienia pomocy innym alkoholikom, którzy mogą się zdecydować na przyjęcie naszego programu zdrowienia.

6 Czego AA nie robi ? 1.   Nie rekrutuje członków ani nie daje alkoholikom wstępnej motywacji do zdrowienia. 2.   Nie przechowuje list członków czy historii choroby. 3.   Nie tropi swoich członków ani nie usiłuje ich kontrolować. 4.   Nie wystawia diagnoz lub prognoz lekarskich ani psychologicznych. 5.   Nie zapewnia hospitalizacji, lekarstw ani leczenie medycznego czy psychiatrycznego. 6.   Nie zapewnia zakwaterowania, wyżywienia, odzieży, pracy, pieniędzy lub innych podobnych rzeczy 7.  Nie zapewnia doradztwa w sprawach rodzinnych lub zawodowych. 8.  Nie angażuje się i nie sponsoruje badań naukowych. 9.  Nie łączy się z organizacjami opieki społecznej (chociaż wielu uczestników i struktur służb z nimi współpracuje.) 10.  Nie oferuje usług religijnych. 11.  Nie angażuje się w żadne polemiki w sprawie alkoholu lub innych sprawach. 12.  Nie przyjmuje pieniędzy za swą służbę lub datków ze źródeł innych niż AA. 13. Nie dostarcza listów polecających dla kolegiów, adwokatów, urzędników sądowych, szkół, przedsiębiorstw, opieki społecznej ani żadnych innych organizacji lub instytucji.

7 Jak to się zaczęło ? W roku 1935 spotkało się w Akron, Ohio (USA) dwóch mężczyzn. Obaj byli wówczas uznani za alkoholików w beznadziejnym stanie, co w oczach ich znajomych było rzeczą kompromitującą. Jeden był człowiekiem interesu, dawniej znanym na giełdzie nowojorskiej, drugi dobrze znanym chirurgiem; obaj zdążyli już zapić się prawie na śmierć. Obaj próbowali różnych „kuracji” i kilkakrotnie przebywali w szpitalach. Wydawało się rzeczą pewną, także dla nich samych, że nie ma już ratunku. Przypadkiem poznając się stwierdzili zadziwiający fakt: gdy jeden próbuje pomagać drugiemu efektem jest trzeźwość. Powiadomili o tym fakcie trzeciego alkoholika, prawnika, przykutego do łóżka szpitalnego ; on też postanowił spróbować. Wszyscy trzej, żyjąc swoim życiem, próbowali pomagać innym alkoholikom….

8 I za to jestem odpowiedzialny.
Jak to działa ? Gdy ktokolwiek, gdziekolwiek potrzebuje pomocy chcę, aby napotkał wyciągniętą ku niemu pomocną dłoń AA. I za to jestem odpowiedzialny. AA w swoich Dwunastu Krokach – zasadach opartych na konkretnych doświadczeniach pierwszych członków AA - daje nie tyle środek służący powstrzymywaniu się od picia, lecz propozycje programu życia. W AA nie ma żadnej formalnej władzy, jedną z wyjątkowych cech AA jest brak przepisów, postanowień i obowiązujących wymagań. Uczestnictwo w AA nie wiąże się z żadnymi zobowiązaniami finansowymi. AA nie jest wspólnotą religijną, AA nie ma żadnych powiązań z ruchami antyalkoholowymi AA liczy sobie ponad 2 miliony członków, spotykających się w ponad grup w 180 krajach. Około 1/3 ogólnej liczy uczestników AA to kobiety. W Polsce AA działa od 1975 roku, pierwsze grupy AA w Krakowie (Małopolsce) od Obecnie Intergrupa Małopolska liczy ok. 50 grup, w samym Krakowie działa 28 grup. Ostatnie badania dla USA i Kanady pokazują, że alkoholik który ma za sobą mniej niż rok trzeźwości w AA, ma 41% szans na zachowanie jej przez następny rok, a mający ponad 5 lat trzeźwości w AA – 92% szans.

9 Dwanaście Kroków AA 1.     Przyznaliśmy, że jesteśmy bezsilni wobec alkoholu, że przestaliśmy kierować własnym życiem. 2.     Uwierzyliśmy, że Siła Większa od nas samych może przywrócić nam zdrowie. 3.     Postanowiliśmy powierzyć naszą wolę i nasze życie opiece Boga, jakkolwiek Go pojmujemy. 4.    Zrobiliśmy gruntowny i odważny obrachunek moralny. 5.    Wyznaliśmy Bogu, sobie i drugiemu człowiekowi istotę naszych błędów. 6.    Staliśmy się całkowicie gotowi, aby Bóg uwolnił nas od wszystkich wad charakteru. 7.    Zwróciliśmy się do Niego w pokorze, aby usunął nasze braki. 8.    Zrobiliśmy listę osób, które skrzywdziliśmy i staliśmy się gotowi zadośćuczynić im wszystkim. 9.    Zadośćuczyniliśmy osobiście wszystkim, wobec których było to możliwe, z wyjątkiem tych przypadków, gdy zraniłoby to ich lub innych. 10.  Prowadziliśmy nadal obrachunek moralny, z miejsca przyznając się do popełnianych błędów. 11.  Dążyliśmy poprzez modlitwę i medytację do coraz doskonalszej więzi z Bogiem, jakkolwiek Go  pojmujemy, prosząc jedynie o poznanie Jego woli wobec nas, oraz o siłę do jej spełnienia. 12. Przebudzeni  duchowo w rezultacie tych Kroków, staraliśmy się nieść posłanie innym alkoholikom i stosować te zasady we  wszystkich  naszych poczynaniach.

10 Zdrowie Program 12 Kroków AA nie jest programem na niepicie, jest programem na życie, na to jak żyć i funkcjonować w rodzinie, społeczeństwie, bez alkoholu. Program 12 Kroków jest programem rozwoju duchowego. Program 12 Kroków jest drogą, którą alkoholik może wybrać i podążać w celu osiągnięcia trzeźwości. Realizując program 12 Kroków alkoholik może stopniowo powrócić do zdrowia fizycznego, psychicznego i duchowego. Trzeźwiejący alkoholik stosujący program 12 Kroków będzie nieść posłanie innym alkoholikom, którzy jeszcze cierpią poprzez: uczestnictwo w mitingach, pełnienie wyznaczonej służby oraz sponsorowanie (bezpośrednie przedstawianie programu AA alkoholikom trzeźwiejącym razem z nim). Trzeźwość osiągana dzięki pracy na programie 12 Kroków nie jest tożsama z abstynencją (niepiciem alkoholu przez dany okres czasu), jest procesem, przez który alkoholik wraca do aktywnego życia w rodzinie, społeczeństwie, państwie.

11 Co wspólnota AA ma do zaoferowania profesjonalistom ?
Oferujemy informacje o Wspólnocie, jej programie wychodzenia z uzależnienia poprzez: Aktualne informacje przesyłane drogą elektroniczną przez Pełnomocnika, wykazy mitingów, biuletyny, publikacje AA. Informacje od osób, trzeźwych alkoholików, dyżurujących w Punktach Informacyjno- Kontaktowych (*). Mityngi informacyjne dla grup profesjonalistów zgodnie z ich zapotrzebowaniami lub w trakcie szkoleń związanych z tzw. problematyką alkoholową. W trakcie tych mityngów członkowie wspólnoty informują o programie AA, jak też dzieląc się osobistym doświadczeniem udzielają sugestii jak profesjonalista może pomóc osobie z problemem alkoholowym skorzystać z oferty AA (*). Dawanie świadectwa z życia trzeźwiejących alkoholików szczególnie dla osób zagrożonych uzależnieniem: leczących się w oddziałach detoksykacyjnych, odwykowych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, przebywających w izolacji np. zakładach karnych, zakładach wychowawczych (*) . Wspieranie klientów pozostających w profesjonalnej terapii, przebywających w placówkach zdrowotnych i resocjalizacyjnych. * - na podstawie WIEŚCI z AA „ INFORMATOR dla profesjonalistów i przyjaciół Anonimowych Alkoholików w Polsce LATO 2010r

12 Gdzie nas znaleźć ? ~~**~~**~~ http://www.aagalicja.cracow.pl/
Punkt Informacyjno Kontaktowy AA Regionu "GALICJA": Kraków - ul. Dietla 74/6 - tel.(012) ~~**~~**~~ ; Oficjalna strona Wspólnoty AA w Polsce Fundacji Biuro Służby Krajowej Anonimowych Alkoholików w Polsce Wykazy mityngów AA


Pobierz ppt "Przez współpracę do zdrowienia"

Podobne prezentacje


Reklamy Google