Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Marek Krawczyński Departament Przedsiębiorstw Energetycznych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Marek Krawczyński Departament Przedsiębiorstw Energetycznych"— Zapis prezentacji:

1 Odnawialne źródła energii na gospodarczej mapie Polski (regulacja rynku energii odnawialnej)
Marek Krawczyński Departament Przedsiębiorstw Energetycznych Wydział Energii Odnawialnej e- mail: Lublin, 14 grudnia 2006 r.

2 Uzyskanie koncesji na wytwarzanie energii w OZE
Niezbędne do wprowadzania do KSE energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych zasobów energii Konieczne do wnioskowania o wydanie świadectw pochodzenia energii z OZE Wydawana na wniosek użytkownika jednostki wytwórczej Z wnioskiem o udzielenie koncesji konieczne jest dostarczenie określonych dokumentów

3 Obowiązek zakupu energii elektrycznej z OZE
Sprzedawca z urzędu jest obowiązany do zakupu energii elektrycznej wytworzonej w OZE przyłączonych do sieci, znajdujących się w jego obszarze działania. Energia ta musi być oferowana przez wytwórców, którzy uzyskali koncesję na jej wytwarzanie w OZE. Zakup energii odbywa się po średniej cenie sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w poprzednim roku kalendarzowym. Za uchylanie się od tego obowiązku Prezes URE nakłada karę w wysokości nie mniejszej od iloczynu średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w poprzednim roku kalendarzowym oraz ilości energii, od której zakupu sprzedawca z urzędu uchyla się.

4 Podstawowe założenia mechanizmu „zbywalnych” świadectw pochodzenia
(obowiązującego od 1 X 2005 r.) OZE „generuje” dwa produkty: energia i świadectwa pochodzenia Wszystkie OZE posiadają koncesje Świadectwa pochodzenia wystawiane są przez Prezesa URE Obowiązek zakupu całej produkcji energii w OZE przez sprzedawcę z urzędu po cenach rynkowych (średnia cena energii na rynku konkuren.) Obowiązek posiadania świadectw pochodzenia spoczywa na podmiotach (wytwórcach i przedsiębiorstwach obrotu) sprzedających energię elektryczną odbiorcom końcowym Obrót prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia na rynku giełdowym

5 Obowiązki od 1 X 2005 Wytwórca OZE Art. 9 a, ust. 6
Sprzedawca z Urzędu Art. 9 a, ust. 6 Energia elektryczna Wytwórca OZE Świadectwa Pochodzenia PE sprzedające EE odbiorcom końcowym Art. 9 a, ust. 1

6 Obowiązek w odniesieniu do SP
Przedsiębiorstwo energetyczne sprzedające energię odbiorcom końcowym, przyłączonym do sieci na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązane: uzyskać i przedstawić do umorzenia Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki świadectwo pochodzenia energii z OZE, lub uiścić opłatę zastępczą odpowiednio do brakującej ilości ŚP. Jednostkowa opłata zastępcza wynosi 240 zł/MWh (w 2006 r.) i podlega od 2007 r. corocznej waloryzacji średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem z poprzedniego roku kalendarzowego.

7     K 1,3 O O Wysokość kary za rok 2005 z zz
Kara za niewypełnienie obowiązku przedstawienia do umorzenia ŚP energii odnawialnej (lub wniesienia opłaty zastępczej) nie może być mniejsza niż: K 1,3 O O z zz Gdzie: K – Kara w danym roku Oz – Opłata zastępcza do zapłacenia w danym roku Ozz – Opłata zastępcza zapłacona w danym roku Kara za niewypełnienie obowiązku zakupu energii z OZE stanowi dochód NFOŚiGW

8 Wystawianie świadectw od 1 X 2005 r.
Pierwsze zapisanie danych 30 X 2005 r. do 14 dni do 14 dni OSD/OSP Potwierdzenie ilości EE wprowadzonej do sieci URE Wniosek – weryfikacja formalna i merytoryczna TGE Rejestr SP i PM SP Złożenie wniosku o wydanie świadectwa OZE Kontrola wyników pomiarów Zapisanie świadectwa w rejestrze na TGE Wytwórca (OZE) Potwierdzony wniosek Komunikacja niezgodności Wydanie świadectwa Odmowa wydania świadectwa

9 Musi nastąpić najpóźniej do
Wykonanie obowiązku 1. Wniosek o wydanie dok. potwierdzającego ilość PMŚP do umorzenia 1. Wydanie dokumentu TGE 2. Umorzenie PMSP AA AA 2. Informacja o umorzonych SP Dokument URE Umorzenie zgłoszonych SP Podmiot zobowiązany AA AA Wniosek o umorzenie SP do których przeds posiada PMSP Dokument wydany przez TGE o posiadanych PMSP Umorzenie zgłoszonych SP Wniesienie opłaty zastępczej Musi nastąpić najpóźniej do 31 marca NFOŚiGW Musi nastąpić najpóźniej do 31 marca

10 Rozliczenie obowiązku
Wezwanie do przedstawienia dokumentów niezbędnych do zweryfikowania wypełnienia obowiązku, o którym mowa w art. 9a PE URE Kontrola wypełnienia obowiązku Podmiot zobowiązany AA AA Oświadczenie o wielkości. sprzedaży dla odbiorców końcowych Informacja o wielkości energii na umorzonych SP Kserokopia potwierdzenia. wniesienia. opłaty zastępczej

11 Moc zainstalowana koncesjonowanych instalacji OZE Stan na 31. 08
Moc zainstalowana koncesjonowanych instalacji OZE Stan na r.

12 Moc zainstalowana instalacji OZE objętych promesami Stan na 05. 12
Moc zainstalowana instalacji OZE objętych promesami Stan na r.

13 Produkcja energii elektrycznej oraz świadectwa pochodzenia OZE od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r. Stan na r.

14 Produkcja energii elektrycznej oraz świadectwa pochodzenia OZE od 1stycznia do 30 czerwca 2006 r. (Stan na r.)

15 Realizacja obowiązku EE – OZE w latach 2005 -2010
Rok Sprzedaż (wg MG) odbiorcom końcowym(2,4%) [MWh] Ilość EE - OZE wg SP [MWh] Udział OZE wykonany [%] Udział OZE wymagany wg rozp MG [%] 2005 ,676 3,448 3,1 2006  I półr   I półr ,840   I półr ,845 I półr. 3,6 2007 ,0 5,1 2008 ,4 7,0 2009 ,2 8,7 2010   ,3 10,4

16 Realizacja obowiązku EE – OZE w latach 2005 -2010
Rok Sprzedaż (wg MG) odbiorcom końcowym(2,75%) [MWh] Ilość EE - OZE wg SP [MWh] Udział OZE wykonany [%] Udział OZE wymagany wg rozp MG [%] 2005 ,676 3,448 3,1 2006  I półr   I półr ,840   I półr ,832 I półr. 3,6 2007 ,7 5,1 2008 ,5 7,0 2009 ,8 8,7 2010   ,9 10,4

17 Obrót PMSP na TGE 30 sesji (od 28-12-2005 r. do 19-07-2006 r.)
Nazwa kontraktu System notowań Kurs Wolumen obrotu [MWh] Liczba transakcji Index Rynku Praw Majątkowych jednolity min max Od r. (1 sesja) do r. (30 sesja) Ciągły ,91 Brak danych Jednolity ,47 Brak danych   Pozasesyjny ,24 1104

18 Podstawowe założenia mechanizmu „zbywalnych” świadectw pochodzenia
(obowiązuje od 1 X 2005 r.) OZE „generuje” dwa produkty: energia i świadectwa pochodzenia Wszystkie OZE posiadają koncesje Świadectwa pochodzenia wystawiane są przez Prezesa URE Obowiązek zakupu całej produkcji energii w OZE przez sprzedawcę z urzędu po cenach rynkowych (średnia cena energii na rynku konkuren.) Obowiązek posiadania świadectw pochodzenia spoczywa na podmiotach (wytwórcach i przeds. obrotu) sprzedających en. elektr. odbiorcom końcowym Obrót prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia na rynku giełdowym

19 Podstawowe założenia mechanizmu „zbywalnych” świadectw pochodzenia
(obowiązuje od 1 X 2005 r.) OZE „generuje” dwa produkty: energia i świadectwa pochodzenia Wszystkie OZE posiadają koncesje Świadectwa pochodzenia wystawiane są przez Prezesa URE Obowiązek zakupu całej produkcji energii w OZE przez sprzedawcę z urzędu po cenach rynkowych (średnia cena energii na rynku konkuren.) Obowiązek posiadania świadectw pochodzenia spoczywa na podmiotach (wytwórcach i przeds. obrotu) sprzedających en. elektr. odbiorcom końcowym Obrót prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia na rynku giełdowym

20 WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ODNAWIALNYCH ŹRÓDŁACH ENERGII W 2006 R.
(na postawie wydanych przez URE świadectw pochodzenia) Lp. Rodzaj OZE Liczba instalac wytw. Moc zainsta-lowana I kwartał 2006 r. II kwartał 2006 r. I Półrocze r. [szt.] [MW] Ilość energii [MWh] Liczb ŚP Liczba ŚP IIość enegii (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 1. Elektrownie wytwarzające z biogazu wytwarzające z biogazu z oczyszczalni ścieków BGO 16 10,913 7 403,339 9 8 576,407 15 979,746 18 wytwarzające z biogazu rolniczego BGR 1 0,230 336,000 319,190 655,190 2 wytwarzające z biogazu składowiskowego BGS 57 25,067 17 867,072 54 18 688,336 69 36 555,408 123 2. z biomasy wytwarzające z biomasy z odpadów leśnych, rolniczych, ogrodowych BMG 0,790 302,360 302,813 3 605,173 5 wytwarzające z biomasy mieszanej BMM 28,105 23 594,001 wytwarzające z biomasy z odpadów przemysłowych drewnopochodnych i celulozowo-papierniczych. BMP 4 214,000 ,768 8 ,400 ,168 3. Elektrownie wiatrowe zlokalizowane na lądzie WIL 96 148,972 ,754 65 49 201,750 83 ,504 148 4. Elektrownie wodne przepływowe do 0,3 MW WOA 540 40,382 28 490,096 492 36 573,640 597 65 063,736 1 089 przepływowe do 1 MW WOB 42,413 31 630,194 81 40 693,848 138 72 324,042 219 przepływowe do 5 MW WOC 55 128,071 88 934,067 ,072 ,139 204 przepływowe do 10 MW WOD 6 47,820 35 176,126 11 54 181,686 89 357,812 29 przepływowe powyżej 10 MW WOE 289,800 ,056 ,243 12 ,299 20 szczytowo-pompowa lub przepływowa z członem pompowym WOF 532,680 42 893,650 7 ,742 ,392 14 5. Elektrownie wykorzystujące technologię współspalania paliwa kopalne i biomasa WSB 15 - ,199 23 ,532 25 ,731 48 paliwa kopalne i biogaz WSG 15,500 750,281 1 509,218 2 259,499 (Wg stanu na dzień 31 października 2006 r). RAZEM ,963 847 ,877 1 096 ,84 1 943


Pobierz ppt "Marek Krawczyński Departament Przedsiębiorstw Energetycznych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google