Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

URZĄD REGULACJI ENERGETYKI 1 Odnawialne źródła energii na gospodarczej mapie Polski (regulacja rynku energii odnawialnej) Marek Krawczyński Departament.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "URZĄD REGULACJI ENERGETYKI 1 Odnawialne źródła energii na gospodarczej mapie Polski (regulacja rynku energii odnawialnej) Marek Krawczyński Departament."— Zapis prezentacji:

1 URZĄD REGULACJI ENERGETYKI 1 Odnawialne źródła energii na gospodarczej mapie Polski (regulacja rynku energii odnawialnej) Marek Krawczyński Departament Przedsiębiorstw Energetycznych Wydział Energii Odnawialnej e- mail: marek.krawczynski@ure.gov.pl Lublin, 14 grudnia 2006 r.

2 URZĄD REGULACJI ENERGETYKI 2 Uzyskanie koncesji na wytwarzanie energii w OZE Niezbędne do wprowadzania do KSE energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych zasobów energii Konieczne do wnioskowania o wydanie świadectw pochodzenia energii z OZE Wydawana na wniosek użytkownika jednostki wytwórczej Z wnioskiem o udzielenie koncesji konieczne jest dostarczenie określonych dokumentów

3 URZĄD REGULACJI ENERGETYKI 3 Obowiązek zakupu energii elektrycznej z OZE Sprzedawca z urzędu jest obowiązany do zakupu energii elektrycznej wytworzonej w OZE przyłączonych do sieci, znajdujących się w jego obszarze działania. Energia ta musi być oferowana przez wytwórców, którzy uzyskali koncesję na jej wytwarzanie w OZE. Zakup energii odbywa się po średniej cenie sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w poprzednim roku kalendarzowym. Za uchylanie się od tego obowiązku Prezes URE nakłada karę w wysokości nie mniejszej od iloczynu średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w poprzednim roku kalendarzowym oraz ilości energii, od której zakupu sprzedawca z urzędu uchyla się.

4 URZĄD REGULACJI ENERGETYKI 4 Podstawowe założenia mechanizmu zbywalnych świadectw pochodzenia (obowiązującego od 1 X 2005 r.) OZE generuje dwa produkty: energia i świadectwa pochodzenia Wszystkie OZE posiadają koncesje Świadectwa pochodzenia wystawiane są przez Prezesa URE Obowiązek zakupu całej produkcji energii w OZE przez sprzedawcę z urzędu po cenach rynkowych (średnia cena energii na rynku konkuren.) Obowiązek posiadania świadectw pochodzenia spoczywa na podmiotach (wytwórcach i przedsiębiorstwach obrotu) sprzedających energię elektryczną odbiorcom końcowym Obrót prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia na rynku giełdowym

5 URZĄD REGULACJI ENERGETYKI 5 Obowiązki od 1 X 2005 Wytwórca OZE Sprzedawca z Urzędu PE sprzedające EE odbiorcom końcowym Art. 9 a, ust. 1 Art. 9 a, ust. 6 Energia elektryczna Świadectwa Pochodzenia

6 URZĄD REGULACJI ENERGETYKI 6 Obowiązek w odniesieniu do SP Przedsiębiorstwo energetyczne sprzedające energię odbiorcom końcowym, przyłączonym do sieci na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązane: –uzyskać i przedstawić do umorzenia Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki świadectwo pochodzenia energii z OZE, lub –uiścić opłatę zastępczą odpowiednio do brakującej ilości ŚP. Jednostkowa opłata zastępcza wynosi 240 zł/MWh (w 2006 r.) i podlega od 2007 r. corocznej waloryzacji średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem z poprzedniego roku kalendarzowego.

7 URZĄD REGULACJI ENERGETYKI 7 Wysokość kary za rok 2005 Kara za niewypełnienie obowiązku przedstawienia do umorzenia ŚP energii odnawialnej (lub wniesienia opłaty zastępczej) nie może być mniejsza niż: Gdzie: K – Kara w danym roku O z – Opłata zastępcza do zapłacenia w danym roku O zz – Opłata zastępcza zapłacona w danym roku zzz OOK 1,3 Kara za niewypełnienie obowiązku zakupu energii z OZE stanowi dochód NFOŚiGW

8 URZĄD REGULACJI ENERGETYKI 8 Wystawianie świadectw od 1 X 2005 r. OSD/OSP Potwierdzenie ilości EE wprowadzonej do sieci OSD/OSP Potwierdzenie ilości EE wprowadzonej do sieci Wytwórca (OZE) Złożenie wniosku o wydanie świadectwa OZE Kontrola wyników pomiarów Komunikacja niezgodności URE Wniosek – weryfikacja formalna i merytoryczna URE Wniosek – weryfikacja formalna i merytoryczna Wydanie świadectwa Odmowa wydania świadectwa do 14 dni Potwierdzony wniosek Zapisanie świadectwa w rejestrze na TGE TGE Rejestr SP i PM SP TGE Rejestr SP i PM SP Pierwsze zapisanie danych 30 X 2005 r.

9 URZĄD REGULACJI ENERGETYKI 9 AA 1. Wydanie dokumentu TGE 2. Umorzenie PMSP 1. Wydanie dokumentu TGE 2. Umorzenie PMSP Podmiot zobowiązany Dokument wydany przez TGE o posiadanych PMSP URE Umorzenie zgłoszonych SP URE Umorzenie zgłoszonych SP NFOŚiGW Wykonanie obowiązku Wniesienie opłaty zastępczej Umorzenie zgłoszonych SP 1. Wniosek o wydanie dok. potwierdzającego ilość PMŚP do umorzenia Dokument Musi nastąpić najpóźniej do 31 marca 2. Informacja o umorzonych SP Wniosek o umorzenie SP do których przeds posiada PMSP Musi nastąpić najpóźniej do 31 marca

10 URZĄD REGULACJI ENERGETYKI 10 AA Podmiot zobowiązany Kserokopia potwierdzenia. wniesienia. opłaty zastępczej URE Kontrola wypełnienia obowiązku URE Kontrola wypełnienia obowiązku Rozliczenie obowiązku Informacja o wielkości energii na umorzonych SP Oświadczenie o wielkości. sprzedaży dla odbiorców końcowych Wezwanie do przedstawienia dokumentów niezbędnych do zweryfikowania wypełnienia obowiązku, o którym mowa w art. 9a PE

11 URZĄD REGULACJI ENERGETYKI 11 Moc zainstalowana koncesjonowanych instalacji OZE Stan na 31.08.2006 r.

12 URZĄD REGULACJI ENERGETYKI 12 Moc zainstalowana instalacji OZE objętych promesami Stan na 05.12.2006 r.

13 URZĄD REGULACJI ENERGETYKI 13 Produkcja energii elektrycznej oraz świadectwa pochodzenia OZE od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r. Stan na 01.03.2006 r.

14 URZĄD REGULACJI ENERGETYKI 14 Produkcja energii elektrycznej oraz świadectwa pochodzenia OZE od 1stycznia do 30 czerwca 2006 r. (Stan na 31.10.2006 r.)

15 URZĄD REGULACJI ENERGETYKI 15 Realizacja obowiązku EE – OZE w latach 2005 -2010 Rok Sprzedaż (wg MG) odbiorcom końcowym (2,4%) [MWh] Ilość EE - OZE wg SP [MWh] Udział OZE wykonany [%] Udział OZE wymagany wg rozp MG [%] 2005 108 625 000 3 760 301,676 3,448 3,1 2006 I półr. 55 616 000 I półr. 2 138 659,840 I półr. 3,845 I półr. 3,6 2007 113 901 568 5 808 979,0 5,1 2008 116 635 206 8 164 464,4 7,0 2009 119 434 451 10 390 797,2 8,7 2010 122 300 878 12 719 291,3 10,4

16 URZĄD REGULACJI ENERGETYKI 16 Realizacja obowiązku EE – OZE w latach 2005 -2010 Rok Sprzedaż (wg MG) odbiorcom końcowym (2,75%) [MWh] Ilość EE - OZE wg SP [MWh] Udział OZE wykonany [%] Udział OZE wymagany wg rozp MG [%] 2005 108 625 000 3 760 301,676 3,448 3,1 2006 I półr. 55 806 094 I półr. 2 138 659,840 I półr. 3,832 I półr. 3,6 2007 114 681 523 5 848 757,7 5,1 2008 117 835 265 8 248 468,5 7,0 2009 121 075 734 10 533 588,8 8,7 2010 124 405 317 12 938 152,9 10,4

17 URZĄD REGULACJI ENERGETYKI 17 Obrót PMSP na TGE 30 sesji (od 28-12-2005 r. do 19-07-2006 r.) Nazwa kontraktu System notowań Kurs Wolumen obrotu [MWh] Liczba transakcji Index Rynku Praw Majątkowych jednolityminmax Od 28-12-2005 r. (1 sesja) do 19-07-2006 r. (30 sesja) Ciągły 143 376,91 Brak danych Jednolity 147 100,47 Brak danych Pozasesyjny 1 642 655,24 1104

18 URZĄD REGULACJI ENERGETYKI 18 Podstawowe założenia mechanizmu zbywalnych świadectw pochodzenia (obowiązuje od 1 X 2005 r.) OZE generuje dwa produkty: energia i świadectwa pochodzenia Wszystkie OZE posiadają koncesje Świadectwa pochodzenia wystawiane są przez Prezesa URE Obowiązek zakupu całej produkcji energii w OZE przez sprzedawcę z urzędu po cenach rynkowych (średnia cena energii na rynku konkuren.) Obowiązek posiadania świadectw pochodzenia spoczywa na podmiotach (wytwórcach i przeds. obrotu) sprzedających en. elektr. odbiorcom końcowym Obrót prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia na rynku giełdowym

19 URZĄD REGULACJI ENERGETYKI 19 Podstawowe założenia mechanizmu zbywalnych świadectw pochodzenia (obowiązuje od 1 X 2005 r.) OZE generuje dwa produkty: energia i świadectwa pochodzenia Wszystkie OZE posiadają koncesje Świadectwa pochodzenia wystawiane są przez Prezesa URE Obowiązek zakupu całej produkcji energii w OZE przez sprzedawcę z urzędu po cenach rynkowych (średnia cena energii na rynku konkuren.) Obowiązek posiadania świadectw pochodzenia spoczywa na podmiotach (wytwórcach i przeds. obrotu) sprzedających en. elektr. odbiorcom końcowym Obrót prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia na rynku giełdowym

20 Lp. Rodzaj OZE Liczba instalac wytw. Moc zainsta- lowana I kwartał 2006 r.II kwartał 2006 r.I Półrocze 2006 r. [szt.][MW] Ilość energii [MWh] Liczb ŚP [szt.] Ilość energii [MWh] Liczba ŚP [szt.] IIość enegii [MWh] Liczba ŚP [szt.] (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11) 1. Elektrownie wytwarzające z biogazu wytwarzające z biogazu z oczyszczalni ścieków BGO 1610,9137 403,33998 576,407915 979,74618 wytwarzające z biogazu rolniczego BGR 10,230336,0001319,1901655,1902 wytwarzające z biogazu składowiskowego BGS 5725,06717 867,0725418 688,3366936 555,408123 2. Elektrownie wytwarzające z biomasy wytwarzające z biomasy z odpadów leśnych, rolniczych, ogrodowych BMG 20,790302,3602302,8133605,1735 wytwarzające z biomasy mieszanej BMM 328,10523 594,0013 3 wytwarzające z biomasy z odpadów przemysłowych drewnopochodnych i celulozowo-papierniczych. BMP 4214,000102 439,7688123 422,4008225 862,16816 3. Elektrownie wiatrowe zlokalizowane na lądzie WIL 96148,97244 131,7546549 201,7508393 333,504148 4. Elektrownie wodne przepływowe do 0,3 MW WOA 540 40,38228 490,09649236 573,64059765 063,7361 089 przepływowe do 1 MW WOB 69 42,41331 630,1948140 693,84813872 324,042219 przepływowe do 5 MW WOC 55 128,07188 934,06781125 214,072123214 148,139204 przepływowe do 10 MW WOD 6 47,82035 176,1261154 181,6861889 357,81229 przepływowe powyżej 10 MW WOE 6 289,800193 303,0568381 482,24312574 785,29920 szczytowo-pompowa lub przepływowa z członem pompowym WOF 4532,68042 893,6507122 254,7427165 148,39214 5. Elektrownie wykorzystujące technologię współspalania paliwa kopalne i biomasa WSB 15-249 374,19923309 613,53225558 987,73148 paliwa kopalne i biogaz WSG 115,500750,28121 509,21832 259,4995 (Wg stanu na dzień 31 października 2006 r). RAZEM866 625,963 847 1 272 033,8771 0962 138 659,841 943 WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ODNAWIALNYCH ŹRÓDŁACH ENERGII W 2006 R. (na postawie wydanych przez URE świadectw pochodzenia)


Pobierz ppt "URZĄD REGULACJI ENERGETYKI 1 Odnawialne źródła energii na gospodarczej mapie Polski (regulacja rynku energii odnawialnej) Marek Krawczyński Departament."

Podobne prezentacje


Reklamy Google