Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

URZĄD REGULACJI ENERGETYKI 1 Odnawialne źródła energii na gospodarczej mapie Polski (regulacja rynku energii odnawialnej) Marek Krawczyński Departament.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "URZĄD REGULACJI ENERGETYKI 1 Odnawialne źródła energii na gospodarczej mapie Polski (regulacja rynku energii odnawialnej) Marek Krawczyński Departament."— Zapis prezentacji:

1 URZĄD REGULACJI ENERGETYKI 1 Odnawialne źródła energii na gospodarczej mapie Polski (regulacja rynku energii odnawialnej) Marek Krawczyński Departament Przedsiębiorstw Energetycznych Wydział Energii Odnawialnej e- mail: Lublin, 14 grudnia 2006 r.

2 URZĄD REGULACJI ENERGETYKI 2 Uzyskanie koncesji na wytwarzanie energii w OZE Niezbędne do wprowadzania do KSE energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych zasobów energii Konieczne do wnioskowania o wydanie świadectw pochodzenia energii z OZE Wydawana na wniosek użytkownika jednostki wytwórczej Z wnioskiem o udzielenie koncesji konieczne jest dostarczenie określonych dokumentów

3 URZĄD REGULACJI ENERGETYKI 3 Obowiązek zakupu energii elektrycznej z OZE Sprzedawca z urzędu jest obowiązany do zakupu energii elektrycznej wytworzonej w OZE przyłączonych do sieci, znajdujących się w jego obszarze działania. Energia ta musi być oferowana przez wytwórców, którzy uzyskali koncesję na jej wytwarzanie w OZE. Zakup energii odbywa się po średniej cenie sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w poprzednim roku kalendarzowym. Za uchylanie się od tego obowiązku Prezes URE nakłada karę w wysokości nie mniejszej od iloczynu średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w poprzednim roku kalendarzowym oraz ilości energii, od której zakupu sprzedawca z urzędu uchyla się.

4 URZĄD REGULACJI ENERGETYKI 4 Podstawowe założenia mechanizmu zbywalnych świadectw pochodzenia (obowiązującego od 1 X 2005 r.) OZE generuje dwa produkty: energia i świadectwa pochodzenia Wszystkie OZE posiadają koncesje Świadectwa pochodzenia wystawiane są przez Prezesa URE Obowiązek zakupu całej produkcji energii w OZE przez sprzedawcę z urzędu po cenach rynkowych (średnia cena energii na rynku konkuren.) Obowiązek posiadania świadectw pochodzenia spoczywa na podmiotach (wytwórcach i przedsiębiorstwach obrotu) sprzedających energię elektryczną odbiorcom końcowym Obrót prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia na rynku giełdowym

5 URZĄD REGULACJI ENERGETYKI 5 Obowiązki od 1 X 2005 Wytwórca OZE Sprzedawca z Urzędu PE sprzedające EE odbiorcom końcowym Art. 9 a, ust. 1 Art. 9 a, ust. 6 Energia elektryczna Świadectwa Pochodzenia

6 URZĄD REGULACJI ENERGETYKI 6 Obowiązek w odniesieniu do SP Przedsiębiorstwo energetyczne sprzedające energię odbiorcom końcowym, przyłączonym do sieci na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązane: –uzyskać i przedstawić do umorzenia Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki świadectwo pochodzenia energii z OZE, lub –uiścić opłatę zastępczą odpowiednio do brakującej ilości ŚP. Jednostkowa opłata zastępcza wynosi 240 zł/MWh (w 2006 r.) i podlega od 2007 r. corocznej waloryzacji średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem z poprzedniego roku kalendarzowego.

7 URZĄD REGULACJI ENERGETYKI 7 Wysokość kary za rok 2005 Kara za niewypełnienie obowiązku przedstawienia do umorzenia ŚP energii odnawialnej (lub wniesienia opłaty zastępczej) nie może być mniejsza niż: Gdzie: K – Kara w danym roku O z – Opłata zastępcza do zapłacenia w danym roku O zz – Opłata zastępcza zapłacona w danym roku zzz OOK 1,3 Kara za niewypełnienie obowiązku zakupu energii z OZE stanowi dochód NFOŚiGW

8 URZĄD REGULACJI ENERGETYKI 8 Wystawianie świadectw od 1 X 2005 r. OSD/OSP Potwierdzenie ilości EE wprowadzonej do sieci OSD/OSP Potwierdzenie ilości EE wprowadzonej do sieci Wytwórca (OZE) Złożenie wniosku o wydanie świadectwa OZE Kontrola wyników pomiarów Komunikacja niezgodności URE Wniosek – weryfikacja formalna i merytoryczna URE Wniosek – weryfikacja formalna i merytoryczna Wydanie świadectwa Odmowa wydania świadectwa do 14 dni Potwierdzony wniosek Zapisanie świadectwa w rejestrze na TGE TGE Rejestr SP i PM SP TGE Rejestr SP i PM SP Pierwsze zapisanie danych 30 X 2005 r.

9 URZĄD REGULACJI ENERGETYKI 9 AA 1. Wydanie dokumentu TGE 2. Umorzenie PMSP 1. Wydanie dokumentu TGE 2. Umorzenie PMSP Podmiot zobowiązany Dokument wydany przez TGE o posiadanych PMSP URE Umorzenie zgłoszonych SP URE Umorzenie zgłoszonych SP NFOŚiGW Wykonanie obowiązku Wniesienie opłaty zastępczej Umorzenie zgłoszonych SP 1. Wniosek o wydanie dok. potwierdzającego ilość PMŚP do umorzenia Dokument Musi nastąpić najpóźniej do 31 marca 2. Informacja o umorzonych SP Wniosek o umorzenie SP do których przeds posiada PMSP Musi nastąpić najpóźniej do 31 marca

10 URZĄD REGULACJI ENERGETYKI 10 AA Podmiot zobowiązany Kserokopia potwierdzenia. wniesienia. opłaty zastępczej URE Kontrola wypełnienia obowiązku URE Kontrola wypełnienia obowiązku Rozliczenie obowiązku Informacja o wielkości energii na umorzonych SP Oświadczenie o wielkości. sprzedaży dla odbiorców końcowych Wezwanie do przedstawienia dokumentów niezbędnych do zweryfikowania wypełnienia obowiązku, o którym mowa w art. 9a PE

11 URZĄD REGULACJI ENERGETYKI 11 Moc zainstalowana koncesjonowanych instalacji OZE Stan na r.

12 URZĄD REGULACJI ENERGETYKI 12 Moc zainstalowana instalacji OZE objętych promesami Stan na r.

13 URZĄD REGULACJI ENERGETYKI 13 Produkcja energii elektrycznej oraz świadectwa pochodzenia OZE od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r. Stan na r.

14 URZĄD REGULACJI ENERGETYKI 14 Produkcja energii elektrycznej oraz świadectwa pochodzenia OZE od 1stycznia do 30 czerwca 2006 r. (Stan na r.)

15 URZĄD REGULACJI ENERGETYKI 15 Realizacja obowiązku EE – OZE w latach Rok Sprzedaż (wg MG) odbiorcom końcowym (2,4%) [MWh] Ilość EE - OZE wg SP [MWh] Udział OZE wykonany [%] Udział OZE wymagany wg rozp MG [%] ,676 3,448 3, I półr I półr ,840 I półr. 3,845 I półr. 3, ,0 5, ,4 7, ,2 8, ,3 10,4

16 URZĄD REGULACJI ENERGETYKI 16 Realizacja obowiązku EE – OZE w latach Rok Sprzedaż (wg MG) odbiorcom końcowym (2,75%) [MWh] Ilość EE - OZE wg SP [MWh] Udział OZE wykonany [%] Udział OZE wymagany wg rozp MG [%] ,676 3,448 3, I półr I półr ,840 I półr. 3,832 I półr. 3, ,7 5, ,5 7, ,8 8, ,9 10,4

17 URZĄD REGULACJI ENERGETYKI 17 Obrót PMSP na TGE 30 sesji (od r. do r.) Nazwa kontraktu System notowań Kurs Wolumen obrotu [MWh] Liczba transakcji Index Rynku Praw Majątkowych jednolityminmax Od r. (1 sesja) do r. (30 sesja) Ciągły ,91 Brak danych Jednolity ,47 Brak danych Pozasesyjny ,

18 URZĄD REGULACJI ENERGETYKI 18 Podstawowe założenia mechanizmu zbywalnych świadectw pochodzenia (obowiązuje od 1 X 2005 r.) OZE generuje dwa produkty: energia i świadectwa pochodzenia Wszystkie OZE posiadają koncesje Świadectwa pochodzenia wystawiane są przez Prezesa URE Obowiązek zakupu całej produkcji energii w OZE przez sprzedawcę z urzędu po cenach rynkowych (średnia cena energii na rynku konkuren.) Obowiązek posiadania świadectw pochodzenia spoczywa na podmiotach (wytwórcach i przeds. obrotu) sprzedających en. elektr. odbiorcom końcowym Obrót prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia na rynku giełdowym

19 URZĄD REGULACJI ENERGETYKI 19 Podstawowe założenia mechanizmu zbywalnych świadectw pochodzenia (obowiązuje od 1 X 2005 r.) OZE generuje dwa produkty: energia i świadectwa pochodzenia Wszystkie OZE posiadają koncesje Świadectwa pochodzenia wystawiane są przez Prezesa URE Obowiązek zakupu całej produkcji energii w OZE przez sprzedawcę z urzędu po cenach rynkowych (średnia cena energii na rynku konkuren.) Obowiązek posiadania świadectw pochodzenia spoczywa na podmiotach (wytwórcach i przeds. obrotu) sprzedających en. elektr. odbiorcom końcowym Obrót prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia na rynku giełdowym

20 Lp. Rodzaj OZE Liczba instalac wytw. Moc zainsta- lowana I kwartał 2006 r.II kwartał 2006 r.I Półrocze 2006 r. [szt.][MW] Ilość energii [MWh] Liczb ŚP [szt.] Ilość energii [MWh] Liczba ŚP [szt.] IIość enegii [MWh] Liczba ŚP [szt.] (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11) 1. Elektrownie wytwarzające z biogazu wytwarzające z biogazu z oczyszczalni ścieków BGO 1610, , , ,74618 wytwarzające z biogazu rolniczego BGR 10,230336, , ,1902 wytwarzające z biogazu składowiskowego BGS 5725, , , , Elektrownie wytwarzające z biomasy wytwarzające z biomasy z odpadów leśnych, rolniczych, ogrodowych BMG 20,790302, , ,1735 wytwarzające z biomasy mieszanej BMM 328, , wytwarzające z biomasy z odpadów przemysłowych drewnopochodnych i celulozowo-papierniczych. BMP 4214, , , , Elektrownie wiatrowe zlokalizowane na lądzie WIL 96148, , , , Elektrownie wodne przepływowe do 0,3 MW WOA , , , , przepływowe do 1 MW WOB 69 42, , , , przepływowe do 5 MW WOC , , , , przepływowe do 10 MW WOD 6 47, , , ,81229 przepływowe powyżej 10 MW WOE 6 289, , , ,29920 szczytowo-pompowa lub przepływowa z członem pompowym WOF 4532, , , , Elektrownie wykorzystujące technologię współspalania paliwa kopalne i biomasa WSB , , ,73148 paliwa kopalne i biogaz WSG 115,500750, , ,4995 (Wg stanu na dzień 31 października 2006 r). RAZEM , , , WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ODNAWIALNYCH ŹRÓDŁACH ENERGII W 2006 R. (na postawie wydanych przez URE świadectw pochodzenia)


Pobierz ppt "URZĄD REGULACJI ENERGETYKI 1 Odnawialne źródła energii na gospodarczej mapie Polski (regulacja rynku energii odnawialnej) Marek Krawczyński Departament."

Podobne prezentacje


Reklamy Google