Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Instytut Neofilologii i Komunikacji Społecznej Politechniki Koszalińskiej INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2009/2010.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Instytut Neofilologii i Komunikacji Społecznej Politechniki Koszalińskiej INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2009/2010."— Zapis prezentacji:

1 Instytut Neofilologii i Komunikacji Społecznej Politechniki Koszalińskiej INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2009/2010

2 Witam wszystkich uczestników dzisiejszego spotkania Witam pracowników Instytutu Witam studentów Instytutu Witam zaproszonych gości

3 Szczególnie ciepło myślę o naszych nowych studentach, którzy stoją u progu swojej edukacji akademickiej. Witam Was serdecznie i dziękuję Wam za wybór naszego Instytutu oraz zaufanie, jakim nas obdarzyliście. W imieniu wszystkich pracowników Instytutu pragnę Was zapewnić, że zrobimy wszystko, aby Wasze najbliższe 3 lata były nie tylko okresem wytężonej nauki, ale również czasem wszechstronnego rozwoju, realizacji aspiracji edukacyjnych, osobistych i zawodowych. Studia to jeden z najwspanialszych okresów w życiu dorosłego człowieka. Życzę Wam udanego startu, za który trzymam kciuki! Witam studentów I rocznika

4 Studiorum necesse est Studiowanie rzeczą konieczną jest, można powiedzieć parafrazując słynne powiedzenie Pompejusza: Navigare necesse est (żeglowanie rzeczą konieczną jest). Navigare necesse est, vivere non est necesse

5 Dwadzieścia lat temu mieliśmy zaledwie 400 tys. studentów, co dawało współczynnik skolaryzacji 0,13; czyli 1/10 młodych ludzi był na studiach. W nowym roku akademickim 2009/2010 naukę w szkołach wyższych w Polsce rozpocznie ok. 550 tys. studentów pierwszego roku. Łącznie, w ponad 450 uczelniach, w tym 135 publicznych, studia podejmie ok. 2 mln osób, co przy 3,6 ml osób w wieku studenckim daje współczynnik skolaryzacji = 054 Studiorum necesse est

6 Nasza więź ze wspólnotą Odnajdywanie siebie wśród innych zawsze było i jest jednym z podstawowych wyzwań, jakie stają przed człowiekiem i przed organizacją. Przybiera ono postać pytania o jego indywidualizm bądź o poczucie wspólnoty, czyli o jego odrębność albo rodzimość, klanowość bądź też plemienność. Czym jest wobec tego nasza wspólnota?

7 Politechnika Koszalińska W tegorocznej rekrutacji na studia zakwalifikowano 3 130 osób, w tym 436 osób z naszego Instytutu. Po 40 latach istnienia (w roku akademickim 2008/2009 w Politechnice Koszalińskiej studiowało 10751 osób na 21 kierunkach w 65 specjalnościach. Koszalin należy do jednego z 17 miast posiadających Politechnikę. Została ona utworzona. jako Wyższa Szkoła Inżynierska, 8 czerwca 1968 r. i w tym dniu obchodzi swoje święto. 1 września 1968 r. na 2 kierunkach (budowlanym i mechanicznym) rozpoczęło kształcenie 180 osób.

8 Jednostki organizacyjne Politechniki Koszalińskiej 1.Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska 2. Wydział Mechaniczny 3.Wydział Elektroniki i Informatyki 4.Instytut Ekonomii i Zarządzania 5.Instytut Wzornictwa 6.Instytut Polityki Społecznej i Stosunków Międzynarodowych 7.Instytut Mechatroniki Nanotechnologii i Techniki Próżniowej 8.Instytut Neofilologii i Komunikacji Społecznej 9.Instytut Pedagogiki (w organizacji od 16.09.2009)

9 Powstanie Instytutu UCHWAŁA Nr 2/2007 Senatu Politechniki Koszalińskiej z dnia 17 stycznia 2007 r. w sprawie zmiany nazwy Instytutu Neofilologii i Europeistyki na Instytut Neofilologii i Komunikacji Społecznej

10 Co tworzy Uczelnię? Uczelni nie tworzą uchwały, budynki czy miejsce jej położenia. Uczelnię tworzą ludzie, pracownicy i studenci, i ich dokonania.

11 Podziękowania dotychczasowym władzom Instytutu za nieprzeciętny wkład pracy w jego organizację. Prof. dr hab. Bolesław Andrzejewski - Dyrektor Instytutu Dr Anna Mrożewska - Zastępca Dyrektora ds. Naukowo-Badawczych Dr Wojciech Klepuszewski - Zastępca Dyrektora ds.Kształcenia Dr Monika Kaczmarek-Śliwińska - Zastępca Dyrektora ds.Studenckich

12

13 a Tożsamość Instytutu wynika z odrębności kierunków studiów realizowanych w Politechnice Koszalińskiej. Instytut Neofilologii i Komunikacji Społecznej jest jedną z samodzielnych jednostek organizacyjnych, działającą na prawach wydziału, w której prowadzone są studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne na dwóch kierunkach: filologia, filologia angielska oraz filologia germańska, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, specjalności: - public relations i rzecznictwo prasowe - media cyfrowe i komunikacja elektroniczna. Nasza tożsamość

14 Misją Instytutu jest szerokie kształcenie umiejętności komunikowania się. Człowiek to istota społeczna,żeby funkcjonować w społeczeństwie musi umieć porozumiewać się z innymi jego uczestnikami. Problem jakości komunikacji to jedno z najważniejszych wyzwań XXI wieku. Misja Instytutu

15 Komunikacja jest procesem wymiany informacji, lecz nie każdy zasób informacji tworzy wiedzę, której oczekuje student. Informacja, nawet uogólniona, nie jest wiedzą, choć nie ma wiedzy bez informacji. Nie jest wiedzą, bowiem nie zawiera w sobie odpowiedzi na pytanie dlaczego?, co jest charakterystyczne dla wiedzy. Od komunikacji do wiedzy

16 Wiedzę buduje się z informacji, jak dom z kamienia; ale zbiór informacji nie jest wiedzą, jak stos kamieni nie jest domem. (Henri Poincare) Wiedza nie jest mądrością, choć nie ma mądrości bez wiedzy Od wiedzy do mądrości

17 Żyjemy w epoce informacji i wiedzy, ale nie mądrości. Mądrość jest to technologia dobrego życia. Jest to stwierdzenie tak ważne, a mimo to tak często niezrozumiane. (J. M. Bocheński Podręcznik mądrości tego Świata, Wyd. Philed Kraków, 1992) Aby przejść z wiedzy do mądrości, potrzebna jest refleksja, która wynika z naszych celów i dążeń. Czym jest mądrość? Quo Vadis, Domine?

18 Człowiek mądry winien łączyć w sobie: - umiejętność oddzielania informacji właściwych od niewłaściwych. - rozumienie świata bazujące na wiedzy. - zdolność do właściwego przekształcania wiedzy w mądrość, bazującą na wartościach umocowanych w tradycji i refleksji humanistycznej. Technologia mądrości?

19 Celu uczenia nie można sprowadzić do zapamiętania określonej sumy wiadomości i wyrobienia pewnej ilości nawyków. Prawdziwe wykształcenie winno mieć na celu m.in. biegłość w myśleniu, w zdobywaniu nowych wiadomości i operowaniu wiedzą w nowych sytuacjach. Cel uczenia

20 Chcemy wykreować człowieka, który potrafi spożytkować swoją wiedzę i umiejętności w integrującym się społeczeństwie Europy. Dokąd zmierzamy? Naszym celem jest kształtowania postaw absolwentów w kontekście tworzenia społeczeństwa mądrości.

21 Instytut w swojej misji wychodzi z założenia, że jakość stosunków międzyludzkich określona jest jakością ich wzajemnej komunikacji. Instytut z jednej strony stawia na podniesienie jakości kształtowania i przekazywania informacji (kierunek dziennikarstwo i komunikacja społeczna), z drugiej zaś na rozumienie informacji w światowej przestrzeni edukacyjnej i cywilizacyjnej (kierunek filologia angielska i germańska). Tym, co wyróżnia nasz Instytut jest szeroki udział w programach kształcenia przedmiotów praktycznych. Nasze priorytety

22 Efektem kształcenia winna być synteza trzech rodzajów wiedzy w kierunku mądrości: 1. wiedza i rozumienie wiem co? 2. wiedza jak działać wiem jak? 3. wiedza jak należy wiem jak być Efekt kształcenia Chcemy to uzyskać przez synergizm wynikający z unowocześniania programów nauczania, podnoszenia poziomu kwalifikacji swojej kadry naukowo- dydaktycznej oraz rozwój bazy dydaktycznej Instytutu.

23 Filologia angielska Stacjonarne Niestacjonarne I rok 144 55 II rok 98 18 III rok 71 19 Razem 313 92 Łącznie 405 Liczba studentów w Instytucie na rok akad. 2009/2010

24 Filologia germańska Stacjonarne Niestacjonarne I rok 49 12 II rok 26 7 III rok 41 12 Razem 116 31 Łącznie 147 Liczba studentów w Instytucie na rok akad. 2009/2010 Razem kierunek filologia 552 osoby

25 Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Stacjonarne Niestacjonarne I rok 130 46 II rok 116 44 III rok 112 56 Razem 358 146 Łącznie 504 Razem w Instytucie 1056 osób Liczba studentów w Instytucie na rok akad. 2009/2010

26 Kadra Instytutu Profesorowie i doktorzy habilitowani 12 Doktorzy 14 Pozostali nauczyciele akademiccy 18 Pracownicy administracyjni 7 Łącznie 51 osób

27 Struktura organizacyjna Instytutu Kierunek studiów: Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna Kierunek studiów: Filologia Angielska i Germańska Zakład Filologii Germańskiej Kierownik A. Mrożewska Zakład Filologii Angielskiej Kierownik W. Klepuszewski Zakład Komunikacji i Nauk Społecznych Kierownik Ż. Wolniak-Wezgraj Zakład Dziennikarstwa i Nowych Mediów Kierownik E. Juszczak- Maraszkiewicz Dziekanat kierunku filologicznego M. Kochanowska L. Majchrzak Dziekanat kierunku dziennikarstwa J. Jabłońska E. Hońko Sekcja administracyjna A. Pawlewicz A.Kwiatkowska Sekcja ekonomiczna D. Kurkus Zastępca dyrektora ds. naukowych prof. dr hab. B. Andrzejewski Zastępca dyrektora ds. studenckich d r P. Chrzczonowicz Zastępca dyrektora ds. dydaktycznych vacat Kierownik administracyjny mgr K. Ziobro DYREKTOR Prof. nadzw. dr hab. inż. B. Słowiński Sekretariat Instytutu Rada Instytutu

28 Zakład Filologii Germańskiej 1.dr Anna Mrożewska kierownik Zakładu 2.prof. dr hab. Bolesław Andrzejewski 3.prof. nadzw. dr hab. Peter Garbe 4.prof. dr hab. Jan Watrak 5.prof. dr hab. Klaus Hammer 6.prof. nadzw. dr hab. Wolfgang Libernickel 7.prof. dr hab. Eberhard Demm 8.dr Anna Nieroda-Kowal 9.dr Krzysztof Nerlicki 10.mgr Magdalena Klepuszewska 11.mgr Ewa Lemiesz 12.mgr Michał Szczawiński 13.mgr Wiesław Trojanowicz 14.mgr Ewa Bartosiak 15.mgr Marek Kieś 16. mgr Agnieszka Świrko

29 Zakład Filologii Angielskiej 1.dr Wojciech Klepuszewski Kierownik Zakładu 2. prof. nadzw. dr hab. Jacek Fabiszak 3.prof. dr Stephen Butler 4.dr Brygida Gasztold 5.dr Mariusz Zborowski 6.dr Małgorzata Ekiert 7.Andrew Dixon 8.mgr Anna Hajek 9.mgr Monika Ziętek 10.mgr Marta Górecka 11.Rohan Crickmar 12.mgr Izabela Dixon 13.mgr Agnieszka Marciniak 14.mgr Jacek Czyżyk 15. John Stone

30 Zakład Dziennikarstwa i Nowych Mediów 1. dr Elżbieta Juszczak-Maraszkiewicz – Kierownik Zakładu 2. prof. nadzw. dr hab. inż. Bronisław Słowiński 3. prof. nadzw. dr hab. Jan Kania 4. dr Zenon Kachnicz 5. dr Krzysztof Łuszczek 6. dr inż. Mirosław Wiśniewski 7. dr Iwona Wierzchowiecka 8. mgr Małgorzata Kołowska 9. mgr Jolanta Rudnik 10. red. R. Brzostek – współpraca (dziennikarstwo- fotografia) 11. red. Radosław Jankowski – współpraca (dziennikarstwo internetowe) 12. red. B. Kittel – współpraca (dziennikarstwo śledcze) 13. red. Wiesław Miller – współpraca (dziennikarstwo prasowe) 14. red. Sławomir Pankowski – współpraca (dziennikarstwo telewizyjne) 15. red. Dariusz Pawlikowski – współpraca (dziennikarstwo radiowe)

31 Zakład Komunikacji i Nauk Społecznych 1. Żaklina Wolniak-Wezgraj – Kierownik Zakładu 2. prof. Z. Kroplewski 3. prof. J. Nikołajew 4. dr M. Kaczmarek-Śliwińska 5. dr M. Kołaciński 6. dr P. Szarszewski 7. dr L. Sudakiewicz 8. dr P. Chrzczonowicz 9. mgr G. Śliżewski – współpraca (rzecznictwo prasowe)

32


Pobierz ppt "Instytut Neofilologii i Komunikacji Społecznej Politechniki Koszalińskiej INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2009/2010."

Podobne prezentacje


Reklamy Google