Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2009/2010

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2009/2010"— Zapis prezentacji:

1 INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2009/2010
Instytut Neofilologii i Komunikacji Społecznej Politechniki Koszalińskiej INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2009/2010

2 Witam zaproszonych gości
Witam pracowników Instytutu Witam studentów Instytutu Witam wszystkich uczestników dzisiejszego spotkania

3 Witam studentów I rocznika
Szczególnie ciepło myślę o naszych nowych studentach, którzy stoją u progu swojej edukacji akademickiej. Witam Was serdecznie i dziękuję Wam za wybór naszego Instytutu oraz zaufanie, jakim nas obdarzyliście. W imieniu wszystkich pracowników Instytutu pragnę Was zapewnić, że zrobimy wszystko, aby Wasze najbliższe 3 lata były nie tylko okresem wytężonej nauki, ale również czasem wszechstronnego rozwoju, realizacji aspiracji edukacyjnych, osobistych i zawodowych. Studia to jeden z najwspanialszych okresów w życiu dorosłego człowieka. Życzę Wam udanego startu, za który trzymam kciuki!

4 „Studiowanie rzeczą konieczną jest”,
 ”Studiorum necesse est” „Studiowanie rzeczą konieczną jest”, można powiedzieć parafrazując słynne powiedzenie Pompejusza: „Navigare necesse est” (żeglowanie rzeczą konieczną jest). „Navigare necesse est, vivere non est necesse”

5 Studiorum necesse est Dwadzieścia lat temu mieliśmy zaledwie 400 tys. studentów, co dawało współczynnik skolaryzacji 0,13; czyli 1/10 młodych ludzi był na studiach. W nowym roku akademickim 2009/2010 naukę w szkołach wyższych w Polsce rozpocznie ok. 550 tys. studentów pierwszego roku. Łącznie, w ponad 450 uczelniach, w tym 135 publicznych, studia podejmie ok. 2 mln osób, co przy 3,6 ml osób w wieku studenckim daje współczynnik skolaryzacji = 054

6 Nasza więź ze wspólnotą
Odnajdywanie siebie wśród innych zawsze było i jest jednym z podstawowych wyzwań, jakie stają przed człowiekiem i przed organizacją. Przybiera ono postać pytania o jego indywidualizm bądź o poczucie wspólnoty, czyli o jego odrębność albo „rodzimość”, klanowość bądź też plemienność. Czym jest wobec tego nasza wspólnota?

7 Politechnika Koszalińska
Koszalin należy do jednego z 17 miast posiadających Politechnikę. Została ona utworzona. jako Wyższa Szkoła Inżynierska, 8 czerwca 1968 r. i w tym dniu obchodzi swoje święto. 1 września 1968 r. na 2 kierunkach (budowlanym i mechanicznym) rozpoczęło kształcenie 180 osób. Po 40 latach istnienia (w roku akademickim 2008/2009 w Politechnice Koszalińskiej studiowało osób na 21 kierunkach w 65 specjalnościach. W tegorocznej rekrutacji na studia zakwalifikowano osób, w tym 436 osób z naszego Instytutu.

8 Jednostki organizacyjne Politechniki Koszalińskiej
1.Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska 2. Wydział Mechaniczny 3.Wydział Elektroniki i Informatyki 4.Instytut Ekonomii i Zarządzania 5.Instytut Wzornictwa 6.Instytut Polityki Społecznej i Stosunków Międzynarodowych 7.Instytut Mechatroniki Nanotechnologii i Techniki Próżniowej 8.Instytut Neofilologii i Komunikacji Społecznej 9.Instytut Pedagogiki (w organizacji od )

9 „Instytut Neofilologii i Komunikacji Społecznej”
Powstanie Instytutu UCHWAŁA Nr 2/2007 Senatu Politechniki Koszalińskiej z dnia 17 stycznia 2007 r. w sprawie zmiany nazwy Instytutu Neofilologii i Europeistyki na „Instytut Neofilologii i Komunikacji Społecznej”

10 Uczelni nie tworzą uchwały, budynki czy miejsce jej położenia.
Co tworzy Uczelnię? Uczelni nie tworzą uchwały, budynki czy miejsce jej położenia. Uczelnię tworzą ludzie, pracownicy i studenci, i ich dokonania.

11 Podziękowania dotychczasowym władzom Instytutu za nieprzeciętny wkład pracy w jego organizację.
Prof. dr hab. Bolesław Andrzejewski - Dyrektor Instytutu Dr Anna Mrożewska - Zastępca Dyrektora ds. Naukowo-Badawczych Dr Wojciech Klepuszewski - Zastępca Dyrektora ds.Kształcenia Dr Monika Kaczmarek-Śliwińska - Zastępca Dyrektora ds.Studenckich

12

13 filologia, filologia angielska oraz filologia germańska,
Nasza tożsamość a Tożsamość Instytutu wynika z odrębności kierunków studiów realizowanych w Politechnice Koszalińskiej. Instytut Neofilologii i Komunikacji Społecznej jest jedną z samodzielnych jednostek organizacyjnych, działającą na prawach wydziału, w której prowadzone są studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne na dwóch kierunkach: filologia, filologia angielska oraz filologia germańska, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, specjalności: - public relations i rzecznictwo prasowe media cyfrowe i komunikacja elektroniczna.

14 Misja Instytutu „Misją Instytutu jest szerokie kształcenie umiejętności komunikowania się”. Człowiek to istota społeczna,żeby funkcjonować w społeczeństwie musi umieć porozumiewać się z innymi jego uczestnikami. Problem jakości komunikacji to jedno z najważniejszych wyzwań XXI wieku.

15 Od komunikacji do wiedzy
Komunikacja jest procesem wymiany informacji, lecz nie każdy zasób informacji tworzy wiedzę, której oczekuje student. Informacja, nawet uogólniona, nie jest wiedzą, choć nie ma wiedzy bez informacji. Nie jest wiedzą, bowiem nie zawiera w sobie odpowiedzi na pytanie „dlaczego?”, co jest charakterystyczne dla wiedzy.

16 Wiedza nie jest mądrością, choć nie ma mądrości bez wiedzy
Od wiedzy do mądrości „Wiedzę buduje się z informacji, jak dom z kamienia; ale zbiór informacji nie jest wiedzą, jak stos kamieni nie jest domem” (Henri Poincare) Wiedza nie jest mądrością, choć nie ma mądrości bez wiedzy

17 „Quo Vadis, Domine”? Czym jest mądrość?
Żyjemy w epoce informacji i wiedzy, ale nie mądrości. „Mądrość jest to technologia dobrego życia Jest to stwierdzenie tak ważne, a mimo to tak często niezrozumiane”. (J. M. Bocheński „Podręcznik mądrości tego Świata”, Wyd. Philed Kraków, 1992) Aby przejść z wiedzy do mądrości, potrzebna jest refleksja, która wynika z naszych celów i dążeń. „Quo Vadis, Domine”?

18 Technologia mądrości? Człowiek mądry winien łączyć w sobie: - umiejętność oddzielania informacji właściwych od niewłaściwych. - rozumienie świata bazujące na wiedzy. - zdolność do właściwego przekształcania wiedzy w mądrość, bazującą na wartościach umocowanych w tradycji i refleksji humanistycznej.

19 Cel uczenia Celu uczenia nie można sprowadzić do zapamiętania określonej sumy wiadomości i wyrobienia pewnej ilości nawyków. Prawdziwe wykształcenie winno mieć na celu m.in. biegłość w myśleniu, w zdobywaniu nowych wiadomości i operowaniu wiedzą w nowych sytuacjach.

20 Dokąd zmierzamy? Naszym celem jest kształtowania postaw absolwentów w kontekście tworzenia „społeczeństwa mądrości”. Chcemy wykreować człowieka, który potrafi spożytkować swoją wiedzę i umiejętności w integrującym się społeczeństwie Europy.

21 Nasze priorytety Instytut w swojej misji wychodzi z założenia, że jakość stosunków międzyludzkich określona jest jakością ich wzajemnej komunikacji. Instytut z jednej strony stawia na podniesienie jakości kształtowania i przekazywania informacji (kierunek dziennikarstwo i komunikacja społeczna), z drugiej zaś na rozumienie informacji w światowej przestrzeni edukacyjnej i cywilizacyjnej (kierunek filologia angielska i germańska). Tym, co wyróżnia nasz Instytut jest szeroki udział w programach kształcenia przedmiotów praktycznych.

22 1. wiedza i rozumienie „wiem co”? 2. wiedza jak działać „wiem jak?
Efekt kształcenia Efektem kształcenia winna być synteza trzech rodzajów wiedzy w kierunku mądrości: 1. wiedza i rozumienie „wiem co”? 2. wiedza jak działać „wiem jak? 3. wiedza jak należy „wiem jak być” Chcemy to uzyskać przez synergizm wynikający z unowocześniania programów nauczania, podnoszenia poziomu kwalifikacji swojej kadry naukowo-dydaktycznej oraz rozwój bazy dydaktycznej Instytutu.

23 Liczba studentów w Instytucie na rok akad. 2009/2010
Filologia angielska Stacjonarne Niestacjonarne I rok II rok III rok Razem Łącznie

24 Liczba studentów w Instytucie na rok akad. 2009/2010
Filologia germańska Stacjonarne Niestacjonarne I rok II rok III rok Razem Łącznie Razem kierunek filologia osoby

25 Liczba studentów w Instytucie na rok akad. 2009/2010
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Stacjonarne Niestacjonarne I rok II rok III rok Razem Łącznie Razem w Instytucie osób

26 Kadra Instytutu Profesorowie i doktorzy habilitowani 12 Doktorzy 14
Pozostali nauczyciele akademiccy Pracownicy administracyjni Łącznie osób

27 Struktura organizacyjna Instytutu
Kierunek studiów: Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna Filologia Angielska i Germańska Zakład Filologii Germańskiej Kierownik A. Mrożewska Angielskiej W. Klepuszewski Komunikacji i Nauk Społecznych Ż. Wolniak-Wezgraj Dziennikarstwa i Nowych Mediów Kierownik E. Juszczak-Maraszkiewicz Dziekanat kierunku filologicznego M. Kochanowska L. Majchrzak Dziekanat kierunku dziennikarstwa J. Jabłońska E. Hońko Sekcja administracyjna A. Pawlewicz A.Kwiatkowska Sekcja ekonomiczna D. Kurkus Zastępca dyrektora ds. naukowych prof. dr hab. B. Andrzejewski ds. studenckich d r P. Chrzczonowicz ds. dydaktycznych vacat Kierownik administracyjny mgr K. Ziobro DYREKTOR Prof. nadzw. dr hab. inż. B. Słowiński Sekretariat Instytutu Rada Instytutu

28 Zakład Filologii Germańskiej
dr Anna Mrożewska kierownik Zakładu prof. dr hab. Bolesław Andrzejewski prof. nadzw. dr hab. Peter Garbe prof. dr hab. Jan Watrak prof. dr hab. Klaus Hammer prof. nadzw. dr hab. Wolfgang Libernickel prof. dr hab. Eberhard Demm dr Anna Nieroda-Kowal dr Krzysztof Nerlicki mgr Magdalena Klepuszewska mgr Ewa Lemiesz mgr Michał Szczawiński mgr Wiesław Trojanowicz mgr Ewa Bartosiak mgr Marek Kieś 16. mgr Agnieszka Świrko

29 Zakład Filologii Angielskiej
dr Wojciech Klepuszewski Kierownik Zakładu prof. nadzw. dr hab. Jacek Fabiszak prof. dr Stephen Butler dr Brygida Gasztold dr Mariusz Zborowski dr Małgorzata Ekiert Andrew Dixon mgr Anna Hajek mgr Monika Ziętek mgr Marta Górecka Rohan Crickmar mgr Izabela Dixon mgr Agnieszka Marciniak mgr Jacek Czyżyk John Stone

30 Zakład Dziennikarstwa i Nowych Mediów
1. dr Elżbieta Juszczak-Maraszkiewicz – Kierownik Zakładu 2.     prof. nadzw. dr hab. inż. Bronisław Słowiński 3.    prof. nadzw. dr hab. Jan Kania 4.     dr Zenon Kachnicz 5.     dr Krzysztof Łuszczek 6.     dr inż. Mirosław Wiśniewski 7.     dr Iwona Wierzchowiecka 8.    mgr Małgorzata Kołowska 9.    mgr Jolanta Rudnik 10. red. R. Brzostek – współpraca (dziennikarstwo- fotografia) 11. red. Radosław Jankowski – współpraca (dziennikarstwo internetowe) 12. red. B. Kittel – współpraca (dziennikarstwo śledcze) 13. red. Wiesław Miller – współpraca (dziennikarstwo prasowe) 14. red. Sławomir Pankowski – współpraca (dziennikarstwo telewizyjne) 15. red. Dariusz Pawlikowski – współpraca (dziennikarstwo radiowe)

31 Zakład Komunikacji i Nauk Społecznych
1. Żaklina Wolniak-Wezgraj – Kierownik Zakładu 2.     prof. Z. Kroplewski 3.     prof. J. Nikołajew 4.     dr M. Kaczmarek-Śliwińska 5.     dr M. Kołaciński 6.     dr P. Szarszewski 7.     dr L. Sudakiewicz 8.     dr P. Chrzczonowicz 9.     mgr G. Śliżewski – współpraca (rzecznictwo prasowe)

32


Pobierz ppt "INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2009/2010"

Podobne prezentacje


Reklamy Google