Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zebranie z Rodzicami 17 września 2013

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zebranie z Rodzicami 17 września 2013"— Zapis prezentacji:

1 Zebranie z Rodzicami 17 września 2013
15.15 – – GOK –spotkanie z dyrektorem 16.00 – spotkanie z wychowawcą, wybór rad oddziałowych, zapoznanie z WSO, sprawy klasowe

2 Edukacja „CIĄGŁE TOCZENIE PIŁKI DO CELU”
Szkoła Podstawowa im. M. J. Piłsudskiego w Horyńcu-Zdroju Rok szkolny 2013/2014

3

4 Rodzina Obowiązki Wspólnota Tradycje Odpowiedzialność Prawa Budynek
DOM SZKOŁA Rodzina Obowiązki Wspólnota Tradycje Odpowiedzialność Prawa Budynek Miłość Przyjaźń Bezpieczeństwo Rodzina Nauka Obowiązki Wspólnota Tradycje Odpowiedzialność Prawa Budynek Miłość Przyjaźń Bezpieczeństwo

5 Porozumienie to podstawa każdej współpracy
Szkoła Dom

6 Kilka informacji o naszej szkole

7 2013/2014 Dyrektor: mgr Dorota Rachwalik
Wicedyrektor: mgr Dorota Ludwiczuk Liczba oddziałów: („zerówki”) Liczba nauczycieli:  22 pełnozatrudnionych + 6 niepełnozatrudnionych Liczba etatów niepedagogicznych: 12 Liczba uczniów: a)  klasy I – VI:            236 b)  klasy 0:

8 „Nie uczymy się dla szkoły, lecz dla życia”
MISJA SZKOŁY „Nie uczymy się dla szkoły, lecz dla życia”                                               Seneka Młodszy

9 MISJA SZKOŁY Chodzi nam o to, żeby najpotrzebniejszych rzeczy nauczyć porządnie i wyrobić w wychowanku prawy charakter.

10 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY
Przygotowanie możliwie najwięcej uczniów do dalszej nauki Dbanie o wyniki sprawdzianu i konkursów przedmiotowych. Zapewnienie bezpieczeństwa i propagowanie zdrowego stylu życia. Dobra współpracy z rodzicami i ze środowiskiem lokalnym. Doskonalenie umiejętności zawodowych nauczycieli Poprawa bazy szkoły.

11 STATUT Najważniejszy dokument normujący pracę szkoły

12 PROGRAM WYCHOWAWCZY Jednym z wielu zadań szkoły jest pomoc rodzicom w wychowywaniu dzieci. Pojęcie to przez lata ewaluowało, dawniej nakładano na szkołę więcej lub mniej obowiązków. Obecnie każda szkoła zakłada program wychowawczy i tylko od nauczycieli i rodziców zależy jak dobrze zostanie on zrealizowany.

13 ZASADY WSPÓŁŻYCIA W DOMU
W domu nie piszemy programu, planów ale rodzina jest podstawową instytucją wychowującą dzieci. Każdy rodzic ma w zamyśle jakiś plan wychowawczy i stara się go realizować. Jednakże celem każdego z nich jest prawidłowy rozwój dziecka i funkcjonowanie w rodzinie.

14 PLAN ZAJĘĆ DOMOWYCH Może nie zawsze zapisany w formie planu ale obowiązuje w każdej rodzinie. Każde dziecko wie, jakie są jego obowiązki i tak jak w przypadku planu lekcji wie, kiedy i co należy do jego zadań.

15 PLAN LEKCJI Lodówka, ściana w pokoju dziecka czy jakiekolwiek inne miejsce zajęte jest przez plan lekcji. To ważny element domowego krajobrazu, gdyż niejednokrotnie wokół niego toczy się życie pozostałych członków rodziny.

16 CZAS WOLNY Czas wolny dziecka jest to okres dnia, który pozostaje mu po wypełnieniu obowiązków szkolnych, domowych, czynności organizacyjno-porządkowych związanych z zachowaniem zdrowia i higieny, czas w którym może ono według swojego upodobania wypoczywać, bawić się i zaspokajać potrzeby wynikające z własnych zainteresowań.

17 WŁAŚCIWE SPOSOBY SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU
Czas spędzony z rodzicami i rodzeństwem Telewizja i komputer, ale pod kontrolą rodziców. Zainteresowania, w tym czytanie książek i ruch na świeżym powietrzu Spotkania z przyjaciółmi – „kontrolowane” przez rodziców.

18 NIEWŁAŚCIWE SPOSOBY SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU
ZAGROŻENIA Grupy nieformalne (młodzieżowe, sekty. Uzależnienie (Internet, telewizja....) Przemoc Agresja Ciągłe oglądanie telewizji. Gry komputerowe nieadekwatne do wieku dziecka. Niewłaściwe towarzystwo, np. grupy nieformalne. Zbyt dużo samotnie spędzanego wolnego czasu.

19 PROGRAM PROFILAKTYCZNY
Tworząc program profilaktyczny mamy przede wszystkim na uwadze właściwy rozwój dziecka jako jednostki i członka społeczności. Nasze działania to wzmacnianie zachowań pozytywnych oraz niwelowanie zachowań niepożądanych.

20 Wewnątrzszkolny System Oceniania
WSO – Dokument określający zasady oceniania, klasyfikowania i promowania

21 WYNIKI SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTÓW
Efekty pracy szkoły WYNIKI SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTÓW 2013

22

23 SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTÓW 2009- 2013

24

25 Uczmy samodzielności, i logicznego myślenia

26 Zadania stojące przed nauczycielami i rodzicami
Nauczmy dzieci uczyć się. Dostrzegajmy bogactwo w ich kreatywności (twórczości). Nie wyręczajmy dzieci.

27

28 Kreatywność w edukacji jest równie istotna jak nauka pisania i czytania. Powinna być traktowana na równi.

29 KOLEJNY SPRAWDZIAN KLAS SZÓSTYCH
1 KWIETNIA obowiązkowy, powszechny, w tej samej formule

30 zmiany od 2015! Dwie części: polonistyczno-matematyczna oraz z języka angielskiego(dwa dni egzaminacyjne) Część polonistyczno-matematyczna to : 1. zadania zamknięte polonistyczne i matematyczne, 2. wypowiedź pisemna na podany temat 3. zadania matematyczne wymagające prezentacji toku rozumowania (tekstowe) Sprawdzian z języka angielskiego składa się z zadań zamkniętych, wśród których jest rozumienie słuchanego tekstu.  

31 Uprawnienia laureatów na sprawdzianie od 2015 r.
Jest: Będzie: laureaci są zwolnieni ze sprawdzianu Laureaci, są zwolnieni: z odpowiedniej części sprawdzianu: z części polonistycznej b) z części matematycznej z języka obcego. Laureat konkursu z historii lub przyrody nie jest zwalniany ze sprawdzianu w żadnej części.

32 WNIOSKI Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY
1. Na lekcjach j. polskiego i matematyki systematycznie przygotowywać szóstoklasistów do kwietniowego sprawdzianu.

33 WNIOSKI Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY
2. Na wszystkich zajęciach kształcić umiejętność czytania ze zrozumieniem.

34 WNIOSKI Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY
3. Promować wartość edukacji poprzez organizację spotkań dzieci i młodzieży z absolwentami szkoły. .

35 WNIOSKI Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY
4. Organizować przyszłe uroczystości pożegnania absolwentów z udziałem uczniów klas piątych.

36 WNIOSKI Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY
5. Poprawa bezpieczeństwa w czasie przerw i zachowania dzieci w drodze na obiad.

37 WNIOSKI Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY
6. Zintensyfikować współpracę z rodzicami, rodzice partnerami szkoły.

38 SZKOŁA WSPÓŁPRACY Uczniowie i Rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły

39 WSPÓLNE CELE pracujemy razem (rodzice i wychowawca),
jesteśmy otwarci na sugestie i nowe pomysły, krytyka to ważna rzecz, ale tylko tzw. krytyka konstruktywna, bez kpiny i złości, naszym głównym celem jest dobro dziecka.

40 WYBORY RADY RODZICÓW Na zebraniach klasowych rodzice każdej klasy (oddziału) wybierają rady oddziałowe, składające się z trzech rodziców.

41 Członkowie każdej rady oddziałowej wybierają ze swojego grona przewodniczącego rady oddziałowej, następnie wypełniają protokół, w którym wskazują swojego przedstawiciela do Rady Rodziców.

42 Dyrektor po otrzymaniu protokołów ustali skład Rady Rodziców i zorganizuje pierwsze zebranie, wysyłając imienne zaproszenia.

43 Rada Rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.

44 Komunikaty

45 Serdecznie dziękujemy Wszystkim Rodzicom, którzy wzięli udział w akcji „PŁACĘ – POMAGAM”

46 Zajęcia pozalekcyjne Rodzice muszą wyrazić na piśmie zgodę na udział dziecka w każdej dodatkowej formie zajęć pozalekcyjnych.

47 ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
RODZICE DZIECI, KTÓRE MAJĄ ORZECZENIA O RÓŻNEGO RODZAJU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI, PROSZENI SĄ O DOSTARCZENIE DO SEKRETARIATU KOPII ORZECZEŃ.

48 PARKING Parking szkolny przeznaczony jest dla przewoźników, którzy dowożą i odwożą uczniów. Rodziców obowiązuje zakaz wjazdu lub przejazd jednokierunkowy, bez postoju.

49 SZATNIA Proszę rodziców o przychodzenie po dziecko dopiero po zakończeniu zajęć. Z szatni korzysta 236 uczniów, dlatego proszę również o nie wchodzenie do szatni. Pozwólmy dzieciom na samodzielność w ubieraniu i rozbieraniu.

50 Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2013/2014:
2 STYCZNIA 2014 – CZWARTEK PO PRZERWIE ŚWIĄTECZNEJ, 3 STYCZNIA 2014 – PIĄTEK PO PRZERWIE ŚWIĄTECZNEJ, 1 KWIETNIA 2014 –WTOREK - SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTÓW 2 MAJA 2014 – PIĄTEK PO 1 MAJA 25 CZERWCA 2014 – ŚRODA – POŻEGNANIE ABSOLWENTÓW, ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO KLAS VI 26 CZERWCA 2014 – CZWARTEK PRZED ZAKOŃCZENIEM ROKU SZKOLNEGO

51 Informator dla rodziców i uczniów powracających do polskiej szkoły
Opracowano poradnik on-line dla dyrektorów szkół i nauczycieli. Opracowano przewodnika po polskiej szkole pt. „Wracam do Polski…” dla uczniów i rodziców Przewodniki w wersji online są udostępnione pod adresem: powroty.otwartaszkola.pl

52 Zainicjować formy kontaktów pozalekcyjnych.
Na co powinni zwrócić uwagę wychowawcy: Przekazać uczniom i nauczycielom uczącym informacje na temat kultury kraju pochodzenia ucznia. Zapoznać się z najistotniejszymi zasadami funkcjonowania systemu edukacji w kraju, z którego przybywa uczeń. Zainicjować formy kontaktów pozalekcyjnych.

53 Plany zajęć, harmonogramy, najważniejsze dokumenty i regulaminy dostępne są na:
lub do wglądu w sekretariacie szkoły

54 INFORMACJE DLA RODZICÓW

55 Kampania medialna: „Szkoła promująca zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem”.

56 Cel priorytetowy: Propagowanie zdrowego stylu życia Edukacja dzieci i młodzieży szkolnej – zgodnie z zasadami programu „Szkoła promująca zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem”.

57 Źródło: COI Warszawa

58 Dziękuję za uwagę Opracowanie Dorota Rachwalik


Pobierz ppt "Zebranie z Rodzicami 17 września 2013"

Podobne prezentacje


Reklamy Google