Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BEZPIECZEŃSTWO Ochrona przeciwpożarowa i ratownictwo – działania Komendy Powiatowej PSP. Stan bezpieczeństwa publicznego – działania Komendy Powiatowej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BEZPIECZEŃSTWO Ochrona przeciwpożarowa i ratownictwo – działania Komendy Powiatowej PSP. Stan bezpieczeństwa publicznego – działania Komendy Powiatowej."— Zapis prezentacji:

1

2 BEZPIECZEŃSTWO Ochrona przeciwpożarowa i ratownictwo – działania Komendy Powiatowej PSP. Stan bezpieczeństwa publicznego – działania Komendy Powiatowej Policji. Ochrona przeciwpowodziowa – działania Kujawsko – Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Biuro Terenowe w Świeciu. Ratownictwo medyczne – działanie systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne – Szpitalny Oddział Ratunkowy. Zarządzanie Kryzysowe Starosty Świeckiego.

3 Ad.1. Ochrona przeciwpożarowa i ratownictwo – Komenda Powiatowa PSP

4 Wykres przedstawia tendencję wzrostową i spadkową zdarzeń na przełomie lat 2006 – 2012.

5 Ocena stanu zabezpieczenia operacyjnego powiatu.
Wyposażenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz jednostki ratowniczo – gaśniczej w środki i sprzęt pozwalają na wykonywanie podstawowych zadań nałożonych na Państwową Straż Pożarną. Współdziałanie podczas działań ratowniczo – gaśniczych z jednostkami ochotniczej straży pożarnej z terenu powiatu świeckiego umożliwia kierowanie działaniami na szczeblu interwencyjnym oraz taktycznym. Braki w wyposażeniu wynikające z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 22 września 2000 roku w sprawie szczegółowych zasad wyposażenia jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej są na bieżąco uzupełnianie zgodnie z opracowanym planem perspektywicznym.

6 Cele do realizacji Budowa nowej remizy.
Uzupełnianie wyposażenia KP PSP oraz jednostek OSP. Profilaktyka.

7 Stan bezpieczeństwa publicznego – działania Komendy Powiatowej Policji
Do najbardziej uciążliwych społecznie przestępstw należą przestępstwa kradzieży mienia ruchomego, kradzieży z włamaniem, kradzieży pojazdów, uszkodzenia mienia, przestępstwa rozbójnicze, bójki i pobicia z uszczerbkiem na zdrowiu.

8 Jest to 7 wybranych kategorii przestępstw pospolitych, na podstawie których ocenia się skuteczność pracy dochodzeniowo – śledczej komendy.

9 W zakresie dynamiki wszczęć w 7 podstawowych kategoriach KPP Świecie uzyskała 106,9% . Jest to wynik plasujący KPP w Świeciu na 14-stym miejscu w skali województwa.

10 W zakresie wykrywalności w 7 podstawowych kategoriach KPP Świecie w 2012 r. uzyskała wynik 52,8%, co w porównaniu z innymi jednostkami województwa plasuje naszą jednostkę na 9-tym miejscu.

11 AKTYWNOŚĆ POLICJANTÓW PIONU PREWENCJI KPP ŚWIECIE W 2012 ROKU.
Liczba bezwzględna policjantów skierowanych do służby patrolowej i obchodowej wszystkich komórek organizacyjnych KPP. Na spadek liczby służb patrolowych miały wpływ następujące czynniki: 1) Szkolenia - W okresie I-III Ogniwo Patrolowo-Interwencyjnego pełniło służbę w okrojonym składzie, gdzie 6 f-szy odbywało praktyki w Centrum Szkolenia Logistyki w Piasecznie, w okresie od VII- XII 2012r. 2 f-szy odbywało szkolenie w Centrum Szkolenia Policji w Sułkowicach. 2) Delegowania – W 2012r. 4 f-szy zostało oddelegowanych do pełnienia służby w innych komórkach organizacyjnych KPP Świecie. 3) Służby w PDOZ - W okresie od IV – XII 2012r. Policjanci OPI KPP Świecie wykonali 723 służby ochronne w PDOZ KPP Świecie w związku z likwidacją Izby Wytrzeźwień w Grudziądzu. Najbliższa placówka tego typu znajduje się w Toruniu, tj. około 50 km od Świecia (dla PP Nowe to ok. 100 km).

12 Profilaktyka W 2012 roku działania profilaktyczne na terenie powiatu świeckiego ukierunkowane były na kilka najważniejszych nurtów. Policjanci szczególny nacisk kładli na spotkania z dziećmi i młodzieżą w szkołach, spotkania z kadrą pedagogiczną. Tematy spotkań dobierane były w zależności od potrzeb i okoliczności. Dotyczyły one m.in. agresji i przemocy, dopalaczy i narkotyków, bezpieczeństwa w internecie, bezpieczeństwa na drodze, bezpiecznych wakacji i ferii itp.

13 Bezpieczeństwo w ruchu drogowym
Działania uzależnione od wysokości środków z budżetu państwa - pomoc ze strony samorządów.

14 Ochrona przeciwpowodziowa – działania Kujawsko – Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Biuro Terenowe w Świeciu. Na terenie Powiatu Świeckiego funkcjonuje Biuro Terenowe Kujawsko – Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku. Biuro Terenowe w Świeciu administruje następującymi urządzeniami: rzeki i kanały – 287,12 km, wały przeciwpowodziowe – 63,738 km, magazyn przeciwpowodziowy – 1, stacje pomp – 5 sztuk rurociągi o średnicy 60 cm i więcej – 9,59 km, jeziora – 32.

15 Wały przeciwpowodziowe

16 Ratownictwo medyczne – działanie systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne – Szpitalny Oddział Ratunkowy. Prawidłowe działanie systemu ma kluczowy wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców powiatu. Odpowiedzialnym za organizację systemu jest Wojewoda, która na poziomie wojewódzkim tworzy Wojewódzki plan działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne. Ustawowym obowiązkiem Wojewody jest uzyskanie opinii samorządu powiatowego na etapie tworzenia planu na kolejny rok w zakresie działania systemu. Opinia ta nie jest wiążąca jednak merytorycznie uzasadniona nie może być lekceważona. Jednym z najbardziej kluczowych elementów systemu są zespoły ratownictwa medycznego – ich ilość i rozmieszczenie zapewniające najkrótszy czas dotarcia od momentu zgłoszenia do podjęcia czynności ratowniczych. Pomijając ten aspekt działanie systemu na terenie powiatu jest nienaganne. Dlatego należy dążyć do przywrócenia od 2015 r. zespołu ratownictwa medycznego w m. Serock, miejscowość Dragacz przywrócić do rejonu operacyjnego Powiat Świecki – Świecie miasto i utrzymać ten stan na przyszłość.

17 Rozmieszczenie Zespołów Ratownictwa Medycznego na terenie Powiatu Świeckiego.

18 Kwestią oczywistą jest ciągłe podnoszenie kwalifikacji i umiejętności członków zespołów i personelu Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Do strategii na przyszłe lata należy również wpisać plan budowy lądowiska dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego przy NZOZ „Nowy Szpital” oraz doposażenie SOR. Podsumowując należy zaznaczyć, że kontraktacja poszczególnych ZRM ma ogromny wpływ na finansowanie działalności całego szpitala. Zwiększenie liczby zespołów i utrzymanie tego stanu zapewni nie tylko skuteczniejsze ratownictwo medyczne ale również utrzymanie i podnoszenie standardów usług medycznych w ogóle.

19 Zarządzanie Kryzysowe Starosty Świeckiego
Dysponujemy samochodem z napędem na cztery koła, łącznością radiową, zapleczem dla PZZK, PCZK Cele do realizacji: Ćwiczenia doskonalące wszystkich elementów procesu zarządzania kryzysowego. Uzupełnianie sprzętu i wyposażenia. Szkolenia.

20 KONIEC


Pobierz ppt "BEZPIECZEŃSTWO Ochrona przeciwpożarowa i ratownictwo – działania Komendy Powiatowej PSP. Stan bezpieczeństwa publicznego – działania Komendy Powiatowej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google