Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

CZĘŚĆ 4 CZĘŚĆ 4 ZAKRESY OPERACJI MOŻLIWYCH DO DOFINANSOWANIA W RAMACH LSROR WNIOSEK O DOFINANSOWANIE W RAMACH ŚRODKA 4.1. ROZWÓJ OBSZARÓW ZALEŻNYCH OD.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "CZĘŚĆ 4 CZĘŚĆ 4 ZAKRESY OPERACJI MOŻLIWYCH DO DOFINANSOWANIA W RAMACH LSROR WNIOSEK O DOFINANSOWANIE W RAMACH ŚRODKA 4.1. ROZWÓJ OBSZARÓW ZALEŻNYCH OD."— Zapis prezentacji:

1 CZĘŚĆ 4 CZĘŚĆ 4 ZAKRESY OPERACJI MOŻLIWYCH DO DOFINANSOWANIA W RAMACH LSROR WNIOSEK O DOFINANSOWANIE W RAMACH ŚRODKA 4.1. ROZWÓJ OBSZARÓW ZALEŻNYCH OD RYBACTWA

2 STRONA 2/29ZAKRESY WZMOCNIENIE KONKURENCYJNOŚ CI I UTRZYMANIU ATRAKCYJNOŚCI OBSZARÓW ZALEŻNYCH OD RYBACTWA. RESTRUKTURYZACJA I REORIENTACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ DYWERSYFIKACJA ZATRUDNIENIA OSÓB MAJĄCYCH PRACĘ ZWIĄZANĄ Z SEKTOREM RYBACTWA W DRODZE TWORZENIA DODATKOWYCH MIEJSC PRACY POZA TYM SEKTOREM. PODNOSZENIE WARTOŚCI PRODUKTÓW RYBACTWA, ROZWÓJ USŁUG NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI ZAMIESZKUJĄC EJ OBSZARY ZALEŻNE OD RYBACTWA. OCHRONA ŚRODOWISKA I DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO NA OBSZARACH ZALEŻNYCH OD RYBACTWA W CELU UTRZYMANIA JEGO ATRAKCYJNOŚCI ORAZ PRZYWRACANIE POTENCJAŁU PRODUKCYJNEGO SEKTORA RYBACTWA W PRZYPADKU JEGO ZNISZCZENIA W WYNIKU KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ LUB PRZEMYSŁOWEJ.

3 WZMOCNIENIE KONKURENCYJNOŚCI I UTRZYMANIE ATRAKCYJNOŚCI OBSZARÓW ZALEŻNYCH GŁÓWNIE OD RYBACTWA. PRZEDSIĘWZIĘCIA W RAMACH ZAKRESU NR 1: 1) ADAPTACJA I WYPOSAŻENIE MIEJSC, W KTÓRYCH BĘDĄ ŚWIADCZONE USŁUGI DOSTĘPU DO SIECI INTERNET. STRONA 3/29 ZAKRES 1

4 PRZEDSIĘWZIĘCIA W RAMACH ZAKRESU NR 1: 2) POPRAWA FUNKCJONOWANIA TRANSPORTU PUBLICZNEGO PRZEZ BUDOWĘ, PRZEBUDOWĘ, REMONT LUB ODBUDOWĘ OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY SŁUŻĄCYCH WYKONYWANIU DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z TYM TRANSPORTEM. MAŁA ARCHITEKTURA W ROZUMIENIU MRIRW JEST TO NIEWIELKI OBIEKT BUDOWLANY, KTÓREGO NIE MOŻNA ZAKWALIFIKOWAĆ JAKO BUDYNKU, BUDOWLI, TYMCZASOWEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB URZĄDZENIA BUDOWLANEGO. STRONA 3/29 ZAKRES 1

5 PRZEDSIĘWZIĘCIA W RAMACH ZAKRESU NR 1: 3) REWITALIZACJA MIEJSCOWOŚCI PRZEZ REALIZACJĘ ZINTEGROWANEGO PROJEKTU POLEGAJĄCEGO W SZCZEGÓLNOŚCI NA REMONCIE CHODNIKÓW, PARKINGÓW, PLACÓW, ŚCIEŻEK ROWEROWYCH, TERENÓW ZIELONYCH, PARKÓW, BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PUBLICZNYCH PEŁNIĄCYCH FUNKCJE SPOŁECZNO-KULTURALNE, SPORTOWE, REKREACYJNE LUB ICH WYPOSAŻENIU. ZGODNIE Z INTERPRETACJĄ MRIRW WYŻEJ WYMIENIONY KATALOG NIE WYKLUCZA INNYCH OBIEKTÓW, O ILE BĘDĄ SŁUŻYĆ REWITALIZACJI MIEJSCOWOŚCI. STRONA 3/29 ZAKRES 1

6 PRZEDSIĘWZIĘCIA W RAMACH ZAKRESU NR 1: 4) REMONT, ODBUDOWA LUB PRZEBUDOWA OBIEKTÓW WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKÓW LUB OBJĘTYCH WOJEWÓDZKĄ EWIDENCJĄ ZABYTKÓW. W INTERPRETACJI MINISTERSTWA NIE MOGĄ TO BYĆ JEDNAK BUDYNKI MIESZKALE OSÓB PRYWATNYCH – MUSZĄ SŁUŻYĆ SZERSZEJ SPOŁECZNOŚCI, A PODMIOTEM REALIZUJĄCYM INWESTYCJĘ JEST PODMIOT PUBLICZNY LUB SPOŁECZNY W RAMACH SWOICH STATUTOWYCH LUB USTAWOWYCH ZADAŃ. STRONA 3/29 ZAKRES 1

7 STRONA 4/29 ZAKRES 1 PRZEDSIĘWZIĘCIA W RAMACH ZAKRESU NR 1: 5) TWORZENIE MUZEÓW, IZB REGIONALNYCH, IZB PAMIĘCI LUB SKANSENÓW MAJĄCYCH NA CELU PREZENTOWANIE LOKALNEGO RZEMIOSŁA, SZTUKI I OBYCZAJÓW, W SZCZEGÓLNOŚCI ZWIĄZANYCH Z TRADYCJAMI RYBACKIMI.

8 STRONA 4/29 ZAKRES 1 PRZEDSIĘWZIĘCIA W RAMACH ZAKRESU NR 1: 6) BUDOWA, REMONT LUB PRZEBUDOWA MAŁEJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ, W SZCZEGÓLNOŚCI PRZYSTANI, KĄPIELISK, PUNKTÓW WIDOKOWYCH, MIEJSC WYPOCZYNKOWYCH I BIWAKOWYCH, TRAS TURYSTYCZNYCH, ŁOWISK DLA WĘDKARZY, PUNKTÓW INFORMACJI TURYSTYCZNEJ, ŁĄCZNIE ZE ŚCIEŻKAMI I DROGAMI DOJAZDOWYMI DO MIEJSC OBJĘTYCH INWESTYCJĄ. MAŁA INFRASTRUKTURA TURYTSYCZNA – W INTERPRETACJI MRIRW JEST TO WSZELKIEGO RODZAJU OBIEKT, BUDYNEK, TEREN SŁUŻĄCY TURYSTOM W ZASPOKAJANIU ICH POTRZEB ZWIĄZANYCH Z TURYSTYKĄ.

9 STRONA 4/29 ZAKRES 1 PRZEDSIĘWZIĘCIA W RAMACH ZAKRESU NR 1: 7) DOSTOSOWANIE OBIEKTÓW TURYSTYCZNYCH I REKREACYJNYCH DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

10 STRONA 5/29 ZAKRES 1 PRZEDSIĘWZIĘCIA W RAMACH ZAKRESU NR 1: 8) ORGANIZOWANIE KÓŁ ZAINTERESOWAŃ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY, W SZCZEGÓLNOŚCI: A) WARSZTATY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY, B) EDUKACJA EKOLOGICZNA I PROPAGOWANIE DZIAŁAŃ PROEKOLOGICZNYCH ORAZ ZASAD ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU. W INTERPRETACJI MRIRW POMOC W RAMACH TEGO ZAKRESU MOŻE BYĆ UDZIELONA NA PRZYGOTOWANIE KÓŁ ZAINTERESOWAŃ, CZYLI MOŻLIWY JEST NP. REMOT POMIESZCZEŃ ORAZ WYPOSAŻENIE OBIEKTU. NIE BĘDZIE NATOMIAST MOŻLIWE FINANSOWANIE WYDATKÓW ADMINISTRACYJNYCH W ZAKRESIE FUNKCJONOWANIA KÓŁ.

11 STRONA 5/29 ZAKRES 1 PRZEDSIĘWZIĘCIA W RAMACH ZAKRESU NR 1: 9) REALIZACJA WYDARZEŃ PROMUJĄCYCH WALORY TURYSTYCZNE I KULTURALNE OBSZARU OBJĘTEGO LSROR – PROMOCJĘ OBSZARU LSROR. PRZYKŁADY: PROMOCJA WALORÓW SZTUKI KASZUBSKIEJ, RĘKODZIELNICTWA, KUCHNI REGIONALNEJ, KOLEKCJONERSKICH, WYSTAW PROMOCJA WALORÓW SZTUKI KASZUBSKIEJ, RĘKODZIELNICTWA, KUCHNI REGIONALNEJ, KOLEKCJONERSKICH, WYSTAWETNOGRAFICZNYCH, FINANSOWANIE UDZIAŁU W TARGACH WYSTAWACH REGIONALNYCH, FESTYNACH, FESTIWALACH, OKOLICZNOŚCIOWYCH UROCZYSTOŚCIACH (NP. STOISK REGIONALNYCH), FINANSOWANIE UDZIAŁU W TARGACH WYSTAWACH REGIONALNYCH, FESTYNACH, FESTIWALACH, OKOLICZNOŚCIOWYCH UROCZYSTOŚCIACH (NP. STOISK REGIONALNYCH), WYDANIE PRZEWODNIKA TURYSTYCZNEGO DLA OBSZARU ODDZIAŁYWANIA LSROR, WYDANIE PRZEWODNIKA TURYSTYCZNEGO DLA OBSZARU ODDZIAŁYWANIA LSROR, PROMOCJA OBSZARU OBJĘTEGO STRATEGIĄ POPRZEZ SYSTEM INFORMACJI OBEJMUJĄCY CIEKAWE MIEJSCA NA TERENIE DZIAŁANIA PROMOCJA OBSZARU OBJĘTEGO STRATEGIĄ POPRZEZ SYSTEM INFORMACJI OBEJMUJĄCY CIEKAWE MIEJSCA NA TERENIE DZIAŁANIA

12 WARUNKI WSPARCIA DLA ZAKRESU 1 KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O WSPARCIE? PODMIOTY OKREŚLONE W ART. 9 UST. 1 USTAWY ZAMELDOWANE NA POBYT STAŁY LUB PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ NA TERENIE GMIN OBJĘTYCH LSROR OSOBA FIZYCZNA, OSOBA PRAWNA, JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIEPOSIADAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓREJ USTAWA PRZYZNAJE ZDOLNOŚĆ PRAWNĄ TJ. OSOBA FIZYCZNA, OSOBA PRAWNA, JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIEPOSIADAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓREJ USTAWA PRZYZNAJE ZDOLNOŚĆ PRAWNĄ ALBO PODMIOTOWI ORGANIZACYJNIE WYODRĘBNIONEMU NA PODSTAWIE DOKUMENTÓW STATUTOWYCH LUB ZAŁOŻYCIELSKICH W STRUKTURZE OSOBY PRAWNEJ LUB JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ NIEPOSIADAJĄCEJ OSOBOWOŚCI PRAWNEJ. STRONA 7/29 ZAKRES 1

13 WARUNKI WSPARCIA DLA ZAKRESU 1 W INTERPRETACJI MRIRW DO BENEFICJENTÓW PROGRAMU MOŻNA ZALICZYĆ M.IN.: - LASY PAŃSTWOWE ORAZ NADLEŚNICTWA, - SPÓŁKI WODNE, W ZAKRESIE JEDNOSTEK WYODRĘBNIONYCH Z OSOBY PRAWNEJ NALEŻY KAŻDĄ WYODRĘBNIONĄ JEDNOSTKĘ TRAKTOWAĆ JAKO OSOBNY PODMIOT. STRONA 7/29 ZAKRES 1

14 WARUNKI WSPARCIA DLA ZAKRESU 1 W ZAKRESIE PODMIOTÓW SEKTORA SPOŁECZNEGO WNIOSKODAWCAMI MOGĄ BYĆ M.IN. OSOBY FIZYCZNE, ZWIĄZKI ZAWODOWE, STOWARZYSZENIA ORAZ FUNDACJE DZIAŁAJĄCYM NA OBSZARZE OBJĘTYM LSROR. STOWARZYSZENIA ZAREJESTROWANE W REJESTRZE STAROSTY (ZWYKŁE) NIE MOGĄ BYĆ BENEFICJENTEM. STRONA 7/29 ZAKRES 1

15 WARUNKI WSPARCIA DLA ZAKRESU 1 REFUNDACJA POMOC FINANSOWA W RAMACH KONKURSU PRZYZNAJE SIĘ W FORMIE ZWROTU KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH W WYSOKOŚCI DO 85%. ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA ZALICZKI W WYSOKOŚCI 100% WNIOSKOWANEJ KWOTY DOFINANSOWANIA. STRONA 8/29 ZAKRES 1

16 WARUNKI WSPARCIA DLA ZAKRESU 1 LIMIT POMOCY NIE WIĘCEJ NIŻ 2 000 000 ZŁ. DLA JEDNEGO BENEFICJENTA W OKRESIE REALIZACJI PROGRAMU Z TYM ŻE DOFINANSOWANIE NA JEDNĄ OPERACJĘ (PROJEKT) NIE MOŻE PRZEKROCZYĆ 1 000 000 ZŁ. ŚRODKI PRZEWIDZIANE W LSROR - 11 152 477,90 ZŁ. STRONA 8/29 ZAKRES 1

17 RESTRUKTURYZACJI I REORIENTACJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ DYWERSYFIKACJI ZATRUDNIENIA OSÓB MAJĄCYCH PRACĘ ZWIĄZANĄ Z SEKTOREM RYBACTWA, W DRODZE TWORZENIA DODATKOWYCH MIEJSC PRACY POZA TYM SEKTOREM. KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O WSPARCIE? POMOC JEST PRZYZNAWANA WNIOSKODAWCY, JEŻELI: 1)PROWADZI DZIAŁALNOŚĆ NA OBSZARZE GMIN OBJĘTYCH LSROR: PROWADZI CHÓW, HODOWLĘ LUB POŁÓW RYB, SKORUPIAKÓW, MIĘCZAKÓW LUB INNYCH ORGANIZMÓW ŻYJĄCYCH W WODZIE NA OBSZARZE NIE MNIEJSZYM NIŻ 1 HA, PROWADZI CHÓW, HODOWLĘ LUB POŁÓW RYB, SKORUPIAKÓW, MIĘCZAKÓW LUB INNYCH ORGANIZMÓW ŻYJĄCYCH W WODZIE NA OBSZARZE NIE MNIEJSZYM NIŻ 1 HA, UZYSKUJE Z ROCZNEGO CHOWU LUB HODOWLI RYB ŁOSOSIOWATYCH NIE MNIEJ NIŻ 5 TON TYCH RYB. UZYSKUJE Z ROCZNEGO CHOWU LUB HODOWLI RYB ŁOSOSIOWATYCH NIE MNIEJ NIŻ 5 TON TYCH RYB. ZAKRES 2 STRONA 11/29

18 A) JAKO UPRAWNIONY DO RYBACTWA: - WŁADAJĄCY OBWODEM RYBACKIM NA PODSTAWIE UMOWY ZAWARTEJ Z WŁAŚCIWYM ORGANEM ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ (RZGW), - WŁADAJĄCY WODAMI W SZTUCZNYM ZBIORNIKU WODNYM PRZEZNACZONYM DO CHOWU LUB HODOWLI RYB USYTUOWANYCH NA PUBLICZNYCH ŚRÓDLĄDOWYCH WODACH POWIERZCHNIOWYCH PŁYNĄCYCH, - WŁAŚCICIEL ALBO POSIADACZ GRUNTÓW POD WODAMI STOJĄCYMI LUB GRUNTÓW POD WODAMI, - WŁAŚCICIEL ALBO POSIADACZ GRUNTÓW POD STAWAMI RYBNYMI LUB INNYMI URZĄDZENIAMI W GOSPODARSTWIE ROLNYM PRZEZNACZONYM DO CHOWU LUB HODOWLI RYB, ZAKRES 2 STRONA 11/29

19 B) JAKO PODMIOT, KTÓREMU WYDANO ZEZWOLENIE NA PROWADZENIE CHOWU LUB HODOWLI RYB W POLSKICH OBSZARACH MORSKICH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O RYBOŁÓWSTWIE, C) W ZAKRESIE: - PRZETWÓRSTWA, OBROTU PRODUKTAMI RYBOŁÓWSTWA I AKWAKULTURY LUB UNIESZKODLIWIANIU ODPADÓW WYTWARZANYCH LUB POWSTAŁYCH W SEKTORZE RYBACTWA, - ZWIĄZANYM Z OBSŁUGĄ SEKTORA RYBACTWA, W SZCZEGÓLNOŚCI PRODUKCJI, KONSERWACJI LUB NAPRAWY SPRZĘTU SŁUŻĄCEGO DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI POŁOWOWEJ, ZAKRES 2 STRONA 12/29

20 2) UZYSKAŁ POMOC Z TYTUŁU TRWAŁEGO WYCOFANIA STATKU RYBACKIEGO W RAMACH DZIAŁANIA 1.1 LUB DZIAŁANIA 1.2 SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO RYBOŁÓWSTWO I PRZETWÓRSTWO RYB 2004 - 2006 I ZAMIESZKUJE ALBO POSIADA SIEDZIBĘ NA OBSZARZE GMIN OBJĘTYCH LSROR 3) BĘDĄC OSOBĄ FIZYCZNĄ ZAMIESZKAŁĄ NA OBSZARZE GMIN OBJĘTYCH LSROR, UTRACIŁ MIEJSCE PRACY W WYNIKU TRWAŁEGO ZAPRZESTANIA DZIAŁALNOŚCI POŁOWOWEJ PRZY UŻYCIU STATKU RYBACKIEGO LUB W WYNIKU ZAPRZESTANIA PROWADZENIA PRZEZ PODMIOTY W/W PKT. 1. A), B), C). ZAKRES 2 STRONA 12/29

21 PRZEDSIĘWZIĘCIA W RAMACH ZAKRESU 2: 1) BUDOWA, PRZEBUDOWA LUB ROZBIÓRKA OBIEKTÓW, W KTÓRYCH MA BYĆ LUB JEST PROWADZONA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, LUB UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z ROZBIÓRKI. STRONA 9/29 ZAKRES 2

22 PRZEDSIĘWZIĘCIA W RAMACH ZAKRESU 2: 2) ZAGOSPODAROWANIE TERENU, NA KTÓRYM MA BYĆ PROWADZONA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA. 3) WYPOSAŻENIE OBIEKTÓW, W KTÓRYM MA BYĆ LUB JEST PROWADZONA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO JEJ PROWADZENIA. STRONA 9/29 ZAKRES 2

23 PRZEDSIĘWZIĘCIA W RAMACH ZAKRESU 2: 4) UDZIAŁ W KURSACH, SZKOLENIACH, STUDIACH, STAŻACH I INNYCH FORMACH KSZTAŁCENIA MAJĄCEGO NA CELU ZMIANĘ KWALIFIKACJI ZAWODOWEJ DLA OSÓB ZWIĄZANYCH Z SEKTOREM RYBACKIM, W TYM SZKOLENIA DLA: PRZEDSIĘBIORCÓW PODEJMUJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ZWIĄZANĄ Z TURYSTYKĄ, REKREACJĄ I WYPOCZYNKIEM; PRZEDSIĘBIORCÓW PODEJMUJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ZWIĄZANĄ Z TURYSTYKĄ, REKREACJĄ I WYPOCZYNKIEM; ANIMATORÓW ŻYCIA SPOŁECZNO-KULTURALNEGO; ANIMATORÓW ŻYCIA SPOŁECZNO-KULTURALNEGO; ANIMATORÓW SPORTU I AKTYWNEGO WYPOCZYNKU; ANIMATORÓW SPORTU I AKTYWNEGO WYPOCZYNKU; TEMATYCZNIE ZWIĄZANE Z HISTORIĄ OBSZARU OBJĘTEGO STRATEGIĄ; TEMATYCZNIE ZWIĄZANE Z HISTORIĄ OBSZARU OBJĘTEGO STRATEGIĄ; INNE W ZALEŻNOŚCI OD POTRZEB. INNE W ZALEŻNOŚCI OD POTRZEB. STRONA 10/29 ZAKRES 2

24 WARUNKI WSPARCIA DLA ZAKRESU 2 REFUNDACJA POMOC FINANSOWA W RAMACH KONKURSU PRZYZNAJE SIĘ W FORMIE ZWROTU KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH W WYSOKOŚCI DO 60%. ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA ZALICZKI W WYSOKOŚCI 100% WNIOSKOWANEJ KWOTY DOFINANSOWANIA. LIMIT POMOCY NIE WIĘCEJ NIŻ 600 000 ZŁ. DLA JEDNEGO BENEFICJENTA W OKRESIE REALIZACJI PROGRAMU Z TYM ŻE NA JEDNĄ OPERACJĘ (PROJEKT) NIE MOŻE PRZEKROCZYĆ 300 000 ZŁ. ŚRODKI PRZEWIDZIANE W LSROR – 4 779 633,37 ZŁ. ZAKRES 2 STRONA 13/29

25 PODNOSZENIE WARTOŚCI PRODUKTÓW RYBACTWA, ROZWOJU USŁUG NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI ZAMIESZKUJĄCEJ OBSZARY ZALEŻNE OD RYBACTWA. PRZEDSIĘWZIĘCIA W RAMACH ZAKRESU 3: 1) TWORZENIE I ROZWÓJ SYSTEMÓW SPRZEDAŻY BEZPOŚREDNIEJ PRODUKTÓW RYBACTWA. SPRZEDAŻ BEZPOŚREDNIA W ROZUMIENIU MINISTERSTWA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI OZNACZA SPRZEDAŻ ŻYWYCH LUB SCHŁODZONYCH PRODUKTÓW RYBOŁÓWSTWA, NIEPODDANYCH CZYNNOŚCIOM NARUSZAJĄCYM ICH PIERWOTNĄ BUDOWĘ ANATOMICZNĄ A TAKŻE UŚMIERCONYCH, PODDANYCH WYKRWAWIANIU, ODGŁOWIONYCH, WYPATROSZONYCH PRODUKTÓW RYBOŁÓWSTWA M.IN. W GOSPODARSTWACH RYBACKICH, NA TARGOWISKACH LUB DO ZAKŁADÓW PROWADZĄCYCH HANDEL DETALICZNY Z PRZEZNACZENIEM DLA KONSUMENTA KOŃCOWEGO. ZAKRES 3 STRONA 14/29

26 PRZEDSIĘWZIĘCIA W RAMACH ZAKRESU 3: 2) PODEJMOWANIE I ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W ZAKRESIE: A) KONSERWACJI I NAPRAWY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH (Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI); B) NAPRAWY I KONSERWACJI STATKÓW I ŁODZI; ZAKRES 3 STRONA 14/29

27 PRZEDSIĘWZIĘCIA W RAMACH ZAKRESU 3: C) HANDLU DETALICZNEGO (Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI); ZGODNIE Z PKD (G 47.1-9) DOTYCZY TO SKLEPÓW WYSPECJALIZOWANYCH I NIEWYSPECJALIZOWANYCH NP. HANDLU W PUNKTACH SPRZEDAŻY DETALICZNEJ, W SKLEPACH, KIOSKACH, NA STRAGANACH I KRAMACH, PRZEZ DOSTAWĘ DO MIESZKAŃ. PRZYKŁADY: SKLEP SPOŻYWCZY, STACJA PALIW, SKLEP WĘDKARSKI, APTEKA, SKLEP OBUWNICZY, ODZIEŻOWY, KOMPUTEROWY, AGD. ZAKRES 3 STRONA 14/29

28 PRZEDSIĘWZIĘCIA W RAMACH ZAKRESU 3: D) DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ ZWIĄZANEJ Z WYŻYWIENIEM; WEDŁUG PKD (I 56.1-3) JEST TO DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ŻYWNOŚCIĄ DO SPOŻYCIA NA MIEJSCU A TAKŻE USŁUGI CATERINGOWE ORAZ PROWADZENIE BARÓW Z NAPOJAMI. 1. RESTAURACJE, KAWIARNIE, RESTAURACJE TYPU FAST FOOD, BARY MLECZNE, BARY SZYBKIEJ OBSŁUGI, PIZZERIE, OBWOŹNA SPRZEDAŻ LODÓW, WÓZKI Z ŻYWNOŚCIĄ, PRZYCZEPY GASTRONOMICZNE, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANĄ Z PRZYGOTOWYWANIEM ŻYWNOŚCI NA STRAGANACH. ZAKRES 3 STRONA 14/29

29 2. USŁUGI GASTRONOMICZNE ŚWIADCZONE W OBIEKTACH SPORTOWYCH I PODOBNYCH, DZIAŁALNOŚĆ STOŁÓWEK I KAWIARNI (NP. W ZAKŁADACH PRZEMYSŁOWYCH, BIURACH, SZPITALACH LUB SZKOŁACH). 3. PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI ŚWIADCZONE W OPARCIU O ZAWARTĄ Z KLIENTEM UMOWĘ, NA OKREŚLONE UROCZYSTOŚCI DO MIEJSC PRZEZ NIEGO WYZNACZONYCH (CATERING). 3. PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI ŚWIADCZONE W OPARCIU O ZAWARTĄ Z KLIENTEM UMOWĘ, NA OKREŚLONE UROCZYSTOŚCI DO MIEJSC PRZEZ NIEGO WYZNACZONYCH (CATERING). 4. DZIAŁALNOŚĆ BARÓW, TAWERN, KOKTAJLBARÓW, DYSKOTEK (SERWUJĄCYCH GŁÓWNIE NAPOJE), PIWIARNI I PUBÓW, SKLEPÓW Z KAWĄ, PIJALNI SOKÓW OWOCOWYCH, SPRZEDAWCÓW NAPOJÓW W RUCHOMYCH PUNKTACH, PRZYGOTOWYWANIA I PODAWANIA NAPOJÓW W ŚRODKACH TRANSPORTU, WYKONYWANĄ PRZEZ ODDZIELNE JEDNOSTKI. ZAKRES 3 STRONA 14/29

30 PRZEDSIĘWZIĘCIA W RAMACH ZAKRESU 3: E) DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚCI POWIĄZANEJ; W/G PKD (J 62.0) OBEJMUJE: ROZBUDOWĘ, TWORZENIE, DOSTARCZANIE ORAZ DOKUMENTACJĘ OPROGRAMOWANIA WYKONANEGO NA ZLECENIE OKREŚLONEGO UŻYTKOWNIKA, PISANIE PROGRAMÓW NA ZLECENIE UŻYTKOWNIKA, PROJEKTOWANIE STRON INTERNETOWYCH, PLANOWANIE I PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH, KTÓRE ŁĄCZĄ SPRZĘT KOMPUTEROWY, OPROGRAMOWANIE I TECHNOLOGIE KOMUNIKACYJNE, WŁĄCZAJĄC SZKOLENIA DLA UŻYTKOWNIKÓW. ZAKRES 3 STRONA 14/29

31 PRZEDSIĘWZIĘCIA W RAMACH ZAKRESU 3: F) DZIAŁALNOŚCI PRAWNICZEJ, RACHUNKOWO-KSIĘGOWEJ I DORADZTWA PODATKOWEGO; G) DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII, BADAŃ I ANALIZ TECHNICZNYCH; ZAKRES 3 STRONA 15/29

32 PRZEDSIĘWZIĘCIA W RAMACH ZAKRESU 3: H) OPIEKI ZDROWOTNEJ; W/G PKD (Q 86.1 86.2 I 86.9)OPRÓCZ PODSTAWOWEJ OPIEKI SZPITALNEJ ORAZ PRAKTYKI LEKARSKIEJ OBEJMUJE RÓWNIEŻ INDYWIDUALNĄ LUB ZESPOŁOWĄ DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTÓW (DIAGNOSTYKA FIZJOTERAPEUTYCZNA, FIZYKOTERAPIA, HYDROTERAPIA, MASAŻ LECZNICZY, TERAPIA RUCHOWA ), PRAKTYKĘ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH - PRYWATNE GABINETY ORAZ ŚWIADCZENIA W DOMU PACJENTA; DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNĄ PROWADZONĄ W TAKICH DZIEDZINACH JAK: IRYDOLOGIA, HOMEOPATIA, AKUPUNKTURA, AKUPRESURA; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANĄ Z PROWADZENIEM PROFILAKTYKI I PROMOCJI ZDROWIA. ZAKRES 3 STRONA 15/29

33 PRZEDSIĘWZIĘCIA W RAMACH ZAKRESU 3: I) DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ, ROZRYWKOWEJ I REKREACYJNEJ; DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA (W KLASYFIKACJI PKD OZNACZONA JAKO M 93.1) TO M.IN. DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH (NP. BASEN, POLE GOLFOWE), DZIAŁALNOŚĆ KLUBÓW SPORTOWYCH ZAWODOWYCH LUB AMATORSKICH (NP. PŁYWACKI, SZACHOWY, SPORTÓW ZIMOWYCH), DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ (NP. FITNESS, KULTURYSTYKA). DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA (M. 93.2) OBEJMUJE M.IN. DZIAŁALNOŚĆ WESOŁYCH MIASTECZEK I PARKÓW ROZRYWKI, DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA (M. 93.2) OBEJMUJE M.IN. DZIAŁALNOŚĆ WESOŁYCH MIASTECZEK I PARKÓW ROZRYWKI, ORGANIZOWANIE RÓŻNYCH ATRAKCJI ROZRYWKOWYCH I REKREACYJNYCH, TAKICH JAK: REJSY WODNE, GRY, POKAZY, WYSTAWY TEMATYCZNE I IMPREZY PLENEROWE. ZAKRES 3 STRONA 15/29

34 PRZEDSIĘWZIĘCIA W RAMACH ZAKRESU 3: J) NAPRAWY I KONSERWACJI KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO; OBEJMUJE (PKD S 95. 2): NAPRAWĘ I UTRZYMANIE PERYFERYJNEGO SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, NAPRAWĘ SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO: FAKSY, KRÓTKOFALÓWKI ORAZ ELEKTRONICZNEGO JAK: RTV-RADIOODBIORNIKI I TELEWIZORY, NAPRAWĘ SPRZĘTU DOMOWEGO I OGRODNICZEGO, TAKIEGO JAK: AGD, KOSIARKI DO TRAWY I DMUCHAWY; NAPRAWĘ OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH, MEBLI I WYPOSAŻENIA DOMU, ODZIEŻY I DODATKÓW DO ODZIEŻY, ARTYKUŁÓW SPORTOWYCH, INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH, ARTYKUŁÓW HOBBYSTYCZNYCH I INNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO. ZAKRES 3 STRONA 15/29

35 PRZEDSIĘWZIĘCIA W RAMACH ZAKRESU 3: K) WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH. WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH (W/G PKD F 43.3) OBEJMUJE: POSADZKARSTWO, TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN, TYNKOWANIE, ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ, MALOWANIE I SZKLENIE, POZOSTAŁE ROBOTY BUDOWLANE WYKOŃCZENIOWE. ZAKRES 3 STRONA 15/29

36 KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O WSPARCIE? SEKTOR GOSPODARCZY, PRZEDSIĘBIORSTWA, OSOBY FIZYCZNE PODEJMUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ A TAKŻE RYBACY. REFUNDACJA POMOC FINANSOWA W RAMACH KONKURSU PRZYZNAJE SIĘ W FORMIE ZWROTU KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH W WYSOKOŚCI DO 60%. ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA ZALICZKI W WYSOKOŚCI 100% WNIOSKOWANEJ KWOTY DOFINANSOWANIA. LIMIT POMOCY NIE WIĘCEJ NIŻ 400 000 ZŁ. DLA JEDNEGO BENEFICJENTA W OKRESIE REALIZACJI PROGRAMU Z TYM ŻE NA JEDNĄ OPERACJĘ (PROJEKT) NIE MOŻE PRZEKROCZYĆ 200 000 ZŁ. ŚRODKI PRZEWIDZIANE W LSROR – 4 779 633,37 ZŁ. ZAKRES 3 STRONA 16/29

37 OCHRONA ŚRODOWISKA I DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO NA OBSZARACH ZALEŻNYCH OD RYBACTWA W CELU UTRZYMANIA JEGO ATRAKCYJNOŚCI ORAZ PRZYWARACANIE POTENCJAŁU PRODUKCYJNEGO SEKTORA RYBACTWA W PRZYPADKU JEGO ZNISZCZENIA W WYNIKU KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ. PRZEDSIĘWZIĘCIA W RAMACH ZAKRESU 4: 1) INWESTYCJE MELIORACYJNE ZWIĄZANE Z: A) REKULTYWACJĄ, W TYM RENATURYZACJĄ I UTRZYMANIEM ZBIORNIKÓW WODNYCH, WEDŁUG INTERPRETACJI MRIRW W TYM DZIAŁANIU MOŻNA UZNAĆ KOSZTY, KTÓRE WPŁYWAJĄ NA REKULTYWACJĘ, W TYM RENATURYZACJĘ I UTRZYMANIE ZBIORNIKÓW WODNYCH NAWET JEŚLI DOTYCZĄ OBIEKTÓW LUB TERENÓW NIE BĘDĄCYCH BEZPOŚREDNIM OBIEKTEM DOFINANSOWANIA, ALE INWESTYCJA W NIE JEST CZĘŚCIĄ OPERACJI. ZAKRES 4 STRONA 17/29

38 PRZEDSIĘWZIĘCIA W RAMACH ZAKRESU 4: 1) INWESTYCJE MELIORACYJNE ZWIĄZANE Z: B) OCHRONĄ PRZECIWPOWODZIOWĄ, C) REGULACJĄ MOŻLIWOŚCI RETENCYJNYCH WÓD POPRZEZ PROGRAM MAŁEJ RETENCJI, D) RACJONALNYM GOSPODAROWANIEM ZASOBAMI WODNYMI, E) UKSZTAŁTOWANIEM TRASY REGULACYJNEJ LINII BRZEGOWEJ - Z WYŁĄCZENIEM INWESTYCJI MELIORACYJNYCH DOTYCZĄCYCH OBIEKTÓW CHOWU I HODOWLI. ZAKRES 4 STRONA 17/29

39 PRZEDSIĘWZIĘCIA W RAMACH ZAKRESU 4: 2) BUDOWA, ODBUDOWA LUB ZABEZPIECZENIE SZLAKÓW WODNYCH. ZAKRES 4 STRONA 18/29

40 PRZEDSIĘWZIĘCIA W RAMACH ZAKRESU 4: 3) ZACHOWANIE RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I CHRONIONYCH GATUNKÓW RYB LUB INNYCH ORGANIZMÓW WODNYCH. WEDŁUG INTERPRETACJI MINISTERSTWA ROLNICTWA PRZEPIS TEN DAJE SZEROKIE MOŻLIWOŚCI DLA POTENCJALNYCH BENEFICJENTÓW, WAŻNE JEST TYLKO ODPOWIEDNIE POWIĄZANIE I UDOKUMENTOWANIE OPERACJI JAKO ZWIĄZANEJ BEZPOŚREDNIO Z ZACHOWANIEM BIORÓŻNORODNOŚCI I OCHRONY GATUNKÓW WODNYCH. ZAKRES 4 STRONA 18/29

41 PRZEDSIĘWZIĘCIA W RAMACH ZAKRESU 4: 4) ZACHOWANIE I ZABEZPIECZENIE OBSZARÓW OBJĘTYCH SZCZEGÓLNYMI FORMAMI OCHRONY PRZYRODY, W TYM NATURA 2000. W RAMACH TEJ KATEGORII POMOC PRZYZNAWANA JEST NA WSZELKIE INWESTYCJE I DZIAŁANIA, KTÓRE SĄ BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z OBSZARAMI CHRONIONYMI. PLANOWANA NOWELIZACJA ROZPORZĄDZENIA PRZEWIDUJE DODANIE ZAPISU PRZED DEGRADACJĄ ŚRODOWISKA WODNEGO. ZAKRES 4 STRONA 18/29

42 PRZEDSIĘWZIĘCIA W RAMACH ZAKRESU 4: 5) RENOWACJĘ, ZABEZPIECZENIE I OZNAKOWANIE KĄPIELISK. 6) ZABEZPIECZENIE I OZNAKOWANIE POMNIKÓW PRZYRODY. ZAKRES 4 STRONA 19/29

43 PRZEDSIĘWZIĘCIA W RAMACH ZAKRESU 4: 7) REMONT LUB ODBUDOWĘ BUDYNKÓW LUB BUDOWLI, WRAZ Z INSTALACJAMI I URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI, ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI RYBACKIEJ, USZKODZONYCH ALBO ZNISZCZONYCH W WYNIKU KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ, W ROZUMIENIU ART. 3 UST. 1 PKT 1 USTAWY Z DNIA 18 KWIETNIA 2002 R. O STANIE KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ (DZ. U. NR 62, POZ. 558, Z PÓŹN. ZM.), LUB ICH WYPOSAŻENIE W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI RYBACKIEJ, LUB 8) ZABIEGI ZWIĄZANE Z USUWANIEM SZKÓD POWSTAŁYCH W WYNIKU KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH LUB PRZEMYSŁOWYCH W WODACH ŚRÓDLĄDOWYCH ORAZ ODTWORZENIE PIERWOTNEGO STANU ŚRODOWISKA TYCH OBSZARÓW. ZGODNIE Z INTERPRETACJĄ MRIRW MOGĄ BYĆ REALIZOWANE WYŁĄCZNIE NA OBSZARACH, DLA KTÓRYCH OGŁOSZONY ZOSTAŁ STAN KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ. ZAKRES 4 STRONA 19/29

44 KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O WSPARCIE? PODMIOTY OKREŚLONE W ART. 9 UST. 1 USTAWY ZAMELDOWANE NA POBYT STAŁY LUB PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ NA TERENIE GMIN OBJĘTYCH LSROR OSOBA FIZYCZNA, OSOBA PRAWNA, JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIEPOSIADAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓREJ USTAWA PRZYZNAJE ZDOLNOŚĆ PRAWNĄ TJ. OSOBA FIZYCZNA, OSOBA PRAWNA, JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIEPOSIADAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓREJ USTAWA PRZYZNAJE ZDOLNOŚĆ PRAWNĄ ALBO PODMIOTOWI ORGANIZACYJNIE WYODRĘBNIONEMU NA PODSTAWIE DOKUMENTÓW STATUTOWYCH LUB ZAŁOŻYCIELSKICH W STRUKTURZE OSOBY PRAWNEJ LUB JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ NIEPOSIADAJĄCEJ OSOBOWOŚCI PRAWNEJ. WYBRANE PRZYKŁADY PODMIOTÓW: GMINY, STAROSTWA, PRZEDSIĘBIORSTWA, SPÓŁKI, STOWARZYSZENIA – FUNDACJE - KLUBY (ZAREJESTROWANE W KRS), MUZEA, INSTYTUCJE KULTURY, SZKOŁY, NADLEŚNICTWA. ZAKRES 4 STRONA 20/29

45 REFUNDACJA POMOC FINANSOWA W RAMACH KONKURSU PRZYZNAJE SIĘ W FORMIE ZWROTU KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH W WYSOKOŚCI DO 100%. ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA ZALICZKI W WYSOKOŚCI 100% WNIOSKOWANEJ KWOTY DOFINANSOWANIA. LIMIT POMOCY NIE WIĘCEJ NIŻ 2 000 000 ZŁ. DLA JEDNEGO BENEFICJENTA W OKRESIE REALIZACJI PROGRAMU Z TYM ŻE DOFINANSOWANIE NA JEDNĄ OPERACJĘ (PROJEKT) NIE MOŻE PRZEKROCZYĆ 1 000 000 ZŁ. ŚRODKI PRZEWIDZIANE W LSROR – 7 966 055,62 ZŁ. ZAKRES 4 STRONA 21/29

46 KOSZTY NIE POLEGAJĄCE REFUNDACJI 1)ZAKUPU UŻYWANYCH MASZYN, URZĄDZEŃ LUB INNEGO SPRZĘTU, JEŻELI: – ZOSTAŁY ZAKUPIONE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW PUBLICZNYCH W OKRESIE 5 LAT POPRZEDZAJĄCYCH ROK ICH NABYCIA, – ICH WARTOŚĆ RYNKOWA PRZEWYŻSZA WARTOŚĆ NOWYCH MASZYN URZĄDZEŃ LUB INNEGO SPRZĘTU TEGO SAMEGO TYPU, – NIE SPEŁNIAJĄ WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DLA MASZYN, URZĄDZEŃ LUB SPRZĘTU; ZASADY WSPÓLNE DLA ZAKRESÓW STRONA 21/29

47 KOSZTY NIE POLEGAJĄCE REFUNDACJI 2) NABYCIA GRUNTÓW, BUDYNKÓW, BUDOWLI LUB PRAWA DO DYSPONOWANIA NIMI, JEŻELI: – NABYCIE ICH NIE MIAŁO BEZPOŚREDNIEGO ZWIĄZKU Z OPERACJĄ, – ICH WARTOŚĆ PRZEWYŻSZA WARTOŚĆ RYNKOWĄ LUB ODTWORZENIOWĄ USTALONĄ W DRODZE WYCENY W OPERACIE SZACUNKOWYM, – PODMIOT ZBYWAJĄCY W OKRESIE 5 LAT POPRZEDZAJĄCYCH ICH ZBYCIE, OTRZYMAŁ POMOC NA ICH ZAKUP ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH, – POWYŻEJ 10% WARTOŚCI WSZYSTKICH KWALIFIKUJĄCYCH SIĘ WYDATKÓW NA DANĄ OPERACJĄ; ZASADY WSPÓLNE DLA ZAKRESÓW STRONA 21/29

48 KOSZTY NIE POLEGAJĄCE REFUNDACJI 3) NAKŁADÓW RZECZOWYCH NIEMAJĄCYCH BEZPOŚREDNIEGO ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ OPERACJI. 4) AMORTYZACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH, JEŻELI BENEFICJENT NIE PRZEDSTAWIŁ PISEMNEGO OŚWIADCZENIA, ŻE DOKONAŁ ODPISÓW AMORTYZACYJNYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH. 5) PRACY WŁASNEJ WYKONYWANEJ PRZEZ BENEFICJENTA BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ I PRACY WOLONTARIUSZY. ZASADY WSPÓLNE DLA ZAKRESÓW STRONA 21/29

49 KOSZTY NIE POLEGAJĄCE REFUNDACJI 6)KOSZTÓW OGÓLNYCH OPERACJI, W TYM KOSZTÓW POŁĄCZEŃ TELEFONICZNYCH, OPŁAT ZA ZUŻYTĄ WODĘ, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I NOŚNIKI ENERGII, SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE I SPOŁECZNE WNIOSKODAWCY I OSÓB PRZEZ NIEGO ZATRUDNIONYCH: o POWYŻEJ 10% WARTOŚCI NETTO OPERACJI, o KTÓRE NIE MIAŁY BEZPOŚREDNIEGO ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ OPERACJI, o KTÓRE ZOSTAŁY NALICZONE I WYKAZANE NIEZGODNIE ZE SPOSOBEM OKREŚLONYM W UMOWIE O DOFINANSOWANIE. 7)KOSZTÓW PONIESIONYCH POZA OBSZAREM LSROR. ZASADY WSPÓLNE DLA ZAKRESÓW STRONA 21/29

50 TRWAŁOŚĆ PROJEKTU CEL OPERACJI NALEŻY ZACHOWAĆ PRZEZ OKRES 5 LAT, LICZĄC OD DNIA PŁATNOŚCI KOŃCOWEJ. PODATEK VAT PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG UZNAJE SIĘ CO DO ZASADY ZA NIEKWALIFIKOWANY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH 2007-2013, ZA WYJĄTKIEM SYTUACJI, GDY PODATEK TEN ZOSTAŁ RZECZYWIŚCIE I OSTATECZNIE PONIESIONY, I NIE PODLEGA ZWROTOWI (ZGODNIE Z ART. 55 UST. 5 LIT. A ROZPORZĄDZENIA RADY (WE) NR 1198/2006). ZASADY WSPÓLNE DLA ZAKRESÓW STRONA 21/29

51 WZÓR WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH ŚRODKA 4.1. ROZWÓJ OBSZARÓW ZALEŻNYCH OD RYBACTWA INSTRUKCJA DO WNIOSKU WNIOSEK STRONA 22/29

52 1. AKTUALNY ODPIS Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO ALBO ZAŚWIADCZENIE O DOKONANIU WPISU DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, JEŻELI UBIEGAJĄCY SIĘ O DOFINANSOWANIE MA OBOWIĄZEK TAKIEGO WPISU. 2. PEŁNOMOCNICTWO – W PRZYPADKU GDY ZOSTAŁO UDZIELONE. 3. KOPIA DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI – W PRZYPADKU GDY UBIEGAJĄCY SIĘ O DOFINANSOWANIE JEST OSOBA FIZYCZNĄ. 4. KOPIA DOKUMENTU STWIERDZAJĄCEGO PRAWO DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CEL ZWIĄZANY Z REALIZACJĄ OPERACJI - W PRZYPADKU GDY WYMAGA TEGO SPECYFIKA OPERACJI. CHARAKTERYSTYKA ZAŁĄCZNIKÓW STRONA 23/29

53 5. DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE PLANOWANE KOSZTY OPERACJI, W TYM KOSZTORYS INWESTORSKI, ALBO OTRZYMANE PRZEZ UBIEGAJĄCEGO SIĘ O DOFINANSOWANIE OFERTY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ OPERACJI W PRZYPADKU GDY WYMAGA TEGO SPECYFIKA OPERACJI. 6. UPROSZCZONY PLAN BIZNESOWY OPERACJI – WZÓR UMIESZCZONY NA STRONIE MINISTERSTWA ROLNICTWA ORAZ W OGŁOSZENIU KONKURSU. 7. POZWOLENIE BUDOWLANE ALBO ZGŁOSZENIE, O KTÓRYCH MOWA W PRZEPISACH PRAWA BUDOWLANEGO – W PRZYPADKU GDY WYMAGA TEGO SPECYFIKA OPERACJI. 8. POZWOLENIE WODNOPRAWNE NA SZCZEGÓLNE KORZYSTANIE Z WÓD, O KTÓRYM MOWA W PRZEPISACH PRAWA WODNEGO – W PRZYPADKU GDY WYMAGA TEGO SPECYFIKA OPERACJI. CHARAKTERYSTYKA ZAŁĄCZNIKÓW STRONA 24/29

54 9. ZEZWOLENIE NA PROWADZENIE CHOWU LUB HODOWLI RYB W POLSKICH OBSZARACH MORSKICH WYDANE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O RYBOŁÓWSTWIE, JEŻELI TAKIE ZEZWOLENIE JEST WYMAGANE W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ OPERACJI. 10. KOSZTORYS INWESTORSKI – W PRZYPADKU GDY UBIEGAJĄCY SIĘ O DOFINANSOWANIE ZALICZA DO KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH WNIESIONE NAKŁADY RZECZOWE. 11. STUDIUM WYKONALNOŚCI PROJEKTU DLA DANEJ OPERACJI – W PRZYPADKU BRAKU POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO, O KTÓRYM MOWA W PRZEPISACH PRAWA WODNEGO, POZWOLENIA BUDOWLANEGO LUB ZGŁOSZENIA, O KTÓRYCH MOWA W PRZEPISACH PRAWA BUDOWLANEGO WZÓR UMIESZCZONY NA STRONIE MINISTERSTWA ROLNICTWA ORAZ W OGŁOSZENIU KONKURSU. CHARAKTERYSTYKA ZAŁĄCZNIKÓW STRONA 25/29

55 12. OPERAT SZACUNKOWY SPORZĄDZONY ZGODNIE Z PRZEPISAMI O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI – W PRZYPADKU GDY UBIEGAJĄCY SIĘ O DOFINANSOWANIE ZALICZA DO KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH WNIESIONE NAKŁADY RZECZOWE W FORMIE NIERUCHOMOŚCI. 13. DECYZJA POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII, O KTÓREJ MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 1 USTAWY Z DNIA 11 MARCA 2004 R. O OCHRONIE ZDROWIA ZWIERZĄT ORAZ ZWALCZANIU CHORÓB ZAKAŹNYCH ZWIERZĄT (DZ. U. Z 2008 R. NR 213, POZ.1342), ALBO DECYZJA, O KTÓREJ MOWA W ART. 5 UST. 9 TEJ USTAWY, ALBO ZAŚWIADCZENIE POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII, ŻE UBIEGAJĄCY SIĘ O DOFINANSOWANIE DOKONAŁ ZGŁOSZENIA, O KTÓRYM MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 TEJ USTAWY – W PRZYPADKU GDY WYMAGA TEGO SPECYFIKA OPERACJI. CHARAKTERYSTYKA ZAŁĄCZNIKÓW STRONA 26/29

56 14. SZCZEGÓŁOWY OPIS OPERACJI, Z PODANIEM SPECYFIKACJI KOSZTÓW JEJ REALIZACJI ORAZ WSKAZANIEM ŹRÓDEŁ JEJ FINANSOWANIA – W PRZYPADKU GDY WYMAGA TEGO SPECYFIKA OPERACJI. 15. OPIS PROJEKTU KAMPANII PROMOCYJNEJ, TARGÓW, WYSTAWY, BADANIA, WDRAŻANEGO SYSTEMU LUB SZKOLENIA, NA KTÓRE WNIOSKODAWCA UBIEGA SIĘ O POMOC, Z PODANIEM SPECYFIKACJI KOSZTÓW ICH REALIZACJI ORAZ ŹRÓDEŁ ICH FINANSOWANIA, WRAZ Z HARMONOGRAMEM DZIAŁAŃ INFORMACYJNYCH, SZKOLENIOWYCH I PROMOCYJNYCH - W PRZYPADKU GDY WYMAGA TEGO SPECYFIKA OPERACJI - WZÓR UMIESZCZONY NA STRONIE MINISTERSTWA ROLNICTWA ORAZ W OGŁOSZENIU KONKURSU. 16. ZAŚWIADCZENIE O NUMERZE RACHUNKU BANKOWEGO, NA KTÓRY MA ZOSTAĆ PRZELANA KWOTA ZALICZKI. CHARAKTERYSTYKA ZAŁĄCZNIKÓW STRONA 27/29


Pobierz ppt "CZĘŚĆ 4 CZĘŚĆ 4 ZAKRESY OPERACJI MOŻLIWYCH DO DOFINANSOWANIA W RAMACH LSROR WNIOSEK O DOFINANSOWANIE W RAMACH ŚRODKA 4.1. ROZWÓJ OBSZARÓW ZALEŻNYCH OD."

Podobne prezentacje


Reklamy Google